Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 29 iulie 2005 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*)privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străînătate(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

---------------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege stabileşte condiţiile în care cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la liberă circulaţie în străînătate, precum şi limitele exercitării acestui drept. Articolul 2 (1) Cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străînătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României. (2) Cetăţenii români minori pot călători în străînătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor. Articolul 3 (1) Limitarea exercitării dreptului cetăţenilor români la liberă circulaţie în străînătate se poate face numai temporar, în cazurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege, şi constă în suspendarea sau, după caz, restrângerea exercitării acestui drept. (2) Suspendarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate reprezintă interdicţia temporară de părăsire a teritoriului României, instituită de drept sau, după caz, de către autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi. Această măsura are caracter individual, cu excepţia situaţiilor în care este instituită prin lege specială, în cazul apariţiei unor situaţii de natură să o justifice în raport cu necesitatea asigurării apărării ţării sau a securităţii naţionale. (3) Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate reprezintă interdicţia temporară de a călători în anumite state, dispusă de autorităţile competente române, în condiţiile prezentei legi. (4) Autorităţile competente au obligaţia să informeze în scris, în condiţiile prezentei legi, persoana împotriva căreia s-a instituit o măsură de limitare a exercitării dreptului de liberă circulaţie, asupra motivelor care au determinat această măsură, precum şi asupra perioadei pentru care s-a limitat exerciţiul acestui drept. Articolul 4 (1) Pe perioada şederii în străînătate orice cetăţean român are dreptul la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice, precum şi a oficiilor consulare ale României. (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străînătate au obligaţia să acorde sprijin şi asistenţă, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiilor competente din ţară, cetăţenilor români aflaţi în dificultate sau care solicită ajutorul în vederea întoarcerii în ţară, precum şi de a întreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetăţenilor români asupra apariţiei unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea. (3) Pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, organele poliţiei de frontieră sunt obligate să îi informeze pe cetăţenii români care urmează să călătorească în străînătate asupra apariţiei, pe teritoriile statelor de tranzit şi de destinaţie, a unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea. Articolul 5Pe perioada şederii lor în străînătate, cetăţenii români au următoarele obligaţii: a) să respecte legislaţia României şi să nu desfăşoare activităţi de natură să compromită imaginea României ori care să contravină obligaţiilor asumate de România prin documente internaţionale; b) să respecte legislaţia statului în care se află, precum şi scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul statului respectiv, în condiţiile stabilite prin legislaţia acestuia sau prin documentele internaţionale încheiate cu România; c) să depună toate diligenţele în vederea acordării de ajutor cetăţenilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul statului pe care se află, informând cu privire la astfel de situaţii misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul respectiv; d) în cazul stabilirii reşedinţei sau a domiciliului în străînătate, să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României; e) să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare intervenită în starea lor civilă. Capitolul II Documente de călătorie în străînătateDocumente de călătorie în străînătate Secţiunea 1 Tipuri de documente de călătorieTipuri de documente de călătorie Articolul 6 (1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străînătate sunt următoarele: a) paşaport diplomatic; b) paşaport de serviciu; c) paşaport diplomatic electronic; d) paşaport de serviciu electronic; e) paşaport simplu; f) paşaport simplu electronic; g) paşaport simplu temporar; h) titlu de călătorie.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străînătate. (5) Cetăţenii români pot călători în străînătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte. (6) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străînătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------- Articolul 6^1 (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. (2) Regimul juridic al cărţii de identitate şi al cărţii electronice de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 972005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu excepţia situaţiilor în care prezenta ordonanţă de urgenţă dispune altfel.--------------Art. 6^1 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. Secţiunea 1^1 Stocarea datelor persoanei------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 7 (1) Datele biometrice incluse în paşapoarte sunt imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete. (2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004. (3) Procedura preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane: a) minorii sub vârsta de 12 ani;-----------Lit. a) a alin. (4) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Secţiunea a 2-a Paşaportul diplomatic*)Paşaportul diplomatic*)------------ Articolul 8 (1) Paşaportul diplomatic*) este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane, în scopul facilitării reprezentării de către acestea a intereselor statului român în străînătate:------------ a) preşedintele României; b) preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor; c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaţilor şi membrii Parlamentului European;Litera c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. d) primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate miniştrilor; e) preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale; f) avocatul poporului şi adjuncţii acestuia; g) preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; h) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; i) preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii de Conturi; j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul general financiar al Curţii de Conturi şi adjuncţii acestora; k) preşedintele şi preşedinţii de secţie ai