Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 05 ianuarie 2006 -
Selectați versiunea
LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006

  Notă
  Conform dispozițiilor Literei r), Articolul 57, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie". În mod corelativ, apreciem că se impune și înlocuirea sintagmei „Autoritatea” cu sintagma „Agenția”.
  Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul actului normativ.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creșterii cabalinelor. Articolul 2În sensul prezentei legi, prin creștere a cabalinelor se înțelege toate aspectele implicate de această activitate, și anume: reproducție, creștere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfășurată individual sau organizat, cu scopul menținerii ori ameliorării calităților și performanțelor cabalinelor. Articolul 3Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de cabaline de rasă ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activități de creștere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății cabalinelor, protecției animalelor și a mediului înconjurător. Articolul 4Creșterea cabalinelor poate fi desfășurată de:a) crescători individuali, persoane fizice;b) asociații de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice;c) herghelii de stat; (la 30-06-2006, Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) d) herghelii private, persoane juridice. (la 30-06-2006, Litera d) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) Articolul 5 Abrogat (la 12-11-2009, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Litera q), Articolul 68, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 ) Articolul 6În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută și recunoscută oficial, înscriși în registrele genealogice;b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenți sunt parțial sau în totalitate necunoscuți;c) herghelie - unitate specializată în creșterea, calificarea, reproducția și valorificarea cabalinelor;d) carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenența de rasă, semnalmentele, proprietarul și starea de sănătate;-----------Litera d) a art. 6 a fost repusă în vigoare prin abrogarea pct. 4 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.e) armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducție;f) stațiune de montă/punct de montă - locație special amenajată pentru cazarea armăsarilor și desfășurarea activității de reproducție în sezonul de montă;g) depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreținerea armăsarilor de montă publică în extrasezon;h) Cartea Crescătoriei Naționale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produșii și performanțele cabalinelor de rasă în vederea publicării;i) Herghelia Națională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului și cabalinele din sectorul privat subvenționate de stat prin alocație zilnică de întreținere;j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducție și la efectivul de iepe din categoria Herghelia Națională;k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor;l) pașaportul calului - document oficial eliberat de Agenție pentru atestarea identității, sănătății și apartenenței la o rasă și la un proprietar;-----------Litera l) a art. 6 a fost repusă în vigoare prin abrogarea pct. 4 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.m) bonitare - activitatea de apreciere a calităților fenotipice și genetice ale unui individ;n) armăsar de montă publică - mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline și destinată susținerii Agenției. Capitolul II Organizarea creșterii cabalinelor Articolul 7Crescătorii individuali, conform legislației în vigoare, au obligația folosirii la reproducție numai a armăsarilor autorizați sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori stațiuni de montă sau însămânțări artificiale. Articolul 8Crescătorii individuali de cai de rasă se pot înscrie în asociații de crescători de cabaline pe rase. Articolul 9Coordonarea întregii activități de creștere a cabalinelor, desfășurată de crescători individuali organizați în asociații și herghelii de stat sau private, se realizează prin Agenție. Articolul 10Agenția se organizează și funcționează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 11Agenția asigură ordinea și controlul în domeniul evidenței cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât și pentru cel privat. Capitolul IIIAtribuții și competențe ale Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Articolul 12Agenția se organizează după o concepție unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă și autonomă, având următoarea structură:a) Consiliul director, care este constituit din specialiști, reprezentanți ai instituțiilor statului și organizațiilor, asociațiilor implicate în activitatea de creștere, ameliorare și calificare a cabalinelor;b) Departamentul central, care coordonează tehnic și administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3;c) centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferință, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari și sunt susținute financiar și subordonate ierarhic Departamentului central al Agenției, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar și personal auxiliar. Articolul 13Agenția va prelua întreaga bază de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasă existente atât în sectorul de stat, cât și în cel privat. Articolul 14Domeniile de competență ale Agenției sunt:a) elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu și a intereselor naționale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă;c) stabilirea obligațiilor și responsabilităților centrelor regionale din subordine;d) stabilirea componenței Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;e) organizarea unui sistem informațional național;f) controlarea și evaluarea hergheliilor și asociațiilor de crescători de cai de rasă din punct de vedere al existenței evidențelor genealogice și zootehnice;g) controlul legalității și avizarea oportunității înființării și funcționării asociațiilor. Articolul 15Atribuțiile Agenției sunt următoarele:1. organizează activitățile specifice pe întreg teritoriul țării, după o concepție unitară;2. elaborează strategia și politica în domeniu, în funcție de necesități, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;3. organizează și coordonează înregistrarea și identificarea tuturor cabalinelor;-----------Pct. 3 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, pentru domenii de competență, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice;5. controlează aplicarea normelor emise și a legislației în vigoare;6. stabilește drepturile și obligațiile personalului din Departamentul central, precum și din centrele regionale;7. atestă originea și apartenența de rasă a cabalinelor din sectorul de stat și proprietate privată;8. promovează la reproducție cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;9. stabilește și propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasă cu