Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 octombrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 octombrie 2006

  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Soldații și gradații profesioniști constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat și situat la baza ierarhiei militare.(2) Soldații și gradații profesioniști sunt angajați pe baza unui contract în funcții prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităților militare, pe o perioadă determinată, în funcție de nivelul de pregătire, starea de sănătate și aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.---------Art. 1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 2(1) Soldații și gradații profesioniști sunt selecționați, pentru încheierea primului contract în această calitate, din rândul cetățenilor români, bărbați și femei, cu domiciliul în țară.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldați și gradați profesioniști, pot fi recrutați și angajați cetățeni cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani, care îndeplinesc normele și criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.(3) Modul de selecționare, instruire, specialitățile militare și funcțiile în care aceștia vor fi angajați, precum și modul de ținere a evidenței acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. Articolul 3(1) Gradele militare ale soldaților și gradaților profesioniști, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaș, caporal clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I.(2) Gradele militare se acordă în ordinea prevăzută la alin. (1), indiferent dacă gradații profesioniști au deținut, în calitate de rezerviști, grade superioare.(3) Dobândirea calității de soldat profesionist este condiționată de acordul scris al celor în cauză privind renunțarea la gradele dobândite anterior și deținute ca rezervist.(4) În perioada în care soldații și gradații profesioniști sunt în activitate, aceștia sunt incluși în planurile de mobilizare.----------Art. 3 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 4Soldații și gradații profesioniști nu pot pierde gradul obținut decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege.-----------Art. 4 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Capitolul IIÎndatoririle și drepturile soldaților și gradaților profesioniști---------Titlul cap. II a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Secţiunea 1 Îndatoririle soldaților și gradaților profesioniști----------Titlul secțiunii 1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 5Soldații și gradații profesioniști au următoarele îndatoriri principale:----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) să fie devotați poporului român, statului român și instituției unde își desfășoară activitatea;b) să îndeplinească cu loialitate și profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât și în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu prețul vieții;c) să respecte și să apere valorile democrației constituționale;d) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare și să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și șefilor. Soldaților și gradaților profesioniști nu li se poate ordona și le este interzis, în orice situație, să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea juridică a soldaților și gradaților profesioniști;----------Litera d) a art. 5 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.e) să participe necondiționat la misiuni internaționale, în funcție de cerințele Ministerului Apărării;f) să prețuiască onoarea și tradițiile de luptă ale Armatei României, ale armei și unității din care fac parte, precum și demnitatea gradului și a uniformei militare pe care le poartă;g) să-și perfecționeze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească subordonații și să apere drepturile acestora;h) să acționeze pentru întreținerea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și a armamentului și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;i) să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al activităților și informațiilor pe care le dețin. Articolul 7(1) Soldații și gradații profesioniști răspund penal, contravențional, material și disciplinar, după caz, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Nu constituie infracțiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege și nu este, în mod vădit, ilegal.(3) Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte, soldații și gradații profesioniști au obligația să informeze, potrivit regulamentelor militare, șeful imediat superior celui care a dat ordinul.---------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Secţiunea a 2-a Drepturile soldaților și gradaților profesioniști----------Titlul secțiunii a 2-a a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 8(1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) soldă lunară, ale cărei elemente componente și cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum și alte drepturi bănești în conformitate cu reglementările în vigoare;b) echipament și hrană gratuite, în condițiile legii;c) asistență medicală și medicamente gratuite, în condițiile plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;d) documente militare de transport gratuit, pentru efectuarea concediului de odihnă, în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum și în cazul în care își desfășoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofițeri. (la 30-06-2018, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) (2) Soldații și gradații profesioniști pot beneficia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară;b) locuință de serviciu și locuință de intervenție, cu scutire de la plata chiriei;----------Litera b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.c) produse de informare publică internă, în mod gratuit.(3) Soldaților și gradaților profesioniști li se vor asigura condiții și dotări igienico-sanitare adecvate.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 9Soldații și gradații profesioniști au dreptul să urmeze, în condițiile legii, orice formă de învățământ din sistemul superior civil și de perfecționare a pregătirii aparținând învățământului militar sau civil.----------Art. 9 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 10(1) Soldații și gradații profesioniști pot fi trimiși la studii în țară și în străinătate, conform ordinului ministrului apărării.(2) Selecționarea soldaților și gradaților profesioniști, în vederea trimiterii la studii în țară și în străinătate, se face pe bază de concurs.