Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 (**republicată**)(*actualizata*)privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940(actualizata până la data de 28 iulie 2006*)

**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999, dandu-se textelor numerotarea corespunzătoare.Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, a fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 28 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998 (aprobata şi modificata prin Legea nr. 118 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999), şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999 (aprobata prin Legea nr. 162 din 3 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 octombrie 2000). Articolul 1 (1) Cetatenii români, prejudiciati în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensatii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - constructii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, precum şi pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui. (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza şi cetatenii români, mostenitori legali ai fostilor proprietari*). (3) Beneficiaza de prevederile alin. (1) şi cetatenii români prejudiciati în urma imigrarii facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decat judeţele cedate, Durostor şi Caliacra.-------------*) Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 312 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003, a fost admisa excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale în măsura în care inlatura mostenitorii testamentari de la beneficiul acordarii compensatiilor prevăzute la alin. (1) al art. 1 din aceeasi lege. Articolul 2 (1) Despăgubirile se acordă celor indreptatiti, sub forma unor compensatii banesti distincte pentru terenuri, pentru constructii şi pentru recoltele de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, după cum urmeaza: a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilita în condiţiile prevăzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, acţiuni la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judeţul de domiciliu sau invecinat, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă compensatii să depăşească suprafaţa prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru fiecare locuinta - inclusiv anexele gospodaresti -, precum şi pentru constructiile cu alte destinatii, o sumă calculată în raport cu suprafaţa construita şi cu materialele de constructii folosite, precum şi cu vechimea construcţiei; în această sumă este inclusa şi compensatia pentru terenul aferent construcţiei, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea.Comisia prevăzută la art. 6 va putea majoră cu până la 50% compensatia baneasca prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), în raport cu valoarea deosebită a unor constructii sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacă o asemenea apreciere se justifica pe baza actelor prezentate de cei în cauza; c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivata şi cu producţia medie la hectar în anul 1940. (2) Criteriile de evaluare, modalitatile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii şi recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a construcţiilor se vor stabili în condiţiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinte, trecute în proprietatea statului. Articolul 3În cazul în care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti parţial, în bani sau în natura, pentru prejudiciile suferite în urma aplicarii tratatului, acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul ramas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2. Articolul 4*) (1) În termen de 18 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele indreptatite la compensatii, fostii proprietari sau mostenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri insotite de acte doveditoare la comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii. (2) Dacă mostenitorii fostilor proprietari domiciliaza în judete diferite, acestia vor depune cererile la comisia municipiului Bucureşti. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaratie autentificata, pe propria raspundere, din care să rezulte suprafetele de teren, constructiile şi recoltele pentru care se considera indreptatite sa primeasca compensatii în condiţiile prezentei legi. (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele indreptatite pot depune cereri, neinsotite de acte, în situaţia imposibilitatii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii. Articolul 5 (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor pentru care se solicita compensatii se face cu inscrisuri. (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, precum şi alte institutii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate din judeţele Durostor şi Caliacra, ca urmare a aplicarii tratatului, sunt obligate sa elibereze celor interesati copii de pe actele solicitate. Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, cate o comisie pentru aplicarea legii, compusa din directorul general al directiei generale a finanţelor publice, directorul general al directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara, seful directiei judetene a Arhivelor Naţionale, seful inspectoratului teritorial în constructii, un consilier juridic desemnat de prefect şi un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Comisia va functiona în cadrul prefecturii. (2) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul. (3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia centrala pentru aplicarea dispoziţiilor legii, care va functiona la Ministerul Finanţelor Publice. (4) Comisia centrala este formata din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanti ai Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice, un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Arhivelor Naţionale şi 2 reprezentanti ai Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater (judeţele Durostor şi Caliacra). Articolul 7 (1) Comisiile judetene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifica şi rezolva cererile de acordare a compensatiilor. Hotărârile privind acordarea compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului. (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotărârea comisiei poate face contestaţie la comisia centrala. (3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida masurile stabilite de comisiile judetene şi a municipiului Bucureşti, admitand sau respingand, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitantilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice. (4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putand fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul. (5) Hotărârile pronuntate de tribunal sunt supuse recursului. (6) În vederea solutionarii cererilor , comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror institutii publice, persoane fizice şi juridice. (7) În cazul în care compensatia este solicitata de mai mulţi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum şi atunci când după adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având vocatie succesorala, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneaza potrivit dreptului comun. Articolul 8 (1) Compensatiile acordate cetatenilor români indreptatiti se suporta din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, iar plăţile către persoanele fizice se asigura de către directiile generale ale finanţelor publice în raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. (2) În termen de 60 de zile de la implinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmeaza să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de esalonare a acordarii compensatiilor. În cazul în care compensatiile se platesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrala, iar în situaţia în care se achită în anul următor, directiile generale ale finanţelor publice le actualizeaza în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima luna pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistica inaintea platii, faţă de luna decembrie a anului anterior. Esalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi. Articolul 9 (1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi a recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, comisiile judetene sau a municipiului Bucureşti desemneaza una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizari de constructii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale. (2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate sa delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucureşti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor. (3) Rezultatul evaluării se consemneaza într-un raport tehnic de evaluare semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se inainteaza comisiei judetene sau a municipiului Bucureşti. (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate sa intocmeasca, sa redacteze şi sa inainteze cu maxima celeritate rapoartele tehnice de evaluare. (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiaza de o indemnizatie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecarui raport, stabilita în lei/ora, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti. Indemnizatia bruta orara se determina prin impartirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numărul de ore lucratoare aferente fiecarei luni. (6) Indemnizatiile prevăzute la alin. (5) se impoziteaza în conformitate cu reglementarile în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. (7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt platite de Ministerul Finanţelor Publice, prin directiile generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute la capitolul "Alte acţiuni" subcapitolul "Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale". Articolul 10Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi actiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensatiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe. Articolul 11Dreptul la orice compensatie pentru pagube suferite în urma aplicarii tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensatiilor în termenul prevăzut la art. 4. Articolul 12Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 inceteaza la data finalizarii tuturor cererilor depuse conform art. 4. Articolul 13Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice*) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensatii, criteriile şi modalitatile de stabilire a compensatiilor, precum şi modalitatile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).-------------*) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, şi au fost modificate şi completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)-------------**) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 160 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 534 din 12 iulie 1945 pentru suspendarea provizorie a pactelor comisorii din contractele de închiriere încheiate cu Statul şi celelalte instituţii de drept public
 • LEGE nr. 172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 215 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 125 din 3 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 298 din 7 decembrie 2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor
 • LEGE nr. 25 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
 • LEGE nr. 475 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 31 octombrie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 229 din 7 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 iunie 2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 130 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 68 din 10 mai 2011 pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 122 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • LEGE nr. 65 din 10 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 153 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 160 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 69 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2002
 • LEGE nr. 282 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 436 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 699 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 163 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 190 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) (Legea nr. 134/2010 republicată**) (actualizat până la data de 24 octombrie 2014*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020