Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 4 iunie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*actualizata*)privind evaluarea conformitatii produselor(actualizata până la data de 10 februarie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003; LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţa şi/sau puse în functiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.--------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 2Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţa şi/sau se pun în functiune numai dacă satisfac cerinţele esentiale, dacă conformitatea lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poarta marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile, în vigoare.--------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 3Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care implica apararea şi siguranţa naţionala, cărora, din motive intemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege.--------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 4 (1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmeaza: a) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice; b) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu; c) cerinţa esenţială - cerinţa care are în vedere protectia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, asa cum este prevăzută în actele normative în vigoare; d) certificare a conformitatii - actiune a unui organism care este independent faţă de clientii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;e^1) certificat de examinare de tip - documentul emis de către un organism notificat, prin care se atesta ca un tip de produs supus evaluării prin aplicarea modulului <> respecta cerinţele dintr-o reglementare tehnica; f) certificat de recunoastere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atesta ca un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumita procedura de evaluare a conformitatii şi demonstreaza independenta, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementari tehnice; g) declaratia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformitatii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile; h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificatii tehnice, coduri de buna practica şi reglementari; i) domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementari tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţa şi/sau de punere în functiune; j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aproba, prin ordin al conducătorului sau, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a actiona pe piaţa în legătură cu o procedură de evaluare a conformitatii, prevăzută de o reglementare tehnica; k) evaluare a conformitatii - activitate al carei obiect este determinarea faptului ca un produs satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau ca un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile produsului; l) inspecţie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformitatii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale; m) importator - orice persoană fizica autorizata sau persoana juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spatiu; n) introducere pe piaţa a unui produs - actiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizarii; o) incercare - operaţiune tehnica ce consta în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanta cu o procedură specificata; p) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau de punerea în functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul şi/sau pe documentele insotitoare şi care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerinţele esentiale prevăzute în reglementarile tehnice aplicabile:- CS - marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;- CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3; r) organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplica regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformitatii; s) organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectueaza inspecţia; t) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridica cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitatii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; u) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridica cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumita procedura de evaluare a conformitatii şi care demonstreaza independenta, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementari tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoastere; v) producător - persoana fizica autorizata sau persoana juridica, responsabila pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţa şi/sau al punerii în functiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele sau; responsabilitatile producătorului se aplică oricarei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asambleaza, ambaleaza sau eticheteaza produse în vederea introducerii pe piaţa şi/sau a punerii în functiune, sub nume propriu; w) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol incheiat între Uniunea Europeana şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoasterea mutuala a rezultatelor evaluării conformitatii şi acceptarea produselor industriale; x) punere în functiune - actiunea ce are loc în momentul primei utilizari a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene; y) recunoastere - actiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileste dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumita procedura de evaluare a conformitatii şi demonstreaza independenta, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementari tehnice, în vederea desemnarii şi, după caz, a notificarii; z) reprezentant autorizat al producătorului - persoana fizica sau juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, imputernicita de producător sa actioneze în numele acestuia;z^1) securitate - starea unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului şi/sau proprietăţii este limitat la un nivel acceptabil;z^2) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeana de standardizare, care conferă prezumtia de conformitate cu cerinţele esentiale dintr-o reglementare tehnica, acoperita de un astfel de standard; lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;z^3) supravegherea pieţei - ansamblul masurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigura şi garanteaza, în mod impartial, ca produsele introduse pe piaţa şi/sau puse în functiune indeplinesc prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurente. (2) Termenii <>, <> şi <> se definesc conform prevederilor reglementarilor în vigoare privind masurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementarilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeana.-------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdus de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Literele j), l), m), p), v), x) şi z) ale alin. (1) al art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Literele z^1), z^2) şi z^3) ale art. 4 au fost introduse şi modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Capitolul 2 Reglementari tehnice Articolul 5 (1) În scopul asigurarii securitatii vietii şi sănătăţii populatiei, precum şi al protejarii mediului, animalelor domestice şi proprietăţii, autorităţile competente elaboreaza reglementari tehnice, cu respectarea principiilor internationale şi comunitare privind libera circulatie a marfurilor în comertul intern şi international. (2) Reglementarile tehnice se aproba prin hotărâri ale Guvernului.