(3) Soldații și gradații profesioniști care sunt trimiși să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra în armată cel puțin 2 ani de la absolvirea acestora.(4) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), soldații și gradații profesioniști sunt obligați să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, calculată în condițiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul în care soldații și gradații profesioniști care au urmat o formă de perfecționare în condițiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.(6) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care soldaților și gradaților profesioniști li se reziliază contractul din motive neimputabile acestora ori încetează din motive de boală sau incapacitate temporară de muncă, precum și ca urmare a acordării concediului pentru sarcină și lăuzie și a concediului pentru creșterea sau îngrijirea copilului, acordate în condițiile legii.(7) Soldaților și gradaților profesioniști, care au absolvit forme de pregătire în străinătate, li se echivalează, în condițiile legii, diplomele dobândite.-----------Art. 10 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 11(1) Soldații și gradații profesioniști reprezintă principala resursă pentru formarea subofițerilor, în condițiile prevăzute de lege.(2) Soldații și gradații profesioniști, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selecționați pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă.(3) Limitele de vârstă a soldaților și gradaților profesioniști prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.-----------Art. 11 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 12(1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu și în muncă de până la 10 ani, și de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu și în muncă mai mare de 10 ani.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Soldaților și gradaților profesioniști cărora le expiră contractul în cursul anului, precum și celor nou-angajați li se stabilește durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporțional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârșitul anului calendaristic pentru cei nou-angajați, și în raport cu vechimea în serviciu și în muncă.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(3) Vechimea în serviciu și în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihnă, este cea pe care o împlinește cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul. Articolul 13Soldații și gradații profesioniști beneficiază de concediu de studii și de concediu de odihnă suplimentar pentru activități în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate.----------Art. 13 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 14(1) Regulile privind acordarea concediului de odihnă sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate.(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu. Articolul 15(1) Soldații și gradații profesioniști beneficiază de concedii medicale plătite, în condițiile stabilite de lege.(2) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(3) Femeile, soldați și gradați profesioniști, care sunt gravide, lăuze sau alăptează beneficiază de drepturile prevăzute de lege.----------Art. 15 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 16(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda învoiri și permisii.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Durata învoirilor și permisiilor, precum și comandanții care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamente militare. Articolul 17(1) La declararea mobilizării sau a stării de război, precum și în alte situații deosebite, stabilite de ministrul apărării, concediile de odihnă, concediile de odihnă suplimentare, concediile de studii, învoirile și permisiile se întrerup, soldații și gradații profesioniști fiind obligați să se prezinte imediat la unitățile militare de care aparțin.(2) Soldații și gradații profesioniști, bărbați, aflați în concediu pentru creșterea sau îngrijirea copilului se prezintă la unitățile militare de care aparțin în situațiile prevăzute la alin. (1).(3) Pe durata mobilizării, a stării de război sau a situațiilor deosebite prevăzute la alin. (1), soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda permisii și concedii potrivit ordinului ministrului apărării.----------Art. 17 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 18(1) Soldații și gradații profesioniști au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.(2) Soldații și gradații profesioniști, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislației în vigoare.(3) Soldații și gradații profesioniști beneficiază de încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții a activității pe care o desfășoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislației aplicabile cadrelor militare în activitate.(4) De dispozițiile alin. (3) beneficiază și persoanele care au îndeplinit funcții în calitățile prevăzute la art. 71 alin. (1). (la 30-06-2018, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) Articolul 19(1) Soldații și gradații profesioniști care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) și m) beneficiază de măsurile de protecție socială și reconversie profesională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru cadrele militare.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Soldații și gradații profesioniști trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) și d) beneficiază gratuit de asistență medicală și medicamente, în condițiile prevăzute la art. 26 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de litera s) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. Articolul 20(1) Soldații și gradații profesioniști sau urmașii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente, intervenite în timpul și din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, în condițiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale.---------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Articolul 21Soldații și gradații profesioniști care participă la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de asigurări de viață și de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare și ordinului ministrului apărării.----------Art. 21 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 22Soldații și gradații profesioniști care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, cu excepția celor ale căror contracte se reziliază în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiază de măsuri de reconversie profesională, în condițiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.