Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Academia Oamenilor de Știință din România este for național, de consacrare știintifică, care reunește personalități reprezentative ale științei.(2) Academia Oamenilor de Știință din România, denumita în continuare AOSR, este instituție de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.(3) AOSR este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România care a funcționat în perioada 1936-1948 și al Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care și-a schimbat titulatura din Asociația Oamenilor de Știință din România în Academia Oamenilor de Știință din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptata de Judecătoria Sectorului 1 București. Articolul 2Sediul central al AOSR este în municipiul București, Splaiul Independentei nr. 54, sectorul 5. Articolul 3Principalele atribuții ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau adiacente. Articolul 4În realizarea atribuțiilor sale, AOSR recunoaște Academia Română ca cel mai înalt for național de consacrare știintifică și culturală și colaborează cu academiile de profil de ramură, cu Ministerul Educației și Cercetării, cu instituții și organizații științifice academice, de cercetare și învățământ, din țară și din străinătate. Capitolul II Organizare și funcționare Articolul 5(1) AOSR se reorganizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) AOSR reunește personalități științifice reprezentative, cu o înaltă ținută spirituală și morala, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și promovarea prestigiului instituțiilor academice, precum și instituții care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea științei și creației intelectuale.(3) AOSR întrunește în componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați.(4) Membrii de onoare sunt cetățeni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul științei sau prin contribuții aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR și a prestigiului AOSR.(5) Membrii titulari și corespondenți sunt cetățeni români aleși pe viață dintre personalitățile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari și corespondenți este de 250, din care 150 sunt membri titulari. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei. Numărul de membri de onoare, rezidenți în țară, este de maximum 40. (la 02-07-2009, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (6) Membrii asociați sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea știintifică realizata ori prin contribuții materiale susțin și sprijină dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR și a prestigiului AOSR.(7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician. Articolul 6AOSR poate acordă și titlul de membru de onoare post-mortem unor personalități marcante ale științei. Articolul 7Criteriile de selecție sau de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statut, iar procedurile, prin regulamentul propriu. (la 11-11-2007, Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) Articolul 8(1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizație lunară brută de 2.000 lei, iar membrii corespondenți primesc o indemnizație lunară brută de 1.400 lei, dacă aceștia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizații academice. Membrii de onoare primesc o indemnizație lunară brută de 1.000 lei. (la 02-07-2009, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (2) Membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum și membrii consiliului științific beneficiază de o indemnizație lunară majorată cu 20%. (la 11-11-2007, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (3) Indemnizațiile lunare se indexează anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistica pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor și se iau în calculul pensiei de stat.(4) Membrii titulari ai AOSR care sunt și membri ai altor academii optează pentru o singura indemnizație.(5) Soțul supraviețuitor, precum și copiii minori, urmași ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supraviețuitor și pentru urmașii membrilor Academiei Române.------------Alin. (5) al art. 8 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în țară sau în străinătate.(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se acordă în limita bugetului aprobat AOSR. (la 02-09-2013, Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) Articolul 9(1) Pentru buna desfășurare a activității AOSR, în subordinea acesteia se organizează secții științifice de specialitate și filiale teritoriale, potrivit statutului propriu. (la 02-07-2009, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (2) AOSR poate înființa filiale în afara tarii și poate fi membru al unor organisme și organizații științifice din alte țări sau internaționale.(3) În subordinea AOSR funcționează, ca unități cu sau fără personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre științifice și culturale ale țării, precum și institute și centre de cercetare științifică. Organizarea și funcționarea filialelor teritoriale și ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut. (la 11-11-2007, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (4) Filiala este condusă de un președinte, membru titular al AOSR, remunerat, ales prin vot de adunarea generală a membrilor filialei. Mandatul președintelui este de 4 ani, putând fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat. (la 02-07-2009, Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (5) Filiala își constituie dintre membrii săi un birou de conducere, format din: președintele filialei, un secretar și 1-3 membri, aleși prin vot. Hotărârile biroului de conducere se ratifică în plenul adunării membrilor filialei. (la 11-11-2007, Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (6) Președintele filialei are următoarele atribuții:a) reprezintă filiala în toate relațiile acesteia și rezolvă problemele curente;b) asigură legătura dintre AOSR și filială;c) convoacă și conduce ședințele filialei și ale biroului filialei;d) urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării membrilor filialei și a biroului de conducere al filialei;e) prezintă anual dări de seamă asupra activității filialei;f) coordonează activitatea aparatului de lucru al filialei și emite decizii, potrivit statutului, privind personalul din subordine. (la 11-11-2007, Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) Capitolul III Conducerea AOSR Articolul 10Conducerea activității AOSR se asigură de adunarea generala, consiliul științific, prezidiul AOSR și președinte. Articolul 11(1) Adunarea generala este forul suprem de activitate al AOSR și este alcătuită din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare. La adunarea generala participa și directorii generali ai instituțiilor științifice, precum și ai altor instituții subordonate AOSR.