Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iulie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*actualizată*)privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment**)(actualizată până la data de 21 februarie 2001*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 14 iunie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 februarie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 123 din 31 august 2000; RECTIFICAREA nr. 35 din 6 iunie 1994.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Cele sapte categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:-----------Partea introductivă a alin. 1 al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. a) timbrul literar în valoare de 2% din preţul de vinzare al unei cărţi şi care se adauga acestui pret; b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decit cele folclorice, şi care se adauga acestor preţuri; e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui tiparituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adauga acestor preţuri; f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vinzare al operei de arta şi care se adauga acestui pret. g) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret.-----------Litera g) a alin. 1 al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cartile beletristice vindute prin unitatile de orice fel, editate sau nu în România.Timbrele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) se aplică pe fiecare bilet vindut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în tara şi se adauga la preţul de vinzare al biletului.Timbrul prevăzut la lit. g) se aplică pe fiecare bilet vandut la spectacolele artistico-sportive, altele decat cele la care se aplică alte timbre, şi la spectacolele de circ organizate în tara şi se adauga la preţul de vanzare al biletului.-----------Alin. 4 al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 2Sumele încasate, reprezentand valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le încasează, în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu consultarea organizaţiilor de creatori.-----------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.În cazul în care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizaţii de creatori, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor respective legal constituite, conform Decretului-Lege nr. 27 din 14 ianuarie 1990, în functie de optiunile creatorilor, interpreţilor, titularilor de drepturi de autor sau mostenitorilor acestora. Pentru opere clasice sau traduceri, cu drepturi de autor expirate, producătorul hotaraste destinaţia timbrului. În cazul filmului strain, opţiunea aparţine distribuitorului.Fiecare organizaţie de creatori este obligata să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.Pentru a beneficia de sumele reprezentand valoarea timbrului, organizaţiile de creatori trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) cel puţin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor sau persoane care prin profesiunea lor participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul; b) să aibă un statut care indeplineste condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) să aibă capacitatea economica de a utiliza sumele reprezentand valoarea timbrului în scopul prevăzut de lege.-----------Litera c) a alin. 4 al art. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 35 din 6 iunie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 21 februarie 2001.-----------Alin. 4 al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 3Sumele care se cuvin uniunilor şi asociaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru: a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional; b) participarea la concursuri de interpretare şi creatie în tara şi în strainatate; c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare; d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale; e) completarea fondurilor destinate sustinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi; f) sprijinirea materiala a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari; g) sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinind uniunilor de creatie; h) sprijinirea inscrierii în circuitul naţional şi international a operelor artistice de valoare; i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalitatilor culturii româneşti şi ale minoritatilor naţionale, atit în tara, cit şi în strainatate; j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;-----------Litera j) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritatilor naţionale din România;-----------Litera k) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor.-----------Litera l) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 4Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment nu sunt impozabile.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 6Neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligaţii constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.În cazul nevirarii la termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, care se va face venit la bugetul de stat.Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 7Constatarea contraventiei şi aplicarea amenzii prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.Reprezentantii mandataţi ai organizaţiilor de creatori pot verifica corectitudinea operaţiunilor de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, având obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiaza existenta unor nereguli.-----------Alin. 2 al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Imputernicitii Ministerului Culturii vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de organizaţiile de creatori din aplicarea timbrelor.-----------Alin. 3 al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii stiintifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric". Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi Senat în sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEp. PRESEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGEA nr. 24 din 24 octombrie 1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 254 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 64 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 538 din 25 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • LEGE nr. 234 din 9 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 31 octombrie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • CONSTITUŢIA din 27 februarie 1938
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 219 din 24 noiembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 270 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social în educaţie şi formare profesională iniţială
 • LEGE nr. 84 din 1 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 76 din 28 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 129 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 345 din 11 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 318 din 18 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 35 din 25 februarie 1930 pentru chemarea sub arme a contingentului 1930
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021