Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iulie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*actualizată*)privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment**)(actualizată până la data de 2 septembrie 2000*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 14 iunie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 2 septembrie 2000, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 123 din 31 august 2000.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Cele sapte categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:-----------Partea introductivă a alin. 1 al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. a) timbrul literar în valoare de 2% din preţul de vinzare al unei cărţi şi care se adauga acestui pret; b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decit cele folclorice, şi care se adauga acestor preţuri; e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui tiparituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adauga acestor preţuri; f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vinzare al operei de arta şi care se adauga acestui pret. g) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret.-----------Litera g) a alin. 1 al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cartile beletristice vindute prin unitatile de orice fel, editate sau nu în România.Timbrele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) se aplică pe fiecare bilet vindut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în tara şi se adauga la preţul de vinzare al biletului.Timbrul prevăzut la lit. g) se aplică pe fiecare bilet vandut la spectacolele artistico-sportive, altele decat cele la care se aplică alte timbre, şi la spectacolele de circ organizate în tara şi se adauga la preţul de vanzare al biletului.-----------Alin. 4 al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 2Sumele încasate, reprezentand valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le încasează, în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu consultarea organizaţiilor de creatori.-----------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.În cazul în care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizaţii de creatori, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor respective legal constituite, conform Decretului-Lege nr. 27 din 14 ianuarie 1990, în functie de optiunile creatorilor, interpreţilor, titularilor de drepturi de autor sau mostenitorilor acestora. Pentru opere clasice sau traduceri, cu drepturi de autor expirate, producătorul hotaraste destinaţia timbrului. În cazul filmului strain, opţiunea aparţine distribuitorului.Fiecare organizaţie de creatori este obligata să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.Pentru a beneficia de sumele reprezentand valoarea timbrului, organizaţiile de creatori trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) cel puţin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor sau persoane care prin profesiunea lor participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul; b) să aibă un statut care indeplineste condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) să aibă capacitatea economica de a utiliza sumele reprezentand valoarea timbrului muzical în scopul prevăzut de lege.-----------Alin. 4 al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 3Sumele care se cuvin uniunilor şi asociaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru: a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional; b) participarea la concursuri de interpretare şi creatie în tara şi în strainatate; c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare; d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale; e) completarea fondurilor destinate sustinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi; f) sprijinirea materiala a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari; g) sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinind uniunilor de creatie; h) sprijinirea inscrierii în circuitul naţional şi international a operelor artistice de valoare; i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalitatilor culturii româneşti şi ale minoritatilor naţionale, atit în tara, cit şi în strainatate; j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;-----------Litera j) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritatilor naţionale din România;-----------Litera k) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor.-----------Litera l) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 4Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment nu sunt impozabile.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 6Neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligaţii constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.În cazul nevirarii la termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, care se va face venit la bugetul de stat.Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 7Constatarea contraventiei şi aplicarea amenzii prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.Reprezentantii mandataţi ai organizaţiilor de creatori pot verifica corectitudinea operaţiunilor de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, având obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiaza existenta unor nereguli.-----------Alin. 2 al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Imputernicitii Ministerului Culturii vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de organizaţiile de creatori din aplicarea timbrelor.-----------Alin. 3 al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii stiintifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric". Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi Senat în sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEp. PRESEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 60 din 15 septembrie 1993 privind acordarea de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova
 • LEGE nr. 191 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 116 din 2 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 15 iunie 2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 februarie 2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 143 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2006 pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger şi la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 ***Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 11 iunie 2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 16 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 96 din 7 mai 2019 pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti"
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 150 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 64 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 232 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 1968 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 38 din 12 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
 • LEGE nr. 94 din 13 mai 1998 privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii internaţionale
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 132 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 236 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 3 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019
 • LEGE nr. 570 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001
 • LEGE nr. 221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020