Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.095 din 5 decembrie 2005 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizată*)privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope(actualizată până la data de 5 decembrie 2011*)

---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 282 din 12 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă şi preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, şi altor dispoziţii aplicabile substanţelor şi preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi. Articolul 2Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) convenţii internaţionale încheiate cu privire la substanţele stupefiante şi psihotrope - Convenţia unică asupra substanţelor stupefiante din 1961, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, şi Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988; b) prescripţie medicală - document scris, semnat şi parafat de un medic care recomandă un tratament medical unui pacient clar identificat şi care autorizează eliberarea de către farmacist a unei cantităţi determinate de medicamente aflate sub controlul legislaţiei naţionale în domeniu; c) substanţă psihotropă - termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971; d) substanţă stupefiantă - termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică din 1961 a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante, modificată prin Protocolul din 1972;d^1) plante şi substanţe aflate sub control naţional - termen desemnând plantele şi substanţele cu proprietăţi psihoactive, introduse în anexele la prezenta lege prin procedura naţională prevăzută la art. 8 alin. (3);------------Litera d^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. e) transport - operaţiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc în altul sau, după caz, cantitatea de plante, substanţe şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, autorizată pentru o singură operaţiune de transport; f) transportator - persoana fizică sau juridică autorizată în scopul efectuării transportului; g) uz medical - utilizarea pe bază de prescripţie medicală licită a medicamentelor aflate sub controlul legislaţiei naţionale; h) plante - plantele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, originare din România ori procurate din import; i) preparat - o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizică, conţinând una ori mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen desemnează, de asemenea, una sau mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope divizate în unităţi de administrare; j) abuz - consumul plantelor, substanţelor şi preparatelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope în afara unei prescripţii medicale; k) fabricare - toate operaţiile, altele decât producţia, care permit obţinerea de substanţe stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea şi transformarea substanţelor stupefiante ori psihotrope în alte substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe bază de prescripţie medicală într-o farmacie; l) producere - operaţia care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a canabisului şi a răşinii de canabis din plantele care le produc; m) producător - persoana fizică sau juridică ce realizează operaţii de producţie ori fabricaţie; n) canabis - vârful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica, exceptând seminţele sau frunzele care nu sunt însoţite de vârfurile ramurilor, a cărui răşină nu a fost extrasă, oricare ar fi întrebuinţarea acestuia; o) planta canabis - toate speciile din genul Canabis; p) opiu brut - latexul îngroşat prin deshidratare parţială recoltat în urma incizării capsulelor verzi; q) mac opiaceu - specia Papaver somniferum L; r) pai sau tulpină de mac - toate părţile aeriene ale plantei, cu excepţia seminţelor macului opiaceu, după cosire; s) concentrat de pai sau tulpină de mac - materie obţinută când tulpina de mac a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor care intră în compoziţia acesteia. Articolul 3Toate plantele şi substanţele ce sunt prevăzute în convenţiile internaţionale, la care România este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum şi preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru sănătatea populaţiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă. Articolul 4Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul I din anexă sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 5Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul şi distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă sunt permise numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Articolul 6 (1) Preparatele ce conţin o substanţă prevăzută în tabelele II şi III din anexă, care nu prezintă un risc de abuz şi a căror substanţă nu poate fi recuperată într-o cantitate care să permită o utilizare ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control, conform legislaţiei naţionale. (2) Lista preparatelor prevăzute la alin. (1) şi măsurile de control de care sunt scutite sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 7 (1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o operaţiune cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Sănătăţii, prin inspecţii efectuate de inspectorii farmacişti. (2) Sunt supuse controlului şi supravegherii prevăzute la alin. (1) şi trusele de prim ajutor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope aflate în mijloacele de transport aerian, naval şi în ambulanţe. (3) În unităţile medico-farmaceutice