Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 2 iunie 1995 -
LEGE Nr. 47 din 30 mai 1995privind participarea României la Comisia europeană pentru democratie prin drept Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 2 iunie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă participarea României la Comisia europeană pentru democratie prin drept, instituită potrivit Rezoluţiei (90) 6 din 10 mai 1990 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, prevăzută în anexa la prezenta lege, cu plata anuală a contribuţiei financiare aferente.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANCONSILIUL EUROPEICOMITETUL MINISTRILORREZOLUŢIA Nr. (90) 6referitoare la un acord parţial privind crearea Comisiei europene pentru democratie prin drept *) Notă *) Traducere.(adoptată de Comitetul Ministrilor la 10 mai 1990, la a 86-a sesiune a sa)Reprezentanţii în Comitetul Ministrilor ai Austriei, Belgiei, Ciprului, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Greciei, Irlandei, Italiei, Luxemburgului, Maltei, Norvegiei, Portugaliei, San-Marino, Spaniei, Suediei, Elvetiei şi Turciei,având în vedere rezoluţia adoptată de Conferinţa pentru constituirea Comisiei pentru democratie prin drept (Venetia, 19-20 ianuarie 1990), care a creat Comisia europeană pentru democratie prin drept pentru o perioadă tranzitorie de 2 ani,considerind ca participanţii la conferinţa au invitat organele competente ale Consiliului Europei sa studieze, în consultare cu comisia, propuneri vizind sa precizeze şi sa dezvolte legăturile instituţionale între aceasta şi Consiliul Europei, felicitându-se ca un mare număr de state membre şi-au exprimat deja intenţia de a participa la lucrările comisiei,considerind ca comisia va constitui un instrument fundamental pentru dezvoltarea democraţiei în Europa,având în vedere decizia din 23 aprilie 1990 prin care Comitetul Ministrilor a autorizat în unanimitate statele membre care doresc sa urmărească aceste obiective în cadrul Consiliului Europei prin intermediul unui acord parţial,hotărăsc sa instituie Comisia europeană pentru democratie prin drept, care va fi guvernata de statutul anexat la prezenta rezoluţie,convin sa examineze înainte de 31 decembrie 1992 legăturile instituţionale între Comisia europeană pentru democratie prin drept şi Consiliul Europei în lumina experienţei dobîndite, în special pentru a le stringe şi mai mult, dacă este cazul, prin încorporarea activităţilor comisiei în programul guvernamental de activităţi al Consiliului Europei. Anexa 1 la Rezoluţia nr. (90) 6STATUTULComisiei europene pentru democratie prin drept Articolul 1Comisia europeană pentru democratie prin drept este un organ consultativ care cooperează cu statele membre ale Consiliului Europei, cît şi cu statele nemembre, în special cu cele din Europa Centrala şi de Est. Câmpul sau specific de acţiune este acela al garanţiilor oferite de drept în serviciul democraţiei. Ea urmăreşte următoarele obiective:- cunoaşterea sistemelor lor juridice, mai ales în vederea apropierii acestor sisteme;- înţelegerea culturii lor juridice;- examinarea problemelor puse de funcţionarea, întărirea şi dezvoltarea instituţiilor democratice.2. Comisia da prioritate lucrărilor referitoare la: a) principiile şi tehnica constituţionale, legislative şi administrative care sunt în serviciul eficacitatii instituţiilor democratice şi al intaririi lor, cît şi principiul primordialitatii dreptului; b) drepturile şi libertăţile publice mai ales acelea care privesc participarea cetăţenilor la viaţa instituţiilor; c) contribuţia colectivităţilor locale şi regionale la dezvoltarea democraţiei. Articolul 21. Fără a prejudicia competentele organelor Consiliului Europei, comisia poate să efectueze, din proprie iniţiativă, cercetări şi sa elaboreze, dacă este cazul, proiecte de legi, de recomandări şi de acorduri internaţionale. Orice propunere a comisiei poate fi discutata şi adoptată de organele statutare ale Consiliului Europei.2. Comisia formulează avize la solicitarea Adunării Parlamentare, a secretarului general, cît şi a oricărui stat membru al Consiliului Europei, adresată prin intermediul Comitetului Ministrilor în componenta sa restrînsa la statele membre ale acordului parţial (în continuare, Comitetul Ministrilor).3. Orice stat nemembru, cît şi orice organizaţie interguvernamentală pot beneficia de activitatea comisiei, adresind solicitarea Comitetului Ministrilor în vederea obţinerii acordului acestuia.4. În îndeplinirea sarcinilor sale, comisia cooperează cu Institutul Internaţional al Democraţiei, creat sub egida Conferintei de la Strasbourg asupra democraţiei parlamentare.5. Comisia poate, în plus, sa stabilească legături cu institute şi centre de documentare, de studiu şi de cercetare. Articolul 31. Din comisie fac parte experţi independenţi de renume internaţional ca urmare a experienţei lor în cadrul instituţiilor democratice sau a contribuţiei lor la dezvoltarea dreptului şi a stiintelor politice.2. Experţii, membri ai comisiei, sunt desemnaţi cîte unul din fiecare ţara de către statele membre ale Consiliului Europei, membre ale acordului parţial. Ei rămân în funcţie pentru o durată de 4 ani; mandatul lor poate fi reînnoit. Preşedintele Adunării Parlamentare şi preşedintele Consiliului regional al regiunii Venetia sau reprezentantul lor pot asista la lucrările comisiei.3. Comitetul Ministrilor poate decide, în unanimitate, admiterea participării oricărui stat european nemembru al Consiliului Europei la