(2) Adunarea generala are următoarele atribuții principale:a) adopta statutul AOSR, modificările și completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;b) aproba darea de seama și bugetul anual al AOSR, precum și programele de activitate știintifică anuala și de perspectiva;c) aproba alegerea membrilor AOSR validați de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;d) alege președintele, vicepreședinții și secretarul științific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleșilor este de 4 ani, putând fi reînnoit o singură dată; (la 11-11-2007, Litera d) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (3) Adunarea generala se întrunește în sesiuni ordinare o data pe an și ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui AOSR, a consiliului științific sau a doua treimi din numărul membrilor AOSR.(4) Adunarea generala este legal constituită în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi și adopta hotărâri valabile cu votul majorității simple a membrilor AOSR prezenți. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de doua treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoacă o noua adunare generala, care se considera legal constituită cu numărul membrilor prezenți.(5) Adunarea generala hotărăște asupra modalității de vot. În ceea ce privește alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generala, prin vot secret. Articolul 12(1) Consiliul științific asigură conducerea AOSR intre sesiunile adunării generale.(2) Consiliul științific este alcătuit din membrii prezidiului, președinții secțiilor științifice și președinții filialelor.(3) Consiliul științific se întrunește semestrial și ori de câte ori este necesar și se convoacă de către președintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de doua treimi din numărul membrilor săi. Articolul 13(1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă și este constituit din președinte, vicepreședinți și secretarul științific.(2) Prezidiul AOSR se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar și se convoacă de președintele AOSR sau de un număr de doua treimi din numărul membrilor săi.(3) Membrii prezidiului AOSR au funcția de bază în cadrul AOSR. În perioada mandatului lor nu pot exercita funcții de conducere în afara AOSR. (la 02-07-2009, Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) Articolul 14(1) Președintele AOSR reprezintă AOSR în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice și este ordonator principal de credite.----------Alin. (1) al art. 14 a revenit la forma avută la publicare, prin abrogarea pct. 2 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013 de către pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.(2) Președintele AOSR este președintele consiliului științific și al prezidiului AOSR și conduce lucrările adunării generale și ale structurilor AOSR la care participa.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele AOSR emite decizii.(4) În cazul în care președintele AOSR nu își poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepreședinți, desemnat, după caz, de către președinte sau de către prezidiul AOSR. Articolul 15La nivelul președintelui AOSR funcționează un consiliu onorific, structura consultativa alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea și continuitatea activității AOSR. Articolul 16(1) Vicepreședinții AOSR îndeplinesc atribuțiile specifice coordonării secțiilor științifice, filialelor, relațiilor externe, precum și alte atribuții stabilite de președintele AOSR și cele stabilite prin Statutul AOSR.(2) Secretarul științific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor funcționale intre secțiile științifice, intre acestea și filialele teritoriale, precum și cele cu terțe persoane și îndeplinește atribuțiunile încredințate de președintele AOSR și cele stabilite prin Statutul AOSR. Articolul 17Mandatul președintelui AOSR, al vicepreședinților și al secretarului științific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărârea adunării generale a AOSR, dacă aceștia sunt în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile sau își depun demisia. Articolul 18Atribuțiile specifice ale AOSR, ale consiliului științific, ale prezidiului AOSR, ale președintelui AOSR, ale consiliului onorific și modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR. Articolul 18^1Veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior pot fi utilizate, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru reabilitări și consolidări aprobate prin planul operațional. (la 21-12-2014, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014, care introduce pct. 2^1 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) Capitolul IV Aparatul de lucru al AOSR și al unităților din subordine Articolul 19(1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central și la nivelul filialelor teritoriale.(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central și la nivelul filialelor, precum și a institutelor și centrelor de cercetare aflate în subordinea AOSR se aprobă de către prezidiul AOSR, iar statele de funcții, de președintele AOSR, la propunerea secretarului științific. (la 11-11-2007, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (2^1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru unitățile din subordine se aprobă de președintele AOSR, la propunerea secretarului științific, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru AOSR prin legile bugetare anuale.