Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tiparituri şi alte documente grafice şi audiovizuale Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se constituie şi se organizează Depozitul legal de tiparituri şi alte documente grafice şi audiovizuale.Depozitul legal funcţionează ca fond intangibil. Articolul 2Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de materiale, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzari comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole separate; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare, agende şi alte publicaţii periodice sau seriale; c) extrase din periodice; d) partituri muzicale; e) reproduceri artistice în serie ale albumelor, stampelor, tablourilor, portretelor, gravurilor,ilustratelor, cărţilor poştale ilustrate, fotografiilor; f) atlase, harti, planuri tipărite, globuri cu caracter didactic; g) materiale de comunicare propagandistica, cu caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv, comercial: programe, anunţuri, afişe, proclamatii, planşe, diverse materiale intuitive; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) înregistrări fonice, videofonice - discuri, casete, video-casete, diafilme, diapozitive, microfilme, microfise -, produse soft, inclusiv cele care însoţesc tiparituri; j) publicaţii cu caracter oficial ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde, descrieri de invenţii şi inovaţii, norme tehnice şi de funcţionare, materiale de publicitate şi de reclama; l) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 4. Articolul 3Sunt supuse obligaţiei de trimitere cu titlu de depozit legal toate materialele prevăzute la art. 2, produse pe teritoriul României, precum şi cele realizate de către persoane fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea peste hotare, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate. Articolul 4Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere cu titlu de depozit legal documentele cu valoare informationala redusă - cărţi de vizita, ferpare, plicuri de corespondenta, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, chitantiere, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj -, documentele de valoare - bancnote, titluri de proprietate, timbre, bilete de banca, formulare cec, dispoziţii de plată, bilete de transport şi de spectacole -, documente de stare civilă sau de identitate, filme - artistice şi documentare de lung şi scurt metraj.Sunt exceptate de la obligaţia de trimitere cu titlu de depozit legal materialele ce conţin informaţii şi date care, potrivit legii, constituie secrete de stat sau de serviciu şi urmează regimul juridic stabilit pentru acestea. Articolul 5Obligaţia de trimitere cu titlu de depozit legal a materialelor prevăzute la art. 2 revine tuturor persoanelor fizice şi juridice care editează sau, după caz, produc asemenea materiale pe teritoriului României - tipografii, ateliere, case de imprimare, studiouri etc. -, indiferent dacă sunt executate pentru persoane fizice române sau străine.Sunt supuse aceleiaşi obligaţii de trimitere cu titlu de depozit legal şi materiale produse de persoanele fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea, în străinătate. În acest caz, obligaţia de trimitere revine persoanelor fizice şi juridice române, fie producători, fie beneficiari. Articolul 6Materialele cu titlu de depozit legal, prevăzute la art. 2, se trimit de către agenţii producători în cîte noua exemplare la Biblioteca Naţionala a României.Tezele de doctorat se trimit la Biblioteca Naţionala a României şi la Biblioteca Academiei Române în cîte un exemplar.Biblioteca Naţionala a României retine doua exemplare, dintre care unul pentru depozitul legal propriu, iar unul cu caracter de exemplar de semnalare statistica, şi le distribuie pe celelalte, în cîte un exemplar, următorilor beneficiari: Biblioteca Academiei Române; Biblioteca Centrala Universitară Cluj-Napoca; Biblioteca Centrala Universitară Iaşi; Biblioteca Universitatii Craiova; Biblioteca Centrala Universitară Timişoara; un exemplar este distribuit Bibliotecii Documentare "Mihai Eminescu" din Ipotesti, judeţul Botosani - numai tiparituri, documente grafice şi audiovizuale care cuprind opere şi referinţe de la şi despre Mihai Eminescu - şi Bibliotecii Militare Naţionale - numai titlurile care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice din afară armatei -, iar titlurile rămase revin Bibliotecii Naţionale a României, care le distribuie în funcţie de necesitaţi. Articolul 7În afară obligaţiilor prevăzute la art. 6, persoanele fizice şi juridice care produc materialele prevăzute la art. 2 trimit cîte un exemplar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeteana din judeţul în care aceasta funcţionează, în vederea constituirii Depozitului legal local, cu excepţia municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov. Articolul 8Trimiterea materialelor cu titlu de depozit legal beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 şi 7 are caracter obligatoriu, prioritar, gratuit şi este scutită de taxe poştale. Expedierea acestora se efectuează în acelaşi timp cu difuzarea primei transe de tiraj. Articolul 9Persoanele fizice şi juridice care fac trimiteri de materiale pentru Depozitul legal sunt obligate sa înscrie în actele insotitoare: tirajul, preţul, numărul de comanda, precum şi datele bibliografice necesare identificarii fiecărui exemplar destinat depozitarii. Articolul 10Biblioteca Naţionala a României, autorizata sa exercite funcţia de agenţie naţionala pentru depozit legal, are următoarele atribuţii: a) asigura controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra tipariturilor şi celorlalte materiale prevăzute la art. 2; b) întocmeşte statistica oficială a editiilor naţionale; c) atribuie numărul de depozit legal, numere internaţionale de standardizare a cărţilor - I.S.B.N. - şi a publicaţiilor în serie - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea la sursa - C.I.P; d) urmăreşte modul în care persoanele fizice şi juridice, desemnate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligaţii şi dispune în consecinţa; e) urmăreşte modul în care bibliotecile beneficiare prelucreaza, depozitează şi conserva cărţile şi celelalte materiale primite cu titlu de depozit legal; f) retine, prelucreaza, depozitează şi conserva, ca fond intangibil, cîte un exemplar din cărţile şi materialele primite cu titlu de depozit legal, prevăzute la art. 2, şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 6. Articolul 11Bibliotecile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligaţii: a) sa primească materialele care li se trimit cu acest titlu şi să le ia în evidenta; b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare; c) să asigure depozitarea, conservarea şi gestionarea lor corecta; d) sa dispună măsuri pentru asigurarea integrităţii şi securităţii materialelor primite; e) sa urmărească primirea materialelor care le sunt destinate, sesizind Biblioteca Naţionala a României despre eventualele lipsuri. Articolul 12Biblioteca Naţionala a României, prin personalul de specialitate desemnat în acest scop, exercita controlul operativ al modului de aplicare a prevederilor prezentei legi. Articolul 13Ministerul Culturii controlează activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 5 cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere, conservare, evidenta şi prelucrare a materialelor care fac obiectul depozitului legal.Controlul agenţilor producători din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne se realizează de către cele doua ministere. Articolul 14Nerespectarea obligaţiilor de trimitere cu titlu de depozit legal prevăzute la art. 3 şi 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul de specialitate desemnat de Ministerul Culturii din cadrul Bibliotecii Naţionale a României şi al bibliotecilor judeţene, respectiv de către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, în cazul agenţilor producători din subordinea acestora.Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 15În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale agenţii producători sunt obligaţi sa trimită materialele care fac obiectul contravenţiei, beneficiarilor. Dacă în termenul menţionat obligaţia de trimitere nu este îndeplinită, cei în cauza vor fi obligaţi la depunere şi la daune prin hotărâre judecătorească.În cazul săvârşirii în mod repetat a contravenţiilor prevăzute la art. 14, Biblioteca Naţionala a României propune Ministerului Culturii sesizarea organelor competente în vederea anulării autorizaţiei de funcţionare a producătorilor în cauza. Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea şi difuzarea cărţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 6 din 6 martie 2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 81 din 20 noiembrie 1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • LEGE nr. 354 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 92 din 5 aprilie 2004 privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice şi biologice
 • LEGE nr. 142 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 172 din 2 octombrie 1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 693 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum şi unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor
 • LEGE nr. 92 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 213 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1992 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Populara Chineza, semnată la Beijing la 16 ianuarie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 472 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 296 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
 • LEGE nr. 149 din 27 iunie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 170 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 176 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea comunei Boghiş, judeţul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 416 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 1.316 din 10 aprilie 1931 privind asigurarea plăţii lucrului efectuat
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 5 din 2 februarie 2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 382 din 28 septembrie 2004 privind instituirea Zilei Aviaţiei Române şi a Zilei Marinei Române
 • LEGE nr. 195 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 83 din 12 iulie 1996 a serviciilor poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021