Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 25 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*actualizată*)voluntariatului(actualizată până la data de 25 noiembrie 2002*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 noiembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002; LEGEA nr. 629 din 19 noiembrie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor români şi străini, în spiritul solidarităţii civice, la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum şi participarea tinerilor la programele internaţionale de voluntariat pentru tineri, implementate de structuri descentralizate în strânsă legătură cu autorităţile naţionale responsabile pentru problemele tineretului.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 2În sensul prezentei legi: a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate; b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată, potrivit legii, în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar; c) organizaţia gazda este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial care încheie, în condiţiile prezentei legi, contract de voluntariat; d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizica, denumita voluntar, şi o persoană juridică, denumita organizaţie gazda, în temeiul căreia prima persoana se obliga faţă de a doua sa presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestatie materială; e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazda poate fi identică sau diferita de beneficiarul voluntariatului; f) indrumatorul este persoana cu rol de coordonare şi supraveghere a voluntarilor în timpul acţiunilor de voluntariat.-------------Literele c) şi d) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Literele e) şi f) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 3Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii: a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; b) implicarea activa a voluntarului în viaţa comunităţii; c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activităţii; d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii sanselor, fără nici un fel de discriminări. Articolul 4Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afară raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi. Articolul 4^1Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.-------------Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 5 (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective. (2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de voluntariat încheiate cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros. (3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care înlocuiesc serviciul militar şi nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat. (4) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţă pe durata stagiului de voluntariat.-------------Alin. (3) şi (4) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 5^1 (1) În sensul programului de acţiune comunitar <>, tânăr voluntar este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani care încheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitată, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale, contribuind în acelaşi timp la binele comunităţii. (2) Tanarul voluntar participa într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care îşi are reşedinţa ori domiciliul, sau într-un stat terţ la o activitate nelucrativă şi neremunerată, care prezintă importanţa pentru comunitate şi are o durată limitată de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeană. (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcţie de durata prevăzută, se diferentiaza în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între 3 săptămâni şi 3 luni. (4) Pentru programul de acţiune comunitar <> organizaţia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare şi masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeană se asigura transportul extern şi o indemnizaţie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe întreaga durata a stagiului de voluntariat. (5) La sfârşitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de acţiune comunitar <> se va elibera de către Comisia Europeană un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobândite.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Capitolul 2 Contractul de voluntariat Articolul 6 (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi organizaţia gazda, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. (2) Contractul de voluntariat se încheie în doua exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta persoanei juridice.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 7În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puţin următoarele drepturi ale voluntarului: a) participarea activa la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul; b) desfăşurarea activităţii în concordanta cu pregătirea sa profesională; c) asigurarea de către organizaţia gazda a desfăşurării activităţilor sub coordonarea unui îndrumător, în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; d) asigurarea de către organizaţia gazda, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii. Pentru programele comunitare <> costurile sunt suportate de către Comisia Europeană, care încheie un contract cu o companie de asigurări; e) eliberarea de către organizaţia gazda a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobândite; metodologia privind eliberarea certificatului nominal se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului tineretului şi sportului; f) rambursarea de către organizaţia gazda, în condiţiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii; g) durata timpului de lucru, stabilită, în condiţiile legii, sa nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului; h) beneficiază de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii.------------Literele c)-f) ale art. 7 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Litera d) a art. 7 a fost modificată de LEGEA nr. 629 din 19 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002. Articolul 8Contractul de voluntariat urmează sa cuprindă cel puţin următoarele obligaţii ale voluntarului: a) sa îndeplinească sarcinile primite din partea organizaţiei gazda; b) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; c) sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazda. d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat.-------------Literele a) şi c) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 9În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul. Articolul 10Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare. Articolul 11Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil. Articolul 12Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natura sa ingreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibila executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept. Articolul 13Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia prevăzută la art. 12. Articolul 14Denunţarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a organizaţiei gazda, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor.-------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002. Articolul 15Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 16Se exceptează de la dispoziţiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare. Articolul 17În cazul săvârşirii unor fapte în legătură cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, voluntarii sunt asimilaţi persoanelor prevăzute la art. 147 alin. 2 din Codul penal. Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC──────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 125 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002
 • LEGE nr. 173 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul luptei împotriva producerii ilegale, traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 16 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 298 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 3 iunie 2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 792 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 268 din 29 iunie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 97 din 16 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 52 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reforma a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996
 • LEGE nr. 59 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 93 din 10 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
 • LEGE nr. 508 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 13 şi a Protocolului adiţional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 281 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
 • LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 290 din 2 noiembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 361 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 171 din 14 iulie 2017 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 192 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 150 din 5 mai 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
 • LEGE nr. 173 din 25 iulie 1931 privitoare la scoaterea de sub administraţia P.A.R.I.D. a suprafeţei de 12 ha la "Punctul Pescariilor Statului Constanţa (Siut Ghiol)" şi la autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a face schimbul acestei suprafeţe cu o suprafaţa de 13 ha, proprietatea satului Palazul-Mare, judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 603 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020