Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 (**republicată**)(*actualizata*)privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940(actualizata până la data de 28 iulie 2006*)

**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999, dandu-se textelor numerotarea corespunzătoare.Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, a fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 28 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998 (aprobata şi modificata prin Legea nr. 118 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999), şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999 (aprobata prin Legea nr. 162 din 3 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 octombrie 2000). Articolul 1 (1) Cetatenii români, prejudiciati în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensatii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - constructii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, precum şi pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui. (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza şi cetatenii români, mostenitori legali ai fostilor proprietari*). (3) Beneficiaza de prevederile alin. (1) şi cetatenii români prejudiciati în urma imigrarii facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decat judeţele cedate, Durostor şi Caliacra.-------------*) Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 312 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003, a fost admisa excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale în măsura în care inlatura mostenitorii testamentari de la beneficiul acordarii compensatiilor prevăzute la alin. (1) al art. 1 din aceeasi lege. Articolul 2 (1) Despăgubirile se acordă celor indreptatiti, sub forma unor compensatii banesti distincte pentru terenuri, pentru constructii şi pentru recoltele de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, după cum urmeaza: a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilita în condiţiile prevăzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, acţiuni la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judeţul de domiciliu sau invecinat, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă compensatii să depăşească suprafaţa prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru fiecare locuinta - inclusiv anexele gospodaresti -, precum şi pentru constructiile cu alte destinatii, o sumă calculată în raport cu suprafaţa construita şi cu materialele de constructii folosite, precum şi cu vechimea construcţiei; în această sumă este inclusa şi compensatia pentru terenul aferent construcţiei, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea.Comisia prevăzută la art. 6 va putea majoră cu până la 50% compensatia baneasca prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), în raport cu valoarea deosebită a unor constructii sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacă o asemenea apreciere se justifica pe baza actelor prezentate de cei în cauza; c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivata şi cu producţia medie la hectar în anul 1940. (2) Criteriile de evaluare, modalitatile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii şi recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a construcţiilor se vor stabili în condiţiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinte, trecute în proprietatea statului. Articolul 3În cazul în care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti parţial, în bani sau în natura, pentru prejudiciile suferite în urma aplicarii tratatului, acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul ramas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2. Articolul 4*) (1) În termen de 18 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele indreptatite la compensatii, fostii proprietari sau mostenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri insotite de acte doveditoare la comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii. (2) Dacă mostenitorii fostilor proprietari domiciliaza în judete diferite, acestia vor depune cererile la comisia municipiului Bucureşti. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaratie autentificata, pe propria raspundere, din care să rezulte suprafetele de teren, constructiile şi recoltele pentru care se considera indreptatite sa primeasca compensatii în condiţiile prezentei legi. (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele indreptatite pot depune cereri, neinsotite de acte, în situaţia imposibilitatii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii. Articolul 5 (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor pentru care se solicita compensatii se face cu inscrisuri. (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, precum şi alte institutii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate din judeţele Durostor şi Caliacra, ca urmare a aplicarii tratatului, sunt obligate sa elibereze celor interesati copii de pe actele solicitate. Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, cate o comisie pentru aplicarea legii, compusa din directorul general al directiei generale a finanţelor publice, directorul general al directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara, seful directiei judetene a Arhivelor Naţionale, seful inspectoratului teritorial în constructii, un consilier juridic desemnat de prefect şi un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Comisia va functiona în cadrul prefecturii. (2) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul. (3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia centrala pentru aplicarea dispoziţiilor legii, care va functiona la Ministerul Finanţelor Publice. (4) Comisia centrala este formata din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanti ai Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice, un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Arhivelor Naţionale şi 2 reprezentanti ai Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater (judeţele Durostor şi Caliacra). Articolul 7 (1) Comisiile judetene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifica şi rezolva cererile de acordare a compensatiilor. Hotărârile privind acordarea compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului. (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotărârea comisiei poate face contestaţie la comisia centrala. (3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida masurile stabilite de comisiile judetene şi a municipiului Bucureşti, admitand sau respingand, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitantilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice. (4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putand fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul. (5) Hotărârile pronuntate de tribunal sunt supuse recursului. (6) În vederea solutionarii cererilor , comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror institutii publice, persoane fizice şi juridice. (7) În cazul în care compensatia este solicitata de mai mulţi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum şi atunci când după adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având vocatie succesorala, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneaza potrivit dreptului comun. Articolul 8 (1) Compensatiile acordate cetatenilor români indreptatiti se suporta din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, iar plăţile către persoanele fizice se asigura de către directiile generale ale finanţelor publice în raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. (2) În termen de 60 de zile de la implinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmeaza să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de esalonare a acordarii compensatiilor. În cazul în care compensatiile se platesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrala, iar în situaţia în care se achită în anul următor, directiile generale ale finanţelor publice le actualizeaza în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima luna pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistica inaintea platii, faţă de luna decembrie a anului anterior. Esalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi. Articolul 9 (1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi a recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, comisiile judetene sau a municipiului Bucureşti desemneaza una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizari de constructii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale. (2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate sa delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucureşti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor. (3) Rezultatul evaluării se consemneaza într-un raport tehnic de evaluare semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se inainteaza comisiei judetene sau a municipiului Bucureşti. (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate sa intocmeasca, sa redacteze şi sa inainteze cu maxima celeritate rapoartele tehnice de evaluare. (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiaza de o indemnizatie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecarui raport, stabilita în lei/ora, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti. Indemnizatia bruta orara se determina prin impartirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numărul de ore lucratoare aferente fiecarei luni. (6) Indemnizatiile prevăzute la alin. (5) se impoziteaza în conformitate cu reglementarile în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. (7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt platite de Ministerul Finanţelor Publice, prin directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute la capitolul "Alte acţiuni" subcapitolul "Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale". Articolul 10Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi actiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensatiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe. Articolul 11Dreptul la orice compensatie pentru pagube suferite în urma aplicarii tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensatiilor în termenul prevăzut la art. 4. Articolul 12Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 inceteaza la data finalizarii tuturor cererilor depuse conform art. 4. Articolul 13Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice*) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensatii, criteriile şi modalitatile de stabilire a compensatiilor, precum şi modalitatile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).-------------*) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, şi au fost modificate şi completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)-------------**) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 33 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 298 din 7 noiembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 83 din 12 iulie 1996 a serviciilor poştale
 • LEGE nr. 160 din 4 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 156 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • LEGE nr. 286 din 27 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 73 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 122 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 562 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 74 din 14 decembrie 1991 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 98 din 5 martie 2002 pentru aderarea României la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 103 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009
 • LEGE nr. 434 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 14 septembrie 2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa" de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 288 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 1.316 din 10 aprilie 1931 privind asigurarea plăţii lucrului efectuat
 • LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 294 din 24 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 158 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 18 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru înfiinţarea unei episcopii misionare pentru crestinii ortodocşi români din ţările neortodoxe apusene*)
 • LEGE nr. 43 din 7 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 8 din 28 februarie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 66 din 16 aprilie 1999 privind declararea lui Ioan Monoran erou-martir
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 *** Republicată pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi, martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 125 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 352 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • LEGE nr. 148 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
 • LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021