lucrările comisiei. După consultări cu comisia, statul în cauza poate desemna fie un membru asociat, fie un observator, care va face parte din comisie.4. Orice alt stat poate fi invitat, după aceleaşi modalităţi, sa desemneze un observator.5. Fiecare stat care a desemnat un membru sau un membru asociat poate desemna un supleant. Modalităţile de participare a supleanţilor la lucrările comisiei sunt definite în regulamentul interior al acesteia. Articolul 41. Comisia alege, dintre membrii săi, un birou format din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi alţi patru membri. Durata mandatului preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a celorlalţi membri ai biroului este de 2 ani; totuşi, mandatul unui vicepreşedinte şi al altor doi membri ai biroului, desemnaţi în timpul primei alegeri, aleşi prin tragere la sorţi, va lua sfârşit după un an. Preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai biroului pot fi realeşi.2. Preşedintele conduce lucrările comisiei şi asigura reprezentarea sa externa. Vicepreşedinţii îl înlocuiesc pe preşedinte în cazul în care acesta se afla în imposibilitatea de a prezida.3. Comisia se reuneste în sesiune plenara, ori de cîte ori este necesar, prin convocare de către preşedinte, care stabileşte locul reuniunii. Comisia poate, de asemenea, sa creeze comitete restrânse pentru a se ocupa de chestiuni specifice.4. Comisia defineste procedurile şi metodele sale de lucru în regulamentul sau interior şi decide cu privire la publicitatea care să fie facuta activităţilor sale. Limbile de lucru ale comisiei sunt engleza şi franceza. Articolul 51. Comisia poate să fie asistată, atunci când considera necesar, de consultanţi, în mod deosebit competenţi în domeniul dreptului sau al practicii instituţionale a tarii sau a ţărilor în cauza.2. Comisia poate, de asemenea, sa procedeze la audieri sau sa invite sa participe la lucrările sale, de la caz la caz, orice persoană calificată sau orice organizaţie neguvernamentala care acţionează în domeniile de competenţa ale comisiei şi care este susceptibilă sa ajute comisia în îndeplinirea obiectivelor sale. Articolul 61. Cheltuielile legate de punerea în aplicare a programului de activităţi şi cheltuielile curente de secretariat fac obiectul unui buget de acord parţial care va fi finanţat de statele membre ale acordului parţial şi supuse aceloraşi dispoziţii regulamentare ca acelea prevăzute pentru celelalte bugete ale organizaţiei.2. În plus, comisia poate accepta contribuţii voluntare care sunt vărsate într-un cont special deschis în sensul art. 4 alin. 2 al Regulamentului financiar al Consiliului Europei. Alte contribuţii voluntare pot fi destinate unor cercetări specifice.3. Regiunea Venetia pune la dispoziţia comisiei un sediu în mod gratuit. Cheltuielile legate de secretariatul local şi de funcţionarea sediului comisiei sunt asumate de regiunea Venetia şi de Guvernul italian, potrivit unor modalităţi care vor fi stabilite de autorităţile menţionate.4. Cheltuielile de călătorie şi de şedere ale fiecărui membru al comisiei sunt în sarcina tarii care l-a desemnat. Articolul 7O dată pe an, comisia transmite Comitetului Ministrilor un raport de activitate cuprinzând şi liniile generale ale activităţilor sale viitoare. Articolul 81. Comisia este asistată de Secretariatul General al Consiliului Europei, care asigura, în plus, legătură cu personalul detaşat de autorităţile italiene la sediul comisiei.2. Personalul detaşat de autorităţile italiene la sediul comisiei nu face parte din personalul Consiliului Europei.3. Sediul comisiei este stabilit la Venetia. Articolul 91. Comitetul Ministrilor poate adopta orice amendament la prezentul statut cu majoritatea prevăzută la art. 20 d) al Statutului Consiliului Europei, după ce a primit avizul comisiei.2. Comisia poate propune orice amendament la prezentul statut Comitetului Ministrilor, care va decide cu majoritatea menţionată mai sus

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 464 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 534 din 12 iulie 1945 pentru suspendarea provizorie a pactelor comisorii din contractele de închiriere încheiate cu Statul şi celelalte instituţii de drept public
 • LEGE nr. 464 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 185 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • LEGE nr. 300 din 25 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 198 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 256 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 343 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 114 din 24 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 38 din 19 ianuarie 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 233 din 8 octombrie 2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • LEGE nr. 468 din 25 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionarii Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 236 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 142 din 10 iulie 2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 449 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 1.135 din 2 aprilie 1931 privind modificarea legii privitoare la regimul excepţional al raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi din 15 aprilie 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 479 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 24 octombrie 1997 *** Republicat privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021