Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)(actualizată până la data de 28 februarie 2014*)

------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 165/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 96/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 186/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK S.A., este o instituţie specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc. (3) EXIMBANK - S.A. desfăşoară şi activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale, în concordanţă cu politica Guvernului României. Articolul 2Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activităţilor EXIMBANK - S.A.: a) finanţarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior, prin acordarea de credite, în lei şi în valută, din surse interne sau externe; b) garantarea creditelor, în lei şi în valută, pentru producţia de export, pentru exporturi şi importuri de bunuri şi servicii şi/sau investiţii în obiective destinate producţiei de bunuri şi servicii pentru export; c) efectuarea operaţiunilor de refinanţare a băncilor pentru finanţări acordate de acestea exportatorilor români; d) administrarea şi derularea de credite externe destinate sprijinirii producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului şi a exportului, precum şi a operaţiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în vederea sprijinirii investiţiilor, stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii, restructurării şi modernizării societăţilor comerciale, dezvoltării infrastructurii şi a altor utilităţi de interes public; e) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele şi în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale; f) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, garantare, în nume şi în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale; g) efectuarea altor operaţiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; h) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, care nu pot fi asigurate pe piaţa privată, constituită din cel puţin două societăţi de asigurare, persoane juridice străine şi o societate persoană juridică română; i) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară; j) garantarea şi/sau asigurarea şi reasigurarea investiţiilor româneşti în străinătate; k) asigurarea şi reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri şi servicii pentru export; l) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garanţii şi investiţii pentru sprijinirea activităţii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m) încheierea de acorduri şi de convenţii necesare pentru propria activitate, cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate; n) evaluarea, în calitate de consultant financiar şi bancar, a riscurilor comerciale şi de ţară; o) acordarea asistenţei pentru expertizări tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior; p) colectarea, prelucrarea, stocarea şi furnizarea informaţiilor specifice de credit; q) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii producţiei de bunuri şi de servicii destinate exportului şi a comerţului exterior. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea EXIMBANK - S.A. Articolul 3 (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe acţiuni, în care statul român deţine minimum 51% din capitalul social. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislaţiei bancare, ale legislaţiei referitoare la societăţile comerciale din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, precum şi cu statutul propriu. (3) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial şi în străinătate, prin sucursale şi alte sedii secundare - agenţii şi altele asemenea. (4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susţinere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, a condiţiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfăşura activităţile de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri: preşedintele consiliului de administraţie, care este şi preşedintele executiv al băncii, 2 vicepreşedinţi, care sunt şi vicepreşedinţii executivi ai băncii, şi 4 membri. Articolul 5 (1) Consiliul de administraţie al EXIMBANK - S.A. are următoarele atribuţii principale: a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare; b) aprobă organizarea şi funcţionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice; c) analizează, avizează şi prezintă spre aprobare adunării generale a acţionarilor proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil; d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a activităţii; e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor şi al altor tarife practicate de bancă; f) stabileşte regimul semnăturilor şi al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.; g) decide înfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare agenţii şi altele asemenea - în ţară şi în străinătate; h) numeşte directorii şi directorii adjuncţi din centrală şi din sediile secundare, din ţară şi din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuţiile, competenţele şi răspunderile acestora; i) îndeplineşte alte atribuţii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A. (2) Consiliul de administraţie poate să delege o parte dintre atribuţiile sale Comitetului de direcţie. Articolul 6 (1) Numirea membrilor Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului. (2) În cazul descompletării consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (3) Revocarea din funcţie a membrilor Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A., inclusiv a preşedintelui şi vicepreşedinţilor executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în condiţiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Activitatea consiliului de administraţie este reglementată de prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, de legislaţia bancară şi de prevederile prezentei legi. (5) Membrii Consiliului de administraţie al EXIMBANK S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle faţă de EXIMBANK - S.A. Articolul 7Situaţiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România şi aprobate de Banca Naţională a României. Articolul 8Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent. Capitolul III Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi activitatea EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului Articolul 9 (1) EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competenţelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, următoarele operaţiuni, în numele sau cu garanţia statului: a) emite garanţii de export; b) efectuează operaţiuni specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susţinerea obiectivelor de interes naţional şi a tranzacţiilor internaţionale; c) realizează asigurarea şi reasigurarea creditelor de export de bunuri şi servicii împotriva riscurilor politice şi comerciale, a investiţiilor româneşti în străinătate, asigurarea garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing; d) efectuează operaţiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condiţiile