Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar(actualizată până la data de 1 octombrie 2008*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează salarizarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. Articolul 2Sistemul de salarizare a medicilor veterinari, precum şi a personalului din sistemul sanitar-veterinar are în vedere următoarele obiective: a) crearea premiselor pentru implementarea, începând cu anul 2007, a sistemului unitar de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar de stat; b) crearea unei ierarhizări în cadrul sistemului de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar; c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanţa şi cu complexitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului; d) selectarea personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar exclusiv pe criteriul competenţei. Articolul 3Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. Articolul 4Salarizarea se asigură cu încadrarea în resursele financiare alocate anual potrivit legii. Capitolul II Elementele sistemului de salarizare Articolul 5Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi care se stabilesc în funcţie de nivelul studiilor, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central şi instituţii publice deconcentrate. Articolul 6Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, niveluri cuprinse între limite şi sunt prevăzute în anexele nr. 1-3. Articolul 7Personalul de specialitate şi de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al instituţiei sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte. Articolul 8 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în procent de cel puţin două treimi din numărul total de posturi stabilit conform prevederilor alin. (1). (3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada pentru care au fost stabilite. (5) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (6) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. Articolul 9 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:────────────────────────────────────────────────────────── Tranşa de vechime în muncă Cota din salariul de bază  - între 3 şi 5 ani 5%  - de la 5 la 10 ani 10%  - de la 10 la 15 ani 15%  - de la 15 la 20 de ani 20%  - peste 20 de ani 25%────────────────────────────────────────────────────────── (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate. (4) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe bază de contract individual de muncă în sectorul sanitar-veterinar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate. Articolul 10Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte. Articolul 11 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază după cum urmează: a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. Articolul 12Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului. Articolul 13Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar. Articolul 14 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Sănătăţii Publice, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 30% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii de stres sau în condiţii deosebite, un spor de maximum 15% din salariul de bază; c) pentru condiţii grele de muncă, un spor de maximum 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; d) pentru condiţii deosebit de periculoase: morfopatologie, TBC, bruceloză bovină, ovină şi porcină, medicină legală, epizootii sau zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, un spor de 50-75% din salariul de bază; e) pentru personalul sanitar-veterinar care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de maximum 35% din salariul de bază. (2) Localităţile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului sanitar-veterinar se face cu greutate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Articolul 15Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, pentru îndeplinirea unor atribuţii suplimentare funcţiei de bază. Articolul 16 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru activităţi didactice primeşte pentru aceasta o indemnizaţie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului didactic. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, pot fi integrate, prin încheierea de contracte de prestări servicii, două pe un post în instituţii sanitar-veterinare, în limita posturilor normate şi vacante. Articolul 17Personalul salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile. Articolul 18Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu maximum 20% a salariului de bază avut. Articolul 19 (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitar-veterinare care s-au aflat în una dintre următoarele situaţii: concediu plătit pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul. (2) Personalul de specialitate medical şi auxiliar sanitar-veterinar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective. (3) În cazul nepromovării examenului de testare prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior. Articolul 20 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitatea, raportată la perioada întregului an. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau pot să nu fie acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. Articolul 21 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate se reportează în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de instituţie sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. Capitolul III Alte drepturi Articolul 22 (1) Pentru ocuparea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs sau examen, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara instituţiei publice. (2) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului prevăzut pentru norma de bază. Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în unităţile sanitar-veterinare publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat beneficiază lunar de 20 de tichete de masă, cu excepţia pensionarilor. Articolul 24Personalul angajat în unităţile sanitar-veterinare publice beneficiază de control medical anual gratuit. Capitolul IV Angajarea şi promovarea în funcţii Articolul 25 (1) Angajarea şi promovarea personalului se fac pe funcţii şi grade. (2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării. (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Capitolul V Delegarea şi detaşarea Articolul 26 (1) Personalul încadrat în instituţiile publice din reţeaua sanitar-veterinară poate fi delegat pentru exercitarea, cu caracter temporar, a unor lucrări sau activităţi corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. (2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an. (3) Personalul delegat îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, iar instituţia care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, al cazării şi al indemnizaţiei de delegare. Articolul 27 (1) Personalul încadrat în