----------Art. 22 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 23(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată soldați sau gradați profesioniști disponibilizați, din rândul celor prevăzuți la art. 22, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe țară în vigoare și contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj datorată de angajator, aferentă acestuia, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 3 ani.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(3) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) și f) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art. 84^1 alin. (1) lit. e) și art. 84^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) și (2) nu pot beneficia, pentru persoanele încadrate în muncă în condițiile alin. (1), și de subvențiile prevăzute de legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.(5) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate. Articolul 24Soldații sau gradații profesioniști și familiile acestora pot folosi, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării pentru cadrele militare, facilitățile de recuperare, căminele militare de garnizoană și de unitate și amenajările sportive și recreative aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Apărării.----------Art. 24 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 25Soldaților și gradaților profesioniști le este interzisă sau restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, în condițiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.----------Art. 25 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Secţiunea a 3-a Recompensele și sancțiunile soldaților și gradaților profesioniști----------Titlul secțiunii a 3-a a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 26(1) Pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaților și gradaților profesioniști le pot fi conferite, în condițiile legii, decorații.(2) Soldații și gradații profesioniști pot primi decorații și de la autoritățile publice ale altor state partenere sau organizații sub egida cărora participă la misiuni internaționale la care România ia parte, conform tratatelor încheiate.----------Art. 26 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 27Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda recompense morale și materiale, stabilite prin ordin al ministrului apărării.----------Art. 27 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 28Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de conviețuire socială, soldaților și gradaților profesioniști li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare:----------Partea introductivă a art. 28 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) avertisment;b) mustrare scrisă;c) retrogradarea din funcție;---------Lit. c) a art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.d) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la unu la 2 ani;e) desfacerea disciplinară a contractului. Articolul 29(1) Decizia privind aplicarea sancțiunilor disciplinare se ia în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la luarea la cunoștință despre comiterea abaterilor.(2) Sancțiunile disciplinare se execută în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1).(3) Abaterile disciplinare se sancționează numai dacă s-a luat la cunoștință despre acestea în termen de 6 luni de la săvârșire. Articolul 30(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură dintre cele prevăzute la art. 28, cu excepția avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, a căror organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.(2) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldații și gradații profesioniști pot fi sancționați disciplinar sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.---------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 30^1Tinerii care optează pentru cariera de soldat și gradat profesionist efectuează examinarea medicală, gratuit, în cadrul spitalelor și centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cheltuielile fiind suportate de aceste instituții, conform ordinelor conducătorilor acestora.---------Art. 30^1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Capitolul IIISelecționarea, formarea și admiterea în corpul soldaților și gradaților profesioniști----------Titlul cap. III a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 31(1) Cetățenii români, bărbați și femei, care au fost selecționați, pe baza cererii lor, să devină soldați profesioniști, în funcție de aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe două module:a) modulul instruirii individuale;b) modulul perfecționării instruirii de specialitate.(2) Cetățenii români care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel puțin un an în gradul de soldat sau gradat profesionist ori soldat și gradat rezervist profesionist, au fost elevi sau studenți, cel puțin un an, în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională, cu excepția elevilor liceelor și colegiilor militare, precum și cei care dețin, în calitate de rezerviști, grade superioare celor prevăzuți la art. 3 alin. (1) și au fost selecționați, pe baza cererii lor, pentru încadrarea ca soldați și gradați profesioniști urmează în cadrul programului de instruire numai modulul perfecționării instruirii de specialitate.(3) De prevederile alin. (2) beneficiază și militarii în termen și militarii cu termen redus, încorporați în seriile februarie și iunie 2006.(4) Planificarea, organizarea, desfășurarea, precum și durata pregătirii militarilor profesioniști prevăzuți la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.(5) În perioada programului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), cetățenii români au calitatea de soldat profesionist și beneficiază gratuit de hrană, echipament și materiale de întreținere. în această perioadă beneficiază de o indemnizație lunară egală cu 50% din solda de funcție și solda de grad a unui soldat profesionist.(6) La încheierea modulului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), soldații profesioniști depun jurământul militar prevăzut de lege.----------Art. 31 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 32(1) Cetățenii români care urmează să devină soldați profesioniști în condițiile prevăzute la art. 31, în funcție de aptitudini, pot semna angajamente sau contracte cu Ministerul Apărării, după cum urmează:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) la selecționare, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excepția celor prevăzuți la art. 31 alin. (2) și (3);b) la începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate, un contract pentru efectuarea acestuia;c) după încheierea modulelor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) și b), un prim contract, cu durata de 4 ani.(2) Forma și conținutul-tip ale angajamentului și contractelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.(3) În cazul întreruperii înainte de termen a angajamentului și contractelor prevăzute la alin. (1), soldații și gradații profesioniști sunt obligați să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, calculată în condițiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(4) Prevederile alin. (3) se aplică în cazul în care soldații sau gradații profesioniști întrerup angajamentul sau contractele din vina lor.----------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care soldaților sau gradaților profesioniști li se întrerupe angajamentul sau contractele din motive neimputabile lor.----------Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 33(1) Cetățenii români prevăzuți la art. 31 care, pe parcursul programului de instruire, renunță la cariera de soldat sau gradat profesionist și părăsesc instituția militară suportă contravaloarea cheltuielilor aferente perioadei de pregătire.----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului apărării. Articolul 34La începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate, cetățenii români prevăzuți la art. 31 alin. (1)-(3), declarați promovați, sunt numiți în funcții corespunzătoare de soldați profesioniști.----------Art. 34 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Capitolul IVCariera și trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști-----------Titlul cap. IV a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 35(1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldații și gradații profesioniști prevăzuți la art. 34 pot încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.-----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Limita maximă de vârstă până la care soldații sau gradații profesioniști pot fi menținuți în activitate se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale, dar nu poate depăși 55 de ani.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 82 din 17 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015. Articolul 36În vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 32 și 35, ministrul apărării deleagă competența comandanților și șefilor unităților militare angajatoare. Articolul 37(1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.(2) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei acestuia, locului și felului muncii, condițiilor de muncă, soldei lunare, timpului de muncă și de odihnă. Articolul 38Forma și conținutul-tip ale contractului încheiat după expirarea primului contract de 4 ani sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării. Articolul 39(1) Detașarea soldaților și gradaților profesioniști se face în condițiile aprobate prin ordin al ministrului apărării.----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Durata detașării este de maximum 6 luni într-un an calendaristic și se poate prelungi, cu acordul scris al structurilor implicate, cu încă 6 luni.(3) Soldații și gradații profesioniști trimiși în misiune permanentă în străinătate încheie noi contracte la numirea în funcție pentru o perioadă egală cu durata mandatului la post.----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(4) Contractul prevăzut la alin. (3) este semnat, în calitate de delegat al Ministerului Apărării, de șeful unei direcții din Statul Major General, care se stabilește prin ordin al ministrului apărării.(5) Cu 6 luni înainte de încheierea misiunii permanente în străinătate, soldații și gradații profesioniști își exprimă, prin raport, opțiunea de a relua activitatea în unități ale Ministerului Apărării.----------Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(6) Ocuparea unui post în altă unitate militară de către soldații și gradații profesioniști prevăzuți la alin. (5) se face în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (1).----------Alin. (6) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 40(1) Soldații și gradații profesioniști pot fi mutați, în interesul serviciului sau la cerere, dintr-o unitate militară în alta, în aceleași condiții ca și subofițerii în activitate.----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Cuantumul indemnizației la care are dreptul soldatul sau gradatul profesionist mutat în interesul serviciului este cel prevăzut de lege pentru subofițerii în activitate.----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 41(1) Promovarea în grad a soldaților și fruntașilor profesioniști care îndeplinesc toate condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării se face prin ordinul comandanților care au competențe în acest sens.---------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Criteriile generale de promovare sunt:a) performanțele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuțiilor funcționale, rezultate din documentele de apreciere;b) stagiul minim în grad;c) nivelul de pregătire.(3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaților și gradaților profesioniști în activitate se stabilește astfel:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 41 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) soldat: un an;b) fruntaș: 2 ani.(4) Soldații și gradații profesioniști în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activități militare pe teritoriul țării, prin excepție de la prevederile alin. (3) și ale art. 3 alin. (2), pot fi înaintați în unul dintre gradele de fruntaș, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod excepțional, în limita numărului aprobat de către ministrul apărării naționale, fără să fie condiționați de alte criterii.----------Alin. (4) al art. 41 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. Articolul 42Numirea soldaților și gradaților profesioniști în funcții superioare se poate face numai în situația în care aceștia îndeplinesc condițiile pentru a fi promovați în grad, odată cu numirea în funcții.----------Art. 42 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 43(1) Aprecierea de serviciu a soldaților și gradaților profesioniști se efectuează anual, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului apărării, care include și criteriile de evaluare.