Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 27 iulie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006tinerilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 27 iulie 2006

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora. Articolul 2(1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenței, un regim special de protecție și de asistență tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.(2) În sensul prezentei legi, termenul și expresia de mai jos au următoarele semnificații:a) tineri - cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;b) activitate de tineret - orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora. Articolul 3Autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local, în condițiile legii. Articolul 4Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:a) elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;d) sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării;e) stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;f) garantarea dreptului la educație, instruire și specializare profesională;g) stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;h) stimularea mobilității în rândul tinerilor;i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;j) promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor. Capitolul II Structurile administrației publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul activității de tineret Secţiunea 1 Autoritatea Națională pentru Tineret Articolul 5(1) Autoritatea Națională pentru Tineret este organul de specialitate al administrației publice centrale care elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului și coordonează aplicarea acestora.(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Autorității Naționale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secţiunea a 2-a Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități Articolul 6(1) Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități se constituie prin hotărâre a Guvernului.(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Consiliului interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secţiunea a 3-a Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București Articolul 7(1) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, sunt servicii publice deconcentrate ale Autorității Naționale pentru Tineret, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii.(2) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate ale administrației publice centrale pentru organizarea și promovarea activităților de tineret.(3) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret. Secţiunea a 4-a Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor Articolul 8(1) Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret, și are ca scop principal promovarea și susținerea activităților de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret.(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secţiunea a 5-a Centre de informare și consiliere pentru tineri Articolul 9(1) Autoritatea Națională pentru Tineret poate constitui centre naționale de informare și consiliere pentru tineri ca unități cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea sa, sau centre locale de informare și consiliere pentru tineri, fără personalitate juridică, ce funcționează în subordinea direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret ori cu organe ale autorităților publice locale, în condițiile legii.(2) Alte prevederi privind centrele de informare și consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege. Secţiunea a 6-a Administrația publică locală Articolul 10(1) Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. Capitolul III Structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret Secţiunea 1 Organizații neguvernamentale de tineret și pentru tineret Articolul 11(1) În sensul prezentei legi, organizațiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;b) cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.(2) Sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale de tineret federațiile care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;b) cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri. Articolul 12În sensul prezentei legi, organizațiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc numai condiția prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a). Secţiunea a 2-a Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret Articolul 13(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora.(2) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București se stabilesc prin lege. Articolul 14(1) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, care își exprimă adeziunea la scopul acesteia.(2) Patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret este constituit din fonduri bănești, prevăzute în anexă, și alte active care au aparținut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, precum și din imobile, fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării sale. (la 01-01-2007, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) (3) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi privind Fundația Națională pentru Tineret se realizează în conformitate cu legislația în vigoare. Secţiunea a 3-a Consiliul Național al Tineretului Articolul 15(1) Consiliul Național al Tineretului este persoană juridică de drept privat și fără scop patrimonial, de utilitate publică, neguvernamentală și autonomă.(2) Consiliul Național al Tineretului își desfășoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu și a legislației în vigoare.(3) Consiliul Național al Tineretului este forul național care reprezintă principalul partener neguvernamental în raport cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în conformitate cu legislația în vigoare. Articolul 16(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituțiile sale specializate, are obligația de a consulta Consiliul Național al Tineretului.(2) În cadrul Consiliului Economic și Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul Național al Tineretului. Capitolul IV Stimularea participării tinerilor la viața comunității și protecția socială a tinerilor Secţiunea 1 Facilități în domeniul economic Articolul 17(1) Statul stimulează inițiativele antreprenoriale ale tinerilor, susținând prin alocații financiare nerambursabile accesul acestora la servicii de consultanță specifice demarării unei afaceri.(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și pentru realizarea de investiții, prin programe de creditare preferențială, cu prioritate în mediul rural și în zonele geografice cu nivel economic scăzut, conform legii.(3) Statul acordă facilități sub formă de reduceri de taxe și impozite, pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru societăți comerciale înființate de tinerii absolvenți, indiferent de nivelul studiilor acestora.(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători și manageri prin organizarea de cursuri de inițiere gratuite în domeniul managementului și în cel al administrării afacerilor.(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează și aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5). Secţiunea a 2-a Facilități în domeniul educațional-cultural și al stimulării activității de cercetare Articolul 18(1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte și la sursele de informare administrate de bibliotecile publice.