Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 (*actualizata*)privind stimularea investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole(actualizata până la data de 28 decembrie 2006*)

-------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 51 din 30 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006.**) Titlul prezentei legi a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) În vederea stimularii dezvoltării investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în alte activităţi nonagricole, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investitiilor, denumit în continuare fond.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. (2) Fondul se constituie din alocatiile aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinatie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se reconstituie din sumele rambursate şi din dobanzile platite de către instituţiile de credit, potrivit prezentei legi. Articolul 2Fondul se gestioneaza de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii. Articolul 3 (1) Fondul se utilizeaza pentru: a) acordarea de credite beneficiarilor prevăzuţi la art. 6; b) acoperirea costurilor întocmirii documentatiei tehnico-economice pentru acordarea creditelor; c) acordarea de granturi, calculate ca procent din volumul creditului acordat beneficiarilor de credite. (2) Fondul poate fi folosit şi în completarea sumelor necesare cofinantarii proiectelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile în cadrul unor programe comunitare sau în completarea creditelor acordate de instituţiile de credit din surse proprii. Articolul 4Fondul va fi accesat şi derulat, în conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de către urmatoarele institutii selectate de acest minister: a) bănci comerciale şi alte institutii de credit autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată; b) institutii financiare al caror obiect principal de activitate consta în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)-l) din Legea nr. 58/1998, republicată. Articolul 5 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aloca sume din fond instituţiilor selectate, pe baza convenţiilor de lucru incheiate cu acestea, în scopul acordarii de credite, în urmatoarele condiţii: a) termenul maxim de restituire: până la 10 ani;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. b) plafon maxim: conform solicitarii institutiei selectate şi în limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; c) perioada de gratie pentru beneficiarii de credite: între 1 şi 5 ani, în functie de specificul proiectului de investitii. (2) În conventiile incheiate cu instituţiile selectate vor fi prevăzute sumele repartizate şi alocate, termenele de restituire, condiţiile de derulare a imprumutului şi alte condiţii. (3) Accesul instituţiilor prevăzute la art. 4 la resursele fondului se face prin licitaţie, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor de aplicare a acesteia. (4) Instituţiile selectate vor acorda credite din fond beneficiarilor de credite, în conformitate cu normele elaborate în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi cu normele proprii de creditare. Articolul 6Pot beneficia de credite pentru investitii în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole urmatoarele categorii de solicitanţi:--------------Partea introductiva a art. 6 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. a) producători agricoli individuali inregistrati în Registrul exploatatiilor agricole; b) asociaţii agricole familiale, asociaţii de producători agricoli, grupuri de producători şi cooperative agricole, constituite conform legislaţiei în vigoare; c) societăţi agricole private, respectiv asociaţii agricole cu personalitate juridica, constituite conform legislaţiei în vigoare; d) societăţi comerciale cu capital privat, constituite conform legislaţiei în vigoare. e) persoane fizice autorizate conform legislaţiei în vigoare;--------------Lit. e) a art. 6 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. f) deţinători de paduri şi asociaţii ale acestora;--------------Lit. f) a art. 6 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. g) consilii locale.--------------Lit. g) a art. 6 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Articolul 7Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va stabili anual tipurile de investitii care pot beneficia de credite în condiţiile prezentei legi şi nivelul maxim al creditelor acordate de instituţiile selectate.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Articolul 9Termenele de rambursare a creditelor şi de plată a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere între beneficiarii creditului şi institutia selectata, în functie de destinaţia creditului şi de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditata. Articolul 10Creditele acordate potrivit prevederilor prezentei legi pot fi garantate de fondurile de garantare şi/sau de către imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe animale, masini şi utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor şi terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de instituţiile de credit. Articolul 11 (1) Beneficiarii creditelor pentru investitii în agricultura şi industria alimentara, neeligibile pentru a obtine finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare care dezvolta activităţi ai caror indicatori de performanţă tehnico-economica respecta prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. (2) Nivelul reducerii sumei de rambursat prevăzute la alin. (1) poate fi de până la 50% din volumul creditului acordat, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii. Nivelul acestuia, condiţiile şi modul de acordare se stabilesc şi se aproba periodic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. I din ORDONANTA nr. 51 din 30 august 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. (3) Sumele pentru acordarea reducerilor se asigura din fond. Articolul 12În cazul investitiilor neeligibile pentru finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare, costul privind intocmirea documentatiilor de acordare a creditelor se suporta din fond şi nu va putea depăşi 3% din volumul creditelor acordate.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Articolul 13Sumele neutilizate din fond la finele fiecarui an, precum şi cele provenite din rambursari de credite şi plati de dobanzi la creditele acordate în anul în curs se reporteaza în anul următor şi se utilizeaza pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi. Articolul 14 (1) Beneficiarii de credite pentru investitii în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole au obligaţia să respecte destinatiile pentru care au fost acordate creditele.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. (2) Schimbarea destinatiei creditelor de către beneficiarii de credite se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 15În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,DAN RADU RUSANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 231.----

Noutăți

 • LEGE nr. 56 din 1 iulie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • LEGE nr. 585 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 107 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 664 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • LEGE nr. 272 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 7 din 17 octombrie 1980 privind organizarea excursiilor cu turişti români în străinătate
 • LEGE nr. 17 din 21 februarie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007
 • LEGE nr. 179 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Codlea, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 393 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 90 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGEA zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 2019
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1865 (*republicat*)
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 18 aprilie 2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 27 din 24 martie 1992 pentru ratificarea "Protocolului 1990" referitor la modificarea Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 78 din 6 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 139 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • LEGE nr. 199 din 12 octombrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 31 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 453/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 223 din 5 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 467 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 294 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 162 din 30 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021