Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995 -
LEGE Nr. 55 din 15 iunie 1995pentru accelerarea procesului de privatizare Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Accelerarea privatizării se realizează prin transferul efectiv şi cu titlu gratuit, către cetăţenii români îndreptăţiţi, al acţiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital de stat, denumite în continuare societăţi comerciale, cît şi prin vânzarea acţiunilor emise de aceste societăţi. (2) În vederea aplicării programului de privatizare, Guvernul, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private vor lua măsurile necesare potrivit prevederilor prezentei legi. (3) Lista societăţilor comerciale supuse privatizării în masa, cuprinzând indicatori economico-financiari de baza, se aproba de către Guvern, la propunerea comuna a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private şi se publică în Monitorul Oficial al României. Capitolul 1 Transferul cu titlu gratuit de acţiuni Articolul 2 (1) Transferul cu titlu gratuit, către cetăţenii români îndreptăţiţi, al acţiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 2 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 se efectuează pe baza certificatelor de proprietate, distribuite în temeiul aceleiaşi legi, şi a cupoanelor nominative de privatizare, emise în temeiul prezentei legi. (2) Cupoanele nominative de privatizare, cu valoare unica de schimb, vor fi emise şi distribuite de către Agenţia Naţionala pentru Privatizare cetăţenilor români cu domiciliul în România, care, până la data de 31 decembrie 1990 inclusiv, au împlinit vârsta de 18 ani, fiind astfel îndreptăţiţi a primi certificate de proprietate conform prevederilor Legii nr. 58/1991, iar în caz de deces, succesorilor legali ai acestora, precum şi cetăţenilor români care vor împlini vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie 1995 inclusiv şi care domiciliază în România. (3) Nu se vor atribui cupoane nominative de privatizare cetăţenilor români care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au folosit, în cadrul procesului de privatizare, întregul carnet de certificate de proprietate emis în baza Legii nr. 58/1991. (4) Cupoanele nominative de privatizare nu pot fi înstrăinate prin acte juridice între vii. (5) Cupoanele nominative de privatizare emise şi distribuite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3), precum şi actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea interdicţiei prevăzute la alin. (4) sunt nule de drept. Articolul 3 (1) Acţiunile societăţilor comerciale supuse privatizării se vor transmite cu titlu gratuit, în limitele stabilite de lege, după cum urmează: a) în schimbul carnetelor cu certificate de proprietate distribuite conform Legii nr. 58/1991, la valoarea unica de schimb de 25.000 lei; b) în schimbul cupoanelor nominative de privatizare, a căror valoare unica de schimb se determina de către Guvern, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, ca diferenţa între echivalentul valoric al cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale, conform raportarilor contabile la 31 decembrie 1994, împărţit la numărul cetăţenilor îndreptăţiţi sa primească cupoane nominative de privatizare potrivit art. 2 al prezentei legi, pe de o parte, şi valoarea unica de schimb a carnetului cu certificate de proprietate, pe de altă parte. (2) Valorile unice de schimb ale carnetelor cu certificate de proprietate şi ale cupoanelor nominative de privatizare, stabilite potrivit prezentei legi, se folosesc în toate cazurile de transfer cu titlu gratuit al acţiunilor şi pe toată durata procesului de privatizare. (3) La nivelul unei societăţi comerciale, în funcţie de cerere, schimbul de acţiuni se poate efectua până la limita de 60% din capitalul social. (4) Pentru schimbarea certificatelor de proprietate în acţiuni se va utiliza întregul carnet cu certificate de proprietate la aceeaşi societate comercială. (5) Agenţia Naţionala pentru Privatizare, împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private vor emite norme metodologice pentru regularizarea cotelor de capital social deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat şi de fiecare Fond al Proprietăţii Private şi vor stabili mecanismul, etapele de desfăşurare şi responsabilităţile organelor de resort. Articolul 4 (1) Schimbul de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare se va efectua numai către cetăţenii români cu domiciliul în România. (2) Dobindirea de acţiuni prin schimb contra carnete cu certificate de proprietate se poate face la una sau la mai multe societăţi comerciale, iar dobindirea de acţiuni prin schimb contra cupoane nominative de privatizare se face numai la o singura societate comercială, afară de cazul când persoanele fizice utilizează cupoane nominative de privatizare dobîndite prin succesiune legală, în oricare situaţie un cupon nominativ de privatizare dând dreptul