Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*actualizata*)privind prefectul şi institutia prefectului**)(actualizata până la data de 16 decembrie 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005.----------------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. (2) Guvernul numeste cate un prefect în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (3) Prefectul este garantul respectarii legii şi a ordinii publice la nivel local. (4) Ministrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine. (5) Atribuţiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 1^1 (1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor legi se organizeaza şi funcţionează institutia prefectului, sub conducerea prefectului. (2) Institutia prefectului este o institutie publică cu personalitate juridica, cu patrimoniu şi buget propriu. (3) Prefectul este ordonator tertiar de credite. (4) Structura organizatorica şi atribuţiile institutiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 2 (1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectura, este în municipiul reşedinţa de judet, într-un imobil proprietate publică a statului, a judeţului sau a municipiului, după caz. (2) Pentru municipiul Bucureşti, respectiv judeţul Ilfov, sediul institutiei prefectului este în municipiul Bucureşti. Articolul 3 (1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se aproba prin decizie a primului-ministru şi se actualizeaza la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 4Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile: a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivitatii; b) transparentei şi liberului acces la informaţiile de interes public; c) eficientei; d) responsabilitatii; e) profesionalizarii; f) orientarii către cetatean.----------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 5 (1) Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect. (2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale institutiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnata prin ordin al acestuia. Articolul 6 (1) Activitatea institutiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi din alte surse legal constituite. (2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internationala.----------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 7 (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia sa transmita prefectului proiectul de buget. După avizarea acestuia, prefectul inainteaza proiectul de buget conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. (2) Situaţiile financiare privind execuţia bugetară, intocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. După avizare, prefectul inainteaza situaţiile financiare conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. (3) Avizul prefectului prevăzut la alin. (1) şi (2) are caracter consultativ.----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 8 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucureşti este ajutat de 3 subprefecti. (2) Atribuţiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 9 (1) Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria inaltilor functionari publici.----------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 12Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judetene şi presedintii acestora, pe de altă parte, nu exista raporturi de subordonare. Capitolul IIIDrepturile şi indatoririle prefectilor şi subprefectilor----------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 19 (1) Prefectii şi subprefectii numiti în functii în alt judet decat cel de domiciliu beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu 3 salarii, precum şi de locuinta de serviciu corespunzătoare, în condiţiile legii, în baza unui contract de închiriere.----------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuinţei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor şi subprefectilor şi al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îşi are sediul institutia prefectului, şi cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.----------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (3) Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu se incheie pe perioada exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetării exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere inceteaza de drept.----------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 20^1Prefectii şi subprefectii nu au dreptul la greva.----------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 20^2Prefectii şi subprefectii nu pot sa infiinteze organizaţii sindicale proprii.----------------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 20^3Prefectii şi subprefectii au obligaţia sa informeze conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor ori de cate ori calatoresc în afara judeţului.----------------Art. 20^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 21Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în functie i se acordă onoruri militare, în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judeţului. Articolul 22Prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice, potrivit legii, sub sancţiunea destituirii lor din functia publică.----------------Art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 23Prefectul şi subprefectul raspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. Capitolul IV Atribuţiile prefectului Articolul 24 (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) asigura, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonantelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;----------------Lit. a) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. b) acţionează pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;----------------Lit. c) a alin. (1) al art. 24 a fost abrogata de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace sociala, menţinerea unei comunicari permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constanta prevenirii tensiunilor sociale;----------------Lit. d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. e) stabileste, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, prioritatile de dezvoltare teritoriala;----------------Lit. e) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. f) verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;----------------Lit. f) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. g) asigura, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la indeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire pentru situaţii de urgenta;----------------Lit. g) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. h) dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situaţii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu aceasta destinatie; i) utilizeaza, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistica de interventie în situaţii de criza, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; j) dispune masurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apararea drepturilor şi a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate; k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeana;----------------Lit. k) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotarate de Guvern şi a politicilor de integrare europeana; m) hotaraste, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara şi din strainatate, în vederea promovarii intereselor comune.m^1) asigura folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetatenii aparţinând minoritatilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unitatile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20%.----------------Lit. m^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdusa de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (2) Prefectul indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi insarcinarile stabilite de Guvern. Articolul 24^1Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judetean în calitatea lor de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritoriala şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii masurilor necesare, în condiţiile legii.----------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 25 (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducator al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu şi un reprezentant al institutiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în condiţiile legii. (2) Prefectul poate propune ministrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.