Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 31 mai 1995 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 50 din 30 mai 1995cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 31 mai 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi se face ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce revin acestora în cadrul organului suprem de control financiar şi de jurisdicţie în domeniul financiar. Articolul 2Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază ale membrilor Curţii de Conturi, procurorului general financiar şi secretarului general ai Curţii de Conturi sunt cei prevăzuţi în anexa nr. 1. Articolul 3Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate din aparatul Curţii de Conturi sunt cei prevăzuţi în anexa nr. 2. Articolul 4Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate sau, după caz, în alte funcţii de execuţie, care coordonează activitatea unor direcţii, servicii sau alte compartimente, au salariile de bază corespunzătoare funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere, potrivit anexei nr. 3, care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinită. Articolul 5Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate sau, după caz, în alte funcţii de execuţie, care primesc sarcina de coordonare sau de realizare a unor programe, activităţi, studii complexe şi altele asemenea, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc această sarcină, de o indemnizaţie care face parte din salariul de bază, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, în limitele prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 6 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii Curţii de Conturi pot primi un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază, şi care face parte din acesta. (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit se stabilesc de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi, o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioada de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii. Articolul 7 (1) Salariile de bază ale personalului de execuţie al Curţii de Conturi sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul acestora, pe grade sau trepte profesionale. (2) Trecerea în gradaţia imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere se fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi. (3) La trecerea în gradaţia imediat superioară sau la majorarea salariului se ţine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani. (4) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută la alin. (3) poate fi redusă la 6 luni. Articolul 8 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Tranşe de vechime în muncă Procente din salariul de bază───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - între 3 şi 5 ani 5    - de la 5 la 10 ani 10    - de la 10 la 15 ani 15    - de la 15 la 20 ani 20    - peste 20 ani 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Pensionării pentru limită de vârstă care se reangajează, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă realizată după data pensionării. (3) Persoanele care sunt angajate, după pensionare, în funcţiile de consilier de conturi, judecător financiar, procuror financiar şi magistrat-asistent beneficiază de sporul de vechime în muncă pentru vechimea totală în muncă. La încetarea activităţii aceste persoane au dreptul de recalcularea pensiei, incluzându-se în baza de calcul a pensiei vechimea în muncă şi salariul realizat după data pensionării. Articolul 9 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător, în condiţiile stabilite de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi. Dacă munca prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se plătesc cu un spor calculat la salariul de bază, astfel: a) 50% din salariul de bază pentru primele doua ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a depăşi 360 de ore anual. Articolul 10 (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă şi categoriile de personal se stabilesc potrivit legii şi se aprobă de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi. (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 - 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. (3) Pentru participarea la şedinţele Plenului şi la cele ale Comitetului de conducere ale Curţii de Conturi, consilierii de conturi, procurorul general financiar şi secretarul general beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă egală cu 1,5% din salariul de bază corespunzător funcţiei, fără a depăşi lunar 15% din salariul de bază. Articolul 11 (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii şi personalul Curţii de Conturi beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu corespunzător salariului de bază realizat în ultima luna din anul pentru care se acordă premiul. (2) Premiul anual poate fi redus sau nu se acordă de către Comitetul de conducere al Curţii de Conturi în cazul celor care în cursul anului au desfăşurat o activitate necorespunzătoare sau au avut abateri disciplinare. Articolul 12 (1) Membrii Curţii de Conturi, procurorul general financiar şi secretarul general al acesteia, care efectuează deplasări, în interesul serviciului, în alte localităţi decât în municipiul Bucureşti, au dreptul la decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, în cazul în care nu se cazează la unităţi hoteliere sau în alte spaţii de cazare autorizate, care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, la 525 lei/noapte, precum şi la o diurnă de 2.250 lei/zi. (2) Diurnele prevăzute la alin. (1) vor fi indexate în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, potrivit nivelurilor stabilite în hotărârile Guvernului referitoare la indexarea salariilor şi a altor venituri. Articolul 13Persoanele utilizate în cadrul Curţii de Conturi în calitate de colaboratori, pentru realizarea unor lucrări, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 14Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi al conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului. Articolul 15Persoana numită temporar în locul unei persoane care exercită atribuţii de conducere şi care lipseşte din instituţie o perioada mai mare de 30 de zile şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă primeşte, pe lângă salariul de bază al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care este încadrată, indemnizaţia corespunzătoare atribuţiilor de conducere pe care le exercită. Articolul 16În cazul în care Curtea de Conturi realizează economii la capitolul "Cheltuieli de personal", poate acorda premii în cursul anului în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul propriu. Premiile individuale se aprobă de către preşedintele Curţii de Conturi. Articolul 17 (1) Curtea de Conturi poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente, format din: a) 1% din veniturile încasate, ca urmare a controalelor efectuate de către Curtea de Conturi, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plată asumate faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; b) 15% din sumele încasate reprezentând dobânzi şi majorări de întârziere la veniturile stabilite în condiţiile lit. a). (2) Condiţiile de constituire şi de utilizare a fondului prevăzut în alineatul precedent se stabilesc prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 18Preşedintele, vicepreşedinţii, preşedinţii de secţii, consilierii de conturi şi procurorul general financiar sunt demnitari de stat. Articolul 19Salariile de bază pentru alte funcţii decât cele din anexele la prezenta lege, precum şi condiţiile de încadrare sunt prevăzute în anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, şi în anexa nr. 3 la Legea nr. 52/1991, republicată, mai mari cu 30% . Articolul 20Curtea de Conturi va putea include în statul de funcţii pentru aparatul propriu şi unele funcţii aprobate altor sectoare bugetare, care se dovedesc necesare şi care vor fi salarizate potrivit prevederilor art. 19. Articolul 21Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizatorilor sau al altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, de perfecţionare, schimburi de experienţă, burse, documentare, congrese, conferinţe şi simpozioane sau alte forme de reuniuni şi manifestări internaţionale, beneficiază de drepturile stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru unităţile bugetare. Articolul 22 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradaţiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi, care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi, sunt de competenţa Plenului Curţii de Conturi pentru personalul din aparatul acesteia. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. (3) Plenul Curţii de Conturi va lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. Articolul 23Salariaţii cu atribuţii de conducere vor fi supuşi unei perioade de probă de 3 luni. Dacă la sfârşitul perioadei de probă salariatul s-a dovedit corespunzător funcţiei respective, numirea sa se va definitiva de la data începerii perioadei de probă. În cazul în care salariatul nu a dovedit că poate face faţă atribuţiilor ce-i revin în funcţia respectivă, el va fi trecut în funcţia de execuţie avută anterior sau într-o altă funcţie echivalentă. Articolul 24Salariaţii care trec, din funcţii cu salarii fixe sau între limite, pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradaţii, se încadrează pe postul vacant respectiv, până la gradaţia care să le asigure salariul de bază apropiat de cel avut. Articolul 25Posturile vacante, pentru funcţiile de execuţie, pot fi ocupate şi prin transfer de la instituţiile publice, pe funcţii cu acelaşi nivel de salarizare sau pe funcţii cu un nivel de salarizare inferior, dacă persoana care se transferă este de acord. În cazul transferului, persoana în cauză îşi păstrează gradaţia avută. Articolul 26Durata concediului de odihnă şi a celorlalte concedii, cuantumul indemnizaţiei cuvenite, programarea, efectuarea, întreruperea şi amânarea concediului de odihnă, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor, prin regulament aprobat de Plenul Curţii de Conturi. Articolul 27Salariile şi indemnizaţiile de conducere din prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1995. Articolul 28Salariile şi celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege se acordă cu data de întâi a lunii în care legea intră în vigoare. Articolul 29 (1) Ţinuta vestimentară la şedinţele de judecată ale instanţelor Curţii de Conturi pentru consilierii de conturi, judecătorii financiari, procurorii financiari, magistraţii-asistenţi şi grefieri este obligatorie şi se acordă gratuit. (2) Elementele componente ale ţinutei vestimentare, precum şi condiţiile de confecţionare, folosinţă şi păstrare se stabilesc de Plenul Curţii de Conturi. Articolul 30Pentru primirea delegaţiilor şi invitaţilor străini sau din ţară se constituie fondul de protocol la dispoziţia Curţii de Conturi. Mărimea acestui fond se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. Normele de utilizare a fondului de protocol se stabilesc prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi. Articolul 31Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 32Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolul 135 şi anexa la Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ADRIAN NĂSTASE
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Anexa 1COEFICIENŢII DE IERARHIZARE A SALARIILOR DE BAZĂpentru funcţiile de conducere ale Curţii de Conturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficienţii de ierarhizarecrt. studiilor a salariilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Preşedinte*) S 6,75  2. Vicepreşedinte*) S 6,00  3. Procuror general financiar*) S 6,00  4. Preşedinte de secţie*) S 5,50  5. Secretar general S 5,50  6. Consilier de conturi*) S 5,00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