finanțare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Națională;10. eliberează, pentru crescător și pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern și internațional;-----------Pct. 10 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.11. coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniu;12. înregistrează, atestă și omologhează performanțele cailor de rasă;13. colaborează cu asociațiile de crescători de cai, cu federațiile și alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activității hipice;14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naționale;15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în țară;16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate;17. centralizează datele genealogice și de reproducție;18. stabilește și autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor și denumirile de crescătorie;19. asigură individualizarea cabalinelor de rasă prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă;-----------Pct. 19 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.20. colaborează cu organismele hipice internaționale în vederea schimbului de informații și organizării de acțiuni comune;21. avizează organizarea și sprijină schimburile și achiziționarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populațiilor indigene de cabaline de rasă;22. avizează necesitatea și oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislației în vigoare;23. întocmește graficul de susținere a probelor de calificare și a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor și asociațiilor de crescători de cabaline pe rase;24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestația și produșii obținuți;25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu;-----------Pct. 25 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.26. eliberează pașaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului;-----------Pct. 26 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.27. prin Departamentul central, soluționează eventualele contestații legate de activitatea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă sau privind eliberarea documentelor de origine, emițând hotărâri în acest sens;28. organizează cursuri de pregătire și perfecționare pentru crescătorii de cai de rasă;29. repartizează cheltuielile de întreținere a cabalinelor, aprobate prin bugetul de stat, după efectuarea lucrărilor de calificare și clasare pentru cabalinele care constituie Herghelia Națională; (la 30-06-2006, Pct. 29 al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) 30. elaborează criteriile de bonitare și clasare specifice pentru fiecare rasă;31. asigură desfășurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasă o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;32. atestă și omologhează rezultatele lucrărilor de clasare și calificare;33. îndrumă și acordă asistență asociațiilor de crescători de cai de rasă, pentru afilierea la asociațiile internaționale de profil. Capitolul IV Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline Articolul 16Crescătorii de cai de rasă constituiți în herghelii, asociațiile de crescători de cabaline pe rase și deținătorii de cabaline, altele decât cele de rasă, au următoarele obligații:a) să informeze în scris Agenția, în termen de 45 de zile, asupra dispariției sau înstrăinării cabalinelor de rasă deținute sau înregistrate;b) pentru cabalinele din marea creștere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar dispariția sau înstrăinarea;c) să permită individualizarea prin dangalizare și/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, în conformitate cu legislația în vigoare;d) să-și însușească și să respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de creștere și calificare a cabalinelor de rasă. Articolul 17Hergheliile de stat, hergheliile private și asociațiile de crescători de cabaline pe rase au obligația să dețină și să completeze la zi evidențele zootehnice și genealogice cu format unic și să le prezinte reprezentanților Agenției ori de câte ori le sunt solicitate, după cum urmează:a) registru de armăsari pepinieri și armăsari de montă publică;b) registru de iepe-mamă;c) registru de mânji;d) registru de monte și fătări;e) adeverință de montă, adeverință de fătare;f) registru de dangale, semnalmente și microcipuri. Articolul 18Măsurile stabilite de Agenție în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților sale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități ce intră în această arie de competență. Articolul 19În funcție de orientarea direcțiilor de dezvoltare în domeniul creșterii cailor, Agenția poate propune modificarea drepturilor și obligațiilor crescătorilor, persoane fizice și juridice. Articolul 20Drepturile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă sunt următoarele:a) accesul la informațiile privind activitatea de creștere a cabalinelor;b) prezentarea efectivului de cabaline pentru lucrări de calificare și clasare și accesul exemplarelor valoroase în categoria Herghelia Națională, cu obținerea de subvenții;c) accesul la însemnele folosite pentru individualizare;d) posibilitatea solicitării pentru reproducție a unor genitori sau a unui material seminal de mare valoare;e) posibilitatea obținerii tuturor documentelor pentru atestarea originii și apartenenței la rasă;f) accesul la cursuri de pregătire și perfecționare, organizate de Agenție. Capitolul V Autorizarea hergheliilor, avizarea înființării asociațiilor de crescători de cabaline pe rase și a altor unități și aprobarea activităților cu impact în creșterea și ameliorarea cabalinelor Articolul 21Funcționarea hergheliilor, a asociațiilor de crescători de cabaline pe rase, a punctelor de recoltare a spermei și de inseminare artificială se face cu avizul Agenției și cu respectarea legislației în vigoare. Articolul 22Agenția avizează din punct de vedere tehnic importurile și exporturile de cabaline de reproducție și de material seminal, împreună cu unitățile abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Articolul 23Agenția aprobă anual, la propunerea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, promovarea la reproducție a celor mai valoroase exemplare din fiecare rasă, în funcție de obiectivele urmărite prin programul național de ameliorare. Articolul 24Agenția va elabora norme privind cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească activitățile prevăzute în prezentul capitol. Capitolul VIFinanțarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Articolul 25Finanțarea Agenției se asigură din:a) venituri proprii realizate din prestații de servicii specifice, pe bază de tarife negociate cu persoanele prevăzute la art. 3 și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și alocații de la bugetul de stat;b) donații, sponsorizări, timbru hipic și alte venituri, în condițiile legii. Articolul 26Din bugetul Agenției se asigură finanțarea cheltuielilor, pe bază de programe pentru:a) cursuri de instruire și perfecționare profesională;b) instruirea, organizarea și funcționarea sistemului informatic;c) sprijinirea