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 6Reglementarile tehnice prevad, în principal: a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1; b) grupele de produse care fac obiectul reglementarii tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul; c) abrogata; d) cerinţele esentiale; e) procedurile pentru evaluarea conformitatii produselor; f) conţinutul dosarului tehnic şi documentele ce atesta conformitatea cu cerinţele esentiale; g) cerinţele minime pentru evaluarea organismelor desemnate sa realizeze evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esentiale; h) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul; i) cerinţele privind supravegherea pieţei.-------------Litera b) a art. 6 a fost modificata de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera c) a art. 6 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera b) a art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 7 (1) Reglementarile tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel naţional, care conferă prezumtia de conformitate cu cerinţele esentiale. (2) În scopul adoptarii standardelor europene armonizate autorităţile competente asigura mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat. Articolul 8Autorităţile competente vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzand standardele adoptate prevăzute la art. 7. Capitolul 3 Evaluarea conformitatii Articolul 9Principiile pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii sunt: a) competenţa şi imparţialitate; b) transparenta şi credibilitate; c) independenta faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice; d) asigurarea confidentialitatii şi pastrarea secretului profesional; e) reprezentarea intereselor publice; f) contribuţia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor. Articolul 10 (1) Se admite introducerea pe piaţa sau punerea în functiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile. (2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau punerea în functiune a produselor din domeniile reglementate, are obligaţia să asigure: a) proiectarea şi realizarea produselor, respectand cerinţele esentiale; b) intocmirea şi detinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementarile tehnice, după caz; c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esentiale, prevăzute de reglementarile tehnice; d) intocmirea declaraţiei de conformitate EC, detinerea rapoartelor de incercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, după caz; e) aplicarea marcajului CE, după caz.--------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 11În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind detinerea documentelor ce atesta conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cerere, autorităţilor responsabile cu supravegherea pieţei revine importatorului.---------------Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 12Conformitatea produselor cu cerinţele esentiale este atestata prin declaratia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de incercare, certificatele ori alte documente care atesta conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul CE, potrivit reglementarilor tehnice aplicabile.---------------Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 13Evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esentiale prevăzute în reglementarile tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile.---------------Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 14Cerinţele minime ce trebuie indeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare sau de inspecţie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnarii şi, după caz, a notificarii, sunt: a) disponibilitate de personal şi echipamente; b) independenta şi imparţialitate în relatiile directe şi indirecte; c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitatii; d) asigurarea confidentialitatii, pastrarea secretului profesional şi integritatea; e) detinerea unei asigurări de raspundere civila, pentru cazul în care raspunderea nu revine statului prin lege.--------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 15Organismele desemnate şi, după caz, notificate trebuie să indeplineasca permanent toate cerinţele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea şi, respectiv, notificarea.--------------Art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 16Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate.--------------Art. 16 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 17 (1) Pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autorităţile competente numai organisme recunoscute; recunoasterea organismelor se atesta prin emiterea certificatului de recunoastere. (2) Certificatul de recunoastere contine minimum urmatoarele informaţii: a) denumirea autorităţii competente care a decis recunoasterea; b) datele de identificare a organismului recunoscut; c) datele de identificare a reglementarii tehnice în baza careia este recunoscut laboratorul sau organismul; d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformitatii, pe care laboratorul sau organismul dovedeste ca este capabil şi competent tehnic să le realizeze; e) data emiterii.--------------Art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 18 (1) Organismele se considera desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementarilor tehnice, de la data intrarii în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prin care se aproba organismele respective. (2) Organismele se considera notificate şi acţionează conform prevederilor reglementarilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene.--------------Art. 18 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 19 (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii depind de gradul de complexitate al produsului şi de riscul estimat la utilizarea acestuia. (2) Reglementarea tehnica prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformitatii; procedura pentru evaluarea conformitatii este formata din unul sau o combinaţie adecvata a urmatoarelor module: a) modulul A - controlul intern; b) modulul B - examinarea de tip; c) modulul C - conformitatea cu tipul; d) modulul D - asigurarea calităţii productiei; e) modulul E - asigurarea calităţii produsului; f) modulul F - verificarea produsului; g) modulul G - verificarea unităţii de produs; h) modulul H - asigurarea totala a calităţii. (3) În situaţia în care, din motive intemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformitatii acestora se realizează conform prevederilor reglementarii tehnice aplicabile.