de producţie ori în alte locuri autorizate unde se desfăşoară operaţiuni cu substanţe stupefiante sau psihotrope, atunci când există indicii de încălcare a activităţii legale cu acestea, specialişti din cadrul formaţiunii specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se adresează specialiştilor din cadrul Ministerului Sănătăţii care exercită astfel de atribuţii, potrivit legii, în vederea verificării situaţiilor sesizate. (4) Verificările se fac în comun de către reprezentanţii celor două instituţii. Capitolul II Clasificarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 8 (1) Tabelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege pot fi modificate printr-o nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de organismele europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. (2) Prin modificările prevăzute la alin. (1) nu se poate înscrie o substanţă aflată sub control naţional şi internaţional sub un regim mai puţin strict decât în condiţiile prezentei legi şi ale convenţiilor internaţionale.-----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. (3) Plantele şi substanţele nesupuse controlului internaţional care, datorită proprietăţilor psihoactive, prezintă un risc pentru sănătatea publică se înscriu în secţiunea «Plante şi substanţe aflate sub control naţional» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. (4) Secţiunea «Plante şi substanţe aflate sub control naţional» se actualizează ori de câte ori este necesar.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. Articolul 9Plantele şi substanţele sunt prevăzute în tabelele I, II sau III din anexă sub denumirea lor comună internaţională, iar în lipsa acesteia, sub denumirea ştiinţifică ori sub numele lor comun. Articolul 10 (1) Preparatele sunt supuse aceluiaşi regim ca şi substanţele pe care le conţin şi, dacă ele conţin două sau mai multe substanţe, sunt supuse regimului substanţei celei mai strict controlate. (2) Lista preparatelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, odată cu publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul III Cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope Articolul 11Cultivarea fără drept a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional, prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, este interzisă. Articolul 12 (1) Este permisă cultivarea plantelor ce conţin substanţe aflate sub controlul legislaţiei naţionale numai dacă sunt prelucrate în scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în scop medical şi ştiinţific şi numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza estimărilor anuale stabilite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia. (2) Cultivarea în scop industrial şi/sau alimentar sau pentru producerea de sămânţă a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional sub limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se autorizează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti. (3) Furnizorii de seminţe de canabis şi mac opiaceu au obligaţia de a livra asemenea seminţe numai către deţinătorii autorizaţiei de cultivare. (4) Cultivatorii de canabis şi mac opiaceu autorizaţi au obligaţia de a însămânţa terenurile deţinute numai cu seminţe din soiurile înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din România sau în Cataloagele Comunităţilor Europene, produse de unităţile autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile teritoriale de control şi certificare a seminţelor. Articolul 13 (1) Proprietarul, posesorul ori deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţie agricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele prevăzute la art. 11 care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv. (2) Costurile distrugerii plantelor spontane şi a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorul terenului, după caz. Articolul 14Modalităţile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul şi cererea de autorizaţie pentru cultivarea în scop licit a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IV Producerea, fabricarea şi distribuţia plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 15 (1) Desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare, depozitare, comerţ, deţinere şi distribuire a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope este interzisă fără autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii. (2) Eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face după verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Autorizaţiile pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt eliberate dacă utilizarea plantelor, a substanţelor şi a preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă este limitată în scopul utilizării în industrie sau pentru producerea de sămânţă, precum şi pentru uz medical, ştiinţific sau tehnic. (4) Încetarea activităţii, precum şi orice modificare a situaţiei care a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică autorităţii emitente, înainte de a fi efectuată, în termenul şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Valabilitatea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de funcţionare. Articolul 16 (1) Ministerul Sănătăţii aprobă pentru fiecare an cantităţile estimate din diferite substanţe şi preparate pe care orice cultivator, producător, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe ori să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului. (2) Orice producător sau importator autorizat are dreptul să producă, să fabrice sau să importe