Consiliului Legislativ; l) guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României; m) preşedintele şi vicepreşedinţii Academiei Române; n) patriarhul, cardinalul, mitropoliţii şi şefii cultelor din România, recunoscute de stat; o) secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora; p) membrii corpului diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare membrilor corpului diplomatic şi consular;Litera p) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.Litera q) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. r) ataşaţii militari şi ataşaţii de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă, judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncţii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale;Litera r) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. s) curierii diplomatici; t) soţul, soţia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la lit. a)-r); u) persoanele trimise în misiune oficială în străînătate, pentru susţinerea unor interese naţionale, pe bază de mandat şi pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe; v) foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor şi foştii prim-miniştri. (2) Paşapoartele diplomatice*) se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), după cum urmează: a) la începutul mandatului cu care au fost investiţi, în cazul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), i), j), l) şi m); b) înaintea primei deplasări care necesită utilizarea paşaportului diplomatic, în cazul celorlalte persoane prevăzute la alin. (1). Articolul 9 (1) Paşapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străînătate pe baza acestor documente de călătorie.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) În cazul în care structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8, poate refuza eliberarea paşaportului diplomatic, informând în acest sens instituţia solicitantă. Articolul 10 (1) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează, de regulă, cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "paşaport diplomatic" cu denumirea "paşaportul diplomatic electronic". (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), o)-r) şi u), paşapoartele diplomatice*) se pot elibera şi pentru o perioadă solicitată de instituţiile din care acestea fac parte, fără a se putea depăşi perioada maximă prevăzută la alin. (1).------------ (3) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani.Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 11 (1) Titularii paşapoartelor diplomatice*) sunt obligaţi să le predea instituţiei din care fac parte, după cum urmează: a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu excepţia primului-ministru, e), g), i), j), l), m) şi o), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, la încheierea mandatului cu care au fost învestite; b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) şi n), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străînătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic*).------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------ (2) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. u) sunt obligate să predea paşaportul diplomatic*) la Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străînătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic*). (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul diplomatic*) Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v).Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Secţiunea a 3-a Paşaportul de serviciu*)Paşaportul de serviciu*)------------ Articolul 12Paşaportul de serviciu*) este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane: a) magistraţilor, când călătoresc în misiuni oficiale; b) prefecţilor şi subprefecţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale; c) funcţionarilor din aparatul central al administraţiei publice şi ai Parlamentului, când călătoresc în misiuni oficiale; d) personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentanţelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, lectorilor trimişi în misiune de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi soţului, soţiei şi copiilor minori ai acestora; e) preşedinţilor şi vicepreşedinţilor organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale; f) preşedinţilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, când se deplasează în străînătate în interes de serviciu; g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străînătate în misiuni oficiale.------------ Articolul 13 (1) Paşapoartele de serviciu*) se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor, autorităţilor publice sau organizaţiilor interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străînătate în baza acestor documente de călătorie. (2) Paşapoartele de serviciu*) se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii. (3) Paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------ Articolul 14 (1) Paşapoartele de serviciu*) pot fi folosite de titularii acestora numai atunci când se deplasează în străînătate în calitate oficială, în interesul autorităţii sau instituţiei publice din care face parte. (2) În termen de 5 zile de la întoarcerea în ţară, titularul are obligaţia de a preda paşaportul de serviciu*), spre păstrare, la autoritatea sau instituţia publică din care face parte. Pe cale de excepţie, seful autorităţii sau instituţiei publice poate dispune ca paşaportul de serviciu*) să rămână în posesia titularului atunci când acesta, prin natura activităţii desfăşurate, se deplasează frecvent în străînătate, cu condiţia ca perioada de şedere pe teritoriul României, între două deplasări, să nu depăşească 30 de zile. (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 12, autoritatea sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul de serviciu*) Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării.------------ Secţiunea a 4-a Paşaportul simpluPaşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar-----------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 15 (1) Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străînătate. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străînătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (3) În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie. (5) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal, după achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare prevăzute de lege. (6) În situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul că datele înscrise în paşaportul simplu electronic sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, care este obligat să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5).