(2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de bază pentru selecția, promovarea în grad și evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști.----------Art. 43 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 44Trecerea soldaților și gradaților profesioniști dintr-o armă sau specialitate în alta se poate efectua, în raport cu nevoile Ministerului Apărării, după obținerea unei specialități militare corespunzătoare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.---------Art. 44 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 45(1) Soldaților și gradaților profesioniști le încetează contractul și sunt trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, după caz, în următoarele situații:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.a) la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării;b) la expirarea termenului contractului, în situația în care nu sunt posibilități de reînnoire din cauza reducerii funcțiilor ca urmare a desființării, restructurării sau a dislocării unității;c) când sunt clasați "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară;d) când sunt clasați "apt limitat" de comisiile prevăzute la lit. c);e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării;f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părți;g) la expirarea termenului contractului, în situația în care una dintre părți nu mai optează pentru reînnoirea contractului;h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării, pentru ocuparea funcției;i) prin demisie;j) ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale;k) când sunt condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;------------Lit. k) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 1 al art. 186 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.l) abrogată;------------Lit. l) a alin. (1) al art. 45 a fost abrogată de pct. 2 al art. 186 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informațiilor la care urmează să aibă acces, de către autoritățile competente;n) în caz de deces.(1^1) Soldații și gradații voluntari pot fi trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, după caz, în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii, fără executarea acesteia.-----------Alin. (1^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 3 al art. 186 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidențele militare se face din oficiu în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), g), k), m) și n), iar în celelalte situații, la propunerea comandanților sau a șefilor direcți, înaintată ierarhic.-----------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.(3) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști se comunică acestora și în scris printr-o trimitere de corespondență recomandată.-----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 46Pe timpul stării de urgență, al stării de asediu, mobilizării și al stării de război, precum și pe timpul pregătirii și executării misiunilor în afara teritoriului statului național, soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă sau scoși din evidența militară ca urmare a prezentării demisiei.------------Art. 46 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 47(1) Soldații și gradații profesioniști asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau care se află în curs de judecată într-un proces penal, aflați în stare de libertate, sunt puși la dispoziție.(2) Soldații și gradații profesioniști puși la dispoziție îndeplinesc atribuțiile stabilite de comandanții unităților din care fac parte și beneficiază de drepturi bănești, în condiții similare reglementărilor pentru cadrele militare în activitate, aflate în aceeași situație.------------Art. 47 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 48(1) Soldații și gradații profesioniști asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau se află în curs de judecată într-un proces penal, dacă se află în stare de arest, se suspendă din funcție.(2) Soldații și gradații profesioniști suspendați din funcție nu beneficiază de niciun drept de la Ministerul Apărării.(3) Soldații și gradații profesioniști condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă, care anterior au fost suspendați din funcție, sunt trecuți în rezervă sau sunt scoși din evidențele militare începând cu data suspendării.(4) Parchetele sau instanțele care dispun începerea urmăririi penale, respectiv încep judecarea soldaților și gradaților profesioniști, au obligația de a înștiința imediat Ministerul Apărării.-----------Art. 48 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 49(1) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, soldații și gradații profesioniști sunt repuși în toate drepturile avute la data suspendării din funcție, respectiv a punerii la dispoziție. Drepturile se calculează în raport cu elementele soldei lunare în vigoare la data respectivă.----------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) În cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal se poate dispune repunerea în drepturi sau trecerea în rezervă ori scoaterea din evidențele militare de către comandanții stabiliți prin ordin al ministrului apărării, la propunerea comisiei prevăzute la art. 30 alin. (1). Articolul 50(1) Soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare din motivele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. e) în perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă stabilită prin actele prevăzute de lege, pe durata carantinei ori pe durata efectuării concediului de odihnă.----------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Femeile soldați și gradați profesioniști nu pot fi trecute în rezervă pe durata concediului de maternitate ori a concediului de risc maternal.----------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(3) Soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în rezervă pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.-----------Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică numai până la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.(5) În situația în care, potrivit legislației aplicabile personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este permisă înlocuirea soldaților sau gradaților profesioniști în cauză prin încheierea unui contract cu durată determinată până la revenirea la post a titularului.----------Alin. (5) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Capitolul VAbrogat.