Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 24 ianuarie 2005 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizată*)Legea bancară(actualizată până la data de 10 septembrie 2002*)

-----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 23 martie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 25 martie 1999 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 mai 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001; LEGEA nr. 246 din 29 aprilie 2002; LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002; LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Secţiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 1Activitatea bancară în România se desfăşoară prin Banca Naţionala a României şi prin bănci.Prin lege se poate autoriza desfăşurarea activităţii bancare şi de către alte persoane juridice, cu respectarea principiilor prezentei legi. Articolul 2Prezenta lege se aplică băncilor, persoane juridice române, constituite ca societăţi comerciale, precum şi sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine.Prevederile cap. X din prezenta lege se aplică şi persoanelor juridice care fac transfer interbancar de fonduri. Secţiunea a 2-a Definiţii Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) Banca Naţionala a României - banca centrala a statului român, având personalitate juridică; atribuţiile acesteia sunt cele prevăzute în Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României şi în prezenta lege; b) banca - persoana juridică autorizata sa desfăşoare, în principal, activităţi de atragere de depozite şi de acordare de credite în nume şi în cont propriu; c) filiala - persoana juridică în care o altă persoană sau grup de persoane care acţionează împreună deţine 50% sau mai mult din acţiunile cu drept de vot sau o participaţie semnificativă care permite acestora sa exercite controlul efectiv asupra conducerii sau politicilor filialei; d) sucursala - unitate operationala fără personalitate juridică a unei bănci şi care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activităţile băncii, în limita mandatului dat de aceasta; e) afiliată a unei bănci - o filiala a băncii respective sau o societate comercială pentru care banca este filiala ori o societate comercială care, împreună cu banca respectiva, se afla sub controlul comun al altei societăţi comerciale; f) depozit - suma de bani încredinţată în următoarele condiţii:- să fie rambursata în totalitate, cu sau fără dobânda sau orice alte facilităţi, la cerere sau la un termen convenit de către deponent cu depozitarul;- sa nu se refere la transmiterea proprietăţii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii; g) credit - orice angajament de plată a unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice prelungire a scadentei unei datorii şi orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de bani.Din punct de vedere al scadentei, creditul poate fi:- pe termen scurt, a cărui durata de rambursare nu depăşeşte 12 luni;- pe termen mediu, a cărui durata de rambursare este cuprinsă între 1 şi 5 ani;- pe termen lung, a cărui durata de rambursare depăşeşte 5 ani; h) conducătorii băncii - persoanele, cel puţin două, care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale băncii, sunt împuternicite sa conducă şi sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia şi sunt investite cu competenţa de a angaja răspunderea băncii. Aceştia sunt preşedintele şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi ai consiliului de administraţie sau, după caz, directorul general şi unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi, membri ai comitetului de direcţie, în cazul băncilor, persoane juridice române, şi, respectiv, directorii împuterniciţi sa angajeze legal în România banca străină autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României printr-o sucursala; i) acţionar semnificativ - persoana fizica sau juridică ori grupul de persoane fizice sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 5% din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia; j) abrogată; k) grup de persoane care acţionează împreună - doua sau mai multe persoane fizice sau juridice care infaptuiesc o politica comuna faţă de societate; l) abrogată; m) autorizaţie - actul emis de Banca Naţionala a României, care acorda dreptul de a desfăşura activităţile specificate în aceasta; n) reglementare - act normativ emis de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei legi şi care este obligatoriu pentru toate băncile. În această categorie se includ: regulamente, norme, circulare şi alte acte cu caracter general, emise de Banca Naţionala a României; o) ordin - act emis de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei legi sau a unei reglementări emise în baza prezentei legi şi care este obligatoriu pentru una sau mai multe bănci; p) capital - valoarea patrimoniului net, calculată ca diferenţa între total active şi pasivele reprezentând obligaţii, evidentiate în bilanţul contabil conform reglementărilor, Băncii Naţionale a României. La constituire, acesta reprezintă capitalul social; r) fonduri proprii - fondurile proprii ale căror metodologie de calcul şi nivel minim sunt stabilite de Banca Naţionala a României; s) documentaţie de credit - documentaţia care sta la baza unei convenţii intervenite între o banca şi o altă persoană pentru acordarea unui credit şi cuprinde cel puţin:- situaţii financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor;- o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei;- o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, rata dobânzii, schema de rambursare şi obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul;- semnatura fiecărei persoane care a autorizat creditul în numele băncii; t) măsuri de remediere - măsuri de inlaturare a consecinţelor uneia sau unora dintre faptele prevăzute la art. 69 şi care pot include;- stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;- înfiinţarea de către consiliul de administraţie al băncii a unor comitete pentru supravegherea administrării creditului, gestiunea activelor şi pasivelor sau a controlului intern;- suspendarea administratorilor pe o perioadă care să nu depăşească un an sau înlocuirea acestora;- înlocuirea directorilor executivi şi a cenzorilor;- îmbunătăţirea măsurilor de control intern; u) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faţă de care banca are o expunere şi care sunt legate economic între ele în sensul că:- una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;- nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru banca, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsura încât, dacă unele dintre ele vor intampina dificultăţi de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultăţi similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situaţii:* sunt filialele aceleiaşi persoane;* au aceeaşi conducere;* garanţii incrucisate;* interdependenta comercială directa, care nu poate fi substituită într-un termen scurt; v) expunere - orice angajament asumat de o banca faţă de un singur debitor, indiferent dacă este efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilanţul contabil sau în afară bilanţului, incluzând, fără a se limita la acestea:- credite;- efecte de comerţ scontate;- investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare;- efecte de comerţ avalizate;- garanţii emise;- acreditive deschise sau confirmate; x) supravegherea prudentiala bancară - stabilirea unor norme şi indicatori de prudenta bancară şi urmărirea respectării acestora, în scopul prevenirii şi limitării riscurilor bancare şi, prin acestea, asigurarea stabilitatii şi viabilitatii întregului sistem bancar.--------------------Literele i) şi k) ale art. 3 au fost modificate ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Literele j) şi l) ale art. 3 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Litera h) a art. 3 fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 25 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 23 martie 1999. Articolul 3^1Se prezuma ca un grup de persoane acţionează împreună când acesta este format din: a) soţi, rude şi afini până la gradul al doilea inclusiv; b) persoanele prevăzute la lit. a) şi societăţile aflate sub controlul lor efectiv; c) o societate, administratorii şi persoanele fizice sau juridice care exercită controlul efectiv asupra acesteia; d) societăţi aflate sub controlul efectiv al aceleiaşi ori aceloraşi persoane fizice sau juridice.O societate se afla sub control efectiv al unei persoane în situaţiile în care persoana fizica sau juridică: a) deţine cel puţin 50% din drepturile de vot într-o societate; b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi; c) poate decide sau influenţa asupra gestiunii şi politicii de afaceri a unei societăţi.