-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 16*) (1) Cetăţenii români nu pot deţine în acelaşi timp decât câte un singur paşaport simplu valabil, cu excepţia cazurilor care justifică deţinerea simultană a două sau mai multe paşapoarte, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Cetăţenii români care sunt titulari ai mai multor paşapoarte valabile, în condiţiile prezentei legi, au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea cazurilor prevăzute la alin. (1), să predea autorităţilor competente paşapoartele deţinute suplimentar. (3) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------ Articolul 17 (1) Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străînătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii: a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal; b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal. (2) Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 17^1 (1) Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străînătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. a) pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străînătate; e) când minorul urmează să se deplaseze în străînătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil; f) pentru cetăţenii români aflaţi în străînătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străînătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.------------Alin. (2) al art. 17^1 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) şi (6), respectiv ale art. 17, se aplică, în mod corespunzător, şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.-----------Alin. (4) al art. 17^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.(4^1) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie.-----------Alin. (4^1) al art. 17^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.(4^2) În situaţii temeinic justificate, pentru minorii aflaţi în străînătate sub o formă de protecţie specială dispusă de autorităţile locale competente şi care nu deţin documente de identitate sau de călătorie valabile, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României eliberează, cu titlu gratuit, paşapoarte simple temporare, la solicitarea autorităţilor străine competente, în scopul reglementării situaţiei juridice a minorilor în statul de reşedinţă, dacă nu este posibilă repatrierea acestora.-----------Alin. (4^2) al art. 17^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.(4^3) Costurile aferente producerii şi emiterii paşapoartelor simple temporare eliberate minorilor prevăzuţi la alin. (4^2) sunt suportate de statul român prin autorităţile abilitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza protocolului încheiat cu producătorul.-----------Alin. (4^3) al art. 17^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (5) Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străînătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străînătate, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (5) al art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 17^2 (1) Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d), pot deţine, concomitent, şi un paşaport simplu temporar. (2) Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar.------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 18 (1) Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani; c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani. (2) Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 18 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 18 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (3) Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de 12 luni.------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) - (3) încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 20 (1) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei. (2) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străînătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi. (3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi reţinute numai de organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străînătate, precum şi de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii, autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri.-----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a păstra paşapoartele în condiţii care să nu implice riscul deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora. (5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străînătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (6) Titularii paşapoartelor simple, ai paşapoartelor simple electronice ori ai paşapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a preda paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice ori paşapoartele simple temporare la solicitarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (3).------------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 21 (1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic ori a paşaportului simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (2) Decizia de respingere a cererii, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris, în termenul stabilit pentru soluţionarea cererii. (3) Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Secţiunea a 5-a Titlul de călătorieTitlul de călătorie Articolul 22 (1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străînătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îşi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se întoarce în ţară. (2) Minorilor aflaţi în străînătate neînsoţiţi de părinţi li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în vederea întoarcerii în ţară.------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 23Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de cel mult un an. Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România. Articolul 23^1 (1) Începând de la data punerii în circulaţie a paşapoartelor simple temporare, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străînătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.------------Alin. (1) al art. 23^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului în România.-------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006. Articolul 24Prevederile art. 20 referitoare la obligaţia neînstrăînării şi condiţiile păstrării paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se aplică în mod corespunzător şi în cazul titlurilor de călătorie.