Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.095 din 5 decembrie 2005 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizată*)privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope(actualizată până la data de 22 octombrie 2012*)

---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 22 octombrie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 282 din 12 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011; LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă şi preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, şi altor dispoziţii aplicabile substanţelor şi preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi. Articolul 2Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) convenţii internaţionale încheiate cu privire la substanţele stupefiante şi psihotrope - Convenţia unică asupra substanţelor stupefiante din 1961, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, şi Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988; b) prescripţie medicală - document scris, semnat şi parafat de un medic care recomandă un tratament medical unui pacient clar identificat şi care autorizează eliberarea de către farmacist a unei cantităţi determinate de medicamente aflate sub controlul legislaţiei naţionale în domeniu; c) substanţă psihotropă - termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971; d) substanţă stupefiantă - termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică din 1961 a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante, modificată prin Protocolul din 1972;d^1) plante şi substanţe aflate sub control naţional - termen desemnând plantele şi substanţele cu proprietăţi psihoactive, introduse în anexele la prezenta lege prin procedura naţională prevăzută la art. 8 alin. (3);------------Litera d^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. e) transport - operaţiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc în altul sau, după caz, cantitatea de plante, substanţe şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, autorizată pentru o singură operaţiune de transport; f) transportator - persoana fizică sau juridică autorizată în scopul efectuării transportului; g) uz medical - utilizarea pe bază de prescripţie medicală licită a medicamentelor aflate sub controlul legislaţiei naţionale; h) plante - plantele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, originare din România ori procurate din import; i) preparat - o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea lui fizică, conţinând una ori mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen desemnează, de asemenea, una ori mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope divizate în unităţi de administrare ori utilizate în analizele de laborator;------------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. j) abuz - consumul plantelor, substanţelor şi preparatelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope în afara unei prescripţii medicale; k) fabricare - toate operaţiile, altele decât producerea, care permit obţinerea de substanţe stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea şi transformarea substanţelor stupefiante ori psihotrope în alte substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe bază de prescripţie medicală într-o farmacie;------------Litera k) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. l) producere - operaţia care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a canabisului şi a răşinii de canabis din plantele care le produc; m) producător - persoana fizică sau juridică ce realizează operaţii de producere;------------Litera m) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.m^1) fabricant - persoana fizică sau juridică ce realizează operaţii de fabricare;------------Litera m^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. n) canabis - vârful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica, exceptând seminţele sau frunzele care nu sunt însoţite de vârfurile ramurilor, a cărui răşină nu a fost extrasă, oricare ar fi întrebuinţarea acestuia; o) planta canabis - toate speciile din genul Canabis; p) opiu brut - latexul îngroşat prin deshidratare parţială recoltat în urma incizării capsulelor verzi; q) mac opiaceu - specia Papaver somniferum L; r) pai sau tulpină de mac - toate părţile aeriene ale plantei, inclusiv capsula, cu excepţia seminţelor macului opiaceu, după recoltare;------------Litera r) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. s) concentrat de pai sau tulpină de mac - materie obţinută când tulpina de mac a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor care intră în compoziţia acesteia. Articolul 3Toate plantele şi substanţele ce sunt prevăzute în convenţiile internaţionale, la care România este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum şi preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru sănătatea populaţiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă. Articolul 4Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul I din anexă sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 5Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul şi distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă sunt permise numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Articolul 6 (1) Preparatele ce conţin o substanţă prevăzută în tabelele II şi III din anexă, care nu prezintă un risc de abuz şi a căror substanţă nu poate fi recuperată într-o cantitate care să permită o utilizare ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control, conform legislaţiei naţionale. (2) Lista preparatelor prevăzute la alin. (1) şi măsurile de control de care sunt scutite sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 7 (1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o operaţiune cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Sănătăţii şi al unităţilor aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.(1^1) Inspecţiile de control şi supraveghere pot fi efectuate atât de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, cât şi de reprezentanţii unităţilor aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Sănătăţii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (1^1), cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.------------Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.(1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (1^1), plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară se află sub controlul şi supravegherea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. (2) Sunt supuse controlului şi supravegherii prevăzute la alin. (1) şi trusele de prim ajutor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope aflate în mijloacele de transport aerian, naval şi în ambulanţe. (3) În unităţile medico-farmaceutice de producţie ori în alte locuri autorizate unde se desfăşoară operaţiuni cu substanţe stupefiante sau psihotrope, atunci când există indicii de încălcare a activităţii legale cu acestea, specialişti din cadrul formaţiunii specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se adresează specialiştilor din cadrul Ministerului Sănătăţii care exercită astfel de atribuţii, potrivit legii, în vederea verificării situaţiilor sesizate. (4) Verificările se fac în comun de către reprezentanţii celor două instituţii. Capitolul II Clasificarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 8 (1) Tabelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege pot fi modificate printr-o nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de organismele europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. (2) Prin modificările prevăzute la alin. (1) nu se poate înscrie o substanţă aflată sub control naţional şi internaţional sub un regim mai puţin strict decât în condiţiile prezentei legi şi ale convenţiilor internaţionale.-----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. (3) Plantele şi substanţele nesupuse controlului internaţional care, datorită proprietăţilor psihoactive, prezintă un risc pentru sănătatea publică se înscriu în secţiunea «Plante şi substanţe aflate sub control naţional» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. (4) Secţiunea «Plante şi substanţe aflate sub control naţional» se actualizează ori de câte ori este necesar.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. Articolul 9Plantele şi substanţele sunt prevăzute în tabelele I, II sau III din anexă sub denumirea lor comună internaţională, iar în lipsa acesteia, sub denumirea ştiinţifică ori sub numele lor comun. Articolul 10 (1) Preparatele sunt supuse aceluiaşi regim ca şi substanţele pe care le conţin şi, dacă ele conţin două sau mai multe substanţe, sunt supuse regimului substanţei celei mai strict controlate. (2) Lista preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi a celorlalte instituţii competente şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. Capitolul III Cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope Articolul 11Cultivarea fără drept a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional, prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, este interzisă. Articolul 12 (1) Este permisă cultivarea plantelor ce conţin substanţe aflate sub controlul legislaţiei naţionale numai dacă sunt prelucrate în scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în scop medical şi ştiinţific şi numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza estimărilor anuale stabilite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia. (2) Cultivarea în scop industrial şi/sau alimentar ori pentru producerea de sămânţă a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional se autorizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. (3) Furnizorii de seminţe de canabis şi mac opiaceu au obligaţia de a livra asemenea seminţe numai către deţinătorii autorizaţiei de cultivare. (4) Cultivatorii de canabis şi mac opiaceu autorizaţi au obligaţia de a însămânţa terenurile deţinute numai cu seminţe din soiurile înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din România sau în Cataloagele Comunităţilor Europene, produse de unităţile autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile teritoriale de control şi certificare a seminţelor. Articolul 13 (1) Proprietarul, posesorul ori deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţie agricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele prevăzute la art. 11 care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv. (2) Costurile distrugerii plantelor spontane şi a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorul terenului, după caz. Articolul 14Modalităţile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul şi cererea de autorizaţie pentru cultivarea în scop licit a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IV Producerea, fabricarea şi distribuţia plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 15 (1) Desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare, depozitare, comerţ, intermediere, deţinere şi distribuire a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope este interzisă fără autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. (2) Eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face după verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Autorizaţiile pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt eliberate dacă utilizarea plantelor, a substanţelor şi a preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă este limitată în scopul utilizării în industrie sau pentru producerea de sămânţă, precum şi pentru uz medical, ştiinţific sau tehnic. Modelele autorizaţiilor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. (4) Încetarea activităţii, precum şi orice modificare a situaţiei care a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică autorităţii emitente, înainte de a fi efectuată, în termenul şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Valabilitatea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de funcţionare. Articolul 16 (1) Ministerul Sănătăţii aprobă pentru fiecare an cantităţile estimate din diferite substanţe şi preparate pe care orice cultivator, producător, fabricant, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe ori să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului. (2) Orice producător, fabricant sau importator autorizat are dreptul să producă, să fabrice sau să importe numai cantităţile de substanţe şi preparate necesare operaţiunii aprobate.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. Articolul 17În vederea aprobării prevăzute la art. 16, producătorii, fabricanţii şi importatorii transmit anual Ministerului Sănătăţii estimările cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, le fabrică sau le importă.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. Articolul 18Modalităţile de aplicare a prezentului capitol, întocmirea dosarului ce însoţeşte cererea şi modelul de autorizaţie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul V Import/export şi tranzit cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope Articolul 19Sunt interzise importurile şi exporturile în şi din România cu încălcarea prevederilor prezentei legi. Articolul 20Operaţiunile de export sau de import cu plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se desfăşoară în baza unei autorizaţii de export sau import, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii prin departamentul de specialitate, conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. Articolul 21Operaţiunile de import/export cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă pot fi efectuate numai de persoanele titulare ale autorizaţiei prevăzute la art. 12, 15 şi 49, în limitele estimărilor anuale. Articolul 22 (1) Modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei de import sau export este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de export este necesar şi un exemplar original al autorizaţiei de import, emisă de autoritatea competentă din ţara importatorului. Articolul 23 (1) Autorizaţia de import sau de export indică autoritatea care a emis-o şi conţine aceleaşi informaţii ca şi cererea privind operaţiunea prevăzută la art. 22 alin. (1). (2) Autorizaţia de export cuprinde în mod obligatoriu numărul şi data autorizaţiei de import care atestă că importul substanţei sau al preparatului este autorizat. Articolul 24 (1) Ministerul Sănătăţii eliberează importatorului două exemplare originale ale autorizaţiei de import, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport. (2) Ministerul Sănătăţii eliberează exportatorului două exemplare originale ale autorizaţiei de export, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport. Articolul 25În cazul în care cantitatea de plante, substanţe sau preparate efectiv exportată este mai mică decât cea indicată pe autorizaţia de export, Ministerul Sănătăţii precizează acest lucru pe autorizaţie şi pe toate copiile sale oficiale. Articolul 26Atunci când transportul a ajuns pe teritoriul României, Ministerul Sănătăţii restituie autorităţii competente din ţara exportatoare autorizaţia de export emisă de aceasta, cu specificarea cantităţii efectiv importate din fiecare plantă, substanţă şi preparat. Articolul 27Documentele comerciale, documentele de vamă sau de transport, precum şi alte documente de expediere trebuie să indice numele plantelor şi ale substanţelor aşa cum