Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 83 din 21 iulie 1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 31 iulie 1995 -
LEGE Nr. 83 din 21 iulie 1995privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 31 iulie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca Articolul 1 (1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizica sau persoana juridică care angajează. (2) Persoana încadrată în munca dobîndeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractele colective de muncă şi de contractul individual de muncă. Articolul 2Încadrarea în munca a unei persoane se poate realiza şi prin încheierea unei convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele situaţii: a) pentru prestarea muncii la asociaţiile de locatari; b) pentru îndeplinirea unor activităţi cu o durată de cel mult 60 de zile; c) pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter permanent care nu depăşesc, în medie, 3 ore pe zi, în raport cu programul lunar de lucru de 170 de ore. Articolul 3 (1) Persoana fizica şi persoana juridică, care încadrează personal în condiţiile art. 2, au obligaţia de a depune convenţia civilă, în copie, în termen de 5 zile de la data încheierii acesteia, la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se afla domiciliul sau sediului acestora. (2) După expirarea termenului de 5 zile se interzice persoanelor fizice şi juridice, care au încadrat persoane cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), primirea acestora la lucru. Articolul 4 (1) Persoanele care prestează servicii în baza unor convenţii civile nu dobândesc calitatea de salariat, nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de cele prevăzute în legislaţia privind protecţia şomerilor. (2) Persoana fizica şi persoana juridică, care încadrează personal în baza unor convenţii civile, nu datorează contribuţia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 5Obligaţia de a inregistra contractele individuale de muncă la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, revine următoarelor categorii de angajatori: a) persoane fizice; b) societăţi comerciale şi celelalte categorii de agenţi economici cu capital privat sau mixt; c) asociaţii constituite potrivit Legii nr. 21/1924, precum şi celelalte asociaţii cu caracter obştesc care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române. Articolul 6 (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la persoanele fizice şi la persoanele juridice, prevăzute la art. 5, se păstrează şi se completează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi de către Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti. (2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti: a) actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la emiterea acestora; b) actele din care rezultă plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 a lunii următoare pentru care s-au făcut aceste plati. Articolul 7 (1) La solicitarea unor angajatori, care au posibilitatea păstrării şi completării carnetelor de muncă ale salariaţilor, direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de aceştia. (2) Angajatorii, prevăzuţi la alin. (1), au următoarele obligaţii: a) să prezinte lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti actele din care rezultă plata contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării legalităţii inscrierilor făcute şi pentru a fi contrasemnate. Articolul 8 (1) Contractele individuale de muncă, încheiate de cetăţeni români cu misiunile diplomatice ori cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme străine, se înregistrează la Oficiul Muncii, care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, sub condiţia plăţii contribuţiilor pentru asigurările sociale prevăzute de lege. (3) Carnetele de muncă se păstrează şi se completează de Oficiul Muncii din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 9 (1) Direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială percep un comision de maximum 1% din fondul de salarii angajatorilor cărora le păstrează şi le completează cărţile de muncă. (2) Condiţiile de stabilire a cuantumului comisionului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Capitolul 2 Răspunderea juridică Articolul 10 (1) Nerespectarea de către persoana fizica sau de către conducătorii persoanei juridice care angajează a prevederilor art. 2, art. 3 şi art. 5 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei. (2) Limitele amenzii se dublează în cazul săvârşirii din nou, în termen de un an de la data aplicării sancţiunii, a contravenţiilor prevăzute la alineatul precedent. Articolul 11 (1) Neîndeplinirea de către persoana fizica şi de către conducerea persoanei juridice a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi la art. 7 alin. (2) lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei. (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) şi la art. 7 alin. (2) lit. a) atrage plata penalitatilor prevăzute de lege. Articolul 12Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi 14 se fac, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, al direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi al Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili procedura de înregistrare a contractelor individuale de muncă, precum şi modul de ţinere a evidentei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 5. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 pct. 4.8 alin. 1, 2 şi 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 107 din 2 martie 1992 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Locato", precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 302 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 64 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 18 aprilie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a
 • LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 135 din 21 iulie 2000 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 18 decembrie 2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica M
 • LEGE nr. 718 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • SENTINŢA CIVILĂ nr. 1.219 din 25 februarie 2016 referitoarea la soluţionarea cererii de chemare în judecată având ca obiect „anulare act administrativ“
 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • LEGE nr. 377 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea şi desfăşurarea în România a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 15 martie 2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 137 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 209 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 167 din 12 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 109 din 8 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 163 din 15 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 351 din 6 iunie 2002 privind declararea oraşului Cugir Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 621 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 126 din 11 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 35 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021