Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*actualizata*)privind prefectul şi institutia prefectului**)(actualizata până la data de 27 mai 2006*)

----------------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale Articolul 1 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. (2) Guvernul numeste cate un prefect în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (3) Prefectul este garantul respectarii legii şi a ordinii publice la nivel local. (4) Ministrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine. (5) Atribuţiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 1^1 (1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor legi se organizeaza şi funcţionează institutia prefectului, sub conducerea prefectului. (2) Institutia prefectului este o institutie publică cu personalitate juridica, cu patrimoniu şi buget propriu. (3) Prefectul este ordonator tertiar de credite. (4) Structura organizatorica şi modul de functionare ale institutiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-----------------Alin. (4) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.----------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 2 (1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectura, este în municipiul reşedinţa de judet, într-un imobil proprietate publică a statului, a judeţului sau a municipiului, după caz. (2) Pentru municipiul Bucureşti, respectiv judeţul Ilfov, sediul institutiei prefectului este în municipiul Bucureşti. Articolul 3 (1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se aproba şi se actualizeaza la propunerea ministrului administraţiei şi internelor, prin decizie a primului-ministru.-----------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 4Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile: a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivitatii; b) transparentei şi liberului acces la informaţiile de interes public; c) eficientei; d) responsabilitatii; e) profesionalizarii; f) orientarii către cetatean.----------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 5 (1) Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect. (2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale institutiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnata prin ordin al acestuia. Articolul 6 (1) Activitatea institutiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi din alte surse legal constituite. (2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internationala.----------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 7 (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia sa transmita prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se inainteaza conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. (2) Situaţiile financiare privind execuţia bugetară, intocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situaţiile financiare se inainteaza conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. (3) Avizele prefectului prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt consultative.-----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. Articolul 8 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucureşti este ajutat de 3 subprefecti. (2) Atribuţiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 9 (1) Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria inaltilor functionari publici.----------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 12Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judetene şi presedintii acestora, pe de altă parte, nu exista raporturi de subordonare. Capitolul IIIDrepturile şi indatoririle prefectilor şi subprefectilor----------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 19 (1) Prefectii şi subprefectii care nu deţin o locuinta proprietate personala în municipiul reşedinţa de judet în care au fost numiti beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu 3 salarii de baza brute, precum şi de locuinta de serviciu corespunzătoare, în condiţiile legii, în baza unui contract de închiriere, pe durata indeplinirii functiei.----------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuinţei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor şi subprefectilor şi al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îşi are sediul institutia prefectului, şi cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.----------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (3) Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu se incheie pe perioada exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetării exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere inceteaza de drept. Articolul 20^1Prefectii şi subprefectii nu au dreptul la greva.----------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 20^2Prefectii şi subprefectii nu pot sa infiinteze organizaţii sindicale proprii.----------------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 20^3Prefectii şi subprefectii au obligaţia sa informeze conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor ori de cate ori calatoresc în afara judeţului.----------------Art. 20^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 21Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în functie i se acordă onoruri militare, în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judeţului. Articolul 22Prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice, potrivit legii, sub sancţiunea destituirii lor din functia publică.----------------Art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 23Prefectul şi subprefectul raspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. Capitolul IV Atribuţiile prefectuluiAtribuţiile prefectului Articolul 24 (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) asigura, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonantelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;----------------Lit. a) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. b) acţionează pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;----------------Lit. c) a alin. (1) al art. 24 a fost abrogata de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. d) acţionează pentru menţinerea climatului de pace sociala şi a unei comunicari permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constanta prevenirii tensiunilor sociale;-----------------Lit. d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. e) colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea prioritatilor de dezvoltare teritoriala;-----------------Lit. e) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. f) verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;----------------Lit. f) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. g) asigura, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la indeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire şi interventie pentru situaţii de urgenta;-----------------Lit. g) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. h) dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situaţii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu aceasta destinatie; i) utilizeaza, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistica de interventie în situaţii de criza, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; j) dispune masurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apararea drepturilor şi a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate; k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeana;----------------Lit. k) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotarate de Guvern şi a politicilor de integrare europeana; m) hotaraste, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara şi din strainatate, în vederea promovarii intereselor comune.m^1) asigura folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetatenii aparţinând minoritatilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unitatile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20%.----------------Lit. m^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdusa de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (2) Prefectul indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi insarcinarile stabilite de Guvern. Articolul 24^1Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judetean în calitatea lor de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritoriala şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii masurilor necesare, în condiţiile legii.