acestea figurează în tabelele convenţiilor internaţionale şi, după caz, denumirea comercială a preparatelor, cantităţilor exportate de pe teritoriul naţional sau care urmează a fi importate, numele şi adresele exportatorului, ale importatorului şi cele ale destinatarului. Articolul 28 (1) Este interzisă depozitarea în regim de antrepozitare şi în zonele libere a plantelor, substanţelor sau preparatelor ce conţin substanţe stupefiante ori psihotrope indigene sau de import. (2) Sunt interzise importurile pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă. (3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a ţării importatoare a precizat pe autorizaţia de import că aprobă o astfel de operaţiune. Articolul 29Transporturile ce intră sau ies de pe teritoriul României fără a fi însoţite de o autorizaţie de import sau de export, precum şi cele care nu sunt conforme autorizaţiei sunt reţinute de autorităţile competente, până la justificarea legitimităţii transportului sau până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune confiscarea transportului respectiv. Articolul 30 (1) Birourile vamale de frontieră şi birourile vamale de interior pentru importul sau exportul de plante, substanţe ori preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă sunt stabilite de autoritatea vamală competentă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Modalitatea de transmitere a informaţiei de la punctele vamale către Ministerul Sănătăţii se va preciza în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 31 (1) Tranzitarea pe teritoriul României a unui transport de plante, substanţe sau preparate conţinând substanţe prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este permisă numai dacă la punctele de control pentru trecerea frontierei se prezintă autorizaţia de import-export pentru acel transport. (2) Destinaţia unui transport aflat în tranzit pe teritoriul României poate fi schimbată numai după eliberarea unei noi autorizaţii de export de către autoritatea competentă din ţara exportatoare. (3) Nici un transport de plante, substanţe şi de preparate prevăzute la alin. (1), aflat în tranzit pe teritoriul României, nu poate fi supus vreunui tratament care să-i modifice natura sau ambalajul. Articolul 32Dispoziţiile art. 31 nu sunt aplicabile dacă transportul este efectuat pe cale aeriană. În situaţia în care aeronava face escală sau aterizează forţat pe teritoriul României, transportul va fi tratat ca un export de pe teritoriul României către ţara destinatară numai în condiţiile descărcării sau dacă circumstanţele impun acest lucru. Capitolul VI Transportul plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 33 (1) Unităţile autorizate şi transportatorii autorizaţi de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt obligaţi să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele din anexă. (2) Transportul se efectuează cu îndeplinirea următoarelor obligaţii: a) este însoţit de documentele prevăzute de lege; b) preparatele sunt transportate în containere cu sigilii nefalsificabile şi care să permită controlul; c) orice circumstanţe care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate autorităţilor competente în cel mai scurt timp. Capitolul VII Utilizarea medicală şi distribuţia substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Articolul 34 (1) Farmaciile cu circuit deschis şi farmaciile cu circuit închis îşi desfăşoară activitatea cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în baza autorizaţiei de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare. (2) Unităţile sanitare şi centrele de tratament pentru toxicomani îşi desfăşoară activitatea cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. Articolul 35Achiziţionarea de plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele II şi III din anexă poate fi efectuată numai de la o persoană juridică autorizată, potrivit dispoziţiilor art. 15. Articolul 36 (1) Persoanele juridice pot să achiziţioneze, să distribuie şi să utilizeze în limita nevoilor lor plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele II şi III din anexă numai dacă deţin autorizaţie emisă de Ministerul Sănătăţii. (2) Conţinutul şi modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 37 (1) Preparatele şi substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul II din anexă se face pe formulare speciale, securizate, sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul III din anexă se face pe formulare care se reţin la eliberare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Eliberarea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă, fără prescripţie medicală, este interzisă, cu excepţia preparatelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în baza art. 6 alin. (2). Articolul 38 (1) Plantele şi substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă pot fi prescrise pacienţilor în conformitate cu prevederile art. 37, numai sub formă de preparate farmaceutice, realizate industrial sau în farmacie, de către: a) medicii titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi; b) medicii veterinari titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Pacienţii aflaţi în tratament cu medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope prevăzute în tabelul II din anexă pot deţine cantitatea prescrisă numai în baza prescripţiei medicale. (3) Medicamentele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, obţinute pe bază de prescripţie medicală, rămase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 39Modalitatea privind prescrierea şi eliberarea preparatelor farmaceutice prevăzute în tabelele II şi III din anexă, precum şi modelul formularelor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 40Este interzisă deţinerea, în orice scop, a plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, în afară de cazul în care este autorizată, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Articolul 41Condiţiile în care călătorii pot deţine medicamente ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul VIII Obligaţii ale persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni cu plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope Articolul 42 (1) Persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import şi export cu plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope sunt obligate să transmită Ministerului Sănătăţii următoarele documente: a) o situaţie lunară a cantităţilor din fiecare plantă, substanţă şi din fiecare preparat, importate sau exportate, cu indicarea ţării expeditoare şi a ţării destinatare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni; b) o situaţie recapitulativă a datelor transmise conform lit. a) privind anul calendaristic trecut, inclusiv situaţia stocului la data de 31 decembrie a acelui an, cel mai târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an; c) situaţia privind cantităţile din fiecare substanţă şi din fiecare preparat, produse sau fabricate, în termenele prevăzute la lit. a) şi b); d) situaţia privind cantitatea din fiecare substanţă utilizată pentru fabricare, în termenele prevăzute la lit. a) şi b); e) o situaţie privind estimarea necesarului de plante, substanţe şi preparate pentru anul calendaristic următor, conform formularelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an; f) o situaţie trimestrială din partea producătorilor, a fabricanţilor şi a distribuitorilor, care să specifice mişcările cantităţilor de plante, substanţe şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, la nivel naţional, efectuate în această perioadă.------------Lit. f) a alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. (2) Datele prevăzute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare plantă cultivată, importată, exportată, în aceleaşi termene. (3) La cererea Ministerului Sănătăţii, persoanele juridice autorizate sunt obligate să transmită în cursul anului situaţii recapitulative după modelul formularelor prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale colectează, analizează şi comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea centralizării şi transmiterii către organismele internaţionale, toate datele statistice pe care le deţin în legătură cu activităţile prevăzute la art. 1, solicitate prin convenţiile internaţionale la care România este parte. Articolul 43 (1) Orice achiziţie, transmitere, operaţiune de comerţ, export sau import de plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I şi II din anexă trebuie, în momentul efectuării operaţiunii, să fie înregistrată conform condiţiilor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se păstrează timp de 5 ani. (2) Comenzile şi facturile pentru plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelul II din anexă se efectuează pe formulare separate. Articolul 44 (1) Orice persoană juridică autorizată, care deţine plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, este obligată să asigure condiţii de păstrare şi depozitare conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Orice persoană autorizată care deţine plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este obligată să ia măsuri de pază pentru prevenirea sustragerii acestora. Articolul 45 (1) Substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele II şi III din anexă se pun în circulaţie numai în ambalaje adecvate, închise şi etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expediţie nu trebuie să conţină nici o altă indicaţie în afara numelui şi adreselor expeditorului şi destinatarului, precum şi marca expeditorului. Articolul 46 (1) Eticheta sub care un preparat este pus în vânzare trebuie să conţină în mod obligatoriu denumirea, cantitatea şi concentraţia de substanţă activă, numărul seriei de fabricaţie, numele unităţii producătoare şi termenul de valabilitate. (2) Etichetele şi alte suporturi informaţionale, cum sunt prospectele ce însoţesc condiţionările pentru distribuţia en-dιtail, indică modul de utilizare, precum şi precauţiile ce trebuie luate şi atenţionările ce sunt necesare pentru siguranţa utilizatorului, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 47 (1) Orice publicitate cu privire la substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este interzisă, în afară de publicaţiile