---------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Partea introductiva a alin. (2) al art. 19 a fost modificata de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 21 (1) Marcajul CE se aplică conform reglementarilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, usor lizibil şi de nesters, direct de produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placa de marcaj atasata produsului, astfel încât sa nu poata fi detasata. În situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu exista cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnica prevede astfel de documente. (2) În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementari tehnice care prevad aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifica conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementari.-------------Art. 21 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 22Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile produsului.-------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 23Este interzisa aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege. Capitolul 4 Desemnarea şi notificarea--------------Titlul cap. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 23^1 (1) Autorităţile competente desemneaza dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitatii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice. (2) Pentru fiecare domeniu reglementat autorităţile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnica în baza careia urmeaza sa activeze organismele ce fac obiectul desemnarii, denumirea completa şi adresa sediului organismului şi sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitatii, identificabile în reglementarea tehnica, pentru fiecare organism. (3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizeaza ori de cate ori este necesar.--------------Art. 23^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 24 (1) Autorităţile competente notifica organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice, de la data intrarii în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situaţia în care un astfel de protocol nu este incheiat, autorităţile competente notifica organisme desemnate începând cu data aderarii la Uniunea Europeana. (2) În situaţia în care o reglementare tehnica prevede cerinţa de notificare a unor organisme, autorităţile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifica, cu respectarea prevederilor art. 23^1. (3) Autorităţile competente solicita la Comisia Europeana, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numarului de identificare prevăzut la art. 22, pentru fiecare organism ce se va notifica. (4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se accepta şi se recunosc rapoartele de încercări şi certificatele de evaluare a conformitatii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeana.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) şi (4) ale art. 24 au fost modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 25 (1) În situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai indeplineste una dintre cerinţele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea sau, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea. (2) Retragerea desemnarii sau, după caz, a notificarii nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atesta conformitatea, emise de către organismul în cauza anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeste ca această măsură trebuie intreprinsa.--------------Art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 26Abrogat.--------------Art. 26 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Capitolul 5 Supravegherea pieţei Articolul 27Supravegherea pieţei este în responsabilitatea şi în subordonarea autorităţilor competente, care asigura un sistem eficient şi efectiv de supraveghere şi control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cat şi pentru evaluarea conformitatii produselor din aceste domenii. Articolul 28Autorităţile competente nominalizeaza în reglementarile tehnice structurile responsabile cu supravegherea pieţei. Articolul 29Structurile responsabile cu supravegherea pieţei trebuie să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere, să asigure competenţa şi integritatea profesionala a personalului lor şi sa actioneze independent şi nediscriminatoriu.CAP.5^1Măsuri tranzitorii--------------Cap. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 29^1 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în functiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile, numai până la data intrarii în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementari tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderarii la Uniunea Europeana, în situaţia în care un astfel de protocol nu este incheiat. (2) De la termenele prevăzute la alin. (1) se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în functiune numai a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, conform prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile. (3) De la data aderarii la Uniunea Europeana se interzice distribuirea, contra cost sau gratuita, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autorităţile competente au obligaţia de a lua masurile necesare de retragere de pe piaţa a produselor cu marcaj CS.-------------Art. 29^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) şi (3) ale art. 29^1 au fost modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 29^2 (1) Marcajul CS prevăzut la art. 29^1 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat, persoana fizica ori juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România. (2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile produsului.-------------Art. 29^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 29^2 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 29^3Evaluarea conformitatii produselor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie, cuprinse în lista aprobata a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile.-------------Art. 29^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 29^4 (1) Autorităţile competente stabilesc în reglementarile tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitatii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 29^3. (2) În perioada de tranzitie prevăzută la art. 29^1 alin. (1) autorităţile competente aproba, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformitatii prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie care respecta prevederile art. 14-17. (4) Ordinul conducătorului autorităţii competente care aproba lista organismelor recunoscute prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23^1 alin. (2) şi, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului, prevăzut la art. 29^2 alin. (2); ordinele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizeaza ori de cate ori este necesar. (5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autorităţile competente solicita, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numarului de identificare prevăzut la art. 29^2 alin. (2), conform prevederilor reglementarilor tehnice. Numărul de identificare reprezinta numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute. (6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor. (7) Organismele cuprinse în lista aprobata a organismelor recunoscute acţionează conform prevederilor reglementarilor tehnice, de la data intrarii în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prevăzut la alin. (4). (8) În situaţia în care organismul cuprins în lista aprobata a organismelor recunoscute nu mai indeplineste una dintre cerinţele initiale care au stat la baza deciziei privind includerea în lista, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25.