Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) (*actualizata*)privind responsabilitatea ministeriala*)(actualizata până la data de 27 aprilie 2004*)

------------*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 253/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, reprodusa la pag. 1-2 dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999 şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 468/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 289/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 (aprobata prin Legea nr. 31/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001). Capitolul 1 Dispozitii generaleDispozitii generale Articolul 1Guvernul, în intregul sau, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati să îşi indeplineasca mandatul cu respectarea Constituţiei şi a legilor tarii, precum şi a programului de guvernare acceptat de Parlament. Articolul 2 (1) Guvernul raspunde politic numai în faţa Parlamentului, ca urmare a votului de incredere acordat de către acesta cu prilejul investiturii. (2) Fiecare membru al Guvernului raspunde politic în mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. Articolul 3 (1) Raspunderea politica a Guvernului consta în demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, în condiţiile prevederilor art. 113 şi 114 din Constitutie, republicată. (2) Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt obligate să prezinte Camerei Deputatilor şi Senatului, precum şi comisiilor parlamentare informaţiile şi documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din Constitutie, republicată, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitarii. (3) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia sa răspundă la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constitutie, republicată, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. VII al Titlului III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 şi 109 din Constitutie, acestia vor prezenta situaţia privind gestionarea activităţii ministeriale de care au răspuns, precum şi a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire. (2) Structura şi conţinutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*). (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale de la data eliberarii lor din functie.-----------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001. Articolul 5Pe lângă raspunderea politica, membrii Guvernului pot raspunde şi civil, contraventional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii. Articolul 6În înţelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii şi alti membri stabiliti prin lege organica, numiti de Preşedintele României pe baza votului de incredere acordat de Parlament. Capitolul 2 Raspunderea penalaRaspunderea penala Articolul 7 (1) Intra sub incidenţa prezentei legi faptele savarsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor şi care, potrivit legii penale, constituie infractiuni. (2) Pentru savarsirea altor infractiuni, în afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului raspund potrivit dreptului comun. (3) Persoanele prevăzute la art. 6 raspund penal pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege. Articolul 8 (1) Constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 12 ani urmatoarele fapte savarsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor: a) impiedicarea, prin amenintare, violenta ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitarii cu buna-credinta a drepturilor şi libertatilor vreunui cetatean; b) prezentarea, cu rea-credinta, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului. (2) Constituie, de asemenea, infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte savarsite de către un membru al Guvernului: a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutie, republicată; b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, vârsta, sex sau orientare sexuala, apartenenta politica, avere sau origine sociala, de natura sa aduca atingere drepturilor omului. (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseste.---------------Litera a) a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. VII al Titlului III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. Articolul 9 (1) În cazul savarsirii de către membrii Guvernului a unor infractiuni în exercitiul functiei lor, altele decat cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penala pentru acele infractiuni. (2) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 8, pe lângă pedeapsa principala se va aplica şi pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de demnitate publică sau o functie publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani. Articolul 10Raspunderea penala este personala şi ea priveste pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea functiei sale. Articolul 11Membrii Guvernului raspund penal pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor, de la data depunerii juramantului şi până la încetarea functiei, în condiţiile prevăzute de Constitutie. Capitolul 3 Procedura de urmărire penala şi de judecareProcedura de urmărire penala şi de judecare Articolul 12Numai Camera Deputatilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor. Articolul 13 (1) Dezbaterea propunerii de incepere a urmaririi penale în Camera Deputatilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanenta care, în cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie speciala de ancheta constituita în acest scop. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se inscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, după caz. (3) După începerea urmaririi penale membrul Guvernului care este şi deputat sau senator poate fi perchezitionat, retinut ori arestat numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, după ascultarea sa, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Constitutie, republicată, şi a regulilor de procedura cuprinse în regulamentul Camerei din care face parte.---------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. VII al Titlului III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. Articolul 14 (1) La dezbaterile din cele două Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauza este obligatorie. Lipsa nejustificata a membrului Guvernului nu împiedica desfăşurarea lucrărilor. (2) În situaţia în care cel în cauza se afla în imposibilitate obiectiva de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen. (3) Cel în cauza are dreptul să îşi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal, precum şi asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci când este cazul. Articolul 15Cererea de urmărire penala a membrilor Guvernului şi, după caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 67 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutie, republicată. Votul este secret şi se exprima prin bile.