ştiinţifice sau profesionale, recunoscute pe plan naţional, destinate cercetătorilor sau profesioniştilor. (2) Este interzisă distribuirea de eşantioane ale substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă. Articolul 48Distrugerea substanţelor şi preparatelor identificate ca necorespunzătoare calitativ de către persoana juridică autorizată sau de Agenţia Naţională a Medicamentului, după caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost returnate, se efectuează de către o societate autorizată, în baza aprobării de distrugere emise de Ministerul Sănătăţii şi în prezenţa unei comisii constituite în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul IX Cercetări medicale şi ştiinţifice, învăţământ Articolul 49 (1) Ministerul Sănătăţii autorizează, în scopul cercetării medicale ori ştiinţifice, pentru învăţământ sau pentru efectuarea de constatări ori expertize tehnico-ştiinţifice, fizico-chimice, dispuse de autorităţile judiciare, potrivit legii, o persoană fizică sau juridică, după caz, să cultive, să producă, să fabrice, să achiziţioneze, să transporte, să importe, să exporte, să utilizeze, să deţină plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă în cantităţi care să nu le depăşească pe cele strict necesare scopului urmărit, în condiţiile prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi acordată şi pentru alte operaţiuni dintre cele enumerate la art. 4, în măsura în care asemenea operaţiuni sunt necesare scopului urmărit. (3) Beneficiarul autorizaţiei prevăzute la alin. (1) consemnează într-un registru, pe care îl păstrează timp de 5 ani, cantităţile de plante, substanţe şi preparate pe care le importă, le achiziţionează, le fabrică, le utilizează şi le distruge, precum şi data operaţiunilor şi numele furnizorilor. El are obligaţia de a comunică trimestrial şi anual Ministerului Sănătăţii cantităţile importate, utilizate sau deţinute în stoc până la epuizarea acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 42. (4) Organele de poliţie şi vamale pot trimite pentru analize de laborator Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau autorităţilor competente ale altor state eşantioane ale substanţelor, plantelor ori preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă. Capitolul X Sancţiuni Articolul 50În cazul în care există sau se presupune în mod justificat că există un risc iminent şi grav pentru sănătate, autorităţile sanitare vor adopta măsurile de precauţie, care vor consta în: a) blocarea mărfii, retragerea de pe piaţă şi interzicerea utilizării specialităţilor farmaceutice, formulelor magistrale şi preparatelor oficinale, precum şi suspendarea activităţilor, publicităţii şi închiderea provizorie a localurilor, centrelor sau serviciilor; b) suspendarea elaborării, prescrierii, eliberării şi furnizării de preparate în faza de cercetare clinică sau pentru cercetare pe animale. Articolul 51În cazul încălcării repetate a prevederilor art. 42 alin. (1)-(3), Ministerul Sănătăţii poate suspenda autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru o perioadă de 1-3 luni. Articolul 52 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) şi ale art. 44-46, cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4), ale art. 47 şi 48, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1)-(3) şi ale art. 43, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog şi Agenţiei Naţionale Antidrog. (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 53La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 154 din 29 decembrie 1969, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 28 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 54Autorizaţiile eliberate în baza Legii nr. 73/1969 îşi menţin valabilitatea pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmând ca în acest interval să fie preschimbate conform prevederilor prezentei legi. Articolul 55În scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin convenţiile internaţionale şi pentru raportarea datelor solicitate de organele şi organismele competente, termenele de raportare prevăzute la art. 42 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 56Prezenta lege intră în vigoare la 7 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 57 care intră în vigoare la data publicării. Articolul 57În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 339. AnexăTABELUL IPLANTE, SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CU SUBSTANŢE PSIHOTROPE ŞI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE INTERES RECUNOSCUT ÎN MEDICINĂ*)STUPEFIANTE1. Acetorfină2. Acetil-alfa-metilfentanil3. Alfa-metilfentanil4. Alfa-metiltiofentanil5. Beta-hidroxifentanil6. Beta-hidroxi-metil-3-fentanil7. Cetobemidonă8. Dezomorfină9. Etorfină10. Heroină11. 3-metilfentanil12. 3-metiltiofentanil13. MPPP14. Para-fluorofentanil15. PEPAP16. Tiofentanil17. Oripavină------------Tabelul I, subtitlul "Stupefiante" din anexă a fost completat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 282 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008.PSIHOTROPE1. Brolamfetamină2. Catinonă3. 2C-B4. 2C-I5. 