instituţiile din reţeaua sanitar-veterinară poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, mai mult de 6 luni, în cursul unui an calendaristic, numai cu acordul scris al salariatului. (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. (5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. Capitolul VI Drepturi în cazul transferului în altă localitate Articolul 28 (1) Personalul transferat în cadrul aceleiaşi instituţii sanitar-veterinare, în altă localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se transferă în altă instituţie sanitar-veterinară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în contractul individual de muncă s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de instituţia la care se face transferul. Articolul 29 (1) La încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor veterinari, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii, de instituţia unde s-au încadrat prin concurs. (2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de celelalte ministere cu reţea sanitar-veterinară proprie. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, au încetat activitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. Capitolul VII State de funcţii Articolul 30 (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare instituţie sanitar-veterinară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de celelalte ministere cu reţea sanitar-veterinară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 31Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază individuale ale personalului din instituţiile publice din sectorul sanitar-veterinar sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3. Articolul 32Salariile de bază prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale. Articolul 33Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. Articolul 34 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din cadrul instituţiilor publice din reţeaua sanitar-veterinară, indiferent de modul de finanţare a acestora. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea următoarelor posturi: a) cele vacante la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente structurilor cu sarcini privind integrarea în Uniunea Europeană; b) posturile unice ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a instituţiilor publice; c) cele pentru care s-au demarat procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora. Articolul 35Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. Articolul 36 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi are dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente acestora, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice. Articolul 37Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 38Salariile de bază ale funcţionarilor publici din instituţiile sanitar-veterinare publice sunt mai mari cu 25% faţă de salariile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006. Articolul 39Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 noiembrie 2006.Nr. 435. Anexa 1 --------                  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE    Salarii de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar  Funcţii de execuţie┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1. │Consilier, expert, inspector de speciali-│ S │ 759│ 1.731│ 801│ 1.827││ │tate, revizor contabil, auditor; gradul │ │ │ │ │ ││ │IA │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Consilier, expert, inspector de speciali-│ S │ 691│ 1.515│ 729│ 1.599││ │tate, revizor contabil, auditor; gradul │ │ │ │ │ ││ │I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Consilier, expert, inspector de speciali-│ S │ 636│ 1.372│ 671│ 1.448││ │tate, revizor contabil, auditor; gradul │ │ │ │ │ ││ │II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Referent de specialitate, inspector de │ S │ 615│ 1.230│ 649│ 1.297││ │specialitate, revizor contabil; gradul │ │ │ │ │ ││ │III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Referent de specialitate, inspector de │ S │ 603│ 1.103│ 636│ 1.164││ │specialitate, revizor contabil; gradul │ │ │ │ │ ││ │IV │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Referent, inspector, revizor contabil; │ S │ 574│ 0│ 605│ 0││ │debutant │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7. │Tehnician-economist, secretar superior, │ SSD │ 625│ 1.515│ 659│ 1.599││ │referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ ││ │profesional, subinginer; gradul IA │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Tehnician-economist, secretar superior, │ SSD │ 615│ 1.230│ 649│ 1.297││ │referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ ││ │profesional, subinginer; gradul I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Tehnician-economist, secretar superior, │ SSD │ 603│ 1.103│ 636│ 1.164││ │referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ ││ │profesional, subinginer; gradul II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Tehnician-economist, secretar superior, │ SSD │ 592│ 998│ 624│ 1.053││ │referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ ││ │profesional, subinginer; gradul III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│11. │Tehnician-economist, secretar superior, │ SSD │ 543│ 0│ 573│ 0││ │referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ ││ │profesional, subinginer; debutant │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┤│ b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│12. │Consilier juridic gradul IA │ S │ 759│ 1.731│ 801│ 1.827│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│13. │Consilier juridic gradul I │ S │ 691│ 1.515│ 729│ 1.599│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│14. │Consilier juridic gradul II │ S │ 636│ 1.372│ 671│ 1.448│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│15. │Consilier juridic gradul III │ S │ 615│ 1.230│ 649│ 1.297│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│16. │Consilier juridic gradul IV │ S │ 603│ 1.103│ 636│ 1.164│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│17. │Consilier juridic debutant │ S │ 574│ 0│ 605│ 0│├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ 0│ 0│ 0│ 0│├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│18. │Referent IA │ M │ 625│ 882│ 659│ 930│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│19. │Referent I │ M │ 615│ 768│ 649│ 810│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│20. │Referent II │ M │ 603│ 713│ 636│ 753│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│21. │Referent III │ M │ 592│ 625│ 624│ 659│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│22. │Referent IV │ M │ 580│ 594│ 612│ 626│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│23. │Referent debutant │ M │ 541│ 0│ 570│ 0│└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘--------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1b din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 2 din acelaşi act normativ.Aceste valori se aplică pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008 prevede:"Art. 1În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, se majorează, faţă de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, în două etape, astfel: a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008." Anexa 2 --------AGRICULTURĂLaboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentrucontrolul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlulalimentelor de origine animala,pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelorde uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi unităţicu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor generalepentru agricultură şi alimentaţie, direcţiilor sanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor judeţene┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1. │Inginer*), expert │ S │ 601│ 1367│ 635│ 1442│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Inginer*), gradul I │ S │ 590│ 957│ 623│ 1010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Inginer*), gradul II │ S │ 579│ 837│ 611│ 883│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Inginer*), gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Inginer*), debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Medic primar veterinar**) │ S │ 601│ 1537│ 635│ 1622│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7. │Medic veterinar gradul I │ S │ 590│ 1094│ 623│ 1155│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Medic veterinar gradul II │ S │ 579│ 957│ 611│ 1010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Medic veterinar gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Medic veterinar debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│11. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 579│ 957│ 611│ 1010││ │conductor tehnic; I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│12. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 569│ 770│ 601│ 812││ │conductor tehnic; II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│13. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 559│ 719│ 590│ 758││ │conductor tehnic; III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│14. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 540│ 0│ 570│ 0││ │conductor tehnic; debutant │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│15. │Tehnician***), IA │ M │ 569│ 823│ 601│ 868│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│16. │Tehnician***), I │ M │ 559│ 702│ 590│ 741│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│17. │Tehnician***), II │ M │ 547│ 635│ 577│ 670│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│18. │Tehnician***), debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│19. │Asistent veterinar I, tehnician │ M │ 569│ 823│ 601│ 868││ │veterinar IA │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│20. │Asistent veterinar II, tehnician │ M │ 559│ 737│ 590│ 777││ │veterinar I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│21. │Asistent veterinar III, tehnician │ M │ 547│ 668│ 577│ 705││ │veterinar II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│22. │Asistent veterinar, tehnician │ M │ 540│ 0│ 570│ 0││ │veterinar; debutant │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│23. │Agent veterinar I │ Şcoală │ 547│ 635│ 577│ 670││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│24. │Agent veterinar II │ Şcoală │ 540│ 565│ 570│ 596││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│25. │Agent veterinar debutant │ Şcoală │ 540│ 0│ 570│ 0││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘-----*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2b din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 2 din acelaşi act normativ.Aceste valori se aplică pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008 prevede:"Art. 1În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, se majorează, faţă de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, în două etape, astfel: a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008." Anexa 3 --------A. ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ 1. │Stenodactilograf IA*) │ M │ 569│ 776│ 601│ 819│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Stenodactilograf I │ M │ 559│ 658│ 590│ 694│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Stenodactilograf II │ M │ 547│ 603│ 577│ 636│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Stenodactilograf debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) │ M │ 559│ 730│ 590│ 770│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ M;G │ 547│ 644│ 577│ 679│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7. │Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ M;G │ 540│ 587│ 570│ 619│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Secretar-dactilograf, dactilograf; │ M;G │ 540│ 0│ 570│ 0││ │debutant │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Secretar, secretar-dactilograf; I**) │ M;G │ 547│ 619│ 577│ 653│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Secretar, secretar-dactilograf; II**) │ M;G │ 540│ 564│ 570│ 595│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│11. │Secretar, secretar-dactilograf; │ M;G │ 540│ 0│ 570│ 0││ │debutant**) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│12. │Administrator I │ M │ 559│ 784│ 590│ 827│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│13. │Administrator II │ M │ 547│ 713│ 577│ 753│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│14. │Administrator III │ M │ 540│ 644│ 570│ 679│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│15. │Şef depozit I │ M │ 547│ 707│ 577│ 746│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│16. │Şef depozit II │ M │ 540│ 644│ 570│ 679│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│17. │Casier, magaziner; I │ M │ 547│ 690│ 577│ 728│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│18. │Casier, magaziner; II │ M;G │ 540│ 619│ 570│ 653│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│19. │Casier, magaziner; debutant │ M;G │ 540│ 0 │ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│20. │Funcţionar, arhivar; I │ M │ 559│ 675│ 590│ 712│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│21. │Funcţionar, arhivar; II │ M │ 547│ 619│ 577│ 653│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│22. │Funcţionar, arhivar; III │ M │ 540│ 564│ 570│ 595│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│23. │Funcţionar, arhivar; debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│24. │Şef formaţie pază, pompieri │ │ 540│ 619│ 570│ 653│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│25. │Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ ││ │guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ ││ │curier; I │ │ 540│ 559│ 570│ 590│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│26. │Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ ││ │guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ ││ │curier; II │ │ 540│ 547│ 570│ 577│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│27. │Maistru I │ │ 547│ 762│ 577│ 804│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│28. │Maistru II │ │ 540│ 707│ 570│ 746│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│29. │Şofer IA***) │ │ 568│ 902│ 600│ 951│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│30. │Şofer I***) │ │ 558│ 791│ 589│ 834│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│31. │Şofer II***) │ │ 540│ 745│ 570│ 786│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│32. │Muncitor calificat I │ │ 590│ 745│ 623│ 786│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│33. │Muncitor calificat II │ │ 579│ 707│ 611│ 746│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│34. │Muncitor calificat III │ │ 569│ 658│ 601│ 694│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│35. │Muncitor calificat IV │ │ 559│ 619│ 590│ 653│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│36. │Muncitor calificat V │ │ 547│ 570│ 577│ 602│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│37. │Muncitor calificat VI │ │ 540│ 559│ 570│ 590│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│38. │Muncitor necalificat │ │ 540│ 547│ 570│ 577│└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.*) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.B. UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂŞI PROIECTARE   1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de             cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1. │Cercetător ştiinţific principal │ S │ 782│ 2375│ 825│ 2506││ │gradul I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Cercetător ştiinţific principal │ S │ 626│ 2222│ 660│ 2344││ │gradul II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Cercetător ştiinţific principal │ S │ 557│ 1734│ 588│ 1829││ │gradul III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Cercetător ştiinţific │ S │ 547│ 1341│ 577│ 1414│├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 540│ 1055│ 570│ 1113│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 540│ 0│ 570│ 0││ │stagiar │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┤│ c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│ 7. │Asistent I │ M │ 540│ 842│ 570│ 889│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Asistent II │ M │ 540│ 719│ 570│ 759│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Asistent III │ M │ 540│ 665│ 570│ 701│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Asistent stagiar │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘                          2. Compartimente de informatică.                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1. │Analist, programator, inginer de │ S │ 611│ 1184│ 645│ 1249││ │sistem; IA │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Analist, programator, inginer de │ S │ 600│ 1123│ 633│ 1185││ │sistem; I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Analist, programator, inginer de │ S │ 589│ 1006│ 622│ 1062││ │sistem; II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Analist, programator, inginer de │ S │ 580│ 873│ 612│ 921││ │sistem; III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Analist, programator, inginer de │ S │ 568│ 799│ 600│ 843││ │sistem; IV │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Analist, programator, inginer de │ S │ 541│ 0│ 571│ 0││ │sistem; debutant │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7. │Informatician, conductor tehnic; I │ SSD │ 557│ 853│ 588│ 900│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Informatician, conductor tehnic; II │ SSD │ 544│ 782│ 574│ 825│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Informatician, conductor tehnic; III │ SSD │ 540│ 682│ 570│ 720│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Informatician, conductor tehnic; │ SSD │ 540│ 0│ 570│ 0││ │debutant │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│11. │Analist (programator) ajutor IA │ M │ 552│ 776│ 582│ 819│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│12. │Analist (programator) ajutor I │ M │ 541│ 719│ 571│ 759│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│13. │Analist (programator) ajutor II │ M │ 540│ 648│ 570│ 684│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│14. │Analist (programator) ajutor III │ M │ 540│ 594│ 570│ 626│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│15. │Analist (programator) debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│16. │Operator, controlor date; I │ M │ 552│ 719│ 582│ 759│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│17. │Operator, controlor date; II │ M │ 541│ 648│ 571│ 684│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│18. │Operator, controlor date; III │ M │ 540│ 594│ 570│ 626│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│19. │Operator, controlor date; IV │ M │ 540│ 541│ 570│ 571│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│20. │Operator, controlor date; debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘--------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3b din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 2 din acelaşi act normativ.Aceste valori se aplică pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008 prevede:"Art. 1În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, se majorează, faţă de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, în două etape, astfel: a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008."-------

Noutăți

 • LEGE nr. 99 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 299 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 518 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 589 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 436 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 106 din 9 mai 2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind semnătura electronică*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 474 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 176 din 19 noiembrie 2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
 • LEGE nr. 311 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 141 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 57 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 316/1972 cu privire la majorarea pensiilor militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 52 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare
 • LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 32 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • LEGE nr. 88 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 125 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 297 din 7 iulie 2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă
 • LEGE nr. 23 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 82 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021