Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 17 aprilie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind legea pomiculturii(actualizată la data de 12 iunie 2015*)

----------**) Republicată în temeiul art. V lit. h) din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea pomiculturii nr. 348/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003 şi a mai fost modificată şi completată prin Legea nr. 60/2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, şi prin Legea nr. 342/2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentării ştiinţifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul fructelor. Articolul 2 (1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt: a) concentrarea şi specializarea producţiei pomicole; b) introducerea în cultură a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european; c) dezvoltarea centrelor şi bazinelor cu tradiţie în domeniu, care să asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografică. Articolul 3 (1) Organizarea comună de piaţă în sectorul fructelor conţine reguli privind: a) patrimoniul pomicol şi potenţialul de producţie pomicolă; b) siguranţa alimentară şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate; c) organizaţiile profesionale, interprofesionale şi organismele pe filieră; d) instrumentele şi mecanismele de reglementare a pieţei. (2) Speciile de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni cultivate în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Capitolul II Patrimoniul pomicol Articolul 4 (1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi, duzi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015. (2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potenţialului productiv al plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni şi protejarea mediului înconjurător, a apei, solului şi păstrarea ecosistemului şi biodiversităţii revin cultivatorilor. Articolul 5 (1) Patrimoniul pomicol se clasifică în următoarele categorii: a) plantaţii tinere, până la intrarea pe rod; b) plantaţii pe rod, în plină producţie; c) plantaţii pe rod, în declin; d) pepiniere pomicole şi de duzi;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015. e) colecţii pomologice, culturi de concurs şi loturi experimentale; f) terenuri în pregătire pentru înfiinţarea plantaţiilor.(2)Sistemul de cultură se defineşte prin densitate, sortimente, tehnologii, performanţe tehnice şi economice şi se clasifică în următoarele grupe: a) sistem extensiv; b) sistem intensiv; c) sistem superintensiv; d) pomi răzleţi. Articolul 6 (1) Plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se realizează cu precădere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fiecărei specii, denumite areale pomicole. (2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor şi arbuştilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Pomii şi arbuştii fructiferi situaţi în curţi, grădini, păşuni, fâneţe, aliniamente şi ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piaţă fac parte din categoria pomi răzleţi şi nu se evidenţiază în cadastrul pomicol. (4) Evidenţa pomilor răzleţi se ţine separat, în scop statistic. Articolul 7 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani. (2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului internelor şi reformei administrative. Articolul 8Tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole, pe specii, se reactualizează şi se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni şi se distribuie prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, denumită în continuare ANCA. Capitolul III Înfiinţarea, exploatarea şi defrişarea plantaţiilor pomicole Articolul 9 (1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015. (2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel: a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică; b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare. Articolul 10Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producţii de calitate, competitive, solicitate de piaţă, pentru a fi introduse în cultură. Articolul 11Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole şi de dud, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015. Articolul 12Amenajarea unor terenuri în pantă, slab fertile şi cu fenomene de eroziune a solului şi valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activităţi de interes naţional pentru protejarea mediului şi se bucură de sprijinul statului, asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 13 (1) Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă. (3) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de plantare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale. Articolul 14 (1) Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi are scop statistic.*) Notă

──────────

*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004.

──────────
(2) Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt: a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%; b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică economic; c) au durata normală de funcţionare expirată; d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi. (3) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrişării. (4) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de defrişare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale, care se aprobă de consiliile ştiinţifice ale unităţilor respective.
Articolul 15 (1) Materialul lemnos rezultat din defrişarea plantaţiilor pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecărui deţinător legal al plantaţiei şi al pomilor răzleţi, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber. (2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizaţia de defrişare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a materialului lemnos. Articolul 16 (1) Durata de funcţionare a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi, în condiţiile de exploatare normală, precum şi modalitatea defrişării acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.**) Notă

──────────

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.

