Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 noiembrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*)(**actualizata**)privind utilizarea eficienta a energiei(actualizata până la data de 3 aprilie 2006*)

-----------*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 120 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 199/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 17 noiembrie 2000, şi a fost modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 30 august 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 septembrie 2001 (aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 120 din 15 martie 2002).-----------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1 (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficienta a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica şi aspectele legate de mediu şi cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile. (2) Prin prezenta lege se instituie obligaţii şi se stabilesc stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie, în vederea utilizarii eficiente a acesteia. (3) Prin prezenta lege se creeaza cadrul legislativ necesar dezvoltării pieţei concurentiale de servicii energetice, în vederea aplicarii masurilor de crestere a eficientei energetice destinate consumatorilor de energie.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus prin pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie: a) balanta energetica - analiza ce reprezinta, într-un cadru coerent, toate cantitatile de energie produse, transformate, transportate şi consumate intr-o zona geografica şi într-o perioadă de timp data; aceste cantitati de energie sunt exprimate în aceeasi unitate de măsura, pentru a putea fi comparate şi insumate; b) bilant energetic - metodologie de calculare a fluxurilor energetice şi a randamentului energetic, aferente funcţionarii unei instalaţii sau unui echipament, pe baza datelor culese cu ajutorul aparatelor de măsura, în scopul verificării conformitatii rezultatelor cu datele de referinţa; c) companie de servicii energetice - societate care presteaza servicii energetice şi sau alte măsuri de crestere a eficientei energetice în cadrul instalatiei ori al incintei consumatorului şi care accepta un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazata, în intregime sau în parte, pe cresterea eficientei energetice şi pe alte criterii agreate de cele doua părţi; d) finanţare de către terti - aranjament financiar care implica, suplimentar faţă de furnizorul de energie, alte entităţi care ofera servicii energetice şi/sau finanţează investitia. Valoarea financiară a economiei de energie generate de îmbunătăţirea eficientei energetice determina rata de recuperare a costurilor, inclusiv a profitului furnizorului de servicii energetice; e) contract de performanţă - aranjament financiar care garanteaza ca valoarea cresterii eficientei energetice, acceptata ca rezultat al implementarii unui serviciu energetic, va fi efectiv atinsa; f) conservarea energiei - totalitatea activităţilor orientate spre utilizarea eficienta a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distribuţie şi consum al acestora, precum şi spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include 3 componente esentiale: utilizarea eficienta a energiei, cresterea eficientei energetice şi inlocuirea combustibililor deficitari; g) consumator de energie - persoana fizica sau juridica care utilizeaza energie în vederea realizării unei unităţi de produs, bun sau serviciu, pentru terti, inclusiv pentru scopuri personale; h) cresterea eficientei energetice - îmbunătăţirea eficientei utilizarii energiei datorita schimbarilor tehnologice, de comportament şi/sau economice; i) economie de energie - cantitatea de energie economisita, determinata prin masuratori şi/sau prin estimarea consumurilor înainte şi după implementarea uneia ori mai multor măsuri de crestere a eficientei energetice; j) energie - toate formele comerciale de energie disponibile şi de resurse energetice, incluzând energia electrica, gazul natural, inclusiv gazul natural lichefiat şi gazul petrolier lichefiat, şi orice combustibil utilizat pentru incalzire şi racire, inclusiv pentru încălzirea în sisteme centralizate de alimentare cu energie termica şi aer condiţionat, carbunii şi lignitul, turba, combustibilul pentru transport, excluzand combustibilul pentru aviatie şi depozitele straine de combustibil, şi biomasa, asa cum este definita în Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare; k) lant energetic - fluxul de energie de la producţia de energie primara până la utilizarea finala a energiei, una sau mai multe verigi ale lantului energetic conţinând o conversie a unei forme de energie în alta; l) management energetic - proces de conducere a sectorului energetic al unui consumator de energie, bazat pe sisteme avansate de echipamente şi tehnici de măsurare pentru monitorizarea utilizarii energiei, identificarea ineficientei şi a potentialelor dificultati. Acest sistem permite luarea unor decizii atât pe baza unor informaţii de natura tehnica şi financiară, cat şi a evidentei în timp a datelor de consum energetic; m) măsuri de crestere a eficientei energetice - toate actiunile care, în mod normal, conduc la o crestere a eficientei energetice ce poate fi verificata, masurata sau estimată; n) mecanisme de eficienta energetica - instrumente generale utilizate de Guvern sau de institutii guvernamentale pentru a crea un cadru vizand sprijinirea ori stimularea actorilor de pe piaţa pentru ca acestia sa furnizeze, sa cumpere servicii energetice sau sa implementeze măsuri de crestere a eficientei energetice; o) productie de energie - obtinerea energiei din resurse naturale şi, prin extensie, producerea unei energii derivate - energie electrica, energie termica şi altele; p) programe de crestere a eficientei energetice - activităţi concentrate pe grupuri de consumatori de energie care, în mod normal, conduc la o crestere a eficientei energetice ce poate fi verificata, masurata sau estimată; r) surse regenerabile de energie - surse de energie nefosile, cum sunt: eoliana, solara, geotermala, a valurilor, a mareelor, energia hidro, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit şi gaz de depozit, sau gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate şi biogaz, conform Hotărârii Guvernului nr. 443/2003, cu modificările ulterioare; s) serviciu energetic - beneficiul fizic, serviciul public sau bunul derivat din combinatia energie şi tehnologie eficienta energetic, ceea ce include operarea, mentenanta şi controlul necesar pentru a furniza serviciul energetic pe baza unui contract şi care, în mod normal, conduce la o crestere a eficientei energetice ce poate fi verificata, masurata sau estimată; t) utilizarea eficienta a energiei - realizarea unei unităţi de produs, bun sau serviciu fără scaderea calităţii ori performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantităţii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.