2C-T-76. DET7. DMA8. DMHP9. DMT10. DOET11. Eticiclidină12. Etriptamină13. N-hidroxi MDA14. (+)-LYSERGIDE15. N-etil MDA, MDE16. MDMA17. Mescalina18. Metcatinonă19. Metil-4aminorex20. MMDA21. 4-MTA22. Parahexil23. PMA24. PMMA25. Psilocină, psilotsin26. Psilocibină27. Roliciclidină28. STP, DOM29. Tenamfetamină30. Tenociclidină31. Tetrahidrocanabinol, izomerii următori şi variantele lor stereochimice:● tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9, 10, 10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (6aR, 10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 dH-dibenzo[b,d] piran ol-l● tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[6,d] piran ol-l(6aR, 10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilenă-9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol32. TMAPLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Acid ibotenic2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam3. Amanita pantherina4. Amida acidului lisergic5. Toate speciile din genul Argyreia6. BZP (benzilpiperazina)7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina9. CPP (clorofenilpiperazina)10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-îl) fenol11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-îl) fenol12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-îl) fenol13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-îl) fenol14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona15. Indanilamfetamina16. JWH-018 = Naftalen-1-îl-(1-pentilindol-3-îl) metanona17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona19. Muscimol20. Nymphaea caerulea Sav.21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.22. Toate speciile din genul Psilocybe23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)24. β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona25. β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină-------------Poziţia 26 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.27. Etcatinonă=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă-------------Poziţia 27 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-îl) etanonă-------------Poziţia 28 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.29. JWH-073=naftalen-1-îl-(1-butilindol-3-îl) metanonă-------------Poziţia 29 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.30. Metilendioxipirovaleronă (MDPV)-------------Poziţia 30 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.31. Metilbenzilpiperazină (MBZP)-------------Poziţia 31 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.32. N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)-------------Poziţia 32 din tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.------------Secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din tabelul I al anexei a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.Sunt supuse aceloraşi reguli şi: a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanţei în cauză; b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista; c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.TABELUL IIPLANTE, SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CE CONŢIN SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES IN MEDICINA, SUPUSE UNUI CONTROL STRICTSTUPEFIANTE1. Acetildihidrocodeină*2. Acetilmetadol3. Alfentanil4. Allilprodină5. Alfacetilmetadol6. Alfameprodina7. Alfametadol8. Alfaprodină9. Anileridină10. Benzetidină11. Benzilmorfină12. Betacetilmetadol13. Betameprodină14. Betametadol15. Betaprodină16. Bezitramidă17. Butirat de dioxafetil18. Cannabis, rezină de canabis, extracte şi tincturi de cannabis19. Clonitazenă20. Coca, frunze de21. Cocaină22. Codeină*23. Codoximă24. Concentrat de pai de mac25. Dextromoramidă26. Dextropropoxifen*27. Diampromidă28. Dietiltiambutenă29. Difenoxin30. Dihidromorfină31. Dimenoxadol32. Dimepheptanol33. Dimetiltiambutenă34. Dioxafetilbutirat35. Difenoxilat36. Dihidracodeină*37. Dipipanonă38. Drotebanol39. Ecgonină, esterii şi derivaţii care se pot transforma în ecgonină şi cocaină40. Etilmetiltiambutenă41. Etilmorfină*42. Etonitazen43. Etoxeridin44. Fenadoxonă45. Fenampromidă46. Fenazocin47. Fenomorfan48. Fenoperidină49. Fentanil50. Folcodin*51. Furetidină52. Hidrocodon53. Hidromorfinol54. Hidromorfonă55. Hidroxipetidină56. Izometadon57. Levometorfan58. Levomoramid59. Levofenacilmorfan60. Levorfanol61. Metazocin62. Metadonă63. Metadonă, intermediar ai64. Metildezorfină65. Metildihidromorfină66. Metopon67. Moramidă, intermediar al68. Morferidină69. Morfină70. Morfină metobromidă şi alţi derivaţi morfinici cu azot pentavalent71. Morfină N-oxid72. Myrofină73. Nicocodină*74. Nicodicodină*75. Nicomorfină76. Noracimetadol77. Norcodeină*78. Norlevorfanol79. Normetadonă80. Normorfină81. Norpipanon82. Opium83. Oxicodon84. N-oximorfină85. Oximorfon86. Petidină87. Petidină, intermediar A al88. Petidină, intermediar B al89. Petidină, intermediar C al90. Piminodină91. Piritramidă92. Praheptazină93. Properidină94. Propiram*95. Racemetorfan96. Racemoramidă97. Racemorfan98. Remifentanil99. Sufentanil100. Tebaconă101. Tebaină102. Tilidină103. Trimeperidina-------------* cu excepţia preparatelor.PSIHOTROPE1. Amfetamina2. Dexamfetamină3. Dronabinol (Această DCI desemnează numai una din variantele stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, şi anume (-)trans-delta-9-tetra-hidrocanabinol). Delta-9-tetrahidrocanabinol şi variantele ei stereochimice4. Fenetilină5. Levamfetamină6. Levometamfetamina7. Meclocvalon8. Metamfetamină9. Metacvalon10. Metilfenidat11. Fenciclidină12. Fenmetrazină13. Racemat de metamfetamină14. Secobarbital15. ZipeprolPLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Ibogaina2. Ketamina3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)4. 