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Secţiunea a 6-a Pierderea, distrugerea şi furtul documentelor de călătoriePierderea, distrugerea şi furtul documentelor de călătorie Articolul 25 (1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străînătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (2) Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport. (3) Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. (4) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului paşapoartelor diplomatice*) şi de serviciu*), titularul are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Afacerilor Externe şi, după caz, instituţia din care face parte. (5) Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------ Articolul 26 (1) Documentele de călătorie găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau autorităţii emitente sau celei mai apropiate unităţi de poliţie, care are obligaţia de a le transmite autorităţii emitente. (2) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi dacă titularilor nu li s-au eliberat documente noi în locul acestora, în condiţiile prezentei legi.-----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (3) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente după eliberarea unui nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi după anularea documentului de călătorie eliberat în condiţiile art. 27 alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului.-----------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 27 (1) Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prevăzute la art. 25. (2) În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituţia din care fac parte. (3) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.(3^1) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după prezentarea la autorităţile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi într-o stare fizică corespunzătoare, şi după anularea documentului de călătorie eliberat în condiţiile alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului.-----------Alin. (3^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (4) Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Capitolul III Exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străînătateExercitarea dreptului la liberă circulaţie în străînătate Secţiunea 1 Condiţiile exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate de către cetăţenii româniCondiţiile exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate de către cetăţenii români Articolul 28 (1) Organele poliţiei de frontieră permit cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani şi minorilor căsătoriţi în condiţiile legii, care sunt titulari de documente de călătorie valabile, să iasă de pe teritoriul României, dacă nu se află în una dintre situaţiile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate. (2) Cetăţenilor români împotriva cărora s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate li se poate permite ieşirea din România numai dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) declară că nu călătoresc în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură; b) din documentele de transport nu rezultă faptul că urmează să călătorească în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură; c) punctul de trecere a frontierei în care se prezintă nu este unul situat la frontiera comună cu statul cu privire la care s-a instituit această măsură. (3) În cazul în care se permite ieşirea din România în condiţiile prevăzute la alin. (2), cetăţeanului român i se pune în vedere de către organele poliţiei de frontieră faptul că, pe perioada deplasării în străînătate, nu are dreptul să călătorească în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate, pe perioada pentru care s-a dispus această restrângere. (4) Prevederile alin. (2) referitoare la situaţiile în care se permite ieşirea din România a cetăţeanului român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate nu se aplică persoanelor care se legitimează în punctul de trecere a frontierei cu paşaport diplomatic*) sau de serviciu*), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 lit. a)-c).------------ (5) Cetăţeanul român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate poate călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsura numai în situaţii excepţionale, determinate de motive obiective care necesită prezenţa acestuia în statul respectiv, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006. Articolul 29 (1) La întoarcerea pe teritoriul României, cetăţenii români au obligaţia să prezinte organelor poliţiei de frontieră documentele de călătorie în străînătate valabile, emise de autorităţile competente române din ţară sau din străînătate. (2) Organele poliţiei de frontieră pot permite intrarea pe teritoriul României a cetăţeanului român care se legitimează cu un document de călătorie emis de autorităţile competente române, a cărui valabilitate a încetat, numai după efectuarea verificărilor corespunzătoare în evidenţele specifice, cu privire la identitatea şi cetăţenia titularului. În acest caz durata verificărilor efectuate nu poate depăşi 24 de ore din momentul prezentării solicitantului în punctul de trecere a frontierei. (3) În cazul în care persoana care se prezintă în punctul de trecere a frontierei pentru a intra pe teritoriul României declară ca este cetăţean român, dar nu posedă documente eliberate de autorităţile române, valabile sau expirate, care să ateste identitatea acesteia, organele poliţiei de frontieră efectuează în cel mai scurt timp posibil verificările necesare pentru stabilirea identităţii şi cetăţeniei persoanei respective. (4) În situaţia în care persoana prevăzută la alin. (3) este titulara a unui document de călătorie eliberat de un alt stat şi îndeplineşte condiţiile de intrare pe teritoriul României, potrivit legii, organele poliţiei de frontieră permit intrarea acesteia în ţară în calitate de străîn, şi o îndrumă totodată să se adreseze Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru clarificarea situaţiei privind cetăţenia română. (5) Organele poliţiei de frontieră sunt obligate să permită intrarea pe teritoriul României persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3), de îndată ce stabilesc identitatea acestora, precum şi faptul că sunt cetăţeni români. (6) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), în funcţie de intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor corespunzătoare de către organele poliţiei de frontieră, persoana poate fi cazată, cu acordul acesteia, într-un spaţiu special amenajat în incinta punctului de trecere a frontierei, pus la dispoziţie de administratorul acestuia. Articolul 30 (1) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străînătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străînătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi care călătoreşte în străînătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.--------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau, după caz, declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b)-d), organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a minorilor însoţiţi, numai în următoarele situaţii: a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străînătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal; b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi.-------------Litera b) a alin. (3) al art. 30 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006. (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), declaraţia părinţilor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului legal, după caz, trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni:-----------Partea introductivă a alin. (4) al art. 30 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. a) scopul deplasării; b) ruta urmată până în statul de destinaţie; c) indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, sau dacă urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoţitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, în cazul în care acesta este o altă persoană decât cea cu care iese din România. (5) Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. (6) Organele poliţiei de frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respectă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi la alin. (4), referitoare la însoţitor, perioada deplasării şi ruta care trebuie urmată, iar în situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în raport cu destinaţia, respectiv cu perioada deplasării. (7) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străînătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul minorului. Articolul 31 (1) În situaţia în care organele poliţiei de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia. Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi, vor proceda la informarea imediată a acestora, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, organele poliţiei de frontieră vor anunţa de îndată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii. (2) Organele poliţiei de frontieră vor întrerupe, de asemenea, călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 30, în următoarele situaţii: a) însoţitorul este cetăţean străîn şi nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deşi în declaraţia părinţilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor; b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare:1. omor;2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;3. infracţiuni privitoare la traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;4. lipsire de libertate în mod ilegal;5. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;6. trafic de ţesuturi sau organe umane;7. infracţiuni de terorism;-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 1 al art. 167 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. c) însoţitorul este cetăţean străîn şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte, dat în condiţiile prevăzute la art. 30; d) însoţitorului sau, după caz, minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezentei legi, exerciţiul dreptului la liberă circulaţie în străînătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună; e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului, în condiţiile legii penale;-----------Lit. e) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 1 al art. 167 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. f) minorul refuză să iasă din ţară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani. (3) Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instanţei prin care s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate se comunică Poliţiei de Frontieră Română şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 32 (1) Până la preluarea minorului de către părinte sau, după caz, de către o altă persoană, în condiţiile prezentei legi, însoţitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care călătoreşte în străînătate în condiţiile prezentei legi împreună cu acesta, are următoarele obligaţii: a) să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării; b) să nu abandoneze minorul; c) să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori; d) să respecte scopul, ruta şi durata deplasării menţionate în declaraţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d), cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite; e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străînătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens; f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal; g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c), să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-g), misiunea diplomatică sau oficiul consular sesizat are obligaţia de a informa imediat, direct sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, atât Inspectoratul General al Poliţiei Române, cât şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea anunţării părinţilor ori a reprezentantului legal al minorului în legatură cu evenimentul produs. Articolul 33Minorul care călătoreşte în străînătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale. Secţiunea a 2-a Stabilirea domiciliului în străînătateStabilirea domiciliului în străînătate Articolul 34 (1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străînătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 34 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv; b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat; c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv; d) a dobândit cetăţenia statului respectiv; e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională. (2) Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat.-----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (3) În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar, în străînătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, respectiv a paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.----------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.-----------Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (5) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României. (6) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străînătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române.-----------Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (7) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor privind eliberarea paşapoartelor cu menţionarea ţării de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 35Cetăţeanului român care are domiciliul în străînătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român. Articolul 36 (1) Cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani şi minorului căsătorit cu respectarea legii, care şi-au stabilit domiciliul în România, li se anulează menţiunea privind stabilirea domiciliului în străînătate sau, după caz, paşapoartele prevăzute la art. 34 şi li se eliberează carte de identitate, în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Cetăţeanul român care are domiciliul în străînătate şi a fost returnat în baza unui acord de readmisie sau, după caz, a fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în România, să declare autorităţilor competente locul unde şi-a stabilit domiciliul, în condiţiile legii. Articolul 37Minorul îşi stabileşte domiciliul în străînătate sau, după caz, în România, în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale altor legi speciale care cuprind reglementări în această materie.-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Secţiunea a 3-a Limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătateLimitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate Articolul 38Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate a cetăţenilor români poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la următoarele categorii de persoane:----------Lit. a) a art. 38 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. b) cu privire la persoana a cărei prezenţă pe teritoriul unui stat, prin activitatea pe care o desfăşoară sau ar urma să o desfăşoare, ar aduce atingere grava intereselor României sau, după caz, relaţiilor bilaterale dintre România şi acel stat. Articolul 39-----------Alin. (1) al art. 39 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. (2) În situaţia prevăzută la art. 38 lit. b), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale care deţine date ori informaţii cu privire la activitatea pe care persoană o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare în străînătate, de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în străînătate, de către Tribunalul Bucureşti.--------------Alin. (2) al art. 39 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), instanţa se pronunţă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităţilor competente şi comunică hotărârea părţilor, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, precum şi serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, competent să elibereze paşaportul simplu persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.-----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. (4) Hotărârea prevăzută la alin. (3) este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competenţa teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. (5) Hotărârea curţii de apel este supusă recursului, termenul de recurs, precum şi cel de judecată fiind cele prevăzute la alin. (4). (6) Exercitarea cailor de atac prevăzute la alin. (4) şi (5) nu suspenda executarea hotărârii instanţei. (7) Prezenta procurorului la toate şedinţele de judecată este obligatorie.------------Alin. (8) al art. 39 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. Articolul 40Exercitarea de către o persoană a dreptului la libera circulaţie în străînătate se suspenda numai în următoarele situaţii: a) este învinuită sau inculpată într-o cauza penala şi a fost dispusă instituirea unei măsuri preventive în condiţiile Codului de procedura penala; b) a fost condamnată şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate; c) este internată într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;-----------Lit. c) a art. 40 a fost modificată de pct. 2 al art. 167 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. d) nu a respectat măsura restrângerii exercitării dreptului la libera circulaţie în străînătate, dispusă în condiţiile prezentei legi. Articolul 41 (1) În vederea punerii în executare de către autorităţile competente a măsurii de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate, autorităţile care au dispus măsurile prevăzute la art. 40 lit. a)-c) au obligaţia de a le comunică autorităţilor competente să elibereze paşaportul, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.-----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. (2) Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străînătate încetează de drept la data la care încetează măsura dispusă în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c). Articolul 42 (1) În situaţia prevăzută la art. 40 lit. d), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, prevăzută la art. 39 alin. (2), de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei împotriva căreia a fost instituită măsura suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie în străînătate, iar când aceasta are domiciliul în străînătate, de către Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.-----------Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. Articolul 43Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străînătate cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către autorităţile competente să pună în executare măsura.-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 44 (1) La cererea persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura prevăzută la art. 40, în condiţiile art. 42, instanţa de judecată care a instituit această măsură poate dispune suspendarea temporară a executării acesteia şi înlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la liberă circulaţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (3)-(7), în următoarele cazuri: a) persoana urmează să se deplaseze în străînătate pentru a urma un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, prezentând documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române; b) în cazul decesului în străînătate al soţului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea inclusiv; c) în alte situaţii obiective care necesită prezenţa temporară a persoanei pe teritoriul altui stat, fără de care interesele legitime ale acesteia sau ale altui cetăţean ar fi în mod grav afectate. (2) În cazul în care instanţa admite cererea prevăzută la alin. (1), prin hotărârea pe care o pronunţă trebuie să stabilească perioada exactă, precum şi statul/statele în care persoana poate călători. (3) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din ţară a persoanei prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3), dacă prezintă hotărârea instanţei de judecată, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care se suspendă temporar executarea măsurii prevăzute la art. 40. Capitolul IV Contravenţii şi infracţiuniContravenţii şi infracţiuni Articolul 45Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate. Articolul 46Următoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea obligaţiei de predare a paşapoartelor diplomatice*), în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1); b) nerespectarea de către titularii paşapoartelor diplomatice*) a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2); c) folosirea paşapoartelor de serviciu*) în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 14 alin. (1); d) nerespectarea de către titularii paşapoartelor de serviciu*) a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2); e) nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei de a preda paşaportul suplimentar, conform art. 16 alin. (2) sau, după caz, art. 17^2 alin. (2);-------------Litera e) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.e^1) folosirea de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a paşapoartelor care au încetat să mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);-------------Litera e^1) a art. 46 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. f) nerespectarea de către titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau ai paşapoartelor simple temporare a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1);-----------Litera f) a art. 46 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. g) nerespectarea condiţiei privind păstrarea paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau a paşapoartelor simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani de către părinţi, reprezentanţi legali sau însoţitori, prevăzută la art. 20 alin. (2);-------------Litera g) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. h) reţinerea paşaportului aparţinând unei persoane, de către alte persoane decât cele autorizate, în condiţiile art. 20 alin. (3); i) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) a obligaţiei prevăzute la alin. (4); j) nerespectarea obligaţiei de a nu folosi paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar declarat furat ori pierdut, de către persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2);-------------Litera j) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. k) folosirea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar declarat furat ori pierdut, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 27 alin. (3);-------------Litera k) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^1) nerespectarea de către titular sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (4);-------------Litera k^1) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^2) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (5) a obligaţiei de predare a paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar în termen de 5 zile;-------------Litera k^2) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^3) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (6) a obligaţiei de a preda paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar autorităţilor prevăzute la art. 20 alin. (3);-------------Litera k^3) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. l) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. d) de către însoţitorul minorului, cu excepţia situaţiei în care a existat acordul părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (2) de către persoana returnată/expulzată de pe teritoriul statului unde îşi stabilise domiciliul;-------------Litera m) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. n) pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), în mod repetat, într-un interval de 3 ani.-----------Lit. n) a art. 46 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.------------ Articolul 47 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 46 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30 lei la 50 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), g) şi i); b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), j) şi k); c) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, cele prevăzute la lit. m) şi n); d) cu amendă de la 150 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. l); e) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. e^1), h), k^1), k^2) şi k^3).-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor actualiza prin hotărâre a Guvernului. Articolul 48Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori, după caz, de către agenţi constatatori anume desemnaţi ai altor instituţii sau autorităţi, potrivit competenţelor. Articolul 49Contravenţiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 50Abrogat.-----------Art. 50 a fost abrogat de pct. 3 al art. 167 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 51Fapta persoanei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) de a fi lăsat minorul într-un alt stat, cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), e) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 4 al art. 167 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 52Abrogat.-----------Art. 52 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013. Articolul 53Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu următoarele excepţii: a) Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001; b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului de interne nr. 177/2001 pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe care cetăţenii români trebuie să o deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie 2001, care se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană. Articolul 55Abrogat.-----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 175 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.---------------Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 iulie 2005.Nr. 248.

Noutăți

 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 218 din 22 decembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • LEGE nr. 306 din 25 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 3.594 din 17 octombrie 1938 pentru modificarea legii asupra contractelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 120 din 7 iulie 2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 311 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 19 din 3 martie 2015 pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 97 din 27 aprilie 2018 privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 42 din 19 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 275 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 18 aprilie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a
 • LEGE nr. 136 din 4 iulie 2008 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 331 din 27 mai 2002 privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 119 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 192 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 152 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 194 din 19 iulie 2018 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 19 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 11 ianuarie 2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021