numai cantităţile de substanţe şi preparate necesare operaţiunii aprobate. Articolul 17În vederea aprobării prevăzute la art. 16, producătorii şi importatorii transmit anual Ministerului Sănătăţii estimările cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, fabrică sau importă. Articolul 18Modalităţile de aplicare a prezentului capitol, întocmirea dosarului ce însoţeşte cererea şi modelul de autorizaţie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul V Import/export şi tranzit cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope Articolul 19Sunt interzise importurile şi exporturile în şi din România cu încălcarea prevederilor prezentei legi. Articolul 20Operaţiunile de export sau de import cu plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se desfăşoară în baza unei autorizaţii de export sau import, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii prin serviciul specializat, conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 21Operaţiunile de import/export cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă pot fi efectuate numai de persoanele titulare ale autorizaţiei prevăzute la art. 12, 15 şi 49, în limitele estimărilor anuale. Articolul 22 (1) Modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei de import sau export este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de export este necesar şi un exemplar original al autorizaţiei de import, emisă de autoritatea competentă din ţara importatorului. Articolul 23 (1) Autorizaţia de import sau de export indică autoritatea care a emis-o şi conţine aceleaşi informaţii ca şi cererea privind operaţiunea prevăzută la art. 22 alin. (1). (2) Autorizaţia de export cuprinde în mod obligatoriu numărul şi data autorizaţiei de import care atestă că importul substanţei sau al preparatului este autorizat. Articolul 24 (1) Ministerul Sănătăţii eliberează importatorului două exemplare originale ale autorizaţiei de import, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport. (2) Ministerul Sănătăţii eliberează exportatorului două exemplare originale ale autorizaţiei de export, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport. Articolul 25În cazul în care cantitatea de plante, substanţe sau preparate efectiv exportată este mai mică decât cea indicată pe autorizaţia de export, Ministerul Sănătăţii precizează acest lucru pe autorizaţie şi pe toate copiile sale oficiale. Articolul 26Atunci când transportul a ajuns pe teritoriul României, Ministerul Sănătăţii restituie autorităţii competente din ţara exportatoare autorizaţia de export emisă de aceasta, cu specificarea cantităţii efectiv importate din fiecare plantă, substanţă şi preparat. Articolul 27Documentele comerciale, documentele de vamă sau de transport, precum şi alte documente de expediere trebuie să indice numele plantelor şi ale substanţelor aşa cum acestea figurează în tabelele convenţiilor internaţionale şi, după caz, denumirea comercială a preparatelor, cantităţilor exportate de pe teritoriul naţional sau care urmează a fi importate, numele şi adresele exportatorului, ale importatorului şi cele ale destinatarului. Articolul 28 (1) Este interzisă depozitarea în regim de antrepozitare şi în zonele libere a plantelor, substanţelor sau preparatelor ce conţin substanţe stupefiante ori psihotrope indigene sau de import. (2) Sunt interzise importurile pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă. (3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a ţării importatoare a precizat pe autorizaţia de import că aprobă o astfel de operaţiune. Articolul 29Transporturile ce intră sau ies de pe teritoriul României fără a fi însoţite de o autorizaţie de import sau de export, precum şi cele care nu sunt conforme autorizaţiei sunt reţinute de autorităţile competente, până la justificarea legitimităţii transportului sau până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune confiscarea transportului respectiv. Articolul 30 (1) Birourile vamale de frontieră şi birourile vamale de interior pentru importul sau exportul de plante, substanţe ori preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă sunt stabilite de autoritatea vamală competentă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Modalitatea de transmitere a informaţiei de la punctele vamale către Ministerul Sănătăţii se va preciza în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 31 (1) Tranzitarea pe teritoriul României a unui transport de plante, substanţe sau preparate conţinând substanţe prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este permisă numai dacă la punctele de control pentru trecerea frontierei se prezintă autorizaţia de import-export pentru acel transport. (2) Destinaţia unui transport aflat în tranzit pe teritoriul României poate fi schimbată numai după eliberarea unei noi autorizaţii de export de către autoritatea competentă din ţara exportatoare. (3) Nici un transport de plante, substanţe şi de preparate prevăzute la alin. (1), aflat în tranzit pe teritoriul României, nu poate fi supus vreunui tratament care să-i modifice natura sau ambalajul. Articolul 32Dispoziţiile art. 31 nu sunt aplicabile dacă transportul este efectuat pe cale aeriană. În situaţia în care aeronava face escală sau aterizează forţat pe teritoriul României, transportul va fi tratat ca un export de pe teritoriul României către ţara destinatară numai în condiţiile descărcării sau dacă circumstanţele impun acest lucru. Capitolul VI Transportul plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 33 (1) Unităţile