----------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 25 (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducator al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu şi un reprezentant al institutiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în condiţiile legii. (2) Prefectul poate propune ministrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.----------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 25^1 (1) În fiecare judet funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul respectiv. (2) La lucrarile colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a caror prezenta este considerata necesară. (3) Colegiul prefectural se convoaca de către prefect cel puţin o dată pe luna şi oricand se considera ca este necesar. (4) Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localitatilor acestuia şi vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 26În exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judetean, ale presedintelui consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel puţin 10 zile inaintea introducerii actiunii în contenciosul administrativ, va solicita autorităţilor care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificarii sau, după caz, a revocarii acestuia.-----------------Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. Articolul 26^1 (1) Actiunea introdusa de către prefect pentru anularea unui act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale socotit nelegal este scutita de taxa de timbru şi se judeca în regim de urgenta. (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. (3) Părţile sunt legal citate, dacă citatia le-a fost comunicata cel puţin cu o zi inaintea judecarii. (4) Hotărârile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunţă în ziua în care au luat sfârşit dezbaterile. (5) În situaţii deosebite pronuntarea poate fi amanata cel mult două zile. (6) Dispozitiile prezentului articol referitoare la procedura de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judetene se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.----------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 27 (1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesita adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apararea ordinii şi linistii publice. (2) În caz de forta majoră şi de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Articolul 28În situaţii de urgenta sau de criza autorităţile militare şi organele locale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia sa informeze şi sa sprijine prefectul pentru rezolvarea oricarei probleme care pune în pericol ori afectează siguranţa populatiei, a bunurilor, a valorilor şi a mediului înconjurător.----------------Art. 28 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 30Pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul solicita instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit.-----------------Art. 30 a fost modificat de pct. 7 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. Capitolul V Actele prefectuluiActele prefectului Articolul 32 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii. (2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii. Articolul 33 (1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţa publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicarii către persoanele interesate. (2) Ordinele emise de prefect în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situaţii de urgenta produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţa şi sunt executorii. (3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administraţiei şi Internelor; (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le considera nelegale sau netemeinice. Articolul 34 (1) Prefectii sunt obligati sa comunice ordinele emise potrivit art. 32 alin. (2) conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le considera nelegale. (2) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 35Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa comunice de îndată prefectilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.----------------Art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Capitolul VICancelaria prefectului şi oficiile prefecturale----------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 39 (1) În cadrul institutiei prefectului se organizeaza şi funcţionează cancelaria prefectului.(2^1) Functia de secretar al cancelariei se asimileaza din punct de vedere al salarizarii cu functia de sef de cabinet. Pot fi numite în functia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, în condiţiile legii.-----------------Alin. (2^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 8 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006. (2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de execuţie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant şi secretarul cancelariei. (3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de către prefect. (4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă incheiat, în condiţiile legii, pe durata exercitarii functiei publice de către inaltul functionar public. (5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde în faţa prefectului în acest sens. (6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - cap. II lit. B - la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.-----------------Alin. (6) al art. 39 a fost modificat de pct. 9 al articolul unic din LEGEA nr. 181 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.----------------Art. 39 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 40 (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numarului de posturi şi al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul Bucureşti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector. (2) Ordinul prefectului de înfiinţare şi organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Oficiile prefecturale fac parte integrantă din institutia prefectului. (4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) şi (4) din Legea nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de către un sef al oficiului prefectural. (5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv. (6) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în condiţiile legii.----------------Art. 40 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale Articolul 42Prevederile art. 6, 7 şi 22 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.----------------Art. 42 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. Articolul 43Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 44Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi prevederile art. 26 şi 27, cele ale secţiunii 1 "Prefectul judeţului şi al municipiului Bucureşti" a cap. VIII "Prefectul" şi ale art. 154 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituitia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 340._______________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 394 din 30 octombrie 2006 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 106 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 165 din 3 august 1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 149 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 5 din 6 iulie 1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 creditului agricol pentru producţie
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 24 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • LEGE nr. 60 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • LEGE nr. 77 din 18 iulie 1992 privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintelui României
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 7 din 21 aprilie 1972 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 492 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 193 din 13 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 27 din 3 noiembrie 1978 legea metrologiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 98 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 29 mai 2003 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamitaţi naturale
 • LEGE nr. 341 din 17 iulie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 341 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 303 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 221 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021