prevăzute la art. 13; e) garantează credite pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, credite cumpărător şi investiţii româneşti în străinătate; f) efectuează alte operaţiuni de stimulare a exporturilor româneşti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comerţ exterior a Guvernului; g) realizează alte operaţiuni prevăzute de lege. (2) Operaţiunile de garantare, asigurare şi reasigurare, desfăşurate în numele şi în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În funcţie de obiectivele de politică de comerţ exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat. (3) Normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii. Articolul 10În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispoziţia sa a următoarelor fonduri: a) fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale; b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale; c) fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale; d) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului; e) alte fonduri care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare. Articolul 11 (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt: a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, şi disponibile la această dată; b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinaţie; c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanţele externe recuperate de stat efectiv de la ţările debitoare; d) sumele nete care provin din primele de asigurare; e) sumele recuperate din asigurarea creditelor; f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată; g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor; h) alte surse, conform legii. (2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi dimensionată şi alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activităţii de comerţ exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale. (3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor Publice*) la EXIMBANK - S.A. şi vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de necesităţile de susţinere a activităţii de comerţ exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale. (4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior._____________*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor". Articolul 12 (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele şi în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, astfel: a) fondul pentru garanţii de export prevăzut la art. 10 lit. a), pentru plata:1. garanţiilor de participare la licitaţii internaţionale;2. garanţiilor de restituire a avansului şi a altor plăţi progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;3. garanţiilor pentru buna executare a contractelor externe;4. garanţiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor şi materialelor puse la dispoziţie contractual de beneficiarul extern;5. garanţiilor la creditele pentru realizarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţiile româneşti în străinătate;6. altor garanţii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) fondurile pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export menţionate la art. 10 lit. b) şi d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum şi pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare şi ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:1. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară neasigurabile pe piaţa privată, în condiţiile art. 2 lit. h);2. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;3. asigurări de garanţii de export şi asigurări de investiţii româneşti în străinătate;4. alte operaţiuni de asigurare, coasigurare şi reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piaţa privată. Garanţiile şi asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior. (2) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 sunt puse la dispoziţia EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru susţinerea activităţii bancare. Drepturile şi obligaţiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice. Dobânda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plăti de către EXIMBANK - S.A. lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară, în contul fiecărui fond utilizat. Nivelul dobânzii se determină ca medie între ratele de referinţă BID şi ASK (fixing) ale titlurilor de stat la 1 an, publicate de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a anului precedent celui de aplicare, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Sumele disponibile la sfârşitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.(2^1) Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 rămân la dispoziţia EXIMBANK - S.A. pe perioadă nedeterminată, cu excepţia acelor sume la care se stabileşte prin convenţie menţinerea pe perioade de cel puţin 5 ani. Ministerul Finanţelor Publice şi EXIMBANK - S.A. vor conveni de comun acord, cu cel puţin 2 ani înainte de expirare, termenii şi condiţiile privind extinderea acestei perioade.------------Alin. (2^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (3) Pentru administrarea fondurilor menţionate la art. 10 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi care vor fi decontate pe seama acestor fonduri. (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus. Articolul 13 (1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 9 alin. (1) lit. d), se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţiile de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătăţirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apă-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare şi produse de tehnică militară şi altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe şi a unor proiecte care îi sunt supuse analizei şi aprobării, aparţinând şi altor domenii de activitate. (2) Stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin: a) garanţii pentru participări la licitaţii internaţionale, executarea lucrărilor şi alte garanţii stabilite prin contractele externe; b) acordarea de garanţii ale statului pentru credite utilizate pentru producţia din ţară şi din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum şi pentru creditele de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform standardelor internaţionale în domeniu. (3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanţii - operatori economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar. (4) Subcontractanţii interni, participanţi la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora. (5) Perioada de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual şi ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 14 (1) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este alcătuit din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai EXIMBANK - S.A. (2) Modul de desfăşurare a activităţii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii comitetului sunt desemnaţi prin hotărâre a Guvernului. (3) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior are următoarele atribuţii: a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 10; b) examinează şi aprobă:(i) emiterea garanţiilor de export, a garanţiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţii româneşti în străinătate;(îi) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a investiţiilor româneşti în străinătate, a garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing, în numele şi în contul statului;(iii) instrumentele de susţinere a activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi cu politica Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor;(iv) finanţarea, cofinanţarea, refinanţarea, garantarea, asigurarea şi reasigurarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale; c) la începutul fiecărui an, lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (4) Atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atribuţii în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK - S.A. (5) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior stabileşte utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba şi desfăşura operaţiunile, în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de ţară elaborate de EXIMBANK - S.A. (6) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public pe baza unor convenţii, în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în condiţii de reciprocitate, pentru furnizarea informaţiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât şi pentru realizarea obiectului său de activitate. (7) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior se întruneşte, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie. Articolul 15EXIMBANK - S.A. examinează şi avizează, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, solicitările de garanţii pentru importurile de tehnologie, maşini şi utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum şi creării unor noi capacităţi de producţie de bunuri şi servicii destinate exportului. Garanţia statului se emite de Ministerul Finanţelor Publice şi se preia în evidenţă la datoria publică. Articolul 16 (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura şi reasigura împotriva riscurilor comerciale şi de ţară: a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piaţa privată, precum şi creditele de export pe termen mediu şi lung; b) investiţii româneşti în străinătate; c) creditele obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului, garanţiile de export şi operaţiunile de export în leasing. (2) Asigurările menţionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, asigurarea investiţiilor româneşti în străinătate şi a garanţiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe ţări, stabilite de EXIMBANK - S.A. şi aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de politica Guvernului de promovare şi susţinere a exportului şi a investiţiilor pe diferite pieţe. Articolul 17EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, şi poate implementa orice instrumente de stimulare a activităţii de comerţ exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competenţele sale legale şi cu politica Guvernului de susţinere a comerţului exterior. Capitolul IV Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume şi în cont propriu Articolul 18 (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de bancă în scopul stimulării activităţii de comerţ exterior şi al dezvoltării şi promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi. (2) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de finanţare, cofinanţare şi refinanţare a operaţiunilor de comerţ exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor româneşti pe pieţele internaţionale. (3) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de finanţare, cofinanţare, refinanţare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale. (4) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituţii financiare din ţară şi din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susţinerea activităţilor în nume şi în cont propriu. (5) EXIMBANK - S.A. poate emite obligaţiuni pe piaţa internă şi externă, în condiţiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale. Capitolul V Contabilitatea operaţiunilor Articolul 19Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului şi pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu, potrivit legii.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. Articolul 20EXIMBANK - S.A. întocmeşte situaţii financiare anuale (individuale) şi consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 21 (1) Membrii şi împuterniciţii în adunarea generală a acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi auditorii, precum şi salariaţii EXIMBANK - S.A. sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date şi informaţii de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor şi care nu sunt destinate publicităţii. (2) Folosirea în interes propriu a informaţiilor şi datelor obţinute ca urmare a activităţii desfăşurate în EXIMBANK - S.A. se pedepseşte potrivit legii. Articolul 22 (1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a acquis-ului comunitar. (2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurenţei de către iniţiator sau furnizor, după caz, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia. Articolul 23 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înfiinţării Băncii de Export-Import a României societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005:"Art. II. - Sumele din fondul pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinaţiile menţionate la art. 10 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. III. - Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi Consiliul de administraţie al EXIMBANK - S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea şi vor propune spre aprobare instituţiilor competente modificările şi completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."-----

Noutăți

 • LEGE nr. 60 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 12 din 24 februarie 1992 privind ratificarea Tratatului de asistenţa juridică în materie civilă şi penală dintre România şi Republica Populara Chineza, semnată la Beijing la 16 ianuarie 1991
 • LEGE nr. 116 din 21 mai 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 479 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 138 din 29 iunie 1998 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 347 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 272 din 7 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 419 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 180 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 26 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 35 din 15 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 117 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 192 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 418 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 220 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 109 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 370 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021