autorizate şi transportatorii autorizaţi de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt obligaţi să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele din anexă. (2) Transportul se efectuează cu îndeplinirea următoarelor obligaţii: a) este însoţit de documentele prevăzute de lege; b) preparatele sunt transportate în containere cu sigilii nefalsificabile şi care să permită controlul; c) orice circumstanţe care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate autorităţilor competente în cel mai scurt timp. Capitolul VII Utilizarea medicală şi distribuţia substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 34Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit închis, cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie, precum şi centrele de tratament pentru toxicomani îşi desfăşoară activitatea cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în baza autorizaţiei de funcţionare, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 35Achiziţionarea de plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele II şi III din anexă poate fi efectuată numai de la o persoană juridică autorizată, potrivit dispoziţiilor art. 15. Articolul 36 (1) Persoanele juridice pot să achiziţioneze, să distribuie şi să utilizeze în limita nevoilor lor plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele II şi III din anexă numai dacă deţin autorizaţie emisă de Ministerul Sănătăţii. (2) Conţinutul şi modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 37 (1) Preparatele şi substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul II din anexă se face pe formulare speciale, securizate, sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul III din anexă se face pe formulare care se reţin la eliberare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Eliberarea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă, fără prescripţie medicală, este interzisă, cu excepţia preparatelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în baza art. 6 alin. (2). Articolul 38 (1) Plantele şi substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă pot fi prescrise pacienţilor în conformitate cu prevederile art. 37, numai sub formă de preparate farmaceutice, realizate industrial sau în farmacie, de către: a) medicii titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi; b) medicii veterinari titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pacienţii aflaţi în tratament cu medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope prevăzute în tabelul II din anexă pot deţine cantitatea prescrisă numai în baza prescripţiei medicale. (3) Medicamentele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, obţinute pe bază de prescripţie medicală, rămase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 39Modalitatea privind prescrierea şi eliberarea preparatelor farmaceutice prevăzute în tabelele II şi III din anexă, precum şi modelul formularelor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 40Este interzisă deţinerea, în orice scop, a plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, în afară de cazul în care este autorizată, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Articolul 41Condiţiile în care călătorii pot deţine medicamente ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul VIII Obligaţii ale persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni cu plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope Articolul 42 (1) Persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import şi export cu plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope sunt obligate să transmită Ministerului Sănătăţii următoarele documente: a) o situaţie lunară a cantităţilor din fiecare plantă, substanţă şi din fiecare preparat, importate sau exportate, cu indicarea ţării expeditoare şi a ţării destinatare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni; b) o situaţie recapitulativă a datelor transmise conform lit. a) privind anul calendaristic trecut, inclusiv situaţia stocului la data de 31 decembrie a acelui an, cel mai târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an; c) situaţia privind cantităţile din fiecare substanţă şi din fiecare preparat, produse sau fabricate, în termenele prevăzute la lit. a) şi b); d) situaţia privind cantitatea din fiecare substanţă utilizată pentru fabricare, în termenele prevăzute la lit. a) şi b); e) o situaţie privind estimarea necesarului de plante, substanţe şi preparate pentru anul calendaristic următor, conform formularelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an; f) o situaţie trimestrială din partea producătorilor şi distribuitorilor, care să specifice mişcările cantităţilor de plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, la nivel naţional, efectuate în această perioadă. (2) Datele prevăzute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare plantă cultivată, importată, exportată, în aceleaşi termene. (3) La cererea Ministerului Sănătăţii, persoanele juridice autorizate sunt obligate să transmită în cursul anului situaţii recapitulative după modelul formularelor prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale colectează, analizează şi comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea centralizării şi transmiterii către organismele internaţionale, toate datele statistice pe care le deţin în legătură cu activităţile prevăzute la art. 1, solicitate prin convenţiile internaţionale la care România este parte. Articolul 43 (1) Orice achiziţie, transmitere, operaţiune