sporturilor, activităților hipice, a hipismului, organizarea de expoziții, concursuri și curse;d) editarea cărților Crescătoriei Naționale pe rase, cataloagelor de armăsari pepinieri, armăsari de montă publică și a altor materiale informative;e) alte acțiuni prevăzute în programe naționale pe care Agenția trebuie să le pună în aplicare. Articolul 27Activitățile de instruire și perfecționare profesională se realizează pe bază de contract încheiat, în condițiile legii, cu instituțiile de învățământ sau alte instituții abilitate. Articolul 28Veniturile Agenției se constituie din surse provenind din:a) tarife pentru diferite servicii;b) tarife pentru avizare/autorizare;c) tarife pentru eliberarea documentelor. Articolul 29Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se elaborează de președintele Agenției și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Capitolul VII Răspunderi și sancțiuni Articolul 30Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON):a) folosirea la montă a armăsarilor neautorizați de către proprietarii de iepe de reproducție;b) folosirea la montă a armăsarilor neautorizați de către proprietari;c) folosirea materialului seminal la reproducerea artificială, neaprobat de Agenție. Articolul 31Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):a) funcționarea hergheliilor fără autorizație de funcționare eliberată de Agenție;b) necompletarea la zi sau completarea eronată a evidențelor zootehnice și genealogice;c) refuzul de a prezenta la control, ori de câte ori sunt solicitate, evidențele zootehnice și genealogice reprezentanților Agenției. Articolul 32Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON) pentru persoanele juridice și de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON) pentru persoanele fizice:a) neraportarea în termen de 45 de zile sau raportarea eronată de către crescători a modificărilor intervenite în efectivele de cabaline;b) nedepunerea la centrul regional al Agenției, în maximum 30 de zile, a declarațiilor de fătare;c) nedangalizarea la 6 luni a tineretului cabalin;-----------Litera c) a art. 32 a fost repusă în vigoare prin abrogarea pct. 7 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.d) nerespectarea normelor privind activitatea de creștere și calificare a cabalinelor de rasă;e) înstrăinarea cailor fără documente legale, respectiv:– certificat sanitar veterinar de transport;– carnet de identitate. Articolul 33Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii zonali și persoanele cu drept de control din Agenție. Articolul 34Contravențiilor prevăzute la art. 30-32 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 34^1(1) Până la efectuarea lucrărilor de calificare și clasare organizate de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, cabalinele de rasă, proprietate publică a statului, constituite în turma de bază, aflate în patrimoniul genetic național și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, sunt incluse în categoria Herghelia Națională.(2) Prețurile pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Națională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(3) Cheltuielile pentru trecerea cabalinelor în categoria Herghelia Națională și pentru întreținerea acestora se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.(4) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională reprezintă norme de cheltuieli și cuprind cheltuielile pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază și auxiliari și contribuțiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți și cheltuielile indirecte.(5) Normele de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(6) Normele de cheltuieli se reactualizează anual în funcție de rata inflației din anul precedent și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(7) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, care rămân în proprietatea deținătorilor se decontează în condițiile respectării obligațiilor prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie și deținători.(8) În sensul prezentei legi, prin deținători se înțelege persoanele fizice sau juridice, proprietari de cabaline de rasă, precum și persoanele juridice care au calitatea de crescător sau de administrator al cabalinelor de rasă din domeniul public al statului.(9) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor prevăzute la alin. (1) și cuprinse în deconturile întocmite, începând cu luna ianuarie 2006, de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, se finanțează de la bugetul de stat și se decontează direct Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, cu avizul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. (la 12-01-2007, Alin. (9) al art. 34^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007. ) (la 30-06-2006, Art. 34^1 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) Capitolul VIII Dispoziții finale Articolul 35Anexa nr. 4 "Unitățile care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completează după cum urmează:"- Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (sursa de finanțare: venituri proprii și venituri de la bugetul de stat)". Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă. Articolul 37Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 decembrie 2005.Nr. 389. Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii calului Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Hipice Naționale (la 12-11-2009, Anexa 2 a fost abrogată de Litera q), Articolul 68, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 ) (la 12-11-2009, Anexa 3 a fost abrogată de Litera q), Articolul 68, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 )

  Noutăți

 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 129 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 284 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 80 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 166 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
 • LEGE nr. 483 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGE nr. 55 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 265 din 13 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 606 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 577 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 207 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 246 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane si rurale
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 316 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 107 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999
 • LEGE nr. 632 din 16 noiembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 30 martie 1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 200 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 55 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare şi a Memorandumului de înţelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontaliera 1996 România-Ungaria, semnate la Bucureşti la 7 mai 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 343 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021