-----------Capitolul V, cuprinzând art. 51-67 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 51Abrogat.-----------Art. 51 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 52Abrogat.-----------Art. 52 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 53Abrogat.-----------Art. 53 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 54Abrogat.-----------Art. 54 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 55Abrogat.-----------Art. 55 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 56Abrogat.-----------Art. 56 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 57Abrogat.-----------Art. 57 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 58Abrogat.-----------Art. 58 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 59Abrogat.-----------Art. 59 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 60Abrogat.-----------Art. 60 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 61Abrogat.-----------Art. 61 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 62Abrogat.-----------Art. 62 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 63Abrogat.-----------Art. 63 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 64Abrogat.-----------Art. 64 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 65Abrogat.-----------Art. 65 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 66Abrogat.-----------Art. 66 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Articolul 67Abrogat.-----------Art. 67 a fost abrogat de alin. (2) al art. 36 din LEGEA nr. 270 din 10 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 68Calitatea de soldat și gradat profesionist se dovedește prin documentul de legitimare, stabilit prin ordin al ministrului apărării.-----------Art. 68 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 69(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, militarii în termen și cu termen redus în activitate pot deține numai gradul de soldat.(2) Contractele încheiate în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.(3) Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, încheiate cu militarii angajați pe bază de contract, care au împlinit vârsta maximă prevăzută la art. 35 alin. (2), pot fi menținute, în funcție de nevoile Ministerului Apărării, până la finalizarea acestora.(4) Militarii angajați pe bază de contract din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi trecuți în corpul subofițerilor, în funcție de studiile absolvite, vechimea în muncă, posturile de subofițeri disponibile și rezultatele obținute în urma concursului susținut în acest sens. Sergenții care nu optează pentru trecerea în corpul subofițerilor sau nu sunt declarați admiși în urma participării la concursurile organizate în acest sens vor fi trecuți în corpul soldaților și gradaților profesioniști cu gradul de caporal.-----------Alin. (4) al art. 69 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 70(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și gradaților și soldaților profesioniști din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale care, potrivit legii, au în structurile proprii această categorie de personal militar.-----------Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Obligațiile Ministerului Apărării și competențele ministrului apărării, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de instituțiile prevăzute la alin. (1), respectiv de conducătorii acestora, iar cele ale șefului Statului Major General, de către înlocuitorii lor de drept. Articolul 71(1) Expresiile "militari angajați pe bază de contract," în cadrul Ministerului Apărării, "jandarmi angajați cu contract," "soldați și gradați profesioniști" și "polițist de frontieră angajat cu contract", prevăzute de legislația în vigoare, se înlocuiesc cu expresia "soldați și gradați voluntari."*)(2) În sensul prezentei legi, familia soldaților și gradaților profesioniști cuprinde soțul sau soția, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a acestora.----------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. Articolul 72În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Apărării va prezenta propuneri autorităților abilitate, în vederea adoptării actelor normative pentru aplicarea și executarea acesteia. Articolul 73Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 10 octombrie 2006.Nr. 384.---------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 13 iunie 2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 19 din 19 mai 1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena 15-31 mai 1996
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 137 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 349 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 646 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 163 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • LEGE nr. 301 din 10 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
 • LEGE nr. 29 din 19 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 279 din 26 noiembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 306 din 8 iulie 2003 pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 183 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 393 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 225 din 28 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 28 octombrie 2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 4.090 din 27 mai 1913 pentru înfiinţarea Casei funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 102 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 258 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 128 din 26 aprilie 2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 216 din 24 octombrie 2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 66 din 13 aprilie 2017 privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 septembrie 2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 664 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal
 • LEGE nr. 1.430 din 22 aprilie 1940 asupra colonizărilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune
 • LEGE nr. 377 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 262 din 16 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, şi a Acordului suplimentar la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucureşti la 28 ianuarie 2010
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 600 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor
 • LEGE nr. 27 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021