Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 noiembrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 (*actualizată*)privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924(actualizată până la data de 28 februarie 2013*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, ratificat prin Legea nr. 138/1924, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, ratificată prin Legea nr. 13/1927, denumite în continuare Protocoale, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile pe care le aveau în proprietate, situate pe teritoriile intrate în componenţa fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, ca urmare a aplicării Protocoalelor. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori legali şi testamentari ai foştilor proprietari. Articolul 2 (1) Se acordă celor îndreptăţiţi despăgubiri sub formă de compensaţii băneşti, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflaţie existent la data plăţii compensaţiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă despăgubirile sau compensaţiile să depăşească 50 ha teren agricol şi 10 ha teren forestier, de proprietar deposedat. (2) Criteriile de evaluare şi modalităţile concrete de stabilire a cuantumului despăgubirilor sau de acordare a compensaţiilor pentru terenurile agricole şi intravilane, procedurile de lucru ale comisiilor de aplicare a legii, gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor vor fi stabilite prin norme elaborate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 3În cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării Protocoalelor, aceştia au dreptul la compensaţie sau la despăgubiri în natură, proporţional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2. Articolul 4 (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri proprii la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Cererile trebuie însoţite de acte doveditoare, certificate de autorităţi. (2) Dacă pentru bunurile aceluiaşi proprietar sunt mai mulţi moştenitori legali, fiecare dintre aceştia este obligat să-i menţioneze pe ceilalţi în cererea formulată. Dacă proprietarii sau moştenitorii foştilor proprietari domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor trimite cererile la comisia municipiului Bucureşti. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaraţie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafeţele de teren pentru care se consideră îndreptăţite să primească compensaţii în condiţiile prezentei legi. (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptăţite pot depune cereri, neînsoţite de acte, în situaţia imposibilităţii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii. Articolul 5 (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care se solicită compensaţii se face cu înscrisuri. (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi alte instituţii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate ca urmare a aplicării Protocoalelor sunt obligate să elibereze celor interesaţi copii de pe actele solicitate. (3) În situaţii speciale, după caz, solicitantul poate prezenta şi documentele din fostul Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, prin care se face dovada dreptului de proprietate. Articolul 6Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituite în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, au competenţa de a soluţiona şi cererile depuse de persoanele îndreptăţite, în temeiul prezentei legi. Reprezentantul Secţiei "Cadrilater" a Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participă la soluţionarea cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, potrivit prezentei legi. Articolul 7 (1) Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură. Hotărârile privind acordarea compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum şi solicitantului. (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti poate face contestaţie la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în termen de cel mult 60 de zile de la depunerea contestaţiilor, le va analiza şi le va aproba sau respinge, prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotărârea se comunică comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi solicitanţilor, după caz. Articolul 8 (1) Hotărârile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. (2) Hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege. Articolul 9 (1) În vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror instituţii publice, persoane fizice şi juridice, iar, după caz, şi acte oficiale din fostul Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. (2) În cazul în care compensaţia este solicitată de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi atunci când după adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având vocaţie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensaţia sau despăgubirea în natură se soluţionează potrivit dreptului comun. Articolul 10 (1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi se suportă din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la capitolul "Alte acţiuni", subcapitolul "Despăgubiri civile", la fel şi cheltuielile judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Plata despăgubirilor se dispune de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se transferă la solicitarea Cancelariei Primului-Ministru, în vederea aplicării prezentei legi. (4) Activităţile privind evidenţa contabilă şi plata despăgubirilor se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. (5) Abrogat.---------Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de lit. a) al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013. (6) Abrogat.---------Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de lit. a) al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013. Articolul 11 (1) Pentru evaluarea terenurilor, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri, specialişti în expertizări de construcţii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale. (2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, specialişti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor. (3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare, semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze şi să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare. (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizaţie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia brută orară se determină prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru funcţia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni. (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. (7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene. Articolul 12Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe. Articolul 13Dreptul la orice compensaţie pentru pagube suferite în urma aplicării Protocoalelor se stinge prin acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 14Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor sau a despăgubirilor în natură, precum şi modalităţile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1). Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 octombrie 2006.Nr. 393.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 34 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15 mai 1996
 • LEGE nr. 56 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010
 • LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 434 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 244 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 19 decembrie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 277 din 13 decembrie 2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 289 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 61 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 30 iunie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 59 din 31 martie 2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 16 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 206/1988 pentru aplicarea majorării retribuţiilor personalului muncitor
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 607 din 1 august 1945 pentru anularea şi revocarea unor acte de dispoziţie încheiate în împrejurări excepţionale
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 24 decembrie 1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 8 aprilie 1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 202 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 319 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021