---------------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. VII al Titlului III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. Articolul 16 (1) În exercitarea dreptului de a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului, Preşedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, adreseaza ministrului justiţiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii.(1^1) Preşedintele României este sesizat pentru a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului de către primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie.(1^2) Orice cetatean care are cunoştinţa despre savarsirea unei fapte penale de către membrii Guvernului în exercitiul functiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru a solicita sesizarea Presedintelui României. (2) Comisia speciala prevăzută la alin. (1) este formata din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justiţiei şi a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (3) Pe baza analizei sesizarii, a probelor depuse în susţinerea acesteia, a declaratiilor şi a probelor invocate de membrul Guvernului faţă de care se solicita urmarirea penala, comisia speciala prevăzută la alin. (1) va prezenta Presedintelui României un raport cu propuneri privind urmarirea penala sau clasarea sesizarii. Sedintele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a facut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie inaintea întocmirii raportului acesteia.(3^1) Preşedintele României hotaraste asupra raportului prezentat de comisia speciala prevăzută la alin. (3) şi dispune comunicarea solutiei mijloacelor de informare în masa. (4) Dacă membrul Guvernului pentru care Preşedintele României a cerut urmarirea penala este şi deputat sau senator, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de incepere a urmaririi penale. Dispozitiile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător. (5) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, cererea se adreseaza primului-ministru.----------------Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 16 au fost introduse de pct. 1 al art. IV din Titlul I, Cartea a II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Alin. (3) al art. 16 a fost completat de pct. 2 al art. IV din Titlul I, Cartea a II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Alin. (3^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din Titlul I, Cartea a II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 17Preşedintele României va fi instiintat despre înscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 13 alin. (1). Articolul 18Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului sau Preşedintele României a cerut urmarirea penala, dosarul cauzei se trimite, de îndată, ministrului justiţiei sau, după caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii. Articolul 19Până la începerea urmaririi penale Camera Deputatilor, Senatul sau Preşedintele României poate să retraga, motivat, cererea prin care a solicitat urmarirea penala împotriva membrilor Guvernului. Articolul 20Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor se efectueaza de către Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, iar judecarea acestora, de către Curtea Suprema de Justiţie, potrivit legii. Articolul 21În cazul în care s-a cerut urmarirea penala împotriva unui membru al Guvernului, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestuia din functie. Articolul 22În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru comunică Presedintelui României data la care a fost sesizata Curtea Suprema de Justiţie, în vederea suspendarii din functie a acestuia. Articolul 23 (1) În caz de infractiuni flagrante, persoanele prevăzute la art. 6 pot fi reţinute şi perchezitionate. Ministrul justiţiei îl va informa neintarziat pe preşedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, după caz, pe Preşedintele României. (2) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, sesizarea prevăzută la alin. (1) se face de către primulministru. Capitolul 4 Dispozitii finaleDispozitii finale Articolul 24 (1) Regulile de procedura prevăzute în prezenta lege se completeaza cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului şi în Codul de procedură penala, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel. (2) Punerea sub urmărire penala a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile savarsite în exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege. Articolul 25 (1) Până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate. (2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din functie de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru. Articolul 26 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*). (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.---------*) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 483 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 150 din 30 aprilie 2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 106 din 9 mai 2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • LEGE nr. 103 din 3 mai 2005 pentru înfiinţarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 347 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 139 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 45 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 336 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 436 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 49 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 98/1971 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • LEGE nr. 353 din 6 iunie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Bălceşti, judeţul Valcea
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 19 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Boteşti, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 88 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 312 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 605 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 206 din 31 decembrie 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 504 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 121 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 229 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 24 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 24 mai 2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020