(2) Tinerii proveniți din centre de plasament sau din familii cu posibilități materiale reduse și care doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învățământ superior din sistemul de stat beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere și de școlarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării, conform legii. Articolul 19Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare științifică a absolvenților cu potențial deosebit pentru domeniul în care își desfășoară activitatea și readucerea în țară a specialiștilor tineri care studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate. Secţiunea a 3-a Voluntariatul tinerilor Articolul 20Statul, prin instituțiile sale cu responsabilități în domeniu, încurajează activitatea de voluntariat în rândul tinerilor prin:a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, care asigură condiții pentru participarea tinerilor la acțiuni de voluntariat în domenii de interes public, conform legii;b) completarea cadrului legal pentru exercitarea și recunoașterea activităților de voluntariat pentru tineri, deopotrivă pentru cetățenii români sau străini, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state, în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte. Secţiunea a 4-a Factori de risc specifici și măsuri privind protecția socială a tinerilor Articolul 21În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se înțelege fenomenele, procesele și comportamentele care, prin acțiunea lor specifică, reduc sau elimină șansele de dezvoltare și formare a tinerilor aflați într-un potențial pericol de eșuare în procesul lor de integrare socioprofesională. Articolul 22Statul, prin instituțiile sale cu responsabilități în domeniu, are obligația de a adopta și de a aplica măsuri de prevenire, atenuare și înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură socioprofesională asupra tinerilor aflați în procesul de formare și integrare în societate. Articolul 23În domeniul facilitării și stimulării inserției profesionale a tinerilor statul are următoarele obligații:a) asigură crearea și funcționarea unui sistem de consiliere privind alegerea carierei profesionale pentru tineri;b) asigură condiții corespunzătoare pentru integrarea profesională a tinerilor cu dizabilități fizice;c) promovează politici nediscriminatorii în vederea ocupării unui loc de muncă pentru tinerele femei, cu prioritate pentru tinerele mame;d) facilitează accesul tinerilor pe piața muncii, prin stimularea persoanelor fizice sau juridice care încadrează în muncă, cu prioritate, personal tânăr, potrivit reglementărilor în vigoare;e) asigură condițiile necesare recalificării și reconversiei profesionale a tinerilor aflați temporar în afara pieței muncii. Articolul 24În domeniul protecției sociale statul acționează, cu prioritate, pe următoarele direcții:a) acordă consultanță gratuită în domeniul planificării familiale, pentru tinerele familii;b) acordă credite bancare tinerilor căsătoriți, aflați la prima căsătorie, cu termene de rambursare de până la 10 ani și cu dobândă redusă;c) dezvoltă cu prioritate programe naționale în domeniul construcției de locuințe sociale, pentru tineri și familiile de tineri cu venituri reduse;d) sprijină construcția sau achiziția de locuințe în proprietate pentru tineri și familiile de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, acordându-le facilități în acest sens. Articolul 25Statul adoptă măsuri specifice care vizează, direct sau indirect, crearea de oportunități pentru tinerii sau familiile tinere care au domiciliul stabil în mediul rural. Articolul 26Alte măsuri pe care statul are obligația să le adopte în vederea atenuării impactului factorilor de risc specifici asupra tinerilor sunt următoarele:a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive, precum și a delincvenței în rândul tinerilor;b) asigură tratament medical gratuit și promovează măsuri pentru reintegrarea socială a tinerilor dependenți de alcool, tutun, droguri sau de alte substanțe nocive;c) acordă asistență medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învățământ autorizată sau acreditată, conform legii;d) asigură tratamentul medical gratuit pentru tinerii suferinzi de boli cronice;e) acționează pentru reintegrarea socioprofesională a tinerilor delincvenți proveniți din penitenciare, centre de reeducare și institute medical-educative;f) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educație pentru sănătate. Capitolul V Finanțarea activității de tineret Secţiunea 1 Finanțarea activității publice de tineret Articolul 27Pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare. Articolul 28(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.(2) Fondul destinat activităților de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective. Secţiunea a 2-a Finanțarea structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret Articolul 29(1) Veniturile fără caracter economic ale structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret sunt neimpozabile și includ:a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor sau simpatizanților;b) donațiile, legatele, sumele și bunurile primite prin sponsorizări;c) dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților realizate din venituri neeconomice, în condițiile legii;d) veniturile obținute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;e) resursele obținute de la bugetul de stat și de la bugetele locale;f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu excepția celor realizate prin unități specializate în acest domeniu;g) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;h) alte venituri obținute sau realizate în condițiile legii.(2) Structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor și impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare. Capitolul VI Baza materială de drept public destinată activității de tineret Articolul 30(1) În sensul prezentei legi, patrimoniul destinat activității de tineret cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, amenajărilor, instalațiilor și construcțiilor, precum și alte bunuri destinate organizării și desfășurării activității de tineret, aflate în administrarea Autorității Naționale pentru Tineret.(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aparțin, după caz, patrimoniului public sau privat al statului.(3) În derularea activității de tineret, Autoritatea Națională pentru Tineret poate utiliza și alte bunuri, aparținând unor persoane juridice de drept privat, numai cu acordul prealabil scris al acestora, conform unor înțelegeri stabilite de comun acord pe bază de contract. Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 31(1) Imobilul proprietate de stat, situat în satul Izvoru Mureșului, Str. Principală nr. 1, comuna Voșlăbeni, județul Harghita, aflat în prezent în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, trece în administrarea Autorității Naționale pentru Tineret.(2) Predarea imobilului prevăzut la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 32(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  Conform art. 1 din ORDONANȚA nr. 39 din 9 august 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 722 din 23 august 2006, termenul prevăzut la art. 32 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007.
  Prin LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 28 din 16 ianuarie 2007, Ordonanta Guvernului nr. 39 din 9 august 2006 privind prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006 a fost respinsă.
  (2) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 iulie 2006.Nr. 350. AnexaFondurile bănești care fac obiectul prevederilor art. 14 alin. (2) din lege (la 01-01-2007, Titlul Anexei a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) (la 01-01-2007, Punctul 1. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) 2. Sumele aferente conturilor nr. 45104420, 45106430 și 45108440, care au aparținut Comitetului Central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist, la Banca Comercială Română - SMB

  Noutăți

 • LEGE nr. 67 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 30 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 529 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 39 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 370 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi Washington prin Scrisoarea părţii române din 9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 25 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 77 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 204/1974 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 351 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)"
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1996 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgenta din agricultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 79 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 213 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 197 din 20 aprilie 2001 pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 aprilie 2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 6 decembrie 2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 698 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998
 • LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 Legea învăţământului
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • LEGE nr. 385 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 170 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 229 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 7 noiembrie 1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 188 din 16 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001
 • LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 436 din 25 octombrie 2004 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 311 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021