-------------Art. 2 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 2 Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei Articolul 3 (1) Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei este parte integrantă a politicii energetice a statului şi se bazeaza pe urmatoarele principii: a) functionarea normala a mecanismelor de piaţa în domeniul energiei, inclusiv formarea preturilor după criterii concurentiale şi o mai buna reflectare a costurilor şi beneficiilor legate de mediu; b) reducerea barierelor în calea promovarii eficientei energetice, stimulandu-se astfel investiţiile; c) promovarea unor mecanisme de finanţare a initiativelor în domeniul eficientei energetice; d) educarea şi constientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs; e) cooperarea dintre consumatori, producători, furnizori de energie şi autorităţile publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţionala de utilizare eficienta a energiei; f) sprijinirea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizarii eficiente a energiei; g) promovarea initiativei private şi dezvoltarea serviciilor energetice; h) cooperarea cu alte tari în domeniul eficientei energetice şi respectarea convenţiilor internationale la care România este parte. (2) Obiectivul principal al politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei este obtinerea beneficiului maxim în intregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distributia şi consumul diferitelor forme de energie. (3) Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei defineste atât obiectivele privind utilizarea eficienta a energiei, cat şi caile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind: a) reducerea consumului de energie al României pe unitatea de produs intern brut; b) cresterea eficientei energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale; c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica ridicata a sistemelor moderne de măsura şi control, precum şi a sistemelor proprii asistate de computer, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice şi previzionarea consumurilor energetice; d) promovarea surselor noi de energie; e) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie, cu respectarea legislaţiei în vigoare; f) aplicarea principiilor moderne de management energetic.-------------Lit. c) şi e) ale alin. (3) al art. 3 au fost modificate prin pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Lit. f) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusa prin pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 3 Programe de eficienta energetica Articolul 4 (1) În scopul realizării politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei, agentii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum şi autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia sa intocmeasca programe proprii de eficienta energetica, în care vor include: a) măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore; b) măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizand un program de investitii pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate. (2) Programele proprii de eficienta energetica intocmite conform alin. (1) se transmit Agentiei Române pentru Conservarea Energiei prin intermediul filialelor sale teritoriale.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 5Programele proprii de eficienta energetica vor include acţiuni în urmatoarele direcţii principale: a) realizarea scenariilor pe termen mediu şi lung privind cererea şi oferta de energie, care să ghideze procesul decizional; b) aplicarea reglementarilor tehnice şi a standardelor naţionale de eficienta energetica, care au ca scop cresterea eficientei echipamentelor producătoare şi consumatoare de energie, inclusiv a celor din domeniul construcţiilor şi al transportului; c) promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic şi nepoluante; d) incurajarea finantarii investitiilor în domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat; e) elaborarea balantelor energetice şi formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica; f) promovarea cogenerarii de mica şi medie putere şi a masurilor necesare pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, transport şi de distribuţie a caldurii la consumatori; g) înfiinţarea de compartimente specializate în domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil sa elaboreze, sa implementeze şi să monitorizeze programe de eficienta energetica; h) reducerea impactului asupra mediului.-------------Lit. h) a art. 5 a fost modificata prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 6Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naţionale, elaborata anual de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi va sta la baza propunerilor de fundamentare, în cadrul bugetului de stat, a necesarului de fonduri pentru acordarea facilitatilor financiare, de sustinere a implementarii programelor naţionale de crestere a eficientei energetice şi utilizare optima a surselor regenerabile de energie.