Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 17 mai 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*actualizata*)pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale(actualizata până la data de 1 martie 2005)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale - consilii locale, consilii judetene şi primari. (2) Consiliile locale şi consiliile judetene, precum şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. (3) Consiliile locale şi consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale. (4) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal. (5) Presedintii şi vicepresedintii consiliilor judetene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale. (6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele privitoare la circumscriptiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi circumscriptiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel. Articolul 2 (1) Cetatenii români exercita, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii şi fără discriminari. (2) Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate prevăzut la art. 122. Articolul 3 (1) Au dreptul de a alege cetatenii români care au implinit 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta vârsta în ziua alegerilor. (2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean şi a primarului, fiecare alegator are dreptul la cate un singur vot. (3) Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului în care alegatorul îşi are domiciliul. (4) Cetatenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa intr-o alta unitate administrativ-teritoriala cu cel puţin 3 luni inaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectiva, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 4 (1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri sau primari cetatenii cu drept de vot care au implinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisa asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia României, republicată. (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmeaza să fie alese. (3) La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector. Articolul 5 (1) Nu pot alege: a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie; b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotărâre judecătorească definitivă. (2) Nu pot fi aleşi: a) cetatenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constitutia României, republicată; b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1). Articolul 6 (1) Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judetene, precum şi cele pentru primari se propun de partidele politice sau alianţele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi şi de către alianţele electorale constituite în condiţiile prezentei legi, de către organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale prevăzute la art. 7, precum şi candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe. (2) Alianţele electorale se pot constitui între partide politice sau aliante politice la nivel judetean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decat dintr-o singura alianta electorala. (3) Alianţele electorale se înregistrează la biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucureşti, iar în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (1) sau în situaţia în care se organizeaza alegeri intr-o singura circumscriptie electorala comunala, oraseneasca sau municipala, la biroul electoral judetean ori al municipiului Bucureşti, respectiv la biroul electoral al circumscriptiei în care au loc alegeri. (4) Intr-o circumscriptie electorala, partidele politice din alianţele politice pot participa la alegeri fie pe liste proprii, fie pe listele aliantei. Partidele politice din alianţele electorale participa la alegeri numai pe listele aliantei. (5) O persoana poate candida pentru un singur consiliu local şi un singur consiliu judetean şi numai pentru o singura functie de primar. (6) O persoana poate candida, în acelasi timp, pentru functia de consilier local, de consilier judetean şi de primar. (7) Numărul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, cu până la un sfert din numărul mandatelor. (8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sau atât pe liste, cat şi ca independent sunt nule de drept. Articolul 7 (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate naţionala se înţelege acea etnie care este reprezentata în Consiliul Minoritatilor Naţionale. (2) Pot depune candidaturi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale reprezentate în Parlament. (3) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale legal constituite, care prezinta la Biroul Electoral Central o lista de membri. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetatenilor care la ultimul recensamant s-au declarat ca aparţinând minoritatii respective. (4) Dacă numărul membrilor necesari pentru indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 din judeţele tarii şi în municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete şi pentru municipiul Bucureşti. (5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi pe judete şi trebuie să cuprindă: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele membrilor, data nasterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnaturile acestora, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligata ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria raspundere prin care să ateste veridicitatea semnaturii membrilor. Articolul 8Organizaţiile prevăzute la art. 7 pot participa la alegeri şi pot depune liste de candidati numai sub denumirea şi cu semnul electoral ale respectivei organizaţii. Articolul 9 (1) Data alegerilor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 50 de zile inaintea votării. (2) În cazul unor alegeri partiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, data desfăşurării acestora se stabileste cu cel puţin 30 de zile inaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus. Fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul. (3) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. Capitolul II Organizarea alegerilor Secţiunea 1 Circumscriptiile electorale Articolul 10 (1) Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comuna, oras, municipiu şi subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului constituie o circumscriptie electorala. (2) Pentru alegerea consiliilor judetene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucureşti, constituie o circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene şi a municipiului Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11 (1) Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet, precum şi a circumscriptiilor electorale de sector al municipiului Bucureşti se face de către prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor. (2) Numerotarea se face începând cu municipiul reşedinţa de judet şi continua cu celelalte municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetica a fiecarei categorii de unităţi administrativ-teritoriale. Articolul 12Numărul circumscriptiei electorale se aduce la cunoştinţa alegatorilor de către primar, o dată cu aducerea la cunoştinţa a delimitarii şi numerotarii sectiilor de votare, potrivit prevederilor art. 15. Secţiunea a 2-a Sectiile de votare Articolul 13 (1) Sectiile de votare se organizeaza după cum urmeaza: a) în localităţile urbane, cate o secţie de votare la 1.000-2.000 de locuitori; b) în comune, cate o secţie de votare la 500-2.000 de locuitori, de regula în fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populatie de până la 500 de locuitori. (2) Militarii în termen voteaza numai la sectiile de votare din localitatea de domiciliu, în limitele prevederilor regulamentelor militare. Articolul 14 (1) La aceeasi secţie de votare, alegatorii voteaza pentru consiliul local, consiliul judetean şi pentru primar. (2) În municipiul Bucureşti, la aceeasi secţie de votare, alegatorii voteaza pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti. Articolul 15Delimitarea şi numerotarea sectiilor de votare se fac de către primari, prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa alegatorilor în termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Secţiunea a 3-a Listele electorale Articolul 16 (1) Listele electorale permanente se intocmesc şi se actualizeaza de primar împreună cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Listele electorale permanente îi cuprind pe toţi cetatenii cu drept de vot care au domiciliul în localitatea pentru care se întocmeşte lista. (2) În termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), primarul este obligat sa puna la dispoziţie partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare. (3) Cetatenii au dreptul sa verifice inscrierile facute în listele electorale permanente. Intampinarile împotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar. (4) Primarul este obligat să se pronunte, în scris, în cel mult 3 zile de la inregistrarea intampinarii. (5) Împotriva solutiei date de primar se poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se solutioneaza în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecatoria în a carei raza teritoriala se afla localitatea. Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabila şi se comunică persoanei interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la pronuntare. (6) Primarii împreună cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei executa copii de pe listele electorale permanente care cuprind alegatorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se inainteaza de către primar, în doua exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţie alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar. (7) Orice neconcordanta între lista electorala permanenta şi copia întocmită potrivit alin. (6) se solutioneaza de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorala permanenta. (8) Orice modificare intervenita în lista electorala permanenta, după trimiterea copiilor la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore. (9) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei. Articolul 17Copiile intocmite potrivit art. 16 alin. (6) cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscriptiei electorale, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrica destinata semnaturii alegătorului. Articolul 18Primarii asigura condiţiile necesare consultării de către alegatori a copiilor de pe listele electorale permanente, atât la sediul primariei, cat şi la sediul secţiei de votare. Articolul 19 (1) La cererea cetatenilor cu drept de vot, care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni inaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorala în care au loc alegeri, acestia sunt inscrisi de către primar intr-o lista electorala suplimentara, pe baza actului de identitate. (2) Primarul solicita radierea persoanei respective din copia de pe lista electorala permanenta de la domiciliul acesteia. Solicitarea se face în scris sau telefonic. Solicitarile telefonice sunt consemnate într-un registru special. (3) În ziua votării, persoanele prevăzute la alin. (1), necuprinse în listele suplimentare, sunt inscrise în lista suplimentara de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate. (4) În lista suplimentara sunt inscrise de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi persoanele omise din copia de pe lista electorala permanenta, care se prezinta la vot şi fac dovada, cu actul de identitate, ca domiciliaza în raza secţiei de votare respective. (5) Modelul şi conţinutul listei electorale suplimentare se stabilesc în condiţiile art. 121. Articolul 20Un alegator poate fi inscris numai intr-o singura lista electorala. Articolul 21 (1) În cazul în care alegatorul îşi schimba domiciliul în alta circumscriptie electorala după inaintarea copiei de pe lista electorala permanenta la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripţia electorala a noului domiciliu, pe baza cartii de identitate provizorii. (2) În ziua alegerilor, la biroul electoral al secţiei de votare de la noul domiciliu, alegatorul este inscris în lista electorala suplimentara de către presedinte, pe baza cartii de identitate provizorii. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), serviciul de evidenta informatizata a persoanei elibereaza, la cererea celui interesat, o carte de identitate provizorie, în regim de urgenta. Articolul 22Primarul comunică biroului electoral de circumscriptie numărul de alegatori rezultat din listele electorale permanente, în termen de 24 de ore de la constituirea acestuia. Numărul definitiv de alegatori se comunică de către primar biroului electoral de circumscriptie cu 5 zile inaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente şi în lista suplimentara. Secţiunea a 4-a Birourile electorale Articolul 23 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se infiinteaza, în condiţiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judetene, birouri electorale de circumscriptie şi birouri electorale ale sectiilor de votare. (2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidatii nu pot fi membri ai birourilor electorale. (3) În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta şi impartiala a acestei functii este obligatorie. Articolul 24 (1) Birourile electorale de circumscriptie comunala se constituie din 7 membri, cele ale oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al municipiului Bucureşti şi cele ale judetelor, din 15 membri. (2) Biroul electoral de circumscriptie comunala este format din presedinte, un loctiitor al acestuia şi din 5 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri în circumscripţia electorala respectiva. (3) Biroul electoral de circumscriptie oraseneasca, municipala şi din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din presedinte, un loctiitor al acestuia şi din 7 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri în circumscripţia electorala respectiva. (4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscriptie judeteana sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia şi din 13 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri în circumscriptiile electorale respective. (5) Desemnarea presedintelui şi a loctiitorului acestuia se face în sedinta publică de către preşedintele tribunalului, în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii şi ceilalti juristi existenti în judet sau în municipiul Bucureşti. Lista magistratilor care participa la tragerea la sorti se întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a celorlalţi juristi, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului şi cate un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar. Listele trebuie să cuprindă un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar. Magistratii şi ceilalti juristi din lista, care nu sunt desemnaţi presedinti sau loctiitori ai acestora, rămân la dispoziţia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, telefoanele şi semnaturile de luare la cunoştinţa ale persoanelor propuse. (6) În lista prevăzută la alin. (5) trebuie nominalizati numai juristi care, potrivit declaraţiei pe propria raspundere, nu fac parte din nici un partid politic. (7) În cazul în care numărul magistratilor şi al celorlalţi juristi este insuficient, lista este completata de către prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care se bucura de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaraţiei pe propria raspundere, din nici un partid politic şi care au cel puţin studii medii. (8) Data sedintei în care se va efectua tragerea la sorti se aduce la cunoştinţa publică prin presa, precum şi prin afisare la usa instanţei, de către preşedintele tribunalului, cu cel puţin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de presedinte. (9) Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte şi loctiitor. (10) Procesul-verbal prevăzut la alin. (8) constituie actul de investitura. (11) La solicitarea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale, preşedintele tribunalului împreună cu prefectul intocmesc şi pun la dispoziţia acestora, în termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzand datele necesare pentru a fi contactati ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie şi ale loctiitorilor acestora, precum şi adresele şi numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie. (12) Biroul electoral de circumscriptie, constituit potrivit alineatelor precedente, indeplineste toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri în circumscripţia respectiva, după definitivarea candidaturilor. (13) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscriptie numele şi prenumele reprezentantilor lor care fac parte din acestea. Comunicarile transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicarile pot cuprinde un numar mai mare de reprezentanti pentru acelasi birou electoral. (14) Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la ramanerea definitivă a candidaturilor, de către preşedintele biroului electoral, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanti, în ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala pentru consiliul local în cauza, la care se adauga, dacă este cazul, candidatul la functia de primar. În cazul biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, se are în vedere numărul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala pentru consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru consiliile locale şi primari, înregistrate în judet, respectiv în municipiul Bucureşti. Dacă numărul total de reprezentanti comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decat cel al membrilor biroului electoral, operaţiunea de desemnare a reprezentantilor se repeta până la ocuparea tuturor locurilor. La aceasta faza participa numai partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus mai mulţi reprezentanti pentru acelasi birou electoral. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala nu poate avea mai mult de 3 reprezentanti în biroul electoral al aceleiasi circumscriptii. (15) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic, ai unei aliante politice sau aliante electorale în biroul electoral de circumscriptie se stabilesc în ordinea mentionata în comunicarea prevăzută la alin. (13). (16) În cazul în care doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au propus acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral de circumscriptie, în limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale aflate, potrivit alin. (14), intr-o situaţie mai favorabila; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentantii tuturor partidelor politice, ai aliantelor politice şi aliantelor electorale aflate în situaţie de egalitate să fie inclusi în componenta biroului electoral, preşedintele acestuia procedeaza la tragerea la sorti, în prezenta delegatilor partidelor politice, ai aliantelor politice şi aliantelor electorale în cauza. (17) În cazul în care partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale nu nominalizeaza reprezentanti, preşedintele biroului electoral de circumscriptie procedeaza la completarea biroului, incluzând în acesta, prin tragere la sorti, persoane care nu fac parte din nici un partid politic. Tragerea la sorti se face dintr-o lista întocmită potrivit alin. (7), în termen de 24 de ore de la solicitarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie. Articolul 25 (1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atribuţii: a) urmaresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în circumscripţia electorala în care funcţionează; b) verifica dacă listele electorale permanente au fost actualizate şi vegheaza la intocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi la organizarea sectiilor de votare; c) înregistrează listele de candidati şi candidaturile independente pentru consiliile locale, precum şi candidaturile pentru primar şi constata ramanerea definitivă a acestora; d) comunică biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, care au depus liste complete de candidati; e) fac publicatiile şi afisarile necesare cu privire la listele de candidati şi candidaturile independente pentru consilieri şi la candidaturile pentru functia de primar; f) stabilesc, pe baza numarului de alegatori inscrisi în listele electorale permanente, comunicat conform dispoziţiilor art. 22, numărul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor independente; g) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control şi stampilele cu menţiunea "votat"; h) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare; i) biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, totalizeaza voturile exprimate şi stabileste rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorala în care funcţionează; elibereaza consilierilor şi primarului aleşi certificatul doveditor al alegerii; j) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, şi stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, procesele-verbale şi celelalte documente privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevăzute la art. 95 alin. (5), în vederea validarii mandatelor; k) organizeaza, dacă este cazul, desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari; l) comunică date cu privire la alegeri şi rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, Biroului Electoral Central şi Guvernului şi aduc la cunoştinţa populatiei din cuprinsul circumscriptiei electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor; m) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare şi predau judecatoriilor, în a caror raza teritoriala funcţionează, buletinele de vot intrebuintate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele şi celelalte materiale necesare votării. (2) Prin lista completa de candidati se înţelege lista care cuprinde numărul maxim de candidati pentru functia de consilier, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7). (3) Birourile electorale de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti acrediteaza observatorii interni. Articolul 26Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti organizeaza alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general al municipiului Bucureşti, indeplinind în mod corespunzător şi celelalte atribuţii prevăzute în prezenta lege pentru biroul electoral de circumscriptie judeteana. Articolul 27În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, prefectii aduc la cunoştinţa publică sediile unde îşi desfăşoară activitatea birourile electorale de circumscriptie, precum şi programul de activitate al acestora. Articolul 28 (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia şi 3-5 membri în cazul sectiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv 7-9 membri în cazul sectiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti. (2) Preşedintele şi loctiitorul acestuia sunt desemnaţi de preşedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre persoanele inscrise pe o lista întocmită de prefect, la propunerea primarilor. Tragerea la sorti se face pe functii. (3) Preşedintele şi loctiitorul acestuia sunt, de regula, juristi care, potrivit declaraţiei pe propria raspundere, nu fac parte din nici un partid politic. (4) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. (2) se completeaza cu alte persoane propuse de primar, care au, de regula, cel puţin studii medii, se bucura de prestigiu în localitatea în care domiciliaza şi nu fac parte din nici un partid politic. Lista cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar. Persoanele prevăzute în lista, care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora, rămân la dispoziţia presedintelui tribunalului pentru inlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor stabiliti potrivit alin. (2). Lista trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 24 alin. (5). (5) Prevederile art. 24 alin. (8) şi (11) se aplică în mod corespunzător. (6) Desemnarea presedintelui şi a loctiitorului acestuia se face cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor. (7) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu cate un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri, în ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi, conform prevederilor art. 24 alin. (14). (8) În vederea desemnarii membrilor biroului electoral al secţiei de votare, preşedintele biroului electoral de circumscriptie comunică presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala. În acelasi termen, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidati sau propuneri de candidati pentru functia de primar în circumscripţia respectiva sunt obligate sa comunice presedintelui biroului electoral al secţiei de votare, prin organizaţiile locale, numele şi prenumele reprezentantului lor. Prevederile art. 24 alin. (14) se aplică în mod corespunzător. (9) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se face de către preşedintele acestuia, pe baza comunicarilor prevăzute la alin. (8). (10) Prevederile art. 24 alin. (15)-(17) se aplică în mod corespunzător, tragerea la sorti efectuandu-se de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. (11) Operaţiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secţiei de votare se consemneaza într-un proces-verbal care constituie actul de investitura. (12) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi incheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), în prezenta delegatilor desemnaţi de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale. (13) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie la data incheierii procesului-verbal prevăzut la alin. (11). Articolul 29Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atribuţii: a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare şi asigura condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegatori; b) primesc de la birourile electorale de circumscriptie buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia respectiva, stampila de control şi stampilele cu menţiunea "votat"; c) conduc operaţiunile de votare şi iau toate masurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acesteia; d) numara voturile şi consemneaza rezultatul votării pentru circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva, în mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti; e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate; f) intocmesc şi inainteaza biroului electoral de circumscriptie dosarele prevăzute la art. 88; g) predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscriptie buletinele de vot intrebuintate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele şi celelalte materiale necesare votării. Articolul 30Birourile electorale de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti indeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art. 25, precum şi urmatoarele atribuţii: a) urmaresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în toate circumscriptiile electorale din cuprinsul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; b) asigura aducerea la cunoştinţa celorlalte birouri electorale din judet, respectiv din municipiul Bucureşti, a hotărârilor Biroului Electoral Central şi urmaresc modul de aplicare şi respectare a acestora; c) efectueaza instruirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul judeţului; d) realizează centralizarea numarului de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, pe baza comunicarii primite de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, şi transmit Biroului Electoral Central situaţia centralizata, în termen de 24 de ore de la intocmire; e) primesc de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, centralizeaza rezultatele pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidati independenti şi le dau publicităţii. Rezultatul centralizarii datelor pe judet, respectiv pe municipiul Bucureşti, se consemneaza într-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 31 (1) În judeţele în care se organizeaza alegeri locale partiale în cel puţin două circumscriptii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie un birou electoral judetean format din 2 dintre judecatorii în exercitiu ai tribunalului, stabiliti prin tragere la sorti efectuata de preşedintele tribunalului. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte şi loctiitor. Celelalte prevederi ale art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (2) În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judetean potrivit alin. (1), acesta se completeaza cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare. (3) Birourile electorale judetene constituite potrivit alin. (1) şi (2) indeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute în prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. Contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra componentei biroului electoral judetean se solutioneaza de tribunal. (4) În judeţele în care se organizeaza alegeri partiale intr-o singura circumscriptie electorala nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizarilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. h) facandu-se de judecatoria în a carei raza teritoriala se afla circumscripţia electorala respectiva. Judecatoria se pronunţă în termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea sesizarilor şi contestatiilor. Hotărârea este definitivă şi irevocabila. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul municipiului Bucureşti. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (4) atribuţiile prevăzute la art. 7, art. 33 alin. (2), art. 52 alin. (1) şi la art. 123 sunt indeplinite de biroul electoral de circumscriptie, iar competenţa de solutionare a contestatiilor asupra modului de organizare şi a componentei biroului electoral de circumscriptie aparţine tribunalului.--------------Art. 31 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005. Articolul 31^1 (1) În cazul în care în aceeasi circumscriptie electorala se organizeaza alegeri locale partiale atât pentru consiliul local, cat şi pentru primar, se constituie birouri electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor, după caz, potrivit dispoziţiilor art. 24, ale cărui prevederi se aplică în mod corespunzător. (2) Prevederile art. 24 se aplică şi în cazul în care se organizeaza alegeri pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau pentru primarul general al municipiului Bucureşti.--------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005. Articolul 31^2În cazul prevăzut la art. 31^1 alin. (1) birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie în condiţiile şi după distinctiile prevăzute la art. 28.--------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005. Articolul 31^3 (1) În cazurile în care intr-o circumscriptie electorala comunala, oraseneasca, municipala sau de subdiviziune administrativ-teritoriala a unui municipiu se organizeaza alegeri numai pentru primar, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti, birourile electorale de circumscriptie, respectiv birourile electorale ale sectiilor de votare, se constituie potrivit art. 24 alin. (1)-(11), respectiv art. 28 alin. (1)-(6). (2) Birourile electorale de circumscriptie se completeaza cu reprezentanti propusi de organizaţiile judetene, respectiv de organizaţia municipiului Bucureşti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca membri, în limitele prevăzute de art. 24 alin. (2), (3) şi (4). Completarea se face de preşedintele biroului electoral de circumscriptie, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori şi deputati ai fiecarui partid. (3) Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decat numărul de partide parlamentare, operaţiunea de completare se repeta până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit. (4) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentanti propusi de organizaţiile judetene, respectiv de organizaţia municipiului Bucureşti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca membri, în limitele prevăzute la art. 28 alin. (1). Completarea se face de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, în ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori şi deputati ai fiecarui partid. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.--------------Art. 31^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005. Articolul 31^4 (1) Dacă în municipiul Bucureşti au loc alegeri numai pentru autorităţile administraţiei publice de la nivel municipal, se organizeaza şi oficiile electorale de sector prevăzute la art. 35 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Oficiile electorale prevăzute la alin. (1) se constituie dintr-un presedinte şi un loctiitor al acestuia şi din 6 membri, desemnaţi de organizaţiile municipale ale partidelor politice parlamentare. Dacă un partid politic parlamentar nu are organizaţie în municipiul Bucureşti, desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrala a partidului. (3) Preşedintele şi loctiitorul acestuia sunt magistraţi desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti, cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti dintre judecatorii în exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data sedintei publice de tragere la sorti se anunta în scris partidelor politice parlamentare, cu doua zile înainte de data desfăşurării, de către preşedintele Tribunalului Bucureşti. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe reprezentanti ai partidelor politice parlamentare. (4) Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare se face de către preşedintele oficiului, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori şi deputati ai fiecarui partid. (5) Dacă oficiul electoral nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege, intrucat numărul partidelor parlamentare este mai mic decat al membrilor oficiului, operaţiunea de completare se repeta până la organizarea oficiului cu numărul legal de membri. (6) Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti indeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art. 36 şi 89 din Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 31^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005. Articolul 32 (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, preşedintele şi vicepresedintii Autorităţii Electorale Permanente şi 11 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale. (2) Desemnarea judecatorilor se face în sedinta publică, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de către preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, dintre judecatorii în exercitiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza într-un proces-verbal semnat de presedinte şi de consultantul-sef al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, care constituie actul de investire. Data sedintei pentru tragerea la sorti se aduce la cunoştinţa publică prin presa scrisa şi audiovizuala, de către preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, cu cel puţin 24 de ore înainte. (3) În termen de 24 de ore de la investire, cei 7 judecatori aleg din randul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi loctiitorul acestuia. (4) În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu preşedintele şi vicepresedintii Autorităţii Electorale Permanente şi cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare. (5) În termen de 48 de ore de la ramanerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judetene în cel puţin 18 judete, pot propune cate un reprezentant în Biroul Electoral Central până la completarea numarului de 11 membri. Completarea se face în functie de numărul candidaturilor depuse pentru consiliile judetene de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorti. Articolul 33 (1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atribuţii: a) urmareste intocmirea de către primari a copiilor de pe listele electorale permanente; b) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirii şi a semnelor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, legal constituite, care au dreptul sa participe la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat după constituirea acestora; c) urmareste şi asigura respectarea şi aplicarea corecta a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe intregul teritoriu al tarii; asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora; d) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenta şi activitatea birourilor electorale de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti; e) primeste şi solutioneaza orice contestaţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, altele decat cele care, prin prezenta lege, sunt date în competenţa birourilor electorale de circumscriptie sau a instanţelor judecătorești; f) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti, numărul de liste complete depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale şi comunică Societatii Române de Televiziune şi Societatii Române de Radiodifuziune situaţia centralizata, în termen de 24 de ore de la intocmire; g) primeste procesele-verbale intocmite de birourile electorale de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, intocmite de birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti; totalizeaza rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidati independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene şi primari, şi asigura publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presa; h) solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala, putand dispune anularea alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, în cazul în care constata, pe baza probelor administrate, ca votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorala respectiva; în astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc în termen de cel mult două saptamani de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleasi condiţii, folosindu-se aceleasi liste electorale şi aceleasi liste de candidati şi candidaturi independente, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidati sau a unor propuneri de candidaturi independente, în sarcina cărora s-a retinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. Existenta fraudei electorale se stabileste de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o; i) indeplineste orice alte atribuţii care îi sunt stabilite prin lege. (2) Biroul Electoral Central acrediteaza, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii straini, precum şi delegaţii mass-media straini şi solutioneaza contestaţiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditarii de către biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucureşti a observatorilor interni. (3) În cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala se poate face numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidatii independenti care au participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea decaderii. Cererea trebuie motivata şi însoţită de dovezile pe care se intemeiaza. Cererea poate fi admisa numai dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia. Cererea trebuie solutionata până la data publicarii rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la cunoştinţa în sedinta publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din tara, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorala, de la data aducerii la cunoştinţa în sedinta publică. (5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 34Biroul Electoral Central îşi inceteaza activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 35 (1) Contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra componentei birourilor electorale se pot face în termen de 48 de ore de la desemnarea presedintilor şi a loctiitorilor acestora sau, după caz, de la completarea birourilor electorale cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale. (2) Contestaţiile se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca sau municipala, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucureşti, şi de Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de doua zile de la inregistrarea contestatiilor. (3) Hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabila şi se comunică, în cazul presedintelui biroului electoral şi loctiitorului acestuia, în termen de 24 de ore, presedintelui tribunalului care, în cazul admiterii contestaţiei, procedeaza la o noua desemnare. Articolul 36Birourile electorale lucreaza în prezenta majorităţii membrilor care le compun şi adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Articolul 37Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi ai aliantelor electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte insarcinari în afara celor prevăzute de prezenta lege. Articolul 38Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie sau ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii în alegeri, sotii, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum şi persoanele care nu au exercitiul drepturilor electorale. Secţiunea a 5-a Candidaturile Articolul 39Numărul consilierilor pentru consiliile locale şi pentru consiliile judetene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare. Articolul 40Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni şi pentru primari se fac pe circumscriptii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor. Articolul 41 (1) Propunerile de candidati se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii organizaţiilor judetene ale acestora, iar în cazul candidaţilor independenti, pe baza listei sustinatorilor. (2) În cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidati trebuie semnate şi de conducerile judetene ale fiecarui partid politic din alianta. Dacă alianţele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, listele se semneaza de conducerea aliantei şi se contrasemnează de conducerea fiecarei organizaţii locale din coalitie. (3) Listele de candidati trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul şi data nasterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, ocupatia, profesiunea şi apartenenta politica a candidaţilor, iar în cazul aliantelor, şi partidul politic care i-a propus. (4) Listele de candidati trebuie să fie insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, scrise, semnate şi datate de candidati. (5) Declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesiunea, ocupatia şi apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum şi precizarea ca intruneste condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. Articolul 42O persoana nu poate accepta candidatura decat pentru o singura circumscriptie electorala, cu excepţia cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local, cat şi pentru consiliul judetean. Articolul 43Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot propune cate o lista de candidati în fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul judetean şi cate un candidat pentru functia de primar. Articolul 44 (1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie să fie sustinuti de minimum 1% din numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale permanente din circumscripţia respectiva, dar nu mai puţin de 50 în cazul comunelor, 100 în cazul localitatilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judetelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localitatilor urbane de rangul I. (2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie să prezinte o lista de sustinatori, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale permanente din circumscripţia pentru care candideaza, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraşelor, 1.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5.000 în cazul municipiului Bucureşti. (3) Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier. Articolul 45 (1) Lista sustinatorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, functia pentru care candideaza, numele şi prenumele sustinatorului, data nasterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnatura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligata ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria raspundere prin care să ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor. (2) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevăzute de lege. (3) Sustinatorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot. Un sustinator poate sprijini cate un singur candidat la functia de consilier local, cate unul la functia de consilier judetean şi cate unul la functia de primar. (4) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria lor raspundere. (5) Lista de sustinatori trebuie însoţită de declaratia de acceptare a candidaturii, data în condiţiile art. 41 alin. (4) şi (5), şi se depune la biroul electoral al circumscriptiei pentru care candideaza. Articolul 46 (1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de forma ale listelor de candidati, precum şi ale listei sustinatorilor. Candidaturile care indeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu indeplinesc condiţiile legale de fond şi de forma se resping de către biroul electoral de circumscriptie. (2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se păstrează la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte doua exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia şi prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se înregistrează de către acesta la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla circumscripţia electorala pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal. (3) În termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afişează de către biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia, la loc vizibil. (4) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu indeplinesc condiţiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către biroul electoral de circumscriptie. Articolul 47Candidatii pot renunta la candidatura până la data tiparirii buletinelor de vot. În acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare scrisa, semnata şi datata de cel în cauza. Articolul 48 (1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea candidaturii. (2) Respingerea de către biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de către candidat, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectiva, în termen de cel mult 48 de ore de la respingere. (3) Contestaţiile trebuie să cuprindă numele şi prenumele, adresa şi calitatea contestatorului, numele şi prenumele persoanei a carei candidatura a fost admisa sau respinsa, prezentarea temeiurilor contestaţiei, data şi semnatura contestatorului şi indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate sa îl reprezinte. (4) Contestaţia şi, dacă este cazul, cererea de recurs se depun la instanţa competenţa să le solutioneze, sub sancţiunea nulitatii. (5) Contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către judecatoria, respectiv tribunalul, în a carei raza teritoriala se afla circumscripţia electorala. Hotărârea nu se comunică. (6) Împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanţa ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza în termen de 24 de ore de la înregistrare. (7) Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabila. Articolul 49După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adauga, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 48 alin. (1), (2), (5) şi (6), birourile electorale de circumscriptie incheie un proces-verbal prin care constata ramanerea definitivă a candidaturilor. Candidaturile definitive se afişează la sediul biroului electoral de circumscriptie, precum şi la sediul sectiilor de votare, după constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui şi prenumelui, apartenentei politice, profesiunii şi ocupatiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi facute publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare în masa, cheltuielile fiind suportate de cei interesati. Secţiunea a 6-a Buletinele de vot Articolul 50Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti. Articolul 51 (1) Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se imprima patrulatere în numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toţi candidatii independenti, în asa fel încât ultima pagina sa ramana alba pentru aplicarea stampilei de control a secţiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza. Buletinele de vot se capseaza. (2) Patrulaterele se imprima paralel între ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, începând cu primul patrulater al coloanei din stanga a primei pagini interioare, care primeste numărul de ordine 1, şi continuand cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primeste numărul de ordine 2, numerotarea continuand până la ultimul patrulater. (3) În unghiul din partea stanga sus a fiecarui patrulater se imprima denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care participa la alegeri ori, după caz, menţiunea "Candidat independent", iar în unghiul din partea dreaptă sus se imprima semnul electoral. (4) În patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume şi prenume şi se inscriu în ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista. (5) Pentru alegerea primarului se imprima în patrulaterele buletinului de vot, în afara elementelor prevăzute la alin. (3), numele şi prenumele candidatului. (6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral de circumscriptie, ţinând seama de numărul patrulaterelor, precum şi de spatiul necesar pentru imprimarea numelui candidaţilor şi a celorlalte date prevăzute la alin. (3), (4) şi (5). (7) Hartia pentru buletinul de vot este de culoare alba şi suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat şi votul dat. (8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau candidati independenti pentru consilieri, precum şi pentru primari, se procedeaza astfel: a) în prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora se inscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de preşedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenta majorităţii membrilor acestuia; b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora se imprima în urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de preşedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti. (9) Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale din judet, respectiv din municipiul Bucureşti, inclusiv pentru circumscripţia electorala judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) şi b) este valabila şi în cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului. (10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii independenti la functia de primar, se imprima un patrulater distinct în partea finala a buletinului de vot, în care acestia sunt inscrisi în ordinea înregistrării candidaturilor. (11) Ordinea stabilita potrivit alin. (8)-(10) se comunică prefectului de către preşedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de către presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti. (12) Tragerea la sorti prevăzută la alin. (8) se face în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care depun liste de candidati. Articolul 52 (1) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale îşi pot stabili semne electorale pe care le comunică Biroului Electoral Central în termen de 3 zile de la constituirea acestuia. (2) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au participat la alegerile locale anterioare îşi pot pastra semnele electorale, având obligaţia să le comunice Biroului Electoral Central potrivit alin. (1). Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice sau aliante electorale decat cu consimtamantul scris al celor cărora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianta initiala. (3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept şi bunelor moravuri şi nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau intr-o combinaţie specifică. (4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebeasca clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt incadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la înscrierea partidului politic sau a aliantei politice. (5) În toate circumscriptiile electorale, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, formate la nivel naţional, respectiv judetean, trebuie să foloseasca acelasi semn electoral. (6) În cazul semnelor electorale noi, dacă acelasi semn este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale, atribuirea se face în beneficiul partidului politic, aliantei politice ori aliantei electorale care a înregistrat prima respectivul semn. Dacă nu se poate stabili prioritatea, se procedeaza la tragerea la sorti efectuata de preşedintele Biroului Electoral Central. (7) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică semnele electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi le comunică prefectilor, până la data ramanerii definitive a candidaturilor, în vederea imprimarii lor pe buletinele de vot. Articolul 53 (1) Imprimarea buletinelor de vot se asigura, prin grija prefectilor, de către birourile electorale de circumscriptie. (2) Pentru întreaga circumscriptie electorala, buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeasi marime, aceleasi caractere şi aceeasi cerneala, într-un numar egal cu al alegatorilor inscrisi în listele electorale, cu un plus de 10%. (3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie judeteana. Acestia au dreptul să solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot dacă numele candidaţilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice ori a aliantelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile. (4) Buletinele de vot trebuie să fie tiparite cel mai tarziu cu 10 zile inaintea alegerilor. Articolul 54 (1) Buletinele de vot se distribuie circumscriptiilor electorale prin grija prefectilor. Buletinele de vot se preiau de către primar, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscriptie, pe bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, incuiate şi sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai tarziu în preziua alegerilor. (2) Distribuirea şi predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de