Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 123 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995 -
LEGE Nr. 123 din 15 decembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, cu următoarele modificări:1. La alineatul 4, litera f) devine litera a), iar literele a), b), c), d) şi e) devin literele b), c), d), e) şi f).2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Activităţile pentru care se acordă licenţe de fabricaţie sunt din domeniul producţiei de lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peste şi produse piscicole, pîine şi produse de morarit şi panificatie, zahăr şi produse zaharoase, uleiuri şi grăsimi alimentare, băuturi răcoritoare, conserve din legume şi fructe, vin, bere, spirt, băuturi alcoolice, drojdie de panificatie, prestări de servicii şi alte activităţi specifice domeniului producţiei de produse alimentare."3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători: a) agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate; b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică independenta în domeniul producţiei de produse alimentare."4. După articolul 20 se introduce articolul 20^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 20^1. - Producătorii agricoli, persoane fizice, în baza certificatelor de producători, pot desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, fără licenţe de fabricaţie."5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se solicita de către agentul economic care desfăşoară activitatea respectiva, la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi.Agenţii economici aflaţi în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile, acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare.Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se eliberează în termen de cel mult 120 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic şi achitării unei taxe de către acesta. Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare este de 500.000 lei pentru agenţii economici, persoane juridice, şi de 250.000 lei pentru asociaţiile familiale şi agenţii economici, persoane fizice autorizate, care se achită la unităţile C.E.C. în scopul deschis pentru aceasta de către Ministerul Finanţelor.Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie obliga agentul economic să solicite, în termen de 30 de zile, o noua licenta de fabricaţie a produselor alimentare."6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă pentru fiecare categorie de produse alimentare, prestări de servicii şi alte activităţi din domeniul producţiei de produse alimentare."7. La articolul 26, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Pentru activitatea de supraveghere şi control şi în scopul protecţiei vieţii, sănătăţii sau mediului înconjurător, reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au dreptul de acces în zone, clădiri, anexe sau alte spaţii ale agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi pot dispune analize tehnice sau preleva probe pentru expertizare în laboratoare specializate, autorizate sau acreditate."8. La articolul 28, alineatul 3 litera a) va avea următorul cuprins:"a) produsele nu au certificate de calitate în conformitate cu standardele naţionale sau cu alte acte normative în vigoare."9. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se fac de către personalul de specialitate anume împuternicit din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, din Ministerul Finanţelor şi din Ministerul Sănătăţii."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 262 din 20 decembrie 2017 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 12 octombrie 2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 24 mai 1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 122 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 276 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema tarii şi sigiliul statului
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi*)
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 65 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, şi a diferenţelor de preţ şi de curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 274/1992
 • LEGE nr. 368 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 219 din 24 noiembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011
 • LEGE nr. 210 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 42 din 19 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 9 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 21 din 18 noiembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea miliţiei
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 221 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 530 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 15 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE Nr. 49 din 19 iunie 1996 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anii 1990 şi 1991
 • LEGE nr. 350 din 23 decembrie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 • LEGE nr. 56 din 13 iulie 1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli
 • LEGE nr. 41 din 12 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 201 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 13 iunie 2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021