Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007

  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de derulare în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) NSIP - Programul NATO de Investiții în Securitate, destinat finanțării obiectivelor și facilităților necesare pentru sprijinirea activităților comandamentelor strategice ale NATO, recunoscute ca depășind cererile în domeniul apărării naționale ale fiecărei țări membre NATO;b) fonduri financiare NSIP - sumele destinate realizării proiectelor NSIP, provenite din contribuțiile țărilor membre NATO, inclusiv România;c) contribuție financiară la NSIP - suma necesară îndeplinirii obligațiilor României de contributor la NSIP, a cărei plată se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării;d) cofinanțare la NSIP - sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale, destinate îndeplinirii obligației naționale pentru realizarea proiectelor NSIP, precum și pentru cheltuielile neeligibile aferente realizării acestora în România;----------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.e) proiect NSIP în România - proiectul de investiție prin care se realizează bunuri NSIP în România din fonduri financiare NSIP și cofinanțare la NSIP prin proceduri de achiziție autorizate de organismele NATO;----------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.f) bunuri NSIP în România - bunuri care se realizează în condițiile prezentei legi, care intră în proprietatea publică a statului român și în administrarea Ministerului Apărării Naționale; (la 10-03-2018, Litera f) din Articolul 2 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 59 din 6 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) g) utilizator al bunurilor NSIP în România - o țară membră sau o entitate NATO care folosește bunurile NSIP în scopul îndeplinirii misiunilor organizației, având responsabilitatea asigurării resurselor pentru operare și mentenanță, dacă organismele NATO nu dispun altfel.----------Lit. g) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. Articolul 3(1) Proiectele NSIP în România se derulează prin Ministerul Apărării, după semnarea de către ministrul apărării a documentelor de acceptare a acestora.(2) Implementarea proiectelor NSIP în România se realizează prin structurile Ministerului Apărării cu atribuții în managementul proiectelor de investiții, conform cadrului juridic, tehnic, financiar și administrativ al NATO, în colaborare cu structurile de specialitate NATO. Articolul 4(1) Finanțarea proiectelor NSIP în România se realizează din:a) fonduri financiare NSIP;b) cofinanțare la NSIP;c) alte fonduri financiare destinate administrării și utilizării sumelor prevăzute la lit. a) și b).(2) Fondurile financiare necesare pentru activitățile de operare, întreținere și reparații curente ale bunurilor NSIP în România se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, pe toată durata de existență a acestora în România, dacă organismele NATO nu dispun altfel.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. Articolul 5(1) Achizițiile pentru implementarea proiectelor NSIP în România se desfășoară potrivit procedurii stabilite de organismele NATO cu atribuții în domeniu.(2) La procedura prevăzută la alin. (1) pot participa numai operatorii economici care au obținut declarații de eligibilitate eliberate de autoritățile competente din țările membre NATO.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.(3) Documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor NSIP în România, finanțate potrivit art. 4 alin. (1), se elaborează și se aprobă la nivel național, în forma și conținutul prevăzute în documentele NATO.----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. Articolul 6(1) Ministerul Apărării Naționale este autorizat să gestioneze și să utilizeze sumele prevăzute la art. 4 alin. (1), prin contul "Disponibil pentru proiecte NSIP", deschis la Trezoreria Statului.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.(2) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (1) sunt purtătoare de dobândă, care este destinată plății unor cheltuieli aferente derulării proiectelor NSIP în România.(3) Plățile în avans din fondurile prevăzute la art. 4 se efectuează și se justifică potrivit legislației naționale. Articolul 7Disponibilitățile rămase la finele exercițiului bugetar în contul "Disponibil pentru proiecte NSIP" se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. Articolul 8(1)  În situația în care, pentru realizarea proiectelor NSIP în România, transferul fondurilor financiare NSIP nu se efectuează la termenele stabilite, sumele necesare plăților scadente se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.(2) Ministerul Apărării își reconstituie plățile de casă efectuate cu fondurile prevăzute la alin. (1) în cursul aceluiași an bugetar.(3) Sumele recuperate după încheierea anului bugetar în care au fost efectuate plățile se virează ca venit la bugetul de stat. Articolul 9(1) Livrările de bunuri, execuția de lucrări și prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, indiferent de modul de finanțare, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.(2) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la alin. (1), se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 10Bunurile destinate realizării proiectelor NSIP în România sunt scutite de taxe vamale. Articolul 11Se abilitează ministrul apărării naționale să emită ordine și instrucțiuni pentru punerea în aplicare a prezentei legi.----------Art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 2 noiembrie 2007.Nr. 294.------

  Noutăți

 • LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 160 din 11 iulie 2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
 • LEGE nr. 173 din 9 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011
 • LEGE nr. 32 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 62 din 22 septembrie 1993 pentru modificarea articolului 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 482 din 18 noiembrie 2003 pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenţiei privind înfiinţarea Biroului European al Radiocomunicaţiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • LEGE nr. 90 din 3 aprilie 2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 108 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii
 • ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne"
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 427 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 230 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 769 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 20 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rafaila prin reorganizarea comunei Todireşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 147 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 246 din 7 decembrie 2017 privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema tarii şi sigiliul statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • LEGE nr. 30 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 • LEGE nr. 194 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 598 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 106 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 255 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 82 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Vilnius la 8 martie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 79 din 22 septembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Croaţia, încheiat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 36 din 22 martie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021