──────────

*) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile prevăzute la aceste poziţii sunt stabiliţi prin asimilare cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie, judecător din cadrul Curţii Supreme de Justiţie şi de procuror general al Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.

──────────
Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază se vor actualiza o data cu modificarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile cu care s-a făcut asimilarea.
Anexa 2COEFICIENŢII DE IERARHIZARE A SALARIILOR DE BAZăpentru funcţiile de execuţie de specialitate ale Curţii de Conturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficienţii de ierarhizarecrt. studiilor a salariilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Controlor financiar gr. I, judecător   financiar gr. I, procuror financiar   gr. I, magistrat-asistent gr. I,   judecător financiar gr. I   inspector, procuror financiar gr. I   inspector S 4,10 - 4,402. Controlor financiar gr. II, judecător   financiar gr. II, procuror financiar   gr. II, magistrat-asistent gr. II S 3,70 - 4,003. Controlor financiar gr. III, judecător   financiar gr. III, procuror financiar   gr. III S 3,30 - 3,604. Controlor financiar-asistent S 2,35 - 2,805. Şef cabinet M 1,30 - 1,706. Secretar cabinet M 1,15 - 1,45───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de bază pentru judecătorii financiari de la Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori şi procurorii financiari de pe lângă Secţia jurisdicţională şi Colegiul jurisdicţional ale Curţii de Conturi sunt cele corespunzătoare gradelor profesionale la care aceştia sunt încadraţi, majorate cu 10%. Anexa 3INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCEREpentru funcţiile de execuţie de specialitate saualte funcţii de execuţie ale Curţii de Conturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Indemnizaţia de conducere                                                         lunară (lei)Nr. Funcţia ───────────────────────────────crt. minimă maximă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director direcţie control financiar, şef    compartiment control financiar la Camera de    Conturi, preşedinte colegiu jurisdicţional,    director adjunct la Direcţia de control    financiar şi la Camera de Conturi a    Municipiului Bucureşti, şef serviciu control,    controlor financiar care exercită control    preventiv 32.100 92.800 2. Judecător financiar inspector, procuror    financiar inspector 28.800 66.600─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Curtea de Conturi1. Persoanele utilizate în cadrul Curţii de Conturi, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi cu importanţa lucrărilor efectuate.Persoanele care desfăşoară activitatea în funcţii de execuţie de specialitate, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de bază prevăzut de lege la funcţiile în care sunt utilizate, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea şi importanţa lucrărilor efectuate.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi şi alţii), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de bază prevăzut de lege pentru funcţia respectivă.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator şi altele asemenea pot fi folosite şi în baza unor contracte de colaborare intervenite între părţi.4. Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în altă localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi la o diurnă la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cât îşi desfăşoară activitatea. Anexa 5CRITERII DE UTILIZAREa fondului pentru acordarea de stimulente, prevăzut la art. 17Stimulentele se acordă în raport cu următoarele criterii:- contribuţia personală la identificarea şi atragerea de venituri suplimentare peste obligaţiile de plată, evidenţiate ca datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetul fondurilor speciale;- gravitatea abaterilor financiare constatate şi capacitatea stabilirii corecte a răspunderii persoanelor vinovate, potrivit legii;- competenţa profesională dovedită în orientarea, coordonarea şi exercitarea controlului, precum şi în valorificarea constatărilor acestuia;- aportul personal la introducerea, reglementarea şi aplicarea de noi metode, tehnici şi proceduri de control financiar.------

Noutăți

 • LEGE nr. 58 din 6 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 582 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 20 iunie 2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2010 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, şi la Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 iunie 2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 29 martie 2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 212 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 189 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 38 din 12 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 49 din 30 mai 1995 cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad
 • LEGE nr. 100 din 7 mai 2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
 • LEGE nr. 14 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 17/1976 pentru modificarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurentei
 • LEGE nr. 24 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vînzare internaţionala de mărfuri
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 80 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa şi la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 205 din 20 iulie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 1 din 18 martie 1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 275 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 87 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 10 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021