-------------Art. 6 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 4 Atribuţii şi raspunderi Articolul 7 (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate la nivel naţional în domeniul eficientei energetice, institutie publică cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se asigura din venituri proprii şi alocatii acordate de la bugetul de stat.(1^1) De la înfiinţare şi până la data de 31 iulie 2003, cheltuielile curente şi de capital ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului.(1^2) Începând cu data de 1 august 2003, sumele cuprinse în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru cheltuielile curente şi de capital aferente Agentiei Române pentru Conservarea Energiei vor fi transferate de la titlurile de cheltuieli respective la titlul <>, introducandu-se modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) Organizarea şi functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotărâre a Guvernului, avandu-se în vedere urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii principale: a) participarea la elaborarea politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei, la solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi supunerea acesteia spre aprobare Guvernului, odata cu politica energetica naţionala, ca parte a acesteia; b) implementarea şi monitorizarea politicii naţionale de eficienta energetica şi a programelor de utilizare eficienta a energiei; c) cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internationale în vederea utilizarii eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului; d) participarea la elaborarea de norme şi reglementari tehnice în scopul cresterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distribuţie şi consum de energie pentru cladiri, precum şi pentru alte domenii de activitate; e) asigurarea supravegherii pieţei de echipamente şi aparate pentru care exista reglementari specifice privind eficienta energetica; f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa elaboreze bilanturi energetice; g) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau de organizaţii internationale în baza unor acorduri guvernamentale; h) evaluarea tehnica şi avizarea proiectelor de investitii în domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finanţare de la bugetul de stat şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului; i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naţionale; j) cooperarea cu instituţiile abilitate, în vederea elaborarii balantelor energetice şi formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu şi lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel naţional; k) acordarea de consultanţă gratuita în elaborarea şi aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice; l) elaborarea şi coordonarea programelor de pregatire şi instruire, precum şi atestarea personalului cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei; m) avizarea împreună cu ministerele de resort, după caz, a programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de consumatori, în condiţiile prezentei legi; n) promovarea producerii de energie, utilizand sursele regenerabile de energie, prin acţiuni complementare reglementarii pieţei de energie; o) participarea la elaborarea de studii pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienta energetica sau pentru proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienta energetica şi energii regenerabile, initiate de organisme internationale. (3) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este condusa de un presedinte numit prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. Preşedintele este asimilat din punct de vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. 23, pct. 12, lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 7 au fost introduse de art. 23, pct. 12, lit b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Alin. (1) al art. 7 a fost modificat prin pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Lit. a), e), f), h), j) şi k) ale alin. (2) al art. 7 au fost modificate prin pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Lit. n) şi o) ale alin. (2) al art. 7 au fost introduse prin pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Alin. (3) al art. 7 a fost modificat prin pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 8 (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este imputernicita, în condiţiile prezentei legi, ca, în colaborare cu Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, să asigure supravegherea pieţei pentru respectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica. (2) Agentia Română pentru Conservarea Energiei are dreptul de a solicita informaţii şi documente privind utilizarea şi gestionarea energiei şi a resurselor energetice de la persoanele fizice şi juridice a caror activitate face obiectul aplicarii prevederilor prezentei legi. (3) Personalul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei are dreptul de acces, în condiţiile legii, în spatiile de productie, încercări, verificare finala şi de depozitare a aparatelor, echipamentelor şi utilajelor cu rol în producere, transport, distribuţie şi consum de energie, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate. (4) Personalul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei are dreptul de acces, în condiţiile legii, la instalatiile de măsurare a energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice şi a consumurilor de apa calda şi rece, ale persoanelor juridice.-------------Art. 8 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 5 Reglementari tehnice privind eficienta energetica Articolul 9 (1) Ministrul industriei şi resurselor, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice privind eficienta energetica pentru aparate, echipamente şi utilaje cu consum mare de energie. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice privind eficienta energetica pentru cladiri, precum şi pentru acordarea certificatului energetic pentru cladiri, în condiţiile legii. (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei coordonează activitatea de stabilire şi elaborare a reglementarilor tehnice privind eficienta energetica şi reabilitarea termica a construcţiilor. (4) Ministerele interesate, în colaborare cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei, vor emite reglementari tehnice privind eficienta energetica în domeniile lor de activitate. Articolul 10Producătorii şi importatorii de aparate, utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica nu le pot introduce pe piaţa decat cu condiţia respectarii acestor reglementari tehnice. Articolul 11 (1) Producătorii de aparate, utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica au obligaţia să efectueze sau să solicite efectuarea incercarilor şi masuratorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformitatii, după caz. (2) Certificarea conformitatii pe baza incercarilor şi masuratorilor efectuate conform reglementarilor tehnice se face pe bază de taxe de laboratoare şi/sau de organisme de specialitate notificate de ministerele de resort. Capitolul 6 Oblibaţiile consumatorilor de energie Articolul 12Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligati sa dispună de un sistem propriu de măsura, evidenta şi monitorizare a consumurilor energetice şi sa puna la dispoziţie Agentiei Române pentru Conservarea Energiei şi altor institutii abilitate, la cerere, informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienta energetica.-------------Art. 12 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 13 (1) Consumatorii care folosesc o cantitate de energie cuprinsa între 200 t şi 1.000 t echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un bilant energetic realizat de o persoană fizica sau juridica autorizata în condiţiile prezentei legi. (2) Consumatorii care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 t echivalent petrol pe an sunt obligati: a) sa numeasca un responsabil cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei şi resurselor energetice, atestat de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, în condiţiile legii; b) să efectueze anual un bilant energetic elaborat de o persoană fizica sau juridica autorizata de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, în condiţiile legii. (3) În cazul consumatorilor de energie care deţin subunitati (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin functionalitate sau retele energetice, fiecare subunitate situata într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca unitate independenta. În acest sens, subunitatile vor avea obligaţia de efectuare a bilanturilor energetice, de numire a unui responsabil cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei, respectiv de elaborare a programelor proprii de eficienta energetica, în functie de consumul total anual de energie, conform prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Coordonarea responsabililor în domeniul gestiunii energiei pentru consumatorii de energie care deţin subunitatile menţionate la alin. (3) se va face numai de persoane atestate în domeniul gestiunii energiei.-------------Art. 13 a fost modificat prin pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 14 (1) Agentii economici cu activitate de producere, transport sau distribuţie a combustibililor şi energiei sunt obligati sa ia măsuri pentru: a) reducerea consumului propriu de combustibili şi energie; b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului şi a energiei produse din deseuri menajere; c) în condiţiile convenite cu consumatorii, producătorii şi furnizorii de energie electrica şi termica au obligaţia de a desfăşura activităţi de informare, consultanţă, finanţare, precum şi de a executa lucrari în vederea cresterii eficientei energetice în instalatiile ce le deţin. (2) Societăţile de transport, alte societăţi, precum şi unitatile administraţiei publice locale şi centrale, care deţin mai mult de 25 de autovehicule, au obligaţia sa dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanti pentru grupul de vehicule detinut. (3) În cazul entitatilor menţionate la alin. (2), care deţin subunitati (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, fiecare subunitate situata într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca unitate independenta. În acest sens, subunitatile vor avea obligaţia de dezvoltare a unor programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanti pentru grupul de vehicule detinut, conform prevederilor alin. (2).-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata prin pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Alin. (2) al art. 14 a fost modificat prin pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Alin. (3) al art. 14 a fost introdus prin pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 15Administratorii cladirilor aflate în proprietate publică au obligaţia sa ia măsuri pentru: a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire şi climatizare; b) utilizarea materialelor de construcţie eficiente energetic; c) abrogata; d) utilizarea aparatelor de măsura şi reglare a consumului de energie; e) elaborarea în condiţiile legii, o dată la 5 ani, a unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.000 mp, dotate cu instalaţii de incalzire şi climatizare aflate în exploatare; f) abrogata.-------------Lit. e) a art. 15 a fost modificata prin pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.Lit. c) şi f) ale art. 15 au fost abrogate prin pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 7 Stimulente fiscale şi financiare pentru activităţi care conduc la cresterea eficientei energetice Articolul 16 (1) În termen de 6 luni*) de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaboreaza Programul de crestere a eficientei energetice pentru perioada 2006-2010, denumit în continuare Program, asociat cu un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru cresterea eficientei energetice atât la nivel naţional, cat şi local, gestionat de Ministerul Economiei şi Comerţului. (2) Programul se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului şi la iniţiativa Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, cu avizul Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborarii şi implementarii Strategiei naţionale în domeniul eficientei energetice şi a planului de actiune