Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 (*actualizată*)privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate(actualizată până la data de 23 mai 2009*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate. Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3 (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. (2) În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA. (3) Atunci când în ţara de reşedinţă nu există cotaţii oficiale directe între euro, dolari SUA şi valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileşte o altă valută străină convertibilă ca valută de referinţă. Articolul 4 (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referinţă şi valuta locală este fixat prin notă internă. (2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de variaţia cursurilor de schimb, de şeful secţiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie. Articolul 5 (1) Nota internă stabileşte raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă. (2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilaţii ale cursurilor de schimb menite să determine variaţii mai mari de 10%, şeful secţiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb. (3) Copia notei interne se afişează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular. Articolul 6(1)Taxele consulare pentru serviciile prestate se încasează, de regulă, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plată. (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa prin instrumente electronice, personalul consular va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special. (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluţia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate. Articolul 7 (1) Pentru serviciile consulare prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă suplimentară de 10 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare. (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgenţă. Articolul 8 (1) Autoritatea consulară eliberează gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum şi pentru personalul civil şi militar al statului, aflat în serviciu în exterior, rămânând în continuare valabile şi reglementările pe această linie, stabilite prin alte dispoziţii. (2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare următoarele servicii: a) eliberarea certificatului constatator prin care se atestă redobândirea cetăţeniei române; b) eliberarea vizelor acordate funcţionarilor străini la organizaţiile la care România este parte; c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrii de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate; d) autentificarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru cetăţenii români, precum şi pentru persoanele de origine română care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Taxele de viză pot să fie reduse sau pot să nu fie percepute pentru cetăţenii unui stat terţ, în baza unui acord referitor la măsurile de facilitare a procedurilor de cerere şi eliberare a vizei, încheiat între Comunitatea Europeană şi statul terţ. (4) În cazuri individuale, cu aprobarea şefului secţiei consulare sau al oficiului consular, taxa de viză poate să nu fie percepută sau poate fi redusă, conform legii române, atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale, precum şi a intereselor în materie de politică externă sau pentru motive umanitare. Articolul 9Şefii secţiilor consulare sau ai oficiilor consulare de carieră pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale. Articolul 10 (1) Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii. (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelaşi titlu. (3) Modalităţile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009. Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor menţionate la art. 15 şi a contravalorii blanchetelor de paşapoarte, titlurilor de călătorie, colantelor de vize şi a taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat. Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 14Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgenţă, pentru: a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă; b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării în statul în care a survenit decesul; c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii; d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular şi în Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare. (2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin.(1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea acestora se va desfăşura în limitele atribuţiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută, stabilită în cuantum net la nivelul salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, ele nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată. (4) Pentru munca prestată, