Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 (*actualizata*)monumentelor de for public(actualizata până la data de 15 februarie 2011*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul juridic general al realizării, amplasării şi administrării monumentelor de for public. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcţii sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea. Articolul 3În condiţiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în spaţii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării; b) existenţa acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin publicaţii ştiinţifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidenţele autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice. Articolul 4Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează: a) ca obiectiv de investiţie prevăzut în bugetele autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice; b) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare; c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau instituţii publice subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, având drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă monumentală; d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale competente teritorial. Articolul 5Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public. Articolul 6 (1) Se constituie şi funcţionează Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor, în domeniul monumentelor de for public. (2) Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este formată din 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau critici de artă recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea morală. (3) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public va semna o declaraţie de imparţialitate, conform anexei la prezenta lege. (4) Numirea membrilor Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Române, a asociaţiilor profesionale de specialitate, a instituţiilor de învăţământ superior de specialitate şi a instituţiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată.-------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. (5) Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este condusă de un preşedinte, ales dintre membrii acesteia cu votul majorităţii lor. (6) Principalele atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public sunt următoarele: a) propune Ministerului Culturii şi Cultelor aprobarea strategiei privind monumentele de for public; b) analizează proiectele de monumente de for public supuse avizării şi propune, după caz:1. avizarea proiectelor;2. revizuirea proiectelor, cu recomandări, în vederea unei analize ulterioare;3. respingerea proiectelor; c) stabileşte zona de protecţie pentru monumentele de for public avizate. (7) Alte atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui organism, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (8) Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public este asigurat de către un funcţionar public din cadrul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (9) Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public primesc o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizaţia lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat*).--------Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.*)NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011, până la data de 31 decembrie 2011, membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei, acordată pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc. Modificarea duratei mandatelor membrilor comisiilor de specialitate nu afectează mandatele în curs. Articolul 7 (1) La propunerea Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public, ministrul culturii şi cultelor înfiinţează, prin ordin, până la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public, care vor exercita, pentru localităţile rurale din teritoriul de competenţă, atribuţiile delegate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public. (2) Teritoriul de competenţă al unei comisii zonale poate fi de cel puţin două judeţe şi de cel mult 4 judeţe, în funcţie de numărul şi de suprafaţa ocupată de localităţile rurale din judeţele respective, precum şi de specificul cultural al fiecărei zone, astfel încât să se asigure un echilibru al teritoriilor de competenţă pentru fiecare comisie zonală, în raport cu celelalte comisii zonale. (3) Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau critici de artă, recunoscuţi pentru competenţă profesională şi probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona respectivă. (4) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale pentru monumentele de for public va semna o declaraţie de imparţialitate, conform anexei. (5) Membrii comisiilor zonale sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru un mandat de 2 ani, ce poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată.--------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. (6) Secretariatul fiecărei comisii zonale este asigurat de către un funcţionar public din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (7) Pentru teritoriul de competenţă al comisiilor zonale, avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public se eliberează, în numele Ministerului Culturii şi Cultelor, de serviciul deconcentrat al acestuia, care asigură funcţionarea comisiei zonale. (8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizaţie lunară, pentru lunile în care comisia se întruneşte, care nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei*).-------Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.*)NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011, până la data de 31 decembrie 2011, membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei, acordată pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc. Modificarea duratei mandatelor membrilor comisiilor de specialitate nu afectează mandatele în curs. Articolul 8 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice şi instituţiile sau serviciile publice subordonate acestora, după caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor situaţia monumentelor de for public aflate în administrare şi care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 3. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale ori instituţiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcţiile sau amenajările având caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art. 3. (3) Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, urmând ca acestea să analizeze situaţiile existente şi să propună măsuri de intrare în legalitate, după caz. Articolul 9 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 5 constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, conform legii penale, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către împuterniciţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz. Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor. (2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancţionează potrivit prevederilor Codului penal. Articolul 11Anexa cuprinzând textul declaraţiei de imparţialitate face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 120. Anexa DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATESubsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de membru al Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale ..........., declar pe propria răspundere că nici eu, nici rudele ori afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu acordarea unei subvenţii pentru realizarea unui monument de for public avizat de comisie.Confirm că în situaţia în care descopăr, în cursul acţiunii de avizare, că mă aflu în această situaţie, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.Sub sancţiunea aplicabilă infracţiunii de fals în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar completă şi corectă.Semnătura ................Data .....................___________

Noutăți

 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 9 din 1 ianuarie 1949 asupra vămilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 52 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 113 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 (*republicată*) pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 266 din 7 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998
 • LEGE nr. 91 din 9 februarie 1945 pentru înfiinţarea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
 • LEGE nr. 108 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 31 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 26 din 27 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 152 din 11 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 287 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de com
 • LEGE nr. 789 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 45 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 56 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 10 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 121 din 11 decembrie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 37 din 24 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii şi ştiinţei militare
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 710 din 3 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000-martie 2001
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021