7-hidroximitragynina5. Mitraginina6. Salvia divinorum Epling Jativa7. Salvinorin A-F8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.9. Dimetocaină (larocaină)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat-------------Poziţia 9 din tabelul II, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.------------Secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din tabelul II al anexei a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.Sunt supuse aceloraşi reguli şi: a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanţei în cauză; b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista; c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.TABELUL IIIPLANTE, SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CE CONŢIN SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES ÎN MEDICINĂ, SUPUSE CONTROLULUI*PREPARATE CU SUBSTANŢE STUPEFIANTE1. Acetildihidrocodeină2. Codeină3. Dihidrocodeină4. Etilmorfină5. Nicocodină6. Nicodicodină7. Norcodeină8. FolcodinPSIHOTROPE1. Allobarbital2. Alprazolam3. Amfepramon4. Aminorex5. Amobarbital6. Barbital7. Benzfetanină8. Bromazepam9. Brotizolam10. Buprenorfină11. Butalbital12. Butobarbital13. Catina*14. Camazepam15. Ciclobarbital16. Clordiazepoxid17. Clobazam18. Clonazepam19. Clorazepat20. Clotiazepam21. Cloxazolam22. Delorazepam23. Diazepam24. Estazolam25. Etclorvynol26. Etinamat27. Etilamfetamină28. Fencamfamină29. Fendimetrazin30. Fenobarbital31. Fenproporex32. Fentermină33. Fludiazepam34. Flunitrazepam35. Flurazepam36. GHB37. Glutetimidă38. Halazepam39. Haloxazolam40. Ketazolam41. Lefetamină42. Loflazepat de etil43. Loprazolam44. Lorazepam45. Lormetazepam46. Mazindol47. Medazepam48. Mefenorex49. Meprobamat50. Mezocarb51. Metilfeno-barbital52. Metiprilon53. Midazolam54. Nimetazepam55. Nitrazepam56. Nordazepam57. Oxazepam58. Oxazolam59. Pemolină60. Pentazocin61. Pentobarbital62. Pinazepam63. Pipradol64. Prazepam65. Pirovaleron66. Secbutabarbital67. Temazepam68. Tetrazepam69. Triazolam70. Vinilbital71. Zolpidem------------* Substanţa psihotropă din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae), popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscută popular drept cătină.PLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan-------------Poziţia 2 din tabelul III, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din anexă a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.3. Nitrit de amil------------Secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional" din tabelul III al anexei a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.Sunt supuse aceloraşi reguli şi: a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanţei în cauză; b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista; c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 170 din 2 octombrie 1998 privind ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997
 • LEGE nr. 310 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 399 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
 • LEGE nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 599 din 6 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 8 octombrie 2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 37 din 19 ianuarie 2018 privind promovarea transportului ecologic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 72 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 159 din 3 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 123 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 133 din 29 iunie 1998 pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenta în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, suplimentar la Convenţia încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 400 din 7 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 55 din 30 aprilie 2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 53 din 6 martie 2018 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 noiembrie 2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1994 (*republicată*) privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"*)
 • LEGE nr. 2 din 9 iulie 1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 280 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 133 din 11 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 160 din 3 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) a cetăţeniei române
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 316 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
 • LEGE nr. 58 din 24 aprilie 2000 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021