Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995 -
LEGE Nr. 82 din 20 iulie 1995pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. h), i) şi k) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe:1. Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994, cu următoarele modificări şi completări:- Articolul I se completează cu un nou punct, care devine punctul 3, astfel:3. Articolul 7 litera a) se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) în rezervaţiile istorice şi de arhitectura, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de orice natura care modifica monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;"- Articolul II se modifica şi va avea următorul cuprins:"La articolul 7 litera b), la articolul 40 şi în anexa la Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului", cu: "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"; "Ministerul Mediului", cu "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului"; "Ministerul Comerţului şi Turismului", cu "Ministerul Turismului", iar din articolul 38 se elimina denumirea "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului".2. Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 27 ianuarie 1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, cu următoarele modificări şi completări:- Articolul 2 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"La constituirea depozitului prevăzut la alineatul precedent vor contribui şi resursele realizate din valorificarea, în condiţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, modificată şi completată prin Legea nr. 76/1994, şi ale prezentei ordonanţe, a apartamentelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie decît cea de locuinta din blocurile de locuinţe, precum şi sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanţă."- Articolul 5 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 5. - Autorităţile publice locale sau agenţii economici în ale căror evidente sunt construcţiile de locuinţe care fac obiectul prezentei ordonanţe vor încheia cu persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, contract de împrumut sau de vînzare, după caz, cu plata în rate lunare, în termen de maximum 15 ani.Dobinda la suma avansată din depozitul constituit pentru construirea locuinţelor este de 20% şi se suporta astfel:1. 5% de către persoanele fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei;2. 8% de către persoanele fizice care nu se încadrează la pct. 1.Diferenţele faţă de dobinda de referinţa de 20% se vor suporta din depozitul constituit potrivit prezentei ordonanţe.Dobinzile prevăzute în acest articol se vor practica pentru contractele de împrumut sau de vînzare încheiate după data publicării în Monitorul Oficial al României.*)Nivelul dobinzilor prevăzut în prezentul articol se va adapta prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia ratei dobinzilor."3. Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 22 iulie 1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, cu următoarele modificări:Articolul 6 litera a) liniuţa a 3-a (primele 11 rinduri) se modifica şi vor avea următorul cuprins:"- credite bancare cu o durată de rambursare cuprinsă între 10 şi 20 de ani şi cu o dobinda de 5% pe an; în acest scop, Banca Naţionala a României se autorizeaza şi va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi la alte bănci comerciale acreditate, precum şi la Casa de Economii şi Consemnaţiuni; diferenţa dintre dobinda de creditare, care include dobinda de referinţa a Băncii Naţionale a României plus marja dobinzii Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi a altor bănci comerciale acreditate, precum şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni, şi dobinda plătită de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; nivelul marjei dobinzii se stabileşte anual între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., alte bănci comerciale acreditate şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor;"4. Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 14 ianuarie 1994 privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 X 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 25 ianuarie 1994.5. Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 27 ianuarie 1994 privind unele măsuri pentru continuarea lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda în vederea punerii în funcţiune a Unităţii nr. 1 şi asigurarea condiţiilor de finanţare a acestor lucrări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994. Articolul 2Se constata ca Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 14 ianuarie 1994 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994, a rămas fără obiect, fiind abrogată prin art. 41 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN------------------------------- Notă *) Referirea este data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi.---------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 419 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 cu privire la protecţia muncii
 • LEGE nr. 30 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 38 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 127 din 3 iunie 2015 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 333 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 571 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţa în domeniul securităţii nucleare-RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 martie 2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 616 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 270 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 86 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 29 iunie 2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 49 din 27 februarie 2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 297 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 429 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 20 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 125 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 131 din 20 iulie 1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 68 din 28 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industriala, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 188 din 19 iunie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 1997 pentru completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 111 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 136 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 2 decembrie 1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 312 din 4 decembrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 aprilie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021