Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 05 ianuarie 2006 -
Selectați versiunea
LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006

  Notă
  Conform dispozițiilor Literei r), Articolul 57, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie". În mod corelativ, apreciem că se impune și înlocuirea sintagmei „Autoritatea” cu sintagma „Agenția”.
  Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul actului normativ.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creșterii cabalinelor. Articolul 2În sensul prezentei legi, prin creștere a cabalinelor se înțelege toate aspectele implicate de această activitate, și anume: reproducție, creștere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfășurată individual sau organizat, cu scopul menținerii ori ameliorării calităților și performanțelor cabalinelor. Articolul 3Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de cabaline de rasă ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activități de creștere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății cabalinelor, protecției animalelor și a mediului înconjurător. Articolul 4Creșterea cabalinelor poate fi desfășurată de:a) crescători individuali, persoane fizice;b) asociații de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice;c) herghelii de stat; (la 30-06-2006, Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) d) herghelii private, persoane juridice. (la 30-06-2006, Litera d) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) Articolul 5 Abrogat (la 12-11-2009, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Litera q), Articolul 68, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 ) Articolul 6În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută și recunoscută oficial, înscriși în registrele genealogice;b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenți sunt parțial sau în totalitate necunoscuți;c) herghelie - unitate specializată în creșterea, calificarea, reproducția și valorificarea cabalinelor;d) carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenența de rasă, semnalmentele, proprietarul și starea de sănătate;-----------Litera d) a art. 6 a fost repusă în vigoare prin abrogarea pct. 4 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.e) armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducție;f) stațiune de montă/punct de montă - locație special amenajată pentru cazarea armăsarilor și desfășurarea activității de reproducție în sezonul de montă;g) depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreținerea armăsarilor de montă publică în extrasezon;h) Cartea Crescătoriei Naționale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produșii și performanțele cabalinelor de rasă în vederea publicării;i) Herghelia Națională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului și cabalinele din sectorul privat subvenționate de stat prin alocație zilnică de întreținere;j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducție și la efectivul de iepe din categoria Herghelia Națională;k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor;l) pașaportul calului - document oficial eliberat de Agenție pentru atestarea identității, sănătății și apartenenței la o rasă și la un proprietar;-----------Litera l) a art. 6 a fost repusă în vigoare prin abrogarea pct. 4 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.m) bonitare - activitatea de apreciere a calităților fenotipice și genetice ale unui individ;n) armăsar de montă publică - mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline și destinată susținerii Agenției. Capitolul II Organizarea creșterii cabalinelor Articolul 7Crescătorii individuali, conform legislației în vigoare, au obligația folosirii la reproducție numai a armăsarilor autorizați sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori stațiuni de montă sau însămânțări artificiale. Articolul 8Crescătorii individuali de cai de rasă se pot înscrie în asociații de crescători de cabaline pe rase. Articolul 9Coordonarea întregii activități de creștere a cabalinelor, desfășurată de crescători individuali organizați în asociații și herghelii de stat sau private, se realizează prin Agenție. Articolul 10Agenția se organizează și funcționează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 11Agenția asigură ordinea și controlul în domeniul evidenței cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât și pentru cel privat. Capitolul IIIAtribuții și competențe ale Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Articolul 12Agenția se organizează după o concepție unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă și autonomă, având următoarea structură:a) Consiliul director, care este constituit din specialiști, reprezentanți ai instituțiilor statului și organizațiilor, asociațiilor implicate în activitatea de creștere, ameliorare și calificare a cabalinelor;b) Departamentul central, care coordonează tehnic și administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3;c) centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferință, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari și sunt susținute financiar și subordonate ierarhic Departamentului central al Agenției, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar și personal auxiliar. Articolul 13Agenția va prelua întreaga bază de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasă existente atât în sectorul de stat, cât și în cel privat. Articolul 14Domeniile de competență ale Agenției sunt:a) elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu și a intereselor naționale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă;c) stabilirea obligațiilor și responsabilităților centrelor regionale din subordine;d) stabilirea componenței Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;e) organizarea unui sistem informațional național;f) controlarea și evaluarea hergheliilor și asociațiilor de crescători de cai de rasă din punct de vedere al existenței evidențelor genealogice și zootehnice;g) controlul legalității și avizarea oportunității înființării și funcționării asociațiilor. Articolul 15Atribuțiile Agenției sunt următoarele:1. organizează activitățile specifice pe întreg teritoriul țării, după o concepție unitară;2. elaborează strategia și politica în domeniu, în funcție de necesități, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;3. organizează și coordonează înregistrarea și identificarea tuturor cabalinelor;-----------Pct. 3 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, pentru domenii de competență, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice;5. controlează aplicarea normelor emise și a legislației în vigoare;6. stabilește drepturile și obligațiile personalului din Departamentul central, precum și din centrele regionale;7. atestă originea și apartenența de rasă a cabalinelor din sectorul de stat și proprietate privată;8. promovează la reproducție cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;9. stabilește și propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasă cu finanțare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Națională;10. eliberează, pentru crescător și pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern și internațional;-----------Pct. 10 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.11. coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniu;12. înregistrează, atestă și omologhează performanțele cailor de rasă;13. colaborează cu asociațiile de crescători de cai, cu federațiile și alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activității hipice;14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naționale;15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în țară;16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate;17. centralizează datele genealogice și de reproducție;18. stabilește și autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor și denumirile de crescătorie;19. asigură individualizarea cabalinelor de rasă prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă;-----------Pct. 19 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.20. colaborează cu organismele hipice internaționale în vederea schimbului de informații și organizării de acțiuni comune;21. avizează organizarea și sprijină schimburile și achiziționarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populațiilor indigene de cabaline de rasă;22. avizează necesitatea și oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislației în vigoare;23. întocmește graficul de susținere a probelor de calificare și a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor și asociațiilor de crescători de cabaline pe rase;24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestația și produșii obținuți;25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu;-----------Pct. 25 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.26. eliberează pașaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului;-----------Pct. 26 al art. 15 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 5 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.27. prin Departamentul central, soluționează eventualele contestații legate de activitatea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă sau privind eliberarea documentelor de origine, emițând hotărâri în acest sens;28. organizează cursuri de pregătire și perfecționare pentru crescătorii de cai de rasă;29. repartizează cheltuielile de întreținere a cabalinelor, aprobate prin bugetul de stat, după efectuarea lucrărilor de calificare și clasare pentru cabalinele care constituie Herghelia Națională; (la 30-06-2006, Pct. 29 al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) 30. elaborează criteriile de bonitare și clasare specifice pentru fiecare rasă;31. asigură desfășurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasă o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;32. atestă și omologhează rezultatele lucrărilor de clasare și calificare;33. îndrumă și acordă asistență asociațiilor de crescători de cai de rasă, pentru afilierea la asociațiile internaționale de profil. Capitolul IV Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline Articolul 16Crescătorii de cai de rasă constituiți în herghelii, asociațiile de crescători de cabaline pe rase și deținătorii de cabaline, altele decât cele de rasă, au următoarele obligații:a) să informeze în scris Agenția, în termen de 45 de zile, asupra dispariției sau înstrăinării cabalinelor de rasă deținute sau înregistrate;b) pentru cabalinele din marea creștere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar dispariția sau înstrăinarea;c) să permită individualizarea prin dangalizare și/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, în conformitate cu legislația în vigoare;d) să-și însușească și să respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de creștere și calificare a cabalinelor de rasă. Articolul 17Hergheliile de stat, hergheliile private și asociațiile de crescători de cabaline pe rase au obligația să dețină și să completeze la zi evidențele zootehnice și genealogice cu format unic și să le prezinte reprezentanților Agenției ori de câte ori le sunt solicitate, după cum urmează:a) registru de armăsari pepinieri și armăsari de montă publică;b) registru de iepe-mamă;c) registru de mânji;d) registru de monte și fătări;e) adeverință de montă, adeverință de fătare;f) registru de dangale, semnalmente și microcipuri. Articolul 18Măsurile stabilite de Agenție în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților sale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități ce intră în această arie de competență. Articolul 19În funcție de orientarea direcțiilor de dezvoltare în domeniul creșterii cailor, Agenția poate propune modificarea drepturilor și obligațiilor crescătorilor, persoane fizice și juridice. Articolul 20Drepturile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă sunt următoarele:a) accesul la informațiile privind activitatea de creștere a cabalinelor;b) prezentarea efectivului de cabaline pentru lucrări de calificare și clasare și accesul exemplarelor valoroase în categoria Herghelia Națională, cu obținerea de subvenții;c) accesul la însemnele folosite pentru individualizare;d) posibilitatea solicitării pentru reproducție a unor genitori sau a unui material seminal de mare valoare;e) posibilitatea obținerii tuturor documentelor pentru atestarea originii și apartenenței la rasă;f) accesul la cursuri de pregătire și perfecționare, organizate de Agenție. Capitolul V Autorizarea hergheliilor, avizarea înființării asociațiilor de crescători de cabaline pe rase și a altor unități și aprobarea activităților cu impact în creșterea și ameliorarea cabalinelor Articolul 21Funcționarea hergheliilor, a asociațiilor de crescători de cabaline pe rase, a punctelor de recoltare a spermei și de inseminare artificială se face cu avizul Agenției și cu respectarea legislației în vigoare. Articolul 22Agenția avizează din punct de vedere tehnic importurile și exporturile de cabaline de reproducție și de material seminal, împreună cu unitățile abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Articolul 23Agenția aprobă anual, la propunerea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, promovarea la reproducție a celor mai valoroase exemplare din fiecare rasă, în funcție de obiectivele urmărite prin programul național de ameliorare. Articolul 24Agenția va elabora norme privind cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească activitățile prevăzute în prezentul capitol. Capitolul VIFinanțarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Articolul 25Finanțarea Agenției se asigură din:a) venituri proprii realizate din prestații de servicii specifice, pe bază de tarife negociate cu persoanele prevăzute la art. 3 și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și alocații de la bugetul de stat;b) donații, sponsorizări, timbru hipic și alte venituri, în condițiile legii. Articolul 26Din bugetul Agenției se asigură finanțarea cheltuielilor, pe bază de programe pentru:a) cursuri de instruire și perfecționare profesională;b) instruirea, organizarea și funcționarea sistemului informatic;c) sprijinirea sporturilor, activităților hipice, a hipismului, organizarea de expoziții, concursuri și curse;d) editarea cărților Crescătoriei Naționale pe rase, cataloagelor de armăsari pepinieri, armăsari de montă publică și a altor materiale informative;e) alte acțiuni prevăzute în programe naționale pe care Agenția trebuie să le pună în aplicare. Articolul 27Activitățile de instruire și perfecționare profesională se realizează pe bază de contract încheiat, în condițiile legii, cu instituțiile de învățământ sau alte instituții abilitate. Articolul 28Veniturile Agenției se constituie din surse provenind din:a) tarife pentru diferite servicii;b) tarife pentru avizare/autorizare;c) tarife pentru eliberarea documentelor. Articolul 29Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se elaborează de președintele Agenției și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Capitolul VII Răspunderi și sancțiuni Articolul 30Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON):a) folosirea la montă a armăsarilor neautorizați de către proprietarii de iepe de reproducție;b) folosirea la montă a armăsarilor neautorizați de către proprietari;c) folosirea materialului seminal la reproducerea artificială, neaprobat de Agenție. Articolul 31Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):a) funcționarea hergheliilor fără autorizație de funcționare eliberată de Agenție;b) necompletarea la zi sau completarea eronată a evidențelor zootehnice și genealogice;c) refuzul de a prezenta la control, ori de câte ori sunt solicitate, evidențele zootehnice și genealogice reprezentanților Agenției. Articolul 32Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON) pentru persoanele juridice și de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON) pentru persoanele fizice:a) neraportarea în termen de 45 de zile sau raportarea eronată de către crescători a modificărilor intervenite în efectivele de cabaline;b) nedepunerea la centrul regional al Agenției, în maximum 30 de zile, a declarațiilor de fătare;c) nedangalizarea la 6 luni a tineretului cabalin;-----------Litera c) a art. 32 a fost repusă în vigoare prin abrogarea pct. 7 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.d) nerespectarea normelor privind activitatea de creștere și calificare a cabalinelor de rasă;e) înstrăinarea cailor fără documente legale, respectiv:– certificat sanitar veterinar de transport;– carnet de identitate. Articolul 33Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii zonali și persoanele cu drept de control din Agenție. Articolul 34Contravențiilor prevăzute la art. 30-32 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 34^1(1) Până la efectuarea lucrărilor de calificare și clasare organizate de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, cabalinele de rasă, proprietate publică a statului, constituite în turma de bază, aflate în patrimoniul genetic național și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, sunt incluse în categoria Herghelia Națională.(2) Prețurile pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Națională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(3) Cheltuielile pentru trecerea cabalinelor în categoria Herghelia Națională și pentru întreținerea acestora se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.(4) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională reprezintă norme de cheltuieli și cuprind cheltuielile pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază și auxiliari și contribuțiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți și cheltuielile indirecte.(5) Normele de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(6) Normele de cheltuieli se reactualizează anual în funcție de rata inflației din anul precedent și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(7) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, care rămân în proprietatea deținătorilor se decontează în condițiile respectării obligațiilor prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie și deținători.(8) În sensul prezentei legi, prin deținători se înțelege persoanele fizice sau juridice, proprietari de cabaline de rasă, precum și persoanele juridice care au calitatea de crescător sau de administrator al cabalinelor de rasă din domeniul public al statului.(9) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor prevăzute la alin. (1) și cuprinse în deconturile întocmite, începând cu luna ianuarie 2006, de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, se finanțează de la bugetul de stat și se decontează direct Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, cu avizul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. (la 12-01-2007, Alin. (9) al art. 34^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007. ) (la 30-06-2006, Art. 34^1 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. ) Capitolul VIII Dispoziții finale Articolul 35Anexa nr. 4 "Unitățile care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completează după cum urmează:"- Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (sursa de finanțare: venituri proprii și venituri de la bugetul de stat)". Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă. Articolul 37Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 decembrie 2005.Nr. 389. Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii calului Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Hipice Naționale (la 12-11-2009, Anexa 2 a fost abrogată de Litera q), Articolul 68, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 ) (la 12-11-2009, Anexa 3 a fost abrogată de Litera q), Articolul 68, Capitolul IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 09 noiembrie 2009 )

  Noutăți

 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 469 din 1 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 402 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • LEGE nr. 387 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 20 din 23 octombrie 1986 cu privire la reducerea de către Republica Socialistă România cu 5 la suta a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare şi la consultarea poporului în legătură cu aceasta, în cadrul unui referendum
 • LEGE nr. 83 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 215 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 147 din 22 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGEA nr. 23 din 15 octombrie 1990 privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari
 • LEGE nr. 270 din 1 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 167 din 22 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015
 • LEGE nr. 121 din 29 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 19 aprilie 1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 594 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 15 din 24 februarie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 190 din 27 octombrie 2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 171 din 9 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 5 din 18 decembrie 1985 cu privire la creşterea productivităţii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 270 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 138 din 14 aprilie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 122 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 164 din 22 octombrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 134 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020