la dobindirea de acţiuni la o singura societate comercială. (3) Persoanele fizice se pot mandata între ele pentru efectuarea schimbului de carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare, în vederea obţinerii de acţiuni, potrivit normelor speciale stabilite de Guvern pentru aceasta operaţiune. (4) În condiţiile în care cererea de acţiuni depăşeşte oferta respectivei societăţi comerciale, alocarea acţiunilor se efectuează pe baza raportului valoric dintre cererile exprimate şi oferta de acţiuni. (5) Carnetele cu certificate de proprietate şi/sau cupoanele nominative de privatizare pot fi utilizate de cetăţenii îndreptăţiţi pentru dobindirea de acţiuni la societăţile comerciale de la data încheierii perioadei de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare, stabilită prin normele metodologice, până la 31 decembrie 1995 inclusiv. (6) Cetăţenii îndreptăţiţi pot depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5.000 lei pentru un certificat, şi/sau cupoanele nominative de privatizare la Fondurile Proprietăţii Private până la 31 martie 1996 inclusiv, devenind acţionari la aceste fonduri în condiţiile art. 3 din Legea nr. 58/1991. Cu începere de la 1 aprilie 1996, certificatele de proprietate şi cupoanele nominative de privatizare neutilizate în condiţiile alin. (5) sau ale prezentului alineat îşi pierd valabilitatea. (7) Persoanele care optează pentru procurarea de acţiuni ale Fondurilor Proprietăţii Private, ce se vor organiza ca societăţi de investiţii financiare, sunt îndreptăţite sa primească dividendele aferente perioadei cuprinse între momentul obţinerii calităţii de acţionar şi încheierea exerciţiului financiar al respectivului fond. Dividendele provin numai din profiturile realizate din activitatea economico-financiară a societăţilor comerciale la care Fondul Proprietăţii Private devine acţionar prin schimbul carnetelor cu certificate de proprietate şi al cupoanelor nominative de privatizare, conform alin. (5). Articolul 5Pot schimba carnetele cu certificate de proprietate şi/sau cupoanele nominative de privatizare contra acţiuni la o societate comercială cu capital de stat care nu este inclusă în lista societăţilor comerciale prevăzută la art. 1 alin. (3): a) salariaţii societăţii comerciale; b) membrii conducerii societăţilor comerciale în componenta definită la art. 76 din Legea nr. 58/1991 şi managerul, persoana fizica, definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993 privind contractul de management; c) somerii cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială; d) pensionării care au avut ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială; e) producătorii agricoli care întreţin relaţii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comercială respectiva, dacă aceasta se încadrează în domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole ori prestărilor de servicii pentru agricultura. Articolul 6 (1) Pentru societăţile comerciale bancare, Guvernul va prezenta, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un proiect de lege cu privire la privatizarea acestora prin vânzarea acţiunilor exclusiv contra numerar şi numai către investitori privati şi prin aport de capital privat. (2) Societăţile comerciale cu activitate agricolă care deţin în administrare terenuri aparţinând domeniului privat al statului nu fac obiectul prezentei legi, privatizarea lor urmînd a se realiza numai după clarificarea regimului juridic al acestor terenuri. Capitolul 2 Vînzarea de acţiuni Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, acţiunile aferente cotei de 40% din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 alin. (3), care nu fac obiectul privatizării cu titlu gratuit, vor fi oferite spre vînzare, de către Fondul Proprietăţii de Stat, persoanelor fizice şi/sau juridice de drept privat române sau străine prin oricare dintre metodele prevăzute de lege. (2) Pentru privatizarea rapida şi integrală a societăţilor comerciale la care cererea de acţiuni este mai mica decît oferta, preţul de vînzare al acţiunilor poate fi redus, pe baza raportului de evaluare, sub valoarea nominală a acestora. (3) În situaţia în care din raportul de evaluare rezultă o reducere mai mare decît 30% faţă de valoarea nominală a acţiunilor, vânzarea se face pe bază de contract cu cumpărătorul, care va include clauze asiguratorii pentru societăţile comerciale în cauza. (4) Acelaşi regim se aplică şi acţiunilor neschimbate în procesul privatizării cu titlu gratuit. (5) Producătorii agricoli care se afla în relaţii contractuale cu caracter de continuitate cu societăţile comerciale din domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole şi prestărilor de servicii pentru agricultura, care cumpara acţiuni, în condiţiile alin. (1), de la aceste societăţi, beneficiază individual de facilităţile prevăzute în art. 29 pct. 2 lit. a), art. 50 şi art. 52 din Legea nr. 77/1994. Articolul 8 (1) Din sumele cuvenite Fondului Proprietăţii de Stat pentru acţiunile vîndute se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţii comerciale privatizate, o cota de până la 60% pentru stingerea datoriilor înregistrate în contabilitatea respectivei societăţi comerciale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia debitelor rezultate din aplicarea unor sancţiuni contractuale sau legale. Sumele rămase după achitarea datoriilor vor fi folosite exclusiv pentru realizarea de investiţii productive. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale privatizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar numai pentru acele rate de rambursare a creditului acordat prin contractul încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, care devin exigibile după această dată. (3) Suma debitelor, determinata conform alin. (1), verificata şi avizată pentru fiecare societate comercială de către Ministerul Finanţelor, va fi lichidată integral, dacă nu depăşeşte plafonul de 60% prevăzut la acelaşi alineat, sau până la concurenta acestuia. În caz contrar, pentru suma prevăzută la alin. (2) se va proceda în mod similar. (4) Controlul respectării destinaţiilor stabilite în alin. (1) şi (2) pentru sumele alocate cu titlu gratuit societăţilor comerciale privatizate se exercită de către Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor. Orice constatare a nerespectării destinaţiilor stabilite în alin. (1) şi (2) se comunică Ministerului Finanţelor, care va anula alocarea sumei pentru societatea comercială respectiva, dispunind vărsarea acesteia la bugetul de stat. Articolul 9După efectuarea schimbului de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare şi la expirarea contractelor de locatie de gestiune sau de închiriere a unor active ale societăţii comerciale, locatarii care au efectuat investiţii în aceste active vor primi în compensaţie acţiuni ce vor fi emise ca urmare a majorării capitalului social prin încorporarea valorii rămase actualizată a investiţiilor efectuate de ei în activele respective. Capitolul 3 Sancţiuni Articolul 10 (1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte: a) refuzul disponibilizarii de către Fondurile Proprietăţii Private şi Fondul Proprietăţii de Stat, pentru schimbul de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare, a unei cote din capitalul social corespunzătoare plafoanelor stabilite la art. 3 alin. (3), dacă volumul cererii valabil exprimate se situeaza la aceste plafoane, indiferent ca schimbul s-ar face la paritatea cu valoarea nominală a unei acţiuni sau peste aceasta; b) orice împiedicare, prin comisiune sau omisiune, a depunerii carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau a cupoanelor nominative de privatizare la o societate comercială privatizabila, de către persoane fizice şi juridice stabilite în prezenta lege; c) nerespectarea de către societăţile comerciale privatizate a destinaţiilor stabilite la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru sumele alocate lor cu titlu gratuit; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 18; e) nerespectarea termenelor de comunicare prevăzute la art. 24 alin. (2). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, persoanelor fizice sau juridice. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare, prin agenţii lor împuterniciţi conform legii. (4) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25 şi 26. Articolul 11Înscrierea cu intenţie în listele cetăţenilor îndreptăţiţi a li se atribui cupoane nominative de privatizare a unor persoane neindreptatite sa primească asemenea cupoane constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit legii penale. Articolul 12Atribuirea mai multor cupoane nominative de privatizare unei singure persoane constituie infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi intereselor persoanelor şi se pedepseşte potrivit legii penale. Articolul 13Depăşirea cotelor de capital social destinate, în condiţiile prezentei legi, privatizării cu titlu gratuit, precum şi depăşirea plafonului de 60% ori a limitelor stabilite de art. 8 alin. (1) - (3) pentru sumele alocate cu titlu gratuit societăţilor comerciale privatizate constituie infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi se pedepseşte potrivit legii penale. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 14 (1) Dacă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la unele dintre societăţile comerciale incluse în lista prevăzută la art. 1 alin. (3), procesul de privatizare a fost initiat şi este deja concretizat prin contracte de schimb şi de vînzare de acţiuni încheiate cu Fondurile Proprietăţii Private şi cu Fondul Proprietăţii de Stat, acest proces va fi finalizat, pentru acţiunile formind obiectul respectivelor contracte de schimb şi de vînzare, potrivit procedurilor stabilite de legea sub imperiul căreia a fost initiat. (2) Acţiunile deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat la societăţile comerciale nenominalizate în cadrul programului de privatizare în masa, potrivit art. 1 al prezentei legi, vor putea fi vîndute şi prin alte metode stabilite de celelalte reglementări legale în vigoare. (3) Schimbul şi vânzarea de acţiuni la oricare dintre societăţile comerciale cu capital de stat, care deţin terenuri a căror situaţie juridică în privinta proprietăţii este în curs de clarificare, se vor efectua în limita capitalului social, fără a include valoarea terenurilor pentru care societatea comercială nu deţine titlu de proprietate. (4) După clarificarea situaţiei juridice a terenurilor în cauza, pachetul de acţiuni aferent acestora va fi pus în vînzare sau transferat cu titlu gratuit, după caz. Articolul 15La societăţile comerciale care se privatizează potrivit prezentei legi, beneficiarilor de acţiuni li se eliberează în mod gratuit certificate de acţionar. Certificatele de acţionar sunt nominative şi se emit de către societăţile comerciale în cauza, în termen de 60 de zile de la închiderea perioadei de depunere. Actionarii îşi pot transfera acţiunile în condiţiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 şi în Legea nr. 52/1994. Articolul 16 (1) În termen de cel mult 60 de zile de la data privatizării a cel puţin 51% din capitalul social al oricăreia dintre societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (3), se va convoca adunarea generală a acţionarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, pentru modificarea statutului şi alegerea noilor administratori. (2) La societăţile comerciale cu capital parţial de stat, Fondul Proprietăţii de Stat va avea în consiliul de administraţie un număr de membri proporţional cu partea de capital deţinută. Articolul 17În aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul şi, acolo unde este cazul, cu consultarea Fondului Proprietăţii de Stat şi a Fondurilor Proprietăţii Private, va stabili măsurile organizatorice, structurile functionale care se impun şi va aproba prin hotărâri mecanismul, etapele de desfăşurare şi responsabilităţile organelor de resort implicate în procesul privatizării, în termen de 60 de zile de la promulgarea legii. Articolul 18 (1) Operaţiunile de schimb de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare în numele şi pe contul persoanelor îndreptăţite pot fi efectuate de către Fondurile Proprietăţii Private, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Regia Autonomă "Posta Română", precum şi de către societăţile bancare cu capital de stat şi societăţile de asigurare cu capital de stat, toate în calitate de mandatari abilitaţi în acest scop de Agenţia Naţionala pentru Privatizare. (2) Persoanele juridice, abilitate potrivit alin. (1) să efectueze operaţiuni de dobândire de acţiuni în numele şi pe contul cetăţenilor îndreptăţiţi, vor percepe un comision de maximum doua miimi din valoarea unica de schimb a carnetelor cu certificate de proprietate şi a cupoanelor nominative de privatizare prezentate pentru schimbul contra acţiuni. Articolul 19 (1) Sumele încasate de Fondurile Proprietăţii Private în perioada cuprinsă între constituirea lor şi data transformarii acestora în societăţi de investiţii financiare, cu titlu de dividende aferente acţiunilor reprezentind 30% din capitalul social al societăţilor comerciale arondate lor, precum şi activele dobîndite prin valorificarea dividendelor încasate până la data transformarii lor în societăţi de investiţii financiare, conform art. 4 alin. (6), din care se scad cheltuielile de funcţionare, se cuvin titularilor de certificate de proprietate, asa cum aceştia le-au primit personal în temeiul Legii nr. 58/1991. Stabilirea sumelor cuvenite cu titlu de dividende cetăţenilor îndreptăţiţi şi modul de atribuire a acestora se vor face potrivit prevederilor legale referitoare la transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii de transformare a Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Fondurile Proprietăţii Private vor efectua între ele compensările certificatelor de proprietate folosite până la această dată, luând în considerare valorile la care aceste certificate au fost utilizate în procesul de privatizare. Articolul 20Societăţile comerciale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991 au dreptul sa vinda active şi mijloace fixe din dotare, la preţul de piaţa, prin licitaţie organizată potrivit reglementărilor în vigoare, sub condiţia de a nu fi afectată eficienta realizării obiectului de activitate al societăţilor comerciale în cauza. Sumele rezultate din vânzarea de active şi de mijloace fixe se lasă la dispoziţia societăţii comerciale vânzătoare, putind fi utilizate şi pentru finanţarea activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al acesteia. Articolul 21Acţiunile dobîndite prin schimb sau prin vînzare în cadrul procesului de privatizare în masa, reglementat de prezenta lege, pot fi negociate pe piaţa