--------------------Art. 3^1 fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 3^2Banca Naţionala a României poate decide ca un grup de persoane acţionează împreună, având în vedere şi alte circumstanţe decât cele prevăzute la art. 3^1.-------------------Art. 3^2 fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Secţiunea a 3-a Interdicţii Articolul 4Se interzice oricărei persoane sa desfăşoare activitate bancară pe teritoriul României fără o autorizaţie emisă de Banca Naţionala a României. Articolul 5Se interzice oricărei persoane, care nu are autorizaţie emisă de Banca Naţionala a României, sa utilizeze denumirea de banca sau derivatele denumirii de banca, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care aceasta utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un acord internaţional, sau când, din contextul în care este folosit cuvântul banca, rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activităţi bancare. Articolul 6Se interzice oricărei bănci străine să se angajeze direct într-o activitate bancară în România, cu excepţia cazului în care activitatea este desfăşurată într-o filiala constituită ca banca, persoana juridică română, sau printr-o sucursala, pentru care a fost emisă o autorizaţie de către Banca Naţionala a României. Articolul 7Se interzice oricărei persoane, alta decât o banca autorizata sau o societate autorizata conform legii, să se angajeze în activităţi de acceptare de depozite. Capitolul 2 Activităţi permise băncilor Articolul 8Băncile, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor străine pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi: a) acceptarea de depozite; b) contractarea de credite, operaţiunile de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare; c) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; d) plati şi decontări; e) leasing financiar; f) transferuri de fonduri; g) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente; h) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu:- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);- valuta;- instrumente financiare derivate;- metale preţioase, obiecte confectionate din acestea, pietre preţioase;- valori mobiliare; i) intermedierea în plasamentul de valori mobiliare şi oferirea de servicii legate de acesta; j) administrarea de portofolii ale clienţilor, în numele şi pe riscul acestora; k) custodia şi administrarea de valori mobiliare; l) depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; m) închirierea de casete de siguranţă; n) consultanţa financiar-bancară; o) operaţiuni de mandat.Băncile pot desfăşura activităţile prevăzute de legislaţia privind valorile mobiliare şi bursele de valori prin societăţi distincte, specifice pieţei de capital, care vor funcţiona sub reglementarea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu excepţia activităţilor care, potrivit acestei legislaţii, pot desfăşurate în mod direct de către bănci.Operaţiunile de leasing financiar vor fi desfăşurate de către bănci, prin societăţi distincte, constituite în acest scop. Capitolul 3 Autorizarea băncilor Articolul 9Băncile, persoane juridice române, pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României. Ele se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acţiuni, în baza aprobării Băncii Naţionale a României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile societăţilor comerciale.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor, persoane juridice străine. Articolul 10Băncile străine au obligaţia sa notifice Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta.Reprezentantele băncilor străine îşi vor limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare şi nu vor efectua nici un fel de operaţiuni supuse dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 11Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naţionale a României în forma stabilită de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.Condiţiile în care autorizaţia poate fi acordată vor fi reglementate de Banca Naţionala a României şi se vor referi, fără a fi limitative, la: a) calificarea şi experienta profesională a conducătorilor băncii; b) nivelul minim al capitalului social subscris, care trebuie vărsat, în forma bănească, în totalitate, la momentul constituirii; c) studiul de fezabilitate al băncii; d) actionarii semnificativi şi fondatorii băncii; e) structura acţionarului; f) sediul băncii; g) auditorul independent, potrivit art. 61. Articolul 12Banca Naţionala a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informaţie şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente. Articolul 13În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Naţionala a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea şi va comunică în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.În termen de doua luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta constituirea legală a băncii. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscripţiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii unei bănci în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 2. Articolul 14Cererea de autorizare va fi respinsă, dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) Abrogată c) capitalul social este mai mic decât nivelul minim stabilit de Banca Naţionala a României; d) forma juridică este alta decât cea prevăzută la art. 9; e) din evaluarea documentaţiei prezentate rezultă ca banca nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în cadrul segmentului de piaţa ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de banca; f) calitatea conducătorilor şi administratorilor băncii sau, după caz, a cenzorilor acesteia nu corespunde obiectivelor propuse şi necesităţii desfăşurării activităţii băncii în conformitate cu cerinţele legii şi cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase; g) calitatea acţionarilor nu corespunde necesităţii asigurării unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii şi realizării unei supravegheri eficiente; h) înainte de obţinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice asupra infiintarii sau funcţionarii băncii; i) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau reglementările date în aplicarea acesteia. j) Banca Naţionala a României considera ca supravegherea în ţara de origine a unei bănci care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta.--------------------Lit. b) a art. 14 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Lit. e), f) şi g) ale art. 14 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Litera g) a articolului 14 mai fusese modificată, anterior, de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 25 martie 1999, modificare abrogată de Legea nr. 246 din 29 aprilie 2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 9 mai 2002.Lit. j) a art. 14 a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Lit. e) a art. 14 a fost modificată de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 15Prevederile art. 11-14 se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul sucursalelor băncilor străine, cererea de autorizare fiind înaintată Băncii Naţionale a României de către banca străină respectiva. Capitolul 4 Retragerea autorizaţiei Articolul 16Banca Naţionala a României poate retrage autorizaţia unei bănci sau unei filiale româneşti, unei filiale sau sucursale a unei bănci străine;- la cererea băncii;- ca sancţiune, potrivit art. 69 alin. 2 lit. e);- pe baza unuia dintre următoarele motive; a) banca nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizata, în termen de un an de la primirea autorizaţiei, sau nu şi-a exercitat, de mai mult de 6 luni, activitatea de acceptare de depozite; b) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal; c) actionarii au decis sa dizolve şi sa lichideze banca; d) a avut loc o infuzie sau o divizare a băncii; e) autoritatea competentă din ţara în care are sediul banca străină