----------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 25^1 (1) În fiecare judet funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul respectiv. (2) La lucrarile colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a caror prezenta este considerata necesară. (3) Colegiul prefectural se convoaca de către prefect cel puţin o dată pe luna şi oricand se considera ca este necesar. (4) Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localitatilor acestuia şi vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 26În exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel puţin 10 zile inaintea introducerii actiunii în contenciosul administrativ, va solicita autorităţilor care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificarii sau, după caz, a revocarii acestuia.----------------Art. 26 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 26^1 (1) Actiunea introdusa de către prefect pentru anularea unui act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale socotit nelegal este scutita de taxa de timbru şi se judeca în regim de urgenta. (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. (3) Părţile sunt legal citate, dacă citatia le-a fost comunicata cel puţin cu o zi inaintea judecarii. (4) Hotărârile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunţă în ziua în care au luat sfârşit dezbaterile. (5) În situaţii deosebite pronuntarea poate fi amanata cel mult două zile. (6) Dispozitiile prezentului articol referitoare la procedura de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judetene se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.----------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 27 (1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesita adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apararea ordinii şi linistii publice. (2) În caz de forta majoră şi de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Articolul 28În situaţii de urgenta sau de criza autorităţile militare şi organele locale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia sa informeze şi sa sprijine prefectul pentru rezolvarea oricarei probleme care pune în pericol ori afectează siguranţa populatiei, a bunurilor, a valorilor şi a mediului înconjurător.----------------Art. 28 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 30Pentru indeplinirea atribuţiilor care îi revin prefectul poate solicita instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit.----------------Art. 30 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Capitolul V Actele prefectului Articolul 32 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii. (2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii. Articolul 33 (1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţa publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicarii către persoanele interesate. (2) Ordinele emise de prefect în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situaţii de urgenta produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţa şi sunt executorii. (3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administraţiei şi Internelor; (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le considera nelegale sau netemeinice. Articolul 34 (1) Prefectii sunt obligati sa comunice ordinele emise potrivit art. 32 alin. (2) conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le considera nelegale. (2) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 35Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa comunice de îndată prefectilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.----------------Art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Capitolul VICancelaria prefectului şi oficiile prefecturale----------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 39 (1) În cadrul institutiei prefectului se organizeaza şi funcţionează cancelaria prefectului. (2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de execuţie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant şi secretarul cancelariei. (3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de către prefect. (4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă incheiat, în condiţiile legii, pe durata exercitarii functiei publice de către inaltul functionar public. (5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde în faţa prefectului în acest sens. (6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - cap. I lit. B - la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.----------------Art. 39 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 40 (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numarului de posturi şi al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul Bucureşti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector. (2) Ordinul prefectului de înfiinţare şi organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Oficiile prefecturale fac parte integrantă din institutia prefectului. (4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) şi (4) din Legea nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de către un sef al oficiului prefectural. (5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv. (6) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în condiţiile legii.----------------Art. 40 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 42Prevederile art. 6, 7 şi 22 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.----------------Art. 42 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 43Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 44Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi prevederile art. 26 şi 27, cele ale secţiunii 1 "Prefectul judeţului şi al municipiului Bucureşti" a cap. VIII "Prefectul" şi ale art. 154 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga. NOTANOTA CTCE PIATRA NEAMŢReproducem mai jos conţinutul articolelor II, III şi IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005:"Art. IIFunctiilor publice de prefect şi de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.Art. III (1) Prefectii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de prefect în urma promovarii unui examen de atestare pe post. (2) Subprefectii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de subprefect în urma promovarii unui examen de atestare pe post. (3) Pot participa la examenul de atestare pe post şi pot ocupa functiile publice în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la lit. c)-e). (4) Persoanele care nu promovează examenul de atestare pe post, în condiţiile legii, vor fi eliberate din functiile deţinute. (5) Numirea în functii publice a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face începând cu data de 1 ianuarie 2006. (6) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea inaltilor functionari publici numita prin decizie a primului-ministru.Art. IV (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, functia publică de secretar general al prefecturii se transforma în functia publică de subprefect. (2) Secretarii generali ai prefecturii în functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovarii concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti în functia publică de subprefect începând cu data de 1 ianuarie 2006. (3) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenţa secretarului general al prefecturii se exercită de către unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituitia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 340._______________

Noutăți

 • LEGE Nr. 51 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 280 din 31 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 60 din 15 septembrie 1993 privind acordarea de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 245 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 303 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 43 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 2 martie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 125 din 3 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 176 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 103 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 31 din 9 martie 2015 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 99 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 533 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 161 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 82 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 29 septembrie 2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 169 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020