valorilor mobiliare, fiind exceptate de la incidenţa prevederilor art. 26 din Legea nr. 52/1994. Articolul 22 (1) Societăţile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip AGROMEC, SERVAGROMEC şi AGROSERVICE se pot diviza şi privatiza pe baza raportului de evaluare întocmit de o comisie formată din reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat, Fondurilor Proprietăţii Private, prefecturilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, care va cuprinde şi utilajele neamortizate şi nefolosite, valoarea acestora pe baza indicilor de folosire putind ajunge până la valoarea de recuperare a materialelor. (2) La privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), producătorii deţinători de terenuri agricole beneficiază de dreptul de preferinta în limita unei cote de până la 35% din capitalul social. La privatizarea societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate prelucrarea şi industrializarea produselor agricole, producătorii deţinători de terenuri agricole, care întreţin relaţii contractuale cu caracter de continuitate cu societăţile comerciale respective, beneficiază de dreptul de preferinta în limita unei cote de până la 20% din capitalul social. (3) Terenurile neagricole a căror situaţie juridică nu a fost clarificata potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, aferente societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), pot fi transferate administraţiei publice locale, care le va concesiona cu acordul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Articolul 23Se exceptează de la prevederile prezentei legi societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990 şi a Legii nr. 31/1990, din fostele unităţi agricole şi piscicole de stat şi trusturile acestora. Articolul 24 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va lua măsuri pentru întocmirea şi distribuirea listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi sa primească cupoane nominative de privatizare. (2) Societăţile comerciale care s-au privatizat până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate sa comunice Fondurilor Proprietăţii Private, în termen de 15 zile, lista persoanelor care au utilizat carnete cu certificate de proprietate. Fondurile Proprietăţii Private vor comunică, în termen de 15 zile, aceste date instituţiei însărcinate cu întocmirea listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi sa primească cupoane nominative de privatizare. Articolul 25 (1) Pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplică numai în măsura în care nu sunt incompatibile cu dispoziţiile sale. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 sunt şi rămân abrogate.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 24 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                               PREŞEDINTELE SENATULUIADRIAN NASTASE                                                             prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 616 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO 0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000
 • LEGE nr. 416 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 februarie 2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 620 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • LEGE nr. 106 din 9 mai 2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA *** Republicată
 • LEGE nr. 18 din 4 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • LEGE nr. 304 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
 • LEGE nr. 789 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 304 din 25 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • ○ LEGE nr. 4 din 7 martie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Islamabad la 10 iulie 1995
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 14 din 15 mai 1968 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 24 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 12 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 22 iunie 2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 201 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 154 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 272 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 9 februarie 2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 183 din 16 noiembrie 1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 170 din 2 octombrie 1998 privind ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997
 • LEGE nr. 182 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 153 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 57 din 13 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 27 din 12 martie 1997 pentru ratificarea schimbului de note, anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr. 90 din 29 iulie 1992
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 13 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020