ce a înfiinţa o sucursala în România i-a retras acesteia autorizaţia de a desfăşura activităţi bancare; f) s-a retras autorizaţia băncii a carei filiala este. g) s-a pronunţat o hotărâre de declansare a procedurii falimentului băncii, dacă aceasta mai deţine autorizaţie de funcţionare la data pronunţării hotărârii; h) actionariatul băncii nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente; i) Banca Naţionala a României apreciază ca menţinerea autorizaţiei băncii periclitează interesele deponentilor şi ale altor creditori ai băncii, prin aceea ca banca nu mai poseda suficiente fonduri proprii pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii sau exista elemente care conduc la concluzia ca într-un termen scurt banca nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile către deponenti sau către alţi creditori, ori ca banca nu mai justifica prezenta sa în piaţa întrucât activitatea desfăşurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înfiinţat sau aceasta activitate nu poate fi desfăşurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piaţa; j) conducerea băncii nu a fost asigurata de cel puţin două persoane pe o perioadă de cel mult 3 luni; k) nu mai sunt îndeplinite orice alte condiţii care au stat la baza emiterii autorizaţiei.--------------------Literele g), h), i), j), k) ale art. 16 au fost introduse prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Literele h) şi i) ale art. 16 au fost modificate de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 17Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei se comunică în scris băncii, filialei sau sucursalei în cauza, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în doua publicaţii de circulaţie naţionala.Hotărârea de retragere a autorizaţiei produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârea respectiva. Articolul 18Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizaţiei, băncii, filialei sau sucursalei respective i se interzice angajarea în orice operaţiune financiară. Capitolul 5 Fuziunea şi divizarea băncilor Articolul 19Fuziunea sau divizarea băncilor se va efectua potrivit dispoziţiilor legale, precum şi cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României. Articolul 20Fuziunea a doua sau mai multe bănci sau divizarea unei bănci se decide de fiecare banca, conform statutului propriu. Înaintea începerii activităţii, banca sau băncile rezultate ca urmare a fuziunii sau a divizării sunt obligate să obţină autorizaţia Băncii Naţionale a României. Capitolul 6 Organizarea şi conducerea băncilor Articolul 21Organizarea şi conducerea băncilor se stabilesc prin actele constitutive ale băncilor, în conformitate cu legislaţia comercială şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 22În toate actele ei oficiale, banca trebuie să se identifice în mod clar printr-un minim de date: firma sub care banca este înmatriculată în registrul comerţului, capitalul social, adresa sediului principal, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, numărul şi data înmatriculării în registrul bancar. Articolul 23Banca este angajata prin semnatura a cel puţin doi conducatori, având competentele stabilite prin actele constitutive proprii, sau a cel puţin două persoane împuternicite de către aceştia, în conformitate cu regulamentele proprii ale băncii şi cu reglementările emise de Banca Naţionala a României în acest sens. Articolul 24Fiecare banca va avea un regulament propriu de funcţionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel puţin: a) structura organizatorică a băncii; b) atribuţiile fiecărui compartiment al băncii şi relaţiile dintre acestea; c) atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale băncii; d) atribuţiile comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor şi pasivelor, comitetului de credite; înfiinţarea acestor comitete este obligatorie în desfăşurarea activităţii băncii; e) competentele şi răspunderea conducătorilor băncii, directorilor executivi, sefilor sucursalelor şi ai altor sedii secundare ale băncii şi ale altor salariaţi care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi contul băncii; f) sistemul de control intern al băncii. Articolul 25Conducătorii şi administratorii unei bănci trebuie să aibă o buna reputaţie, calificare şi competenţa adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru crearea premiselor necesare în vederea desfăşurării activităţii băncii în conformitate cu cerinţele legii şi cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase, în scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori ai băncii.Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să fie aprobată de Banca Naţionala a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.Banca Naţionala a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile minime prevăzute în prezenta lege şi reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia, integritatea morala şi de experienta fiecărei persoane şi de a decide dacă aceste persoane corespund cerinţelor prevăzute la alin. 1.---------------------Articolul 25 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 25^1Conducerea băncii trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane.Conducătorii băncii trebuie să fie rezidenţi în România, sa exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să fie cetăţean român. Ei trebuie să fie licentiati în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare şi/sau sa fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă experienta de cel puţin 7 ani în domeniul financiar-bancar.Administratorii băncii trebuie să aibă experienta de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-bancar.--------------------Articolul 25^1 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.ART 25^2În scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar Banca Naţionala a României va stabili prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii, activităţii şi experienţei persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru personalul bancar.--------------------Articolul 25^2 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001, modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 26 (1) În cazul în care consiliul de administraţie al băncii deleagă o parte dintre competentele sale unui comitet de direcţie, potrivit legii, toţi conducătorii băncii vor face parte din acesta. (2) Abrogat.--------------------Alin. 2 al art. 26 a fost abrogat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 25 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 31 martie 1999. Articolul 27Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice, în număr de cel mult 11. Termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.În afară de condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administratori, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie al unei bănci, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul sau, dacă: a) este salariat al băncii în cauza, cu excepţia conducătorilor acesteia; b) este salariat, administrator sau cenzor la o alta banca. Fac excepţie salariaţii şi administratorii unei bănci, în cazul în care sunt aleşi administratori la o filiala a băncii; c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea de către Banca Naţionala a României, potrivit art. 69, sau a fost înlocuită, potrivit art. 70, ca urmare a unei măsuri de remediere luate de banca. d) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităţi, sa conducă o banca, o organizaţie cooperatista de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurări.--------------------Lit. d) a art. 27 a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 28Pot fi cenzori ai unei bănci numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condiţiile legii, şi au experienta de cel puţin 5 ani în domeniul financiar-bancar, precum şi societăţile de expertiza contabila autorizate sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României.Nu pot fi cenzori ai unei bănci persoanele care, potrivit art. 70 din prezenta lege, au fost în ultimii 5 ani înlocuite ca urmare a unei măsuri de remediere luate de o banca. Capitolul 7 Conflictul de interese Articolul 29Administratorul notifica în scris băncii natura şi întinderea interesului sau relatiei sale materiale, dacă: a) este parte a unui contract cu banca; b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract cu banca; c) are un interes material sau o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract cu banca, cu excepţia contractelor de depozit sau de păstrare de valori. Articolul 30Obligaţia prevăzută la art. 29 revine administratorului atunci când a cunoscut sau trebuia sa cunoască faptul ca a fost încheiat sau este în curs de a fi încheiat un astfel de contract. Articolul 31Administratorul unei bănci este obligat ca, ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată pe an, să prezinte, în scris, consiliului de administraţie al băncii o declaraţie din care să rezulte numele şi adresa asociaţilor săi şi date referitoare la interesele materiale de natura financiară, comercială, agricolă, industriala sau de alta natura ale administratorului şi ale familiei sale. Articolul 32Un administrator care are un interes material sau o relaţie materială, în sensul art. 29, 31 şi 33, nu va participa la dezbaterile asupra contractului şi se va abţine de la vot asupra oricărei probleme legate de acest contract.În scopul realizării cvorumului necesar luării unei decizii asupra contractului în cauza, administratorul va fi considerat prezent. Articolul 33Un interes este considerat material, în sensul prevederilor art. 29 şi 31, dacă se referă la averea, afacerea sau interesele familiei (soţului/sotiei, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv) persoanei care are interes. Articolul 34Când un administrator nu declara un conflict de interese, în conformitate cu prevederile prezentului capitol: a) banca, un acţionar al acesteia sau Banca Naţionala a României poate cere instanţei judecătoreşti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute în prezentul capitol; b) Banca Naţionala a României, potrivit art. 70, poate cere băncii suspendarea administratorului pe o perioadă care să nu depăşească un an sau înlocuirea acestuia. Capitolul 8 Secretul profesional Articolul 35Banca va păstra confidenţialitatea tuturor tranzacţiilor şi serviciilor pe care le oferă, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor. Articolul 36Personalul unei bănci, supus prevederilor prezentei legi, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau vreunui client al acesteia.Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale băncii. Articolul 37Orice membru al consiliului de administraţie al unei bănci, precum şi toate persoanele care participa la activitatea băncii sunt obligate sa păstreze secretul profesional. Informaţii privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentanţilor lor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti. Personalul băncii nu poate uza, în folos personal, de informaţiile bancare pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod.Prevederile alin. 1 se aplică şi persoanelor care obţin, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale băncii, informaţii de natura celor arătate mai sus. Capitolul 9 Cerinţe operationale Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 38În activitatea lor, băncile se supun reglementărilor şi ordinelor emise de Banca Naţionala a României, date în aplicarea legislaţiei privind politica monetara, de credit, valutară, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi de supraveghere bancară.Băncile îşi organizează întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase şi cu cerinţele legii.Modificările în situaţia băncii sunt supuse aprobării Băncii Naţionale a României, în condiţiile stabilite de aceasta prin reglementări. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind respectivele modificări se va face numai după obţinerea acestei aprobări.În statutele lor, băncile nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune da dreptul la un singur vot.Acţiunile emise de bănci vor putea fi numai nominative. Articolul 39În vederea funcţionarii, în termen de 30 de zile de la data obţinerii autorizaţiei, fiecare banca este obligată sa deschidă cont curent la Banca Naţionala a României, conform reglementărilor emise de aceasta. Transferurile băneşti operate prin înscrieri în contul curent deschis în evidentele Băncii Naţionale a României sunt irevocabile şi neconditionate.Băncile pot deschide la Banca Naţionala a României şi alte conturi, în condiţiile stabilite de aceasta. Secţiunea a 2-a Cerinţe de capital Articolul 40Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat, integral şi în forma bănească, la momentul subscrierii.Capitalul social minim este stabilit de Banca Naţionala a României.La constituire, aportul de capital va fi vărsat într-un cont, cu dobânda la vedere sau la termen, deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României. Contul de capital va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comerţului.Băncile trebuie să menţină în permanenta un nivel minim al capitalului social, în forma bănească, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României.Sucursalele băncilor străine vor menţine în permanenta un capital de dotare, la nivelul prevăzut prin reglementările Băncii Naţionale a României, pentru capitalul social minim al băncilor, persoane juridice române. Articolul 41Băncile pot majoră capitalul social, pe lângă subscrierea de noi aporturi în forma bănească, potrivit legislaţiei în vigoare, şi prin utilizarea următoarelor surse: a) primele de emisiune sau de aport şi alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu astfel de operaţiuni, precum şi rezervele constituite pe seama unor astfel de prime; b) dividendele din profitul net cuvenit acţionarilor după plata impozitului pe dividende potrivit legii; c) rezervele din influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital social în valută; d) rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanţ contabil; e) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse în rezerve şi utilizate pentru majorarea capitalului social.Sucursalele din România ale băncilor străine pot majoră capitalul de dotare şi cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital de dotare în valută, în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.--------------------Ultimul alineat al art. 41 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 23 mai 2000. Articolul 42Orice modificare a nivelului capitalului social al unei bănci este supusă aprobării Băncii Naţionale a României. Articolul 43Băncile repartizează 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi, maximum 10%, până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.Băncile repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Secţiunea a 3-a Cerinţe prudentiale Articolul 44La acordarea creditelor, băncile urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. În acest scop băncile cer solicitanţilor garantarea în condiţiile stabilite prin normele lor de creditare. Articolul 45Băncile trebuie să respecte cerinţele prudentiale, la nivel individual sau consolidat, după caz, prevăzute în reglementările emise de Banca Naţionala a României, care se referă, fără a fi limitative, la: a) solvabilitate; b) lichiditate; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor şi expunerea maxima agregata; d) expunerea faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu banca; e) riscul valutar; f) calitatea activelor, constituirea şi utilizarea provizioanelor de risc; g) organizare şi control intern.--------------------Articolul 45 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 46Băncile, persoane juridice române, pot deschide pe teritoriul României sucursale şi alte sedii secundare (agenţii şi altele asemenea) în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României.Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor străine.Băncile, persoane juridice române, pot deschide reprezentante şi sucursale sau pot înfiinţa filiale în străinătate, numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, conform reglementărilor emise de aceasta. Articolul 47O banca nu poate efectua repartizari din profit pentru dividende, dacă, în urma acestei repartizari, banca înregistrează un nivel de solvabilitate sub cel minim prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României. Articolul 48Valoarea totală a investiţiilor pe termen lung ale unei bănci, în valorile mobiliare emise de o societate comercială care nu este angajata în una sau mai multe din activităţile financiare prevăzute la art. 8, nu poate depăşi: a) 20% din capitalul social al societăţii comerciale respective; şi b) 10% din fondurile proprii ale băncii.Valoarea totală a investiţiilor pe termen lung al băncii, în valorile mobiliare emise de asemenea societăţi comerciale, nu poate depăşi 50% din fondurile proprii ale băncii. Articolul 49Valoarea totală a investiţiilor unei bănci în valori mobiliare, efectuate în nume şi cont propriu, nu poate depăşi nivelul de 100% din fondurile sale proprii, cu excepţia celor în titluri de stat. Articolul 50Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, pot fi permise numai în condiţiile stabilite de reglementările Băncii Naţionale a României. Secţiunea a 4-a Acţionari--------------------Titlul secţiunii a 4-a din capitolul 9 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 51Orice persoană fizica sau juridică ori grup de persoane care intenţionează sa devină acţionar semnificativ al unei bănci trebuie să obţină în prealabil aprobarea Băncii Naţionale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta.--------------------Articolul 51 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 52Orice acţionar semnificativ, care intenţionează să-şi majoreze participaţia sa, astfel încât proporţia capitalului social deţinut sa atinga sau să depăşească niveluri reprezentând multipli de 5%, trebuie să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Articolul 52^1Calitatea acţionarilor şi structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantarii unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilitatii şi viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori ai unei bănci.Banca Naţionala a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile stabilite de prezenta lege şi reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi integritatea morala ale persoanelor menţionate la art. 51 şi 52, inclusiv provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei, şi de a decide dacă acestea corespund cerinţelor prevăzute la alin. 1.-------------------Art. 52^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001, modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 52^2În sensul celor prevăzute la art. 52^1 persoanele menţionate la art. 51 şi 52 trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) sa dispună de o situaţie financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei la capitalul social al băncii şi care să creeze premise pentru o eventuala sustinere financiară a băncii; b) sa furnizeze suficiente informaţii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte; c) persoanele juridice sa funcţioneze de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate în funcţiune de minimum 3 ani; d) să fie supravegheate în mod adecvat de către autoritatea competentă din ţara de origine.-------------------Art. 52^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 52^3În scopul asigurării stabilitatii şi viabilitatii sistemului bancar Banca Naţionala a României va stabili prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii actionariatului unei bănci.--------------------Art. 52^3 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001, modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Secţiunea a 5-a Tranzacţii interzise Articolul 53Băncile nu pot desfăşura următoarele operaţiuni: a) angajarea în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile. Se exceptează tranzacţiile cu astfel de bunuri necesare desfăşurării activităţii şi pentru folosinţă salariaţilor, precum şi tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării creanţelor băncii.Bunurile mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, altele decât cele necesare desfăşurării activităţii şi pentru folosinţă salariaţilor, se vand de către banca în termen de un an de la data dobândirii lor. Pentru bunurile imobile, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naţionale a României; b) achiziţionarea propriilor acţiuni sau gajarea lor în contul datoriilor băncii. Se exceptează răscumpărarea acţiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social, care face obiectul unei aprobări prealabile a Băncii Naţionale a României; c) acordarea de împrumuturi sau furnizarea altor servicii clienţilor, condiţionată de vânzarea sau cumpărarea acţiunilor băncii; d) acordarea de credite garantate cu acţiunile emise de banca; e) primirea de depozite, titluri sau alte valori, când banca se afla în încetare de plati; f) angajarea în acceptarea de depozite, dacă majoritatea depozitelor provine de la angajaţii băncii. Se exceptează operaţiunile fondurilor de plasament şi alte operaţiuni financiare bazate pe principiul mutualitatii. Secţiunea a 6-a Documente contractuale, registre şi evidente Articolul 54Fiecare banca întocmeşte şi păstrează, la sediul sau principal, documente şi evidente, în limba română, cuprinzând: a) contractul de societate şi statutul, precum şi toate actele adiţionale prin care acestea au fost modificate; b) un registru al acţionarilor săi, potrivit legii; c) minutele şi hotărârile adunării generale a acţionarilor; d) minutele şedinţelor şi hotărârile consiliului de administraţie; e) registrele şi înregistrările contabile care evidenţiază clar şi corect situaţia activităţii sale, explicarea tranzacţiilor şi situaţiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Naţionale a României sa determine dacă banca s-a conformat prezentei legi; f) reglementările referitoare la desfăşurarea activităţii, precum şi toate amendamentele acestora; g) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei legi ori prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale a României.Documentele prevăzute la lit. a) şi f) se transmit la Banca Naţionala a României, iar documentele reprezentând evidentierea zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client al băncii, caracteristicile tranzacţiilor sale cu acel client ori în contul acestuia datorat clientului sau de către acesta se păstrează la sediul principal al băncii sau la sediile secundare. Articolul 55Fiecare banca întocmeşte şi păstrează la sediul principal sau la sediile sale secundare un exemplar al documentaţiei de credit adecvate şi orice informaţii privitoare la relaţiile sale de afaceri cu clienţii şi cu alte persoane pe care Banca Naţionala a României le poate prevedea prin reglementări şi care se pun la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia. Articolul 56Toate operaţiunile de credit şi garanţie ale băncilor trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii. Aceste documente trebuie păstrate de bănci şi puse la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia.Contractele de credit bancar, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii.De la data investirii cu formula executorie a contractului de credit, dobânzile se vor calcula în continuare şi se vor evidenţia de către banca, în afară bilanţului contabil, împreună cu creditele respective. Secţiunea a 7-a Conturi, situaţii financiare şi controlul acestora Articolul 57Băncile trebuie să ţină permanent evidenţa contabilă, în concordanta cu prevederile legii contabilităţii şi ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, şi sa întocmească situaţii financiare adecvate, pentru a reflecta în mod corespunzător operaţiunile şi condiţia lor financiară. Evidenta contabila şi situaţiile financiare ale unei bănci trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară a filialelor, sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare, pe baza individuală şi, după caz, pe baza consolidata. Articolul 58Banca Naţionala a României stabileşte reguli privind ţinerea contabilităţii şi a bilanţului contabil, care trebuie aprobate în prealabil de către Ministerul Finanţelor Publice.Băncile sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare constând în elemente ale bilanţului contabil, precum şi alte date cerute de Banca Naţionala a României, la termenele şi în forma stabilite prin reglementări. Articolul 59Situaţiile financiare ale băncilor vor fi certificate, până la exerciţiul financiar al anului 2001 inclusiv, de către cenzori autorizaţi, în vederea depunerii în termenul legal la autorităţile în drept.Consiliile de administraţie ale băncilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România sau societăţi internaţionale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar şi în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate.-----------------Art. 59 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 60Prevederile art. 58 şi 59 se aplică şi sucursalelor băncilor străine, atribuţiile cenzorilor vor fi preluate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României.Activităţile îndeplinite de cenzori încetează cu certificarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar al anului 2001.----------------Art. 60 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 61Fiecare banca va încheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice şi juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.Auditorul financiar: a) va acorda asistenţa băncii în ţinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislaţia contabila din România şi cu reglementările Băncii Naţionale a României, până la 31 decembrie 2001; b) va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidela a poziţiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România; c) va analiza practicile şi procedurile controlului intern şi ale cenzorilor şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor; d) va prezenta consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României rapoarte de audit întocmite pe bază de mandate speciale, îndeosebi în ceea ce priveşte orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecinţa o pierdere de importanţa semnificativă pentru banca.Începând cu data de 1 ianuarie 2002, băncile vor organiza activitatea de audit intern al carei coordonator va fi obligatoriu un auditor financiar, persoana fizica sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.-----------------Art. 61 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 62Începând cu exerciţiul financiar al anului 2002, fiecare banca va publică situaţiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, în forma stabilită de Banca Naţionala a României şi aprobată de Ministerul Finanţelor Publice, la termenele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------------Art. 62 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Capitolul 10 Transferul de fonduri Articolul 63Transferul de fonduri este organizat ca parte a activităţii bancare, în scopul finalizarii decontării şi prevenirii riscurilor de neplata. Fiecare banca poarta răspunderea pentru legalitatea şi disciplina transferului de fonduri între sediile sale.Autorizarea sistemelor de transfer de fonduri şi a persoanelor juridice care fac transfer interbancar de fonduri se face de către Banca Naţionala a României.Mijloacele de plată scripturale şi circuitele de transfer de fonduri se aproba, în prealabil, pentru fiecare banca, de către Banca Naţionala a României, în interesul protejării consumatorului de astfel de servicii şi incurajari unor plati, fără numerar, eficiente. Articolul 64În vederea intaririi disciplinei plăţilor fără numerar şi a reducerii costului activităţii bancare, Banca Naţionala a României poate autoriza, la cerere, o persoană juridică sa funcţioneze în calitate de casa de compensaţii interbancare.Nici un aranjament colectiv de efectuare a compensărilor reciproce şi decontărilor interbancare nu poate funcţiona pe teritoriul României fără autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Articolul 65În afară decontărilor, persoanele juridice prevăzute la art. 64 pot primi, la cerere, autorizaţia Băncii Naţionale a României de a efectua şi alte servicii de administrare de fonduri pe termen de maximum o zi lucrătoare, precum şi orice alte servicii care ar putea contribui la îndeplinirea scopului prevăzut în actele lor constitutive şi în normele lor de lucru. Capitolul 11 Supravegherea prudentiala a băncilor Articolul 66Banca Naţionala a României supraveghează activitatea băncilor, persoane juridice române, şi a sucursalelor băncilor străine, pe baza raportarilor de prudenta bancară făcute potrivit prezentei legi şi reglementărilor Băncii Naţionale a României date în aplicarea acesteia, precum şi prin inspecţii:- la sediul băncilor, al sucursalelor şi al altor sedii secundare din ţara şi din străinătate;- la sediul sucursalelor băncilor străine şi al sediilor secundare subordonate acestora. Articolul 67Inspecţiile la sediul băncii se efectuează de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori independenţi numiţi de Banca Naţionala a României.În cazul sucursalelor şi filialelor băncilor străine, echipele de inspecţie pot include şi reprezentanţi ai autorităţii de supraveghere din ţara de origine a băncii străine.Pentru supravegherea băncilor române care funcţionează în străinătate, Banca Naţionala a României cooperează cu autorităţile de supraveghere bancară ale statelor respective.Informaţiile referitoare la băncile străine care desfăşoară activităţi în România pot fi furnizate autorităţilor de supraveghere bancară din ţara de origine, numai în condiţii de reciprocitate. Articolul 68Băncile sunt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a României şi auditorilor independenţi, numiţi potrivit prevederilor art. 67, care efectuează inspecţia, să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi sa furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de administrarea, controlul intern şi operaţiunile băncii, astfel cum vor fi solicitate de către aceştia. Capitolul 12 Măsuri de remediere şi sancţiuni Articolul 69În situaţia în care Banca Naţionala a României constata ca o banca şi/sau oricare dintre administratorii, directorii executivi sau cenzorii acesteia se fac vinovaţi de: a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor sau ordinelor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei legi; b) încălcarea oricărei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizaţia emisă băncii; c) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală; d) retragerea aprobării date conducătorilor şi/sau administratorilor băncii; e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; f) periclitarea credibilitatii şi viabilitatii băncii prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredinţate,Banca Naţionala a României poate aplica următoarele sancţiuni: a) avertisment scris dat băncii; b) limitarea operaţiunilor băncii; c) amenda aplicabilă băncii, între 0,1 şi 1% din capitalul social, sau administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor, între 1-6 salarii medii/banca din luna precedenta, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; d) retragerea aprobării date conducătorilor şi/sau administratorilor băncii; e) retragerea autorizaţiei băncii.--------------------Litera d) a alin. (2) al art. 69 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 70 (1) Banca Naţionala a României, în urma constatărilor, poate lua următoarele măsuri: a) încheierea unui acord scris cu consiliul de administraţie al băncii, care să cuprindă un program de măsuri de remediere; b) obligarea băncii aflate în culpa sa ia măsuri de remediere a consecinţelor faptelor constatate; c) instituirea măsurilor de supraveghere specială şi de administrare, potrivit dispoziţiilor cuprinse în cap. XIII. d) retragerea aprobării acordate acţionarilor semnificativi şi/sau suspendarea exerciţiului dreptului de vot al celorlalţi acţionari, în cazurile în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei bănci ori infaptuiesc o politica individuală sau comuna care periclitează asupra unei gestiuni prudente şi sanatoase a băncii, în detrimentul interesului deponentilor şi al altor creditori. (2) În cazul retragerii aprobării acordate acţionarilor semnificativi exerciţiul dreptului de vot al acestora se suspenda. (3) Actionarii aflaţi în situaţia prevăzută la lit. d) nu mai pot achizitiona noi acţiuni ale băncii.--------------------Litera d) a alin. (1) a art. 70 şi alineatele (2) şi (3) ale art. 70 au fost introduse prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 71Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens de persoanele menţionate la alin. 2.Actele de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernator sau viceguvernatori, în cazurile prevăzute în reglementările Băncii Naţionale a României emise în acest sens. Articolul 72Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 69 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.Aplicarea sancţiunilor nu inlatura răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz. Articolul 73Exerciţiul dreptului de vot al acţionarilor semnificativi, care nu au obţinut aprobarea Băncii Naţionale a României, conform secţiunii a 4-a din cap. IX, este suspendat.Banca Naţionala a României dispune acţionarilor semnificativi, prevăzuţi la alin. 1, să-şi vândă, în termen de 3 luni, acţiunile deţinute peste participaţia aprobată de Banca Naţionala a României. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vândute, Banca Naţionala a României dispune băncii anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia dobânditorului iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare. Articolul 74Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă săvârşirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la secţiunea a 3-a din cap. I. Capitolul 13 Măsuri de instituire a supravegherii speciale şi de administrare specială a băncilor Articolul 75Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate de supraveghere prudentiala bancară, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale şi de administrare specială a băncilor. Secţiunea 1 Măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor Articolul 76Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor prudentiale emise de Banca Naţionala a României, constatată în urma efectuării acţiunilor de supraveghere şi/sau analizei raportarilor băncilor, precum şi în cazul constatării unei situaţii financiare precare. Supravegherea specială se asigura într-o comisie instituită în acest scop, formată din 5-7 specialişti din cadrul Băncii Naţionale a României, dintre care unul va îndeplini funcţia de preşedinte şi unul, pe cea de vicepreşedinte. Articolul 77Atribuţiile acestei comisii se stabilesc de consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi se referă, în principal, la: a) urmărirea modului în care conducerea băncii acţionează pentru stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare remedierii deficienţelor înscrise în actul de control întocmit de organele de inspecţie ale Băncii Naţionale a României; b) avizarea actelor de decizie ale organelor statutare ale băncii, referitoare la situaţia financiară şi la încadrarea în reglementările prudentiale, precum şi la obligarea la suspendarea sau desfiinţarea unor asemenea acte; c) modificarea reglementărilor proprii ale băncii; d) limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni bancare pe o anumită perioada; e) orice alte măsuri care se considera necesare pentru remedierea situaţiei băncii.Comisia de supraveghere specială nu se substituie conducerii băncii.În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administraţie şi conducătorii băncii nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele şi registrele băncii, fiind obligaţi sa păstreze secretul privind operaţiunile bancare. Articolul 78Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României asupra situaţiei băncii.În funcţie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte asupra încetării sau continuării supravegherii speciale, fără a se depăşi însă o perioadă mai mare de 120 de zile de la instituirea măsurii de supraveghere specială.În cazul în care în activitatea băncii se constata în continuare deficiente grave, consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate hotărî, de la caz la caz, trecerea la măsuri de administrare specială a acesteia. Secţiunea a 2-a Măsuri de administrare specială a băncilor Articolul 79 (1) Măsurile de administrare specială a băncii se pot dispune în cazul în care Banca Naţionala a României constata una dintre următoarele situaţii: a) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile; b) indicatorul de solvabilitate, calculat în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României în raport cu fondurile proprii, se situeaza la un nivel care nu depăşeşte jumătate din nivelul minim prevăzut de aceste reglementări; c) banca a încălcat în mod repetat prevederile legii şi/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României privind instituirea administrării speciale va fi publicată integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Instituirea măsurilor de administrare specială se dispune de Banca Naţionala a României şi în cazul sesizării de către aceasta a instanţei competente pentru declanşarea procedurii falimentului unei bănci.-----------------Articolul 79 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 80Activitatea de administrare specială este efectuată de un administrator special, stabilit de consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României. Administratorul special poate fi şi o persoană juridică specializată, constituită conform legii. Articolul 81 (1) Administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administraţie al băncii supuse regimului de administrare specială. (2) Pe perioada aplicării administrării speciale se suspenda dreptul de vot în privinta numirii şi revocării administratorilor şi dreptul la dividende al acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie şi a cenzorilor, precum şi dreptul la remuneraţie al administratorilor şi cenzorilor. (3) Administratorul special înştiinţează, de îndată, compartimentele din cadrul băncii, precum şi sediile secundare ale acesteia cu privire la luarea unor astfel de măsuri. (4) Administratorul special administrează banca stabilind condiţiile optime pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul deponentilor şi al altor creditori. (5) Un anunţ privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.-----------------Alin. (5) al art. 81 a fost modificat de LEGEA nr. 357 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. Articolul 82În termen de 45 de zile de la numire, administratorul special prezintă un raport scris consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României cu privire la starea financiară a băncii şi posibilitatea redresarii situaţiei acesteia din punct de vedere al siguranţei financiare şi anexează documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor băncii, situaţia recuperării activelor, costul menţinerii activelor şi situaţia lichidării debitelor.În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide asupra prelungirii activităţii administratorului special, pe o perioadă limitată, sau retrage autorizaţia şi sesizează instanţa competenţa pentru declanşarea procedurii de lichidare a băncii.Administratorul special, a cărui activitate a fost prelungită, prezintă periodic evaluarea situaţiei financiare a băncii.Dacă consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României constata, pe baza informărilor administratorului special, ca banca s-a redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în parametrii de supraveghere prudentiala stabiliţi prin lege şi prin reglementările Băncii Naţionale a României, măsurile de administrare specială vor inceta şi banca îşi va relua activitatea sub controlul organelor sale statutare.În cazul în care Banca Naţionala a României hotărăşte retragerea autorizaţiei băncii şi sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii falimentului, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru începerea procedurii, administrarea băncii va fi asigurata în continuare de administratorul special.--------------------Ultimul alineat al art. 82 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Capitolul 14 Cai de contestare Articolul 83Actele emise în aplicarea prezentei legi pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea acestora la consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţa prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizării.Hotărârea consiliului de administraţie poate fi atacată la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare. Articolul 83^1Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Naţionala a României potrivit art. 83 alin. 1 sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, executarea actelor Băncii Naţionale a României nu se suspenda.---------------------Art. 83^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Articolul 83^2Banca Naţionala a României este singura autoritate în măsura să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.În cazul contestarii în instanţa a actelor Băncii Naţionale a României instanţa judecătorească se va pronunţa asupra legalităţii acestor acte.