cate 100 de bucăţi. Articolul 55La sediul primariei şi al biroului electoral de circumscriptie, precum şi la sediile sectiilor de votare se afişează, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscriptie. Articolul 56La cererea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau a candidaţilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat. Secţiunea a 7-a Campania electorala Articolul 57Campania electorala începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se incheie în ziua de sambata care preceda data alegerilor, la ora 7,00. Articolul 58 (1) În campania electorala, candidatii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi cetatenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masa. (2) În timpul campaniei electorale se asigura candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzătoare pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, în scoli, universitati, case de cultura, camine culturale şi cinematografe şi se asigura pe bază de înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere. (3) Mijloacele folosite în campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept. (4) Este interzisa organizarea acţiunilor de campanie electorala în unitatile militare, precum şi în spatiile din scoli şi universitati în perioada de desfăşurare a cursurilor. Articolul 59 (1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să serveasca urmatoarelor interese generale: a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţa de cauza; b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale şi candidaţilor, de a se face cunoscuti şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale; c) ale radiodifuziunilor, de a-şi exercită drepturile şi responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist. (2) Radiodifuzorii publici şi privati sunt obligati să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, precum şi pentru toţi candidatii. Articolul 60 (1) În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu continut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în urmatoarele tipuri de emisiuni: a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute; b) emisiuni electorale - în care candidatii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorala; c) dezbateri electorale - în care candidatii, jurnalistii, analistii şi alti invitati pun în discutie programele electorale şi temele de interes public. (2) Posturile private de radio şi televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevăzute la alin. (1). (3) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorala. (4) Spoturile publicitare de 20-30 de secunde care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). (5) Este interzisa cumpararea de spatii de emisie în vederea difuzarii de clipuri sau de emisiuni electorale. Articolul 61 (1) Accesul partidelor politice parlamentare, aliantelor politice şi aliantelor electorale ale acestora, precum şi al candidaţilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune şi de televiziune numai în măsura în care depun liste de candidati în minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intră în raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat în aceste situaţii trebuie să fie proportional cu numărul listelor complete de candidati depuse în teritoriul respectiv şi se calculeaza de Societatea Română de Televiziune şi de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile publice naţionale de radiodifuziune şi de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale care depun liste complete de candidati în cel puţin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete. Timpul de antena se acordă după ramanerea definitivă a candidaturilor, trebuie să fie proportional cu numărul listelor complete de candidati depuse şi se calculeaza de Societatea Română de Televiziune şi de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central. (2) Organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale au acces la serviciile publice teritoriale şi naţionale de radiodifuziune şi de televiziune, dacă participa la alegeri cu liste de candidati în circumscriptiile electorale din judete şi în mod proportional cu ponderea lor în totalul populatiei judeţului, respectiv a României. (3) Până la calcularea timpilor de antena, conform alin. (1) şi (2) partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale reprezentate în Parlament primesc timpi de antena proportional cu ponderea lor parlamentara. (4) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum şi al candidaţilor independenti şi al organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale la posturile private de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai în cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispoziţiilor art. 60. (5) Este interzisa contractarea de timpi de antena în scopuri publicitare, pentru şi în favoarea participantilor la campania electorala, sau cedarea timpilor de antena candidaţilor de către societăţile comerciale cu capital public sau privat, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau persoanele fizice. (6) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, candidatii independenti, precum şi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale au obligaţia să solicite, în termen de 20 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică a datei alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune şi de televiziune, publice şi private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute după acest termen nu se iau în considerare. (7) Timpii de antena la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi şi vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, insumate pe întreaga durata a desfăşurării campaniei electorale. Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucureşti şi cei din municipiile reşedinţa de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice naţionale de radiodifuziune şi de televiziune în acelasi interval de timp de cel mult 5 minute, insumate pe întreaga durata a desfăşurării campaniei electorale. (8) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice şi aliante electorale, candidaţilor independenti şi ai organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale se realizează în direct sau se înregistrează, în proportiile stabilite de acestia. (9) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. Articolul 62 (1) În perioada campaniei electorale, candidatii şi reprezentantii partidelor politice aflate în competitie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 59, 60 şi 61. (2) În perioada campaniei electorale, candidatii şi reprezentantii partidelor politice aflate în competitie nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privati. Articolul 63 (1) Radiodifuzorii publici şi privati au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redactionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi impartial. (2) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corecta a publicului. (3) Candidatii care au deja functii publice pot aparea în emisiunile informative strict în probleme legate de exercitarea functiei lor. (4) În cazul în care în emisiunile informative se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al autorităţilor trebuie prezentat şi un punct de vedere opus. Articolul 64 (1) Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanta. (2) În cadrul emisiunilor electorale, candidatii au urmatoarele obligaţii: a) sa nu puna în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice; c) sa probeze eventualele acuzatii cu incidenţa penala sau morala aduse unui alt candidat; d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuala sau etnie. Articolul 65Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au urmatoarele obligaţii: a) să fie impartiali; b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; c) sa formuleze clar intrebarile, fără a fi tendentioase sau partinitoare; d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite; e) sa intervina atunci când, prin comportamente sau exprimari, invitatii încalcă dispozitiile art. 64 alin. (2); în cazul în care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz. Articolul 66 (1) În cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informaţii: a) denumirea institutiei care a realizat sondajul; b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizata; c) dimensiunea esantionului şi marja maxima de eroare; d) cine a solicitat şi cine a platit efectuarea sondajului. (2) Televotul sau anchetele facute pe strada, în randul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic. Articolul 67Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise: a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala; b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (4); c) comentarii privind campania electorala. Articolul 68În ziua votării este interzisa prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării. Articolul 69 (1) Candidatii şi partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica. (2) Candidatii şi partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiaza de drept la rectificare. (3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligaţii privind dreptul la replica şi rectificare: a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzata în ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata în cel mult 12 ore de la primirea solicitarii; b) sa comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luata; în cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului; c) sa difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata în ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza în preziua votării; d) sa difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului. (4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevada în program, imediat după emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor şi a replicilor ca urmare a sesizarilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie. Articolul 70 (1) Radiodifuzorii trebuie să asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) Inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie tinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficiala a rezultatelor. Articolul 71 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 59-70 atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constata şi sanctiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de către cei interesati. Articolul 72 (1) Primarii sunt obligati ca până la începerea campaniei electorale sa stabileasca prin dispoziţie locuri speciale pentru afisaj electoral, ţinând seama de numărul partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, precum şi de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stanjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. (2) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri şi candidaţilor independenti. (3) Este interzisa utilizarea de către un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel încât sa impiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral. (4) Un afis electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latura şi 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura şi 250 mm cealalta latura. (5) În alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1) afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. (6) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice astfel încât sa evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. (7) Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afiselor electorale. Articolul 73 (1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează, solutionand plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorala în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea deontologiei electorale. (2) Dacă biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autorităţile competente. (3) Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti, iar împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la Biroul Electoral Central; solutia data asupra contestaţiei este definitivă. (4) Solutionarea plangerilor şi a contestatiilor se face în termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presa şi se afişează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis. Capitolul III Desfăşurarea alegerilor Articolul 74 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să posede un numar suficient de cabine, urne şi stampile de votare, care se asigura de către primari. (2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeasi incapere în care îşi desfăşoară activitatea preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia. (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispună masurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. (4) Preşedintele dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot. Articolul 75 (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot şi a stampilelor necesare votării, după care inchide şi sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control a secţiei de votare. (2) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea stampilei de control a secţiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora. Articolul 76 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurgă în bune condiţii. În acest scop puterile lui se intind şi în afara localului secţiei de votare, până la o distanta de 500 metri. (2) La desfăşurarea operaţiunilor de votare pot asista observatori straini şi observatori interni, acreditati în acest scop. (3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentanti ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apararea drepturilor omului şi sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organizaţii nu pot fi membri ai vreunui partid politic. (4) Acreditarea observatorilor interni poate fi contestata la Biroul Electoral Central. (5) În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare, candidaţilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum şi reprezentantilor mass-media români şi straini, nici o altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare. (6) Pentru menţinerea ordinii în localul secţiei de votare şi în imprejurimile acestuia, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziţie prin grija prefectilor. Articolul 77Votarea are loc intr-o singura zi. Ea începe la ora 7,00 şi se inchide la ora 21,00. Articolul 78 (1) Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea, potrivit delimitarii facute conform art. 15, şi unde sunt inscrisi în copia de pe listele electorale permanente sau în lista suplimentara întocmită de primar conform dispoziţiilor art. 19 alin. (1). (2) Accesul alegatorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numarului cabinelor. Fiecare alegator prezinta actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare care, după verificarea inscrierii în lista electorala a celui în cauza, îi incredinteaza buletinele de vot şi stampila cu menţiunea "votat". (3) Alegatorii voteaza separat, în cabine închise, aplicand stampila cu menţiunea "votat" în patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care îl voteaza. (4) Stampila cu menţiunea "votat" trebuie să fie rotunda şi astfel dimensionata încât să fie mai mica decat patrulaterul în care se aplică. (5) După ce au votat, alegatorii indoaie buletinele de vot astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramana în afara şi le introduc în urna, având grija sa nu se deschidă. (6) Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. (7) În cazul în care buletinul de vot se deschide în asa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se da alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, facandu-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare. (8) Stampila cu menţiunea "votat", incredintata pentru votare, se restituie presedintelui, care o aplica pe actul de identitate, mentionand şi data scrutinului. În cazul alegatorilor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea "votat" şi data scrutinului. (9) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegator în cabina de votare sa nu se prelungească nejustificat. Articolul 79Prin excepţie de la prevederile art. 78 alin. (1), preşedintele şi membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul insarcinat cu menţinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde îşi indeplinesc atribuţiile, dacă domiciliaza în unitatea administrativ-teritoriala pentru care se voteaza la sectia respectiva. Acestia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în lista suplimentara şi trebuie să fie radiati din copia de pe lista electorala permanenta existenta la sectia de votare în a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Articolul 80Candidatii şi alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. În asemenea cazuri, identitatea celui în cauza se stabileste de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin orice mijloace. În cazul în care contestaţia este intemeiata, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îl opreste de la vot pe alegatorul contestat, consemneaza faptul într-un proces-verbal şi sesizeaza autorităţile politienesti. Articolul 81 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăşi o ora şi este anunţată prin afisare la usa localului de vot cu cel puţin o ora înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi doua ore. (2) În timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot şi toate lucrarile biroului electoral rămân sub paza permanenta, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în acelasi timp. (3) Persoanele care, potrivit art. 76 alin. (5), au dreptul sa asiste la votare nu pot fi obligate sa părăsească sala de votare pe timpul suspendarii operaţiunilor. Articolul 82 (1) Prezenta oricarei persoane în cabinele de vot, în afara celei care voteaza, este interzisa. (2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul sa cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Articolul 83 (1) Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora sau a conducătorului institutiei sanitare ori de ocrotire sociala în care cei în cauza sunt internati, ca o echipa formata din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urna speciala şi cu materialul necesar votării - stampila cu menţiunea "votat" şi buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare existente la sectia respectiva. Lista se semneaza de presedinte şi se stampileaza, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie. (3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) şi (2) pot vota numai persoanele care domiciliaza în raza circumscriptiei electorale respective şi numai dacă se asigura secretul votului. Articolul 84La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declara votarea inchisa. Capitolul IV Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor Secţiunea 1 Stabilirea rezultatelor votării Articolul 85 (1) După incheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare procedeaza la anularea buletinelor de vot neintrebuintate şi, după verificarea integritatii sigiliilor, la deschiderea urnelor. Anularea buletinelor neintrebuintate se face prin înscrierea pe acestea a cuvantului "ANULAT" sau prin aplicarea unei stampile conţinând acest cuvant. Deschiderea urnelor se face numai în prezenta membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor care au dreptul sa asiste la votare. La numararea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanti în biroul electoral al secţiei de votare şi sunt mandataţi de către conducătorii organizaţiilor judetene ale acestora. (2) Preşedintele citeşte cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin de vot, lista de candidati care a fost votata sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent ori numele şi prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat şi arata buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise sunt aşezate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidati independenti şi sunt numarate şi legate separat. (3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a secţiei de votare, buletinele de vot de alt model decat cel legal aprobat, buletinele de vot care nu au aplicata stampila cu menţiunea "votat" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau în afara acestora; aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. Votul este valabil în cazul în care stampila a depasit limitele unui patrulater, dacă opţiunea alegătorului este totusi evidenta. (4) Rezultatul votului se consemneaza în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar. Tabelele se intocmesc de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de presedinte. Dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca şi ei un tabel. La municipiul Bucureşti se întocmeşte şi un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti. (5) În tabelele prevăzute la alin. (4) se inscriu numărul total al votantilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidati sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenti şi ale celor pentru functia de primar, precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare. Articolul 86 (1) După numararea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare incheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, precum şi pentru primar, cate un proces-verbal, în doua exemplare. (2) În municipiul Bucureşti, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare incheie, după acelasi model, şi cate un proces-verbal pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi cate unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti. (3) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegatorilor prevăzut în copia de pe lista electorala permanenta, în listele electorale suplimentare şi în extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale, din care:- numărul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;- numărul total al alegatorilor în cazul cărora s-a folosit urna speciala; b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale existente la secţie, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale suplimentare;- numărul total al alegatorilor în cazul cărora s-a folosit urna speciala; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent; f) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar; g) expunerea pe scurt a intampinarilor formulate şi a modului de solutionare a acestora, precum şi a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie; h) starea sigiliilor de pe urne la incheierea votării; i) numărul buletinelor de vot primite; j) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate. (4) Procesele-verbale se semneaza de presedinte şi de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi poarta stampila de control. Semnaturile se pun în dreptul numelui şi prenumelui şi, după caz, al apartenentei politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezinta. (5) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral nu are nici o influenţa asupra valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor. Preşedintele menţionează motivele care au impiedicat semnarea. (6) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de către preşedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata în scris înainte de intocmirea procesului-verbal. Articolul 87 (1) În timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare şi totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale, se pot face intampinari cu privire la aceste operaţiuni. (2) Biroul electoral al secţiei de votare hotaraste de îndată asupra intampinarilor formulate. (3) Împotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii intampinarii se pot formula contestatii în scris. Contestaţiile se prezinta presedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovadă de primire. Articolul 88 (1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar, se întocmeşte cate un dosar care cuprinde: procesul-verbal şi contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate. Dosarele se sigileaza, se stampileaza, se transporta cu paza militara şi se predau biroului electoral de circumscriptie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în cel mult 24 de ore de la incheierea votării. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie insotit de cel puţin 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti de către presedinte. (2) Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal. Secţiunea a 2-a Constatarea rezultatelor alegerilor Articolul 89 (1) După primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti procedeaza la ordonarea acestora pe categorii de autorităţi ale administraţiei publice locale pentru care au avut loc alegeri. (2) Dosarele conţinând procesul-verbal cu rezultatul numararii voturilor pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi celelalte documente prevăzute la art. 88 se predau loctiitorului presedintelui biroului electoral de circumscriptie electorala pe bază de proces-verbal, care, împreună cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorti efectuata de preşedintele biroului, le transporta cu paza militara şi le preda biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Predarea dosarelor către biroul electoral de circumscriptie judeteana se face pe bază de proces-verbal în care se consemneaza, în mod obligatoriu, numărul de dosare prevăzute în procesulverbal mentionat la alin. (2) şi numărul de dosare predate efectiv. Articolul 90 (1) După primirea dosarelor conţinând proceseleverbale cu rezultatul numararii voturilor de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare şi după solutionarea contestatiilor formulate, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucureşti şi judeteana, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti, procedeaza la totalizarea voturilor exprimate şi la atribuirea mandatelor, în condiţiile prezentei legi. (2) În acest scop biroul electoral de circumscriptie consemneaza, pe întreaga circumscriptie, separat pentru fiecare lista de candidati sau candidati independenti, numărul de voturi obtinute. (3) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucureşti, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti, insumeaza numărul de voturi obtinute de fiecare candidat la functia de primar, respectiv la functia de primar general al municipiului Bucureşti. (4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie pot asista candidatii şi persoanele acreditate în acest scop, precum şi persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1). Articolul 91Alegerile pentru consilieri şi pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegatorilor care au participat la vot. Articolul 92 (1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscriptie stabileste pragul electoral al circumscriptiei, reprezentand 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripţia respectiva. În cazul aliantelor politice sau aliantelor electorale, la pragul de 5% se adauga pentru al doilea membru al aliantei 2%. Pentru alianţele cu cel puţin 3 membri, pragul electoral este de 8%. (2) Repartizarea mandatelor se face avandu-se în vedere numai partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidatii independenti care au intrunit pragul electoral prevăzut la alin. (1). (3) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel: a) în prima etapa, biroul electoral de circumscriptie stabileste numărul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum şi candidaţilor independenti, pe baza coeficientului electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele şi candidatii independenti care au intrunit pragul electoral la numărul total al mandatelor de consilier din circumscripţia respectiva; biroul electoral de circumscriptie repartizeaza fiecarei liste atatea mandate de cate ori coeficientul electoral se include în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectiva; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obţinut un numar de voturi cel puţin egal cu coeficientul electoral. Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale voturile care au ramas după atribuirea mandatelor, precum şi cele inferioare coeficientului electoral; b) în a doua etapa, biroul electoral de circumscriptie repartizeaza mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzand partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au intrunit pragul electoral, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizeaza partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, în ordinea inscrierii acestora în tabel, cate unul pentru fiecare partid politic, alianta politica şi alianta electorala. Dacă nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operaţiunea se repeta până la epuizarea acestora. (4) În cazul în care nici una dintre organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, alta decat cea maghiara, nu a obţinut cel puţin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele rămase din prima etapa, organizaţiei care a intrunit pragul electoral şi a obţinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizaţii. (5) Dacă în cursul operaţiunilor prevăzute la alin. (3) se constată că doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta este repartizat partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale care a obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti. (6) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de circumscriptie în ordinea inscrierii candidaţilor pe lista şi începe cu lista de candidati pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi. (7) Dacă unui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se cuvin mai multe mandate decat candidatii inscrisi în lista, mandatele rămase se atribuie celorlalte liste de candidati sau candidaţilor independenti, potrivit prevederilor alin. (3). (8) În situaţia în care nici un partid politic, nici o alianta politica sau alianta electorala nu realizează pragul electoral, iar numărul candidaţilor independenti care au realizat pragul electoral este mai mic decat numărul mandatelor de consilier din circumscripţia respectiva, diferenţa de mandate este repartizata primelor 3 partide politice, aliante politice sau aliante electorale, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale i se repartizeaza cate un mandat. Operaţiunea se repeta până la epuizarea tuturor mandatelor. (9) Candidatii inscrisi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declarati supleanti în listele respective. În caz de vacanta a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt inscrisi în liste, dacă, până la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele electorale pe listele cărora au candidat supleantii confirma în scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit aliante politice sau aliante electorale, ca supleantii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz. (10) În caz de vacanta a mandatului unui consilier independent sau al unui consilier aparţinând unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale, care nu mai are supleanti pe lista, precum şi în cazul unui consilier ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, în condiţiile legii, din registrul partidelor politice, indiferent de motivul radierii, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista care a obţinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate. Articolul 93 (1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie. (2) Este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. (3) Dacă nici unul dintre candidati nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza în procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie, se organizeaza un al doilea tur de scrutin. (4) Un al doilea tur de scrutin se organizeaza şi în caz de balotaj între mai mulţi candidati la functia de primar. (5) La al doilea tur de scrutin participa numai candidatii clasaţi pe primele doua locuri, respectiv candidatii aflati în situaţie de balotaj. (6) Al doilea tur de scrutin are loc la doua saptamani de la primul tur. (7) În al doilea tur de scrutin este declarat primar candidatul care a obţinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate. Articolul 94 (1) În cazul în care unul dintre candidatii la functia de primar, între care urmeaza să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor. (2) Dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) se produc în cazul unuia dintre candidatii aflati în situaţia de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat. Articolul 95 (1) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucureşti şi de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, incheie, separat, cate un proces-verbal pentru consiliul local şi pentru primar, respectiv pentru consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor. (2) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegatorilor prevăzuţi în copiile de pe listele electorale permanente din circumscripţia electorala, în listele electorale suplimentare şi în extrasul folosit la exprimarea votului prin urna speciala, din care:- numărul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;- numărul total al alegatorilor în cazul cărora s-a folosit urna speciala; b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale din circumscripţia electorala, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale suplimentare;- numărul total al alegatorilor în cazul cărora s-a folosit urna speciala; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul total al voturilor nule; e) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati pentru functia de consilier sau de fiecare candidat independent; f) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti; g) numele şi prenumele candidaţilor aleşi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus, respectiv menţiunea de candidat independent; h) numele şi prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucureşti, ales şi partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care l-a propus ori menţiunea de candidat independent; i) expunerea pe scurt a intampinarilor şi contestatiilor formulate şi a hotărârilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotărârile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive; j) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate. (3) Procesele-verbale se intocmesc în doua exemplare şi se semneaza de către presedinte şi ceilalti membri ai biroului electoral de circumscriptie şi poarta stampila acestuia. (4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral de circumscriptie nu are nici o influenţa asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele menţionează motivele care au impiedicat semnarea. (5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat şi semnat de presedinte şi de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului local, respectiv consiliului judetean sau, după caz, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se inainteaza, cu paza militara, în cel mult 48 de ore, la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla circumscripţia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar în cazul primarului general al municipiului Bucureşti, la Tribunalul Bucureşti, în vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare. (6) Al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucureşti se trimite, în termen de 24 de ore, la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (7) La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscriptie ori reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care au depus listele de candidati, precum şi candidaţilor independenti li se elibereaza, în mod obligatoriu, de către preşedintele sau vicepresedintele biroului electoral o copie certificata de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulata în scris înainte de intocmirea procesului-verbal. (8) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau judeteana, după caz, elibereaza certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali şi primarului, respectiv consilierilor judeteni. (9) Pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, certificatele doveditoare ale alegerilor se elibereaza de Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti, iar pentru consilieri şi pentru primarul de sector, de către biroul electoral de circumscriptie de sector. Articolul 96 (1) Pe baza proceselor-verbale prevăzute la art. 95 alin. (5) şi (6) şi a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, centralizeaza voturile şi rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi candidati independenti şi incheie cate un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeteni şi pentru consilierii municipiului Bucureşti, respectiv pentru primar şi primarul general al municipiului Bucureşti. (2) Procesul-verbal se incheie în doua exemplare, în termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie, şi cuprinde: a) numărul total al alegatorilor prevăzuţi în copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptiile electorale din judet, în listele electorale suplimentare şi în extrasele folosite la exprimarea votului prin urna speciala, din care:- numărul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;- numărul total al alegatorilor în cazul cărora s-a folosit urna speciala; b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale suplimentare;- numărul total al alegatorilor în cazul cărora s-a folosit urna speciala; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul total al voturilor nule; e) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum şi pe candidati independenti. f) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidati independenti; g) numărul total al mandatelor de consilieri, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidati independenti; h) numărul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidati independenti. (3) Procesul-verbal se semneaza de presedinte şi de membrii biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de circumscriptie a municipiului Bucureşti, şi poarta stampila acestuia. (4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are nici o influenţa asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele menţionează motivele care au impiedicat semnarea. (5) Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza, în termen de 24 de ore de la intocmire, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscriptii, cu paza militara, la Biroul Electoral Central. (6) Biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, da publicităţii, prin monitorul oficial al judeţului, rezultatul alegerilor pentru judeţul în cauza, respectiv pentru municipiul Bucureşti. Articolul 97 (1) Dispozitiile prezentului capitol privitoare la birourile electorale ale sectiilor de votare se aplică în mod corespunzător şi birourilor electorale ale sectiilor de votare din municipiul Bucureşti. (2) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca şi municipala se aplică în mod corespunzător şi birourilor electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucureşti şi, după caz, biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti. (3) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie judeteana se aplică, dacă este cazul, în mod corespunzător, şi biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucureşti. Articolul 98Candidatii aleşi atât în functia de consilier local, cat şi în functia de consilier judetean sunt obligati ca, în termen de 10 zile de la data ultimei validari, sa opteze pentru una dintre cele doua calităţi. Locurile devenite astfel vacante se completeaza potrivit art. 92 alin. (9) şi (10). Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care nu pot fi în acelasi timp şi membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Capitolul V Contraventii şi infractiuni Articolul 99Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) înscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator în mai multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art. 45; b) incalcarea dispoziţiilor referitoare la afisarea listelor de candidati şi a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale; c) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente în condiţii necorespunzatoare; d) neefectuarea la termen a comunicarilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente; e) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate; f) necomunicarea către judecatorii a modificarilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primarie; g) neluarea de către organizatori a masurilor necesare desfăşurării normale a adunarilor electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidati, de bauturi alcoolice în timpul adunarilor sau, în ziua votării, în perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art. 76 alin. (1); h) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricăror alte afise ori anunturi de propaganda electorala; i) afisarea mijloacelor de propaganda electorala în alte locuri decat cele permise potrivit prevederilor legale; j) acceptarea de către o persoană a inscrierii sale în mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publică; k) neaducerea la cunoştinţa publică de către membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi; l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 76 alin. (5) în localul de vot; m) refuzul de a se conforma dispoziţiilor presedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în imprejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 76 alin. (1); n) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot şi stampila de votare alegătorului inscris în lista, care prezinta actul de identitate, precum şi inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate; o) incalcarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a prevederilor art. 85 şi intocmirea proceselor-verbale cu incalcarea dispoziţiilor art. 86; p) parasirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-verbal; q) continuarea propagandei electorale după incheierea campaniei electorale potrivit dispoziţiilor art. 57, precum şi sfatuirea alegatorilor, în ziua votării, la sediul sectiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 76 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti; r) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala; s) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora; s) refuzul presedintelui biroului electoral sau a loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi; t) nerespectarea de către primar a prevederilor art. 16 alin. (2). Articolul 100Contraventiile prevăzute la art. 99 lit. h), i), l) şi t) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d), e) şi f), cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, cele de la lit. j), k), o), p), q), r), s) şi s), cu amendă de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), m) şi n), cu amendă de la 11.000.000 lei la 15.000.000 lei. Articolul 101 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 99, respectiv art. 100, se fac de: a) politisti, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), g), h), i), k), l), m), n) şi q); b) primari şi imputernicitii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. e) şi h); c) preşedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. j), o), p) şi r); d) preşedintele biroului electoral, în cazul savarsirii contraventiilor de către membrii biroului electoral, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul savarsirii contraventiilor de către presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către loctiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. s) şi s); e) imputernicitii presedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), c), d), e) şi f); f) prefecti şi subprefecti, pentru faptele prevăzute la art. 99 lit. t). (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 100, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Contraventiilor prevăzute la art. 99 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 102 (1) Menţionarea în declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevarate constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Înscrierea, cu stiinta, în copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise în lista electorala permanenta constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Articolul 103 (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În cazul în care prin fapta prevăzută la alin. (1) s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sănătăţii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau a unui organ, încetarea funcţionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea în primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani. (3) Tentativa se pedepseste. Articolul 104 (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Articolul 105 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinarii alegătorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar sau de consilier, precum şi primirea acestora de către alegatori constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanei care voteaza fără a avea drept de vot ori alegătorului care voteaza de mai multe ori în ziua alegerilor. (3) Tentativa se pedepseste. Articolul 106 (1) Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urna a unui numar suplimentar de buletine faţă de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum şi utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Articolul 107 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava. (2) Tentativa se pedepseste. Articolul 108 (1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilita pentru închiderea votării, precum şi utilizarea urnei speciale în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 83 constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Articolul 109 (1) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al secţiei de votare constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani. (2) Aceeasi pedeapsa se aplică şi persoanei care transporta urna speciala fără a face parte din biroul electoral al secţiei de votare. (3) Tentativa se pedepseste. Articolul 110Limitele pedepselor pentru infractiunile prevăzute în Codul penal ori în legile penale speciale, savarsite în legătură cu desfăşurarea alegerilor, se majoreaza cu jumatatea maximului special. Articolul 111Pentru toate infractiunile prevăzute în prezenta lege, savarsite în legătură cu alegerea consilierilor şi a primarilor, actiunea penala se pune în miscare din oficiu. Articolul 112Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevăzute la art. 99 lit. i) şi r) ori a infracţiunilor prevăzute la art. 105 şi 106 sau rezultate din comiterea acestora se confisca. Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 113 (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suporta din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judetelor sau al municipiului Bucureşti, după caz. (2) Sediul, dotarea şi cheltuielile Biroului Electoral Central se asigura de către Guvern. Sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscriptie judeteana şi, după caz, ale birourilor electorale judetene se asigura de către primarii municipiilor reşedinţa de judet, împreună cu presedintii consiliilor judetene şi cu prefectii, iar cele ale birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale sectiilor de votare, de către primar, împreună cu prefectii. (3) Membrilor birourilor electorale, statisticienilor şi personalului tehnic auxiliar li se acordă o indemnizatie stabilita prin hotărâre a Guvernului. Articolul 114Prefectii şi subprefectii nu pot candida şi nu pot participa la actiunile din campania electorala, sub sancţiunea demiterii din functie, decat în situaţia în care demisioneaza cu cel puţin 50 de zile inaintea datei alegerilor. Articolul 115Actele intocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru. Articolul 116 (1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene şi primarii trebuie să asigure, pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cat funcţionează acestea. (2) Membrii birourilor electorale, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar, care au calitatea de angajat cu contract de muncă sau sunt numiti intr-o functie publică, se considera detasati, pe perioada cat îşi desfăşoară activitatea, la birourile electorale. (3) Delegaţii acreditati pot asista la operaţiunile electorale numai dacă prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatarii unor neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau împotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi incalcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea acreditarii de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare. Articolul 117 (1) Judecarea de către instanţa a intampinarilor, contestatiilor şi a oricăror alte cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanţa preşedinţială, cu participarea obligatorie a procurorului. (2) Împotriva hotărârilor definitive şi irevocabile, pronuntate de instantele judecătorești potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac. Articolul 118 (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se calculeaza din ziua când incep să curgă până, inclusiv, în ziua în care se implinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucratoare. (2) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale şi instantele de judecată trebuie să asigure permanenta activităţii necesare în vederea exercitarii de către cetăţeni a drepturilor electorale. Programul de activitate al acestora pentru toata perioada electorala este afisat la loc vizibil şi respectat cu strictete. Articolul 119 (1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă nu participa la vot şi nu sunt avute în vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor, pe întreaga durata stabilita prin hotărâre. (2) Pentru persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventiva se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 83 privind urna speciala, în măsura în care se solicita aceasta modalitate de vot. (3) În condiţiile alin. (2) voteaza numai persoanele care domiciliaza în raza teritoriala a circumscriptiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale în care au loc alegeri. Articolul 120În sensul prezentei legi, organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale legal constituite sunt asimilate partidelor politice. Articolul 121 (1) În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare şi al listei sustinatorilor, precum şi al stampilelor birourilor electorale de circumscriptii, birourilor electorale judetene şi ale Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, modelul stampilei de control şi al stampilei cu menţiunea "votat", al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării şi al certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi primarului. (2) Predarea şi primirea formularelor, stampilelor şi celorlalte materiale necesare votării se fac pe bază de proces-verbal. Articolul 122Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar. Articolul 123Birourile electorale de circumscriptie judeteana şi a municipiului Bucureşti îi acrediteaza ca observatori interni numai pe cetatenii cu drept de vot împuterniciţi de o organizaţie neguvernamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor omului, infiintata legal cu cel puţin 6 luni inaintea începerii campaniei electorale. Articolul 124Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se acordă pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei electorale judetene sau a municipiului Bucureşti, numai la cererea organizaţiilor menţionate la art. 123, însoţită de declaratia scrisa a fiecarui observator ca va respecta condiţiile de acreditare; declaratia se da pe propria raspundere şi constituie act de drept public, cu toate consecintele prevăzute de lege; condiţiile acreditarii sunt cele prevăzute în art. 116 alin. (3) şi sunt menţionate în actul de acreditare. Articolul 125Organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 123 le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 116 alin. (3). Articolul 126Guvernul stabileste durata şi condiţiile de pastrare a buletinelor de vot intrebuintate, a celor contestate, precum şi a celor neintrebuintate, a stampilelor şi a celorlalte materiale necesare votării. Articolul 127 (1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvarii unor consilii locale ori judetene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucureşti ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ca urmare a invalidarii sau declararii vacante a functiei de primar. (2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizeaza alegeri pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru primarul general al municipiului Bucureşti. Articolul 128Prin denumirea birou electoral de circumscriptie, folosita în prezenta lege, se înţelege biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, inclusiv a municipiului Bucureşti, şi judeteana, precum şi a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului. Articolul 129Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUBucureşti, 25 martie 2004.Nr. 67-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
 • LEGE nr. 101 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 59 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • LEGE nr. 4 din 18 martie 1975 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală şi din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 159 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • COD PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*) (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003*)
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 (*republicată*) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • LEGE nr. 393 din 7 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 298 din 25 noiembrie 2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 463 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 280 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 71 din 22 aprilie 2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 219 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/ agenţiilor Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • LEGE nr. 220 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021