aferent, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002. (3) Programul va contine proiectele prioritare din domeniile economice de baza - industrie, transporturi, comert, agricultura, servicii, autorităţi locale şi sectorul rezidential. (4) Programele locale se elaboreaza şi se aproba de autorităţile locale cu sprijin şi consultanţă din partea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei şi vor contine proiectele de interes local menite sa promoveze cresterea eficientei energetice. (5) Programul la nivel naţional şi programele locale de crestere a eficientei energetice vor preciza sursele bugetare de la bugetul de stat şi bugetele locale. (6) Mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat şi bugetele locale prin Program, cuprinzand categoriile de activitate, condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor, condiţiile de eligibilitate a proiectelor, precum şi procedura de acordare a sprijinului financiar, inclusiv nivelul de finanţare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, cu avizul Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborarii şi implementarii Strategiei naţionale în domeniul eficientei energetice şi a planului de actiune aferent, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002.-------------Art. 16 a fost modificat prin pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006.-------------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Termenul de 6 luni curge de la data publicarii LEGII nr. 56 din 17 martie 2006 în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 17 (1) Pentru finantarea investitiilor care au ca obiectiv principal cresterea eficientei energetice, consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Program de până la 50% din valoarea proiectului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice şi pe baza unui contract de performanţă incheiat cu terti.-------------Art. 17 a fost modificat prin pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 18Acordarea de stimulente financiare pentru promovarea eficientei energetice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat.-------------Art. 18 a fost modificat prin pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat prin pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 8 Sancţiuni Articolul 20Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea de către operatorul economic, administratia publică locala şi de către administratorii cladirilor publice a prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 8 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 12-15; b) nerespectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica potrivit art. 10 şi 11.-------------Art. 20 a fost modificat prin pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 21 (1) Contraventiile prevăzute la art. 20 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi, după caz, oprirea temporara a introducerii pe piaţa a aparatelor, utilajelor şi echipamentelor pentru care sunt în vigoare reglementari tehnice privind eficienta energetica, până la o dată stabilita de organul de control, cele prevăzute la lit. b). (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), organul de control facand menţiune în procesul-verbal despre aceasta posibilitate. (3) Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei.-------------Art. 21 a fost modificat prin pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 22 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor, inclusiv măsura privind oprirea temporara a introducerii pe piaţa a aparatelor, utilajelor şi echipamentelor pentru care sunt în vigoare reglementari tehnice privind eficienta energetica, se fac de personalul imputernicit de Agentia Română pentru Conservarea Energiei. (2) Organele de politie acorda sprijin, la cerere, personalului imputernicit de Agentia Română pentru Conservarea Energiei.-------------Art. 22 a fost modificat prin pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Articolul 23Prevederile art. 20 şi 21 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 23 a fost modificat prin pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006. Capitolul 9 Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 25În termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi Agentia Română pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.*)-----------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:-------------Art. II din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006, prevede că:"În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei şi Comerţului, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.".-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 548 din 18 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Vulcan, judeţul Hunedoara
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 88 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reforma a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • LEGE nr. 301 din 4 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 270 din 7 decembrie 2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 295 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 163 din 30 iulie 1998 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere-Program de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie 1998
 • LEGE nr. 62 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 289 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 124 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 284 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 58 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 208 din 29 iunie 2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 11 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 221 din 31 decembrie 1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 211 din 27 iunie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 237 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 50 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 127 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 142 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021