──────────
(2) În cazul în care, după defrişare, terenul respectiv nu se replantează, deţinătorii au obligaţia să înainteze la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înaintea defrişării, documentaţia necesară pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Regimul de exploatare a plantaţiilor pomicole şi arbuştilor fructiferi aparţinând instituţiilor de învăţământ, cu scop didactic, şi al parcelelor experimentale ale unităţilor de cercetare se va stabili prin planurile de învăţământ, respectiv prin programele de cercetare ale unităţilor respective.
Articolul 17Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi speciale: a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice; b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţieimodel prevăzute în anexa nr. 3; c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere. Articolul 18 (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor şi a castanilor comestibili aflaţi în plantaţii sau ca pomi răzleţi, cu consemnarea proprietarilor şi a parcelelor cadastrale în care se găsesc. (2) Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizaţia de defrişare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere. Articolul 19În programele de împădurire şi combatere a eroziunii solului din zonele de cultură a nucului şi castanului se vor introduce şi aceste specii. Regia Naţională a PădurilorRomsilva şi alţi deţinători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material săditor din soiuri autorizate şi recomandate, precum şi biotipurile locale.
Capitolul IV Valorificarea fructelor Articolul 20 (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifică în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate.***) Notă

──────────

***) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 532/2004 privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume şi fructe proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 6 august 2004.

──────────
(2) Se supun standardelor de calitate următoarele fructe: cireşele, vişinele, caisele, piersicile şi nectarinele, căpşunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coajă, fructele de arbuşti fructiferi, precum şi fructele de orice fel care fac obiectul importului. (3) Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate: a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzărilor angro sau în detaliu; b) produsele expediate în vrac către unităţile şi fabricile de procesare.
Articolul 21 (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), este supusă controlului de conformitate pe filiera produsului. (2) Controlul de conformitate se face la faţa locului, în toate stadiile de comercializare, de către organismele autorizate prin lege. Articolul 22 (1) Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piaţă pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie şi se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor. (2) Evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate în plantaţiile pomicole, destinate comercializării fructelor, se ţine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop. Articolul 23 (1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de operatorii economici, vor fi însoţite de documente fiscale în care se vor înscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare. (2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative pot comercializa fructe în pieţele stradale sau tradiţionale organizate şi au obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă, pentru a asigura protecţia şi siguranţa alimentară a consumatorului. (3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă vor fi însoţite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii. Articolul 24 (1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi făcută de către operatori economici autorizaţi pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupaţi în diferite forme de cooperare. (2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va înscrie destinaţie industrială, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate. (3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industrială vor fi însoţite de un certificat de destinaţie industrială emis de către organismele de control autorizate conform legii. (4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul certificatului de destinaţie industrială sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.*) Notă

──────────

*) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului din finalul art. 16 alin. (1).

──────────
Articolul 25 (1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografică sau produs tradiţional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor făcute de specialişti împuterniciţi pentru controlul respectării condiţiilor impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora. Articolul 26Statul sprijină constituirea organizaţiilor de producători şi a organizaţiei interprofesionale pentru fructe, pe baza iniţiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul V Inspecţia şi controlul calităţii fructelor şi a produselor obţinute din fructe Articolul 27 (1) În vederea implementării prevederilor prezentei legi se înfiinţează ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F. , cu structuri organizatorice în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea numărului de personal, în limita bugetului aprobat.**) Notă

──────────

**) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006.

──────────
(2) Atribuţiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.
Capitolul VI Sancţiuni Articolul 28Defrişarea fără autorizaţie a plantaţiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, sau a plantaţiilor de arbuşti fructiferi cu o suprafaţă mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Articolul 29Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 13; b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori comerciant a calităţii şi conformităţii cu standardele de comercializare, reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;------------Litera b) a art. 29 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 325 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 26 octombrie 2009. c) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind analiza conţinutului de reziduuri, contaminanţi şi alte substanţe, precum şi a celor privind evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate; d) nerespectarea prevederilor art. 25 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine geografică sau de produs tradiţional. Articolul 30Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstrucţionarea inspectorilor I.S.C.T.P.V.L.F. în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în producerea sau comercializarea fructelor. Articolul 31Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii. Articolul 32Contravenţiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 33 (1) Înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea de plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi şi căpşunării, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fructele pentru valorificare în stare proaspătă şi conservate, precum şi produsele distilate obţinute din fructe, condiţiile de atribuire a denumirii produselor cu indicaţie geografică, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Justiţiei. (2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se supun Guvernului spre aprobare.*) Notă

──────────

*) Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.

──────────
Articolul 34 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974. Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Notă

──────────

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 60/2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 348/2003 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 60/2007:

"Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."

──────────
Anexa 1SPECIILEde pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni cultivate în România ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │Specia │ │Specia │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │A. Pomi fructiferi │ │B. Arbuşti fructiferi │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Măr │ │Coacăz negru │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Păr │ │Coacăz roşu │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Gutui │ │Coacăz alb │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Prun │ │Agriş │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Cireş │ │Zmeură de grădină │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Vişin │ │Afin de cultură │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Cais │ │Mur de grădină │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Piersic şi Nectarin │ │Măceş │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Nuc │ │Soc negru │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Migdal │ │Trandafir pentru petale │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Alun │ │Lonicera caerulea │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Castan │ │Corn │ └─────────────────────────────────────┘ ├─────────────────────────────────────┤                                         │Cătină │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │C. Căpşun │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │D. Dud │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │Dud alb │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │Dud negru │                                         └─────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost completată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015. Anexa 2ZONAREA SPECIILOR POMICOLE ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Formaţiune de vegetaţie │ Spaţiul geografic ocupat│ Specii cultivate │ │ naturală │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Subzona pădurilor de fag-│Dealuri între 500-800 m │Coacăz, agriş, afin, │ │subetajul │altitudine │unele soiuri de măr │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Subzona pădurilor de │Dealuri mijlocii şi │Zmeur, măr, prun, vişin,│ │gorun │partea inferioară a celor│unele soiuri de păr │ │ │înalte, 300-800 m │ │ │ │altitudine │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Subzona pădurilor de cer,│Partea nordică a Câmpiei │Măr, păr, prun, gutui, │ │garniţă şi stejar │Române, Piemontul Getic │cireş, vişin, nuc, alun,│ │ │şi rama externă a dealu- │căpşun │ │ │rilor din vestul ţării; │ │ │ │50-500 m altitudine │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Zona de silvostepă │Suprafeţe mai mari sau │Toate speciile pomicole,│ │ │mai mici în toate provin-│cultivate cu deosebire │ │ │ciile;50-500 m altitudine│în regim irigat │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Zona stepei danubiene │Partea de est şi de sud a│Cais, piersic, migdal, │ │ │Câmpiei Române, Dobrogea,│prun, cireş, vişin, │ │ │Platforma Bârladului, │soiuri văratice de măr │ │ │insule în Câmpia Siretu- │şi păr, nuc, în │ │ │lui; 0-200 m altitudine │condiţii de irigare │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ Anexa 3AUTORIZAŢIE DE TĂIERE/DEFRIŞARE- model - ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII│MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII│ │ RURALE │ RURALE │ │ DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ │ DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ │ │ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ │ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ │ │ ........................... │ ............................ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ AUTORIZAŢIE Nr ...../.......... │ AUTORIZAŢIE Nr ...../.......... │ │ │ │ │ Operatorul economic/persoana │ În conformitate cu prevederile │ │fizică ..............................,│Legii pomiculturii nr ........ │ │cu sediul/domiciliul în comuna/oraşul │ Se autorizează operatorul economic/│ │............., judeţul ..............,│persoana fizică ..............., cu │ │solicită tăierea/defrişarea a .... ha/│sediul/domiciliul în comuna/oraşul │ │bucăţi nuci/castani comestibili. │.............., judeţul .............,│ │ │pentru tăierea/defrişarea a ...... ha/│ │ │bucăţi nuci/castani comestibili din │ │ │locurile următoarele: ............... │ │ │..................................... │ │ │ │ │ │ Solicitantul a plantat nuci/castani│ │ │comestibili ...... ha/bucăţi în zona │ │ Director executiv, │.......... . │ │ ................... │ │ │ (nume şi prenume) │ Director executiv, │ │ Semnătura şi ştampila │ ................... │ │ │ (nume şi prenume) │ │ │ Semnătura şi ştampila │ │Data eliberării .............. │ │ │ │Data eliberării .............. │ │ │ │ │N.B.: Autorizaţia se tipăreşte pe o │ │ │singură faţă în registru de 100 file │ │ │şi se completează într-un singur │ │ │exemplar. │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘------

Noutăți

 • LEGE nr. 184 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 58 din 1 noiembrie 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
 • LEGE nr. 288 din 27 iunie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 281 din 31 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • LEGE nr. 557 din 7 decembrie 2004 pentru modificarea alin. (5) al art. 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 20 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 300 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • LEGE nr. 175 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 233 din 24 noiembrie 2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
 • LEGE nr. 94 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 201 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 iunie 2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 577 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 317 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 52 din 29 iulie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • LEGE nr. 256 din 14 decembrie 2010 pentru instituirea Zilei limbii tătare
 • LEGE nr. 28 din 20 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • LEGE nr. 98 din 7 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 16 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • LEGE nr. 155 din 11 iulie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 47 din 27 februarie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 211 din 5 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 531 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Simisna, judeţul Sălaj
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 298 din 7 noiembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 373 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020