de comerţ, export sau import de plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I şi II din anexă trebuie, în momentul efectuării operaţiunii, să fie înregistrată conform condiţiilor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se păstrează timp de 5 ani. (2) Comenzile şi facturile pentru plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelul II din anexă se efectuează pe formulare separate. Articolul 44 (1) Orice persoană juridică autorizată, care deţine plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, este obligată să asigure condiţii de păstrare şi depozitare conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Orice persoană autorizată care deţine plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este obligată să ia măsuri de pază pentru prevenirea sustragerii acestora. Articolul 45 (1) Substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele II şi III din anexă se pun în circulaţie numai în ambalaje adecvate, închise şi etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expediţie nu trebuie să conţină nici o altă indicaţie în afara numelui şi adreselor expeditorului şi destinatarului, precum şi marca expeditorului. Articolul 46 (1) Eticheta sub care un preparat este pus în vânzare trebuie să conţină în mod obligatoriu denumirea, cantitatea şi concentraţia de substanţă activă, numărul seriei de fabricaţie, numele unităţii producătoare şi termenul de valabilitate. (2) Etichetele şi alte suporturi informaţionale, cum sunt prospectele ce însoţesc condiţionările pentru distribuţia en-dιtail, indică modul de utilizare, precum şi precauţiile ce trebuie luate şi atenţionările ce sunt necesare pentru siguranţa utilizatorului, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 47 (1) Orice publicitate cu privire la substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este interzisă, în afară de publicaţiile ştiinţifice sau profesionale, recunoscute pe plan naţional, destinate cercetătorilor sau profesioniştilor. (2) Este interzisă distribuirea de eşantioane ale substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă. Articolul 48Distrugerea substanţelor şi preparatelor identificate ca necorespunzătoare calitativ de către persoana juridică autorizată sau de Agenţia Naţională a Medicamentului, după caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost returnate, se efectuează de către o societate autorizată, în baza aprobării de distrugere emise de Ministerul Sănătăţii şi în prezenţa unei comisii constituite în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul IX Cercetări medicale şi ştiinţifice, învăţământ Articolul 49 (1) Ministerul Sănătăţii autorizează, în scopul cercetării medicale ori ştiinţifice, pentru învăţământ sau pentru efectuarea de constatări ori expertize tehnico-ştiinţifice, fizico-chimice, dispuse de autorităţile judiciare, potrivit legii, o persoană fizică sau juridică, după caz, să cultive, să producă, să fabrice, să achiziţioneze, să transporte, să importe, să exporte, să utilizeze, să deţină plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă în cantităţi care să nu le depăşească pe cele strict necesare scopului urmărit, în condiţiile prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi acordată şi pentru alte operaţiuni dintre cele enumerate la art. 4, în măsura în care asemenea operaţiuni sunt necesare scopului urmărit. (3) Beneficiarul autorizaţiei prevăzute la alin. (1) consemnează într-un registru, pe care îl păstrează timp de 5 ani, cantităţile de plante, substanţe şi preparate pe care le importă, le achiziţionează, le fabrică, le utilizează şi le distruge, precum şi data operaţiunilor şi numele furnizorilor. El are obligaţia de a comunică trimestrial şi anual Ministerului Sănătăţii cantităţile importate, utilizate sau deţinute în stoc până la epuizarea acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 42. (4) Organele de poliţie şi vamale pot trimite pentru analize de laborator Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau autorităţilor competente ale altor state eşantioane ale substanţelor, plantelor ori preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă. Capitolul X Sancţiuni Articolul 50În cazul în care există sau se presupune în mod justificat că există un risc iminent şi grav pentru sănătate, autorităţile sanitare vor adopta măsurile de precauţie, care vor consta în: a) blocarea mărfii, retragerea de pe piaţă şi interzicerea utilizării specialităţilor farmaceutice, formulelor magistrale şi preparatelor oficinale, precum şi suspendarea activităţilor, publicităţii şi închiderea provizorie a localurilor, centrelor sau serviciilor; b) suspendarea elaborării, prescrierii, eliberării şi furnizării de preparate în faza de cercetare clinică sau pentru cercetare pe animale. Articolul 51În cazul încălcării repetate a prevederilor art. 42 alin. (1)-(3), Ministerul Sănătăţii poate suspenda autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru o perioadă de 1-3 luni. Articolul 52 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) şi ale art. 44-46, cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4), ale art. 47 şi 48, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1)-(3) şi ale art. 43, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog şi Agenţiei Naţionale Antidrog. (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 53La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 154 din 29 decembrie 1969, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 28 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 