--------------------Art. 83^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001. Capitolul 15 Dispoziţii tranzitorii Articolul 84Băncile şi sucursalele băncilor străine, autorizate la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, sunt considerate ca deţin o autorizaţie emisă potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 85Cererile de autorizare nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care nu sunt conforme cu prevederile acesteia pot fi retrase şi prezentate din nou de titularii cererilor, în conformitate cu prevederile acestei legi. Articolul 86Pentru băncile, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor străine, ale căror organizare, administrare, situaţie financiară şi operaţiuni nu sunt conforme cu cerinţele prezentei legi sau cu reglementările date în aplicarea acesteia, Banca Naţionala a României stabileşte, prin reglementări sau ordine, perioada în care acestea trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi. Capitolul 16 Dispoziţii finale Articolul 87Toate autorizaţiile emise şi cele în vigoare se evidenţiază de către Banca Naţionala a României în registrul bancar, care este accesibil permanent publicului. Articolul 88Băncile pot sa organizeze o asociaţie profesională, care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociaţiei şi publicul şi sa organizeze serviciile de interes comun. Asociaţia profesională a băncilor colaborează cu Banca Naţionala a României.Separat sau în cadrul asociaţiilor profesionale, băncile vor putea să-şi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând băncilor.Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 89 (1) Prin hotărâre a Guvernului şi cu avizul Băncii Naţionale a României, se poate aproba desfăşurarea, de către bănci, a unor activităţi de finanţare pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru restructurarea, modernizarea şi privatizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru susţinerea şi stimularea exporturilor, dezvoltarea infrastructurii şi a altor unităţi de interes public. (2) Sumele necesare desfăşurării activităţii de finanţare, prevăzute la alin. 1, pot fi asigurate din fondurile publice şi de către băncile respective prin acorduri de împrumut cu instituţii financiare române sau străine, precum şi din mobilizarea unor resurse de pe piaţa interna sau internationala de capital, putând fi garantate de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice. (3) Băncile care desfăşoară activităţi de finanţare în conformitate cu prevederile alineatelor precedente sunt scutite, corespunzător activităţilor respective, de plată impozitului pe profit*), precum şi de distribuirea şi de plată dividendelor şi a impozitului pe dividende, sumele respective fiind destinate majorării fondului lor de rezerva.-----------------Alin. (3) al art. 89 a fost abrogat de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.*)Dispoziţiile referitoare la impozitul pe profit prevăzute la art. 89 alin. 3 au fost abrogate de litera g) a art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. Articolul 90Instituţiile, altele decât băncile, abilitate prin lege sa desfăşoare activităţi bancare, se supun autorizării, supravegherii prudentiale şi reglementărilor Băncii Naţionale a României.Potrivit prevederilor alineatului precedent, se vor adapta în mod corespunzător legislaţia referitoare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi legislaţia referitoare la cooperatia de credit. Articolul 91Toate reglementările şi ordinele emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 92Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.Legea se completează cu dispoziţiile legislaţiei aplicabile societăţilor comerciale, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi. Articolul 93Banca Naţionala a României va elabora reglementări şi ordine în aplicarea prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 94Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991, Legea nr. 36/1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 1 aprilie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent reglementările actuale ale Băncii Naţionale a României, care, până la adoptarea noilor reglementări, rămân în vigoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.------------NOTĂ:A se vedea şi:ORDIN nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998 publicat în Monitorul Oficial nr. 343 din 10 septembrie 1998;HOTĂRÂRE nr. 512 din 21 august 1998 publicat în Monitorul Oficial nr. 344 din 11 septembrie 1998;NORMA nr. 6 din 5 octombrie 1998 publicat în Monitorul Oficial nr. 386 din 12 octombrie 1998;NORME nr. 1 din 7 ianuarie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 12 din 19 ianuarie 1999;ORDIN nr. 1 din 21 ianuarie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 57 din 9 februarie 1999;NORMA nr. 2 din 22 ianuarie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din 10 februarie 1999;NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din 10 februarie 1999;ORDIN nr. 2 din 1 februarie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din 10 februarie 1999;NORMA nr. 5 din 15 martie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 157 din 15 aprilie 1999;*)NORMA nr. 8 din 26 aprilie 1999 publicat în Monitorul Oficial nr. 245 din 1 iunie 1999;NORMA nr. 4 din 4 septembrie 2000 publicat în Monitorul Oficial nr. 448 din 11 septembrie 2000;NORMA nr. 5 din 4 septembrie 2000 publicat în Monitorul Oficial nr. 474 din 29 septembrie 2000;NORMA nr. 9 din 7 septembrie 2000 publicat în Monitorul Oficial nr. 474 din 29 septembrie 2000;CIRCULARA nr. 3 din 10 ianuarie 2000 publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 24 ianuarie 2000;CIRCULARA nr. 10 din 5 aprilie 2000 publicat în Monitorul Oficial nr. 156 din 14 aprilie 2000;NORMA nr. 1 din 9 aprilie 2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 201 din 20 aprilie 2001;NORMA nr. 3 din 6 august 2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 470 din 16 august 2001;NORMA nr. 4 din 25 septembrie 2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 631 din 9 octombrie 2001;ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 18 octombrie 2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 671 din 24 octombrie 2001;CIRCULARA nr. 4 din 1 februarie 2002 publicat în Monitorul Oficial nr. 135 din 20 februarie 2002;NORMA nr. 1 din 11 februarie 2002 publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 februarie 2002;-----------------*)NORMA nr. 5 din 15 martie 1999 a fost abrogată de NORMA nr. 9 din 7 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 474 din 29 septembrie 2000.A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANp. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU--------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 215 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 29 decembrie 1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României"
 • LEGE nr. 60 din 25 iunie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 350 din 10 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 4 din 4 ianuarie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 126 din 17 iulie 2000 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
 • LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 197 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 310 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 180 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 9 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 275 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 350 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 274 din 23 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la München la 18 februarie 2017
 • LEGE nr. 86 din 3 aprilie 2007 pentru acceptarea unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 şi Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 96 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 6 din 29 martie 1974 privind principalele atribuţii ale consiliilor populare în domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 140 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 332 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 318 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007
 • LEGE nr. 61 din 22 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995
 • LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
 • LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 348 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021