------------Alin. (2^1) al art. 19 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu și salarizarea personalului de la nivel central și din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispozițiile legale aplicate personalului bugetar și se aproba de către președintele AOSR, la propunerea secretarului științific.------------Alin. (3) al art. 19 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013. Capitolul V Finanțarea și patrimoniul AOSR Articolul 20(1) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, funcționare și a indemnizațiilor se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale. (la 21-12-2014, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) (2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: programe de cercetare, donații, sponsorizări, taxe, chirii, publicații, studii, prestații editoriale, consultații științifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile și imobile din patrimoniul propriu, precum și din alte activități realizate. (la 02-09-2013, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) (2^1) Centrele de cercetare din cadrul secțiilor științifice de specialitate funcționează având la bază criteriul rentabilității și principiul autofinanțării. Din fondurile atrase - granturi, sponsorizări, donații, alte bunuri - și din veniturile realizate de acestea, 80% rămân la dispoziția exclusivă a centrelor de cercetare pentru susținerea și finanțarea activității proprii, iar restul de 20% constituie venit propriu al AOSR. (la 11-11-2007, Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 296 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007. ) (2^2) Activitatea institutelor și a centrelor de cercetare științifică din cadrul AOSR se organizează ca activitate finanțată integral din venituri proprii și este supusă legislației privind finanțele publice. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din veniturile proprii se aprobă odată cu bugetul AOSR. (la 02-07-2009, Alin. (2^2) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) (2^3) Funcția de președinte este retribuită la nivel de membru al Guvernului, iar funcțiile de vicepreședinte și secretar științific, la nivel de secretar de stat.------------Alin. (2^3) al art. 20 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(2^4) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se vor acorda pentru funcțiile de execuție, conform prevederilor referitoare la funcțiile de execuție din administrația publică centrală de specialitate din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001 , cu modificările și completările ulterioare, iar funcțiile de conducere beneficiază și de drepturile salariale prevăzute în anexa nr. VI/1a din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007.------------Alin. (2^4) al art. 20 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013.(2^5) Abrogat. (la 02-09-2013, Alin. (2^5) al art. 20 a fost abrogat de pct. 4 al art. 12 din ORDONANȚA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. ) (3) Patrimoniul AOSR este alcătuit din:a) bunuri mobile și imobile;b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință în condițiile legii;c) alte bunuri dobândite potrivit legii. Articolul 21(1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcționări a structurilor AOSR și consumul lunar de carburanți se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobata cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 21 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 22(1) Sintagma Academia Oamenilor de Știință din România nu poate fi folosită de nicio alta instituție publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.(2) Sigla AOSR este cea sub care a funcționat Academia de Științe din România în perioada 1936-1948 și va fi redată grafic în Statutul AOSR.(3) AOSR poate elabora proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.------------Alin. (3) al art. 22 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013. Articolul 23În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generala a AOSR va adopta și va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 15 ianuarie 2007.Nr. 31.------

  Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 222 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • LEGE nr. 56 din 1 august 1991 pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 11 martie 2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 333 din 17 iulie 2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 342 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 135 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Athenaeum" din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 189 din 17 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 59 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 46 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 121 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 254 din 9 august 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 16 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
 • LEGE nr. 573 din 23 octombrie 2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 5 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 31 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006
 • LEGE nr. 634 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 90 din 29 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 187 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 200 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 190 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 609 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
 • LEGE nr. 171 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 141 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021