-------------Art. 29^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 29^5 (1) Ordinele prevăzute la art. 29^4 alin. (2) se abroga la data intrarii în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderarii la Uniunea Europeana, în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost incheiat. (2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobata a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 23^1 şi, respectiv, ale art. 24.-------------Art. 29^5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 29^5 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 29^6Înainte de introducerea pe piaţa sau punerea în functiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerințelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) şi marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 21.-------------Art. 29^6 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 29^6 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 29^7Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România, responsabilitatile prevăzute la art. 11 revin importatorului.-------------Art. 29^7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 29^7 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Capitolul 6 Sancţiuni Articolul 30Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz, a celor vinovati. Articolul 31 (1) Constituie contraventii, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizarii şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 21, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializarii până la o dată stabilita de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoastere; e) nerespectarea prevederilor art. 29^1 se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa a produselor cu marcaj CS. (2) Sanctiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control imputernicit de autoritatea competentă şi nominalizat în reglementarile tehnice. (3) Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 31 a fost modificata de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera e) a alin. (1) al art. 31 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Articolul 32Contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 32 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Capitolul 7 Dispozitii finale Articolul 33Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor. În acest scop în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului se infiinteaza o structura corespunzătoare. Articolul 34 (1) În termen de 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor împreună cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997*) privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protectia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 30 septembrie 2002. Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 36 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrara se abroga.-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANU Anexa 1 DOMENII REGLEMENTATE*)1. Echipamente de joasa tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucarii4. Produse pentru constructii5. Compatibilitate electromagnetica6. Masini industriale7. Echipamente individuale de protecţie8. Aparate de cantarit cu functionare neautomata9. Dispozitive medicale implantabile active10. Arzatoare cu combustibili gazosi11. Cazane pentru apa calda12. Explozibili utilizati în scopuri civile13. Dispozitive medicale14. Medii potenţial explozive15. Ambarcatiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Echipamente terminale de telecomunicatii20. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro21. Echipamente terminale de radio şi telecomunicatii22. Ambalaje şi deseuri de ambalaje23. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane------------*) Lista cuprinzand domeniile reglementate va fi completata, după caz, prin hotărâre a Guvernului.-------------Anexa nr. 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa din ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. Anexa 2 MARCAJUL CSMarcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura urmatoare:..... .. CS .. .....NOTĂ:- fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;- diametrul cercului - Ø`4f 20 mm;- litera "C" simbolizeaza cerinţa esenţială;- litera "S" simbolizeaza securitate.În cazul în care marcajul trebuie să fie marit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm. Anexa 3 MARCAJUL CEMarcajul de conformitate CE consta din initialele "CE" având urmatoarea forma:                                  ┌──────┐                                  │ CS │                                  └──────┘În cazul în care marcajul trebuie să fie marit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.---------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 246 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 41 din 2 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*)
 • LEGEA nr. 13 din 7 august 1990 pentru abrogarea şi modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 2/1987
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 42 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • LEGE nr. 153 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 115 din 24 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 1930 pentru modificarea art. 38 din legea pentru modificarea legii Camerelor de comerţ şi de industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 111 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 115 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea art. 4^1 din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 38 din 1 iunie 1991 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 124 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 25 septembrie 2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • LEGE nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 112 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 75 din 10 iunie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013
 • LEGE nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 131 din 21 iulie 2000 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 160 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructura
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 146 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 339 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 553 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 105 din 24 iunie 1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 516 din 12 iulie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • LEGE nr. 68 din 19 martie 2018 pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
 • LEGE nr. 145 din 12 iulie 2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 61 din 31 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 25 din 29 februarie 2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021