54Autorizaţiile eliberate în baza Legii nr. 73/1969 îşi menţin valabilitatea pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmând ca în acest interval să fie preschimbate conform prevederilor prezentei legi. Articolul 55În scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin convenţiile internaţionale şi pentru raportarea datelor solicitate de organele şi organismele competente, termenele de raportare prevăzute la art. 42 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 56Prezenta lege intră în vigoare la 7 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 57 care intră în vigoare la data publicării. Articolul 57În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 339. AnexăTABELUL IPLANTE, SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CU SUBSTANŢE PSIHOTROPE ŞI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE INTERES RECUNOSCUT ÎN MEDICINĂ*)STUPEFIANTE1. Acetorfină2. Acetil-alfa-metilfentanil3. Alfa-metilfentanil4. Alfa-metiltiofentanil5. Beta-hidroxifentanil6. Beta-hidroxi-metil-3-fentanil7. Cetobemidonă8. Dezomorfină9. Etorfină10. Heroină11. 3-metilfentanil12. 3-metiltiofentanil13. MPPP14. Para-fluorofentanil15. PEPAP16. Tiofentanil17. Oripavină------------Tabelul I, subtitlul "Stupefiante" din anexă a fost completat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 282 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008.PSIHOTROPE1. Brolamfetamină2. Catinonă3. 2C-B4. 2C-I5. 2C-T-76. DET7. DMA8. DMHP9. DMT10. DOET11. Eticiclidină12. Etriptamină13. N-hidroxi MDA14. (+)-LYSERGIDE15. N-etil MDA, MDE16. MDMA17. Mescalina18. Metcatinonă19. Metil-4aminorex20. MMDA21. 4-MTA22. Parahexil23. PMA24. PMMA25. Psilocină, psilotsin26. Psilocibină27. Roliciclidină28. STP, DOM29. Tenamfetamină30. Tenociclidină31. Tetrahidrocanabinol, izomerii următori şi variantele lor stereochimice:● tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9, 10, 10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (6aR, 10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 dH-dibenzo[b,d] piran ol-l● tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[6,d] piran ol-l(6aR, 10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilenă-9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol32. TMAPLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Acid ibotenic2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam3. Amanita pantherina4. Amida acidului lisergic5. Toate speciile din genul Argyreia6. BZP (benzilpiperazina)7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina9. CPP (clorofenilpiperazina)10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-îl) fenol11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-îl) fenol12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-îl) fenol13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-îl) fenol14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona15. Indanilamfetamina16. JWH-018 = Naftalen-1-îl-(1-pentilindol-3-îl) metanona17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona19. Muscimol20. Nymphaea caerulea Sav.21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.22. Toate speciile din genul Psilocybe23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)24. β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona25. β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină-------------Poziţia 26 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.27. Etcatinonă=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă-------------Poziţia 27 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-îl) etanonă-------------Poziţia 28 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.29. JWH-073=naftalen-1-îl-(1-butilindol-3-îl) metanonă-------------Poziţia 29 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.30. Metilendioxipirovaleronă (MDPV)-------------Poziţia 30 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.31. Metilbenzilpiperazină (MBZP)-------------Poziţia 31 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.32. N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)-------------Poziţia 32 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.------------Secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din tabelul I al anexei a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.Sunt supuse aceloraşi reguli şi: a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanţei în cauză; b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista; c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.TABELUL IIPLANTE, SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CE CONŢIN SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES IN MEDICINA, SUPUSE UNUI CONTROL STRICTSTUPEFIANTE1. Acetildihidrocodeină*2. Acetilmetadol3. Alfentanil4. Allilprodină5. Alfacetilmetadol6. Alfameprodina7. Alfametadol8. Alfaprodină9. Anileridină10. Benzetidină11. Benzilmorfină12. Betacetilmetadol13. Betameprodină14. Betametadol15. Betaprodină16. Bezitramidă17. Butirat de dioxafetil18. Cannabis, rezină de canabis, extracte şi tincturi de cannabis19. Clonitazenă20. Coca, frunze de21. Cocaină22. Codeină*23. Codoximă24. Concentrat de pai de mac25. Dextromoramidă26. Dextropropoxifen*27. Diampromidă28. Dietiltiambutenă29. Difenoxin30. Dihidromorfină31. Dimenoxadol32. Dimepheptanol33. Dimetiltiambutenă34. Dioxafetilbutirat35. Difenoxilat36. Dihidracodeină*37. Dipipanonă38. Drotebanol39. Ecgonină, esterii şi derivaţii care se pot transforma în ecgonină şi cocaină40. Etilmetiltiambutenă41. Etilmorfină*42. Etonitazen43. Etoxeridin44. Fenadoxonă45. Fenampromidă46. Fenazocin47. Fenomorfan48. Fenoperidină49. Fentanil50. Folcodin*51. Furetidină52. Hidrocodon53. Hidromorfinol54. Hidromorfonă55. Hidroxipetidină56. Izometadon57. Levometorfan58. Levomoramid59. Levofenacilmorfan60. Levorfanol61. Metazocin62. Metadonă63. Metadonă, intermediar ai64. Metildezorfină65. Metildihidromorfină66. Metopon67. Moramidă, intermediar al68. Morferidină69. Morfină70. Morfină metobromidă şi alţi derivaţi morfinici cu azot pentavalent71. Morfină N-oxid72. Myrofină73. Nicocodină*74. Nicodicodină*75. Nicomorfină76. Noracimetadol77. Norcodeină*78. Norlevorfanol79. Normetadonă80. Normorfină81. Norpipanon82. Opium83. Oxicodon84. N-oximorfină85. Oximorfon86. Petidină87. Petidină, intermediar A al88. Petidină, intermediar B al89. Petidină, intermediar C al90. Piminodină91. Piritramidă92. Praheptazină93. Properidină94. Propiram*95. Racemetorfan96. Racemoramidă97. Racemorfan98. Remifentanil99. Sufentanil100. Tebaconă101. Tebaină102. Tilidină103. Trimeperidina-------------* cu excepţia preparatelor.PSIHOTROPE1. Amfetamina2. Dexamfetamină3. Dronabinol (Această DCI desemnează numai una din variantele stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, şi anume (-)trans-delta-9-tetra-hidrocanabinol). Delta-9-tetrahidrocanabinol şi variantele ei stereochimice4. Fenetilină5. Levamfetamină6. Levometamfetamina7. Meclocvalon8. Metamfetamină9. Metacvalon10. Metilfenidat11. Fenciclidină12. Fenmetrazină13. Racemat de metamfetamină14. Secobarbital15. ZipeprolPLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Ibogaina2. Ketamina3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)4. 7-hidroximitragynina5. Mitraginina6. Salvia divinorum Epling Jativa7. Salvinorin A-F8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.9. Dimetocaină (larocaină)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat-------------Poziţia 9 din tabelul II, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.------------Secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din tabelul II al anexei a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.Sunt supuse aceloraşi reguli şi: a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanţei în cauză; b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista; c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.TABELUL IIIPLANTE, SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CE CONŢIN SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES ÎN MEDICINĂ, SUPUSE CONTROLULUI*PREPARATE CU SUBSTANŢE STUPEFIANTE1. Acetildihidrocodeină2. Codeină3. Dihidrocodeină4. Etilmorfină5. Nicocodină6. Nicodicodină7. Norcodeină8. FolcodinPSIHOTROPE1. Allobarbital2. Alprazolam3. Amfepramon4. Aminorex5. Amobarbital6. Barbital7. Benzfetanină8. Bromazepam9. Brotizolam10. Buprenorfină11. Butalbital12. Butobarbital13. Catina*14. Camazepam15. Ciclobarbital16. Clordiazepoxid17. Clobazam18. Clonazepam19. Clorazepat20. Clotiazepam21. Cloxazolam22. Delorazepam23. Diazepam24. Estazolam25. Etclorvynol26. Etinamat27. Etilamfetamină28. Fencamfamină29. Fendimetrazin30. Fenobarbital31. Fenproporex32. Fentermină33. Fludiazepam34. Flunitrazepam35. Flurazepam36. GHB37. Glutetimidă38. Halazepam39. Haloxazolam40. Ketazolam41. Lefetamină42. Loflazepat de etil43. Loprazolam44. Lorazepam45. Lormetazepam46. Mazindol47. Medazepam48. Mefenorex49. Meprobamat50. Mezocarb51. Metilfeno-barbital52. Metiprilon53. Midazolam54. Nimetazepam55. Nitrazepam56. Nordazepam57. Oxazepam58. Oxazolam59. Pemolină60. Pentazocin61. Pentobarbital62. Pinazepam63. Pipradol64. Prazepam65. Pirovaleron66. Secbutabarbital67. Temazepam68. Tetrazepam69. Triazolam70. Vinilbital71. Zolpidem------------* Substanţa psihotropă din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae), popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscută popular drept cătină.PLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-îl)-2-aminopropan-------------Poziţia 2 din tabelul III, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.3. Nitrit de amil------------Secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din tabelul III al anexei a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.Sunt supuse aceloraşi reguli şi: a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanţei în cauză; b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista; c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 96 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit şi a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 498 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 110 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 1998
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 251 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/1998 pentru ratificarea Convenţiei privind înfiinţarea Biroului European de Telecomunicaţii (ETO), adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 542 din 11 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 376 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 60 din 17 iunie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995
 • LEGE nr. 80 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi
 • LEGE nr. 346 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
 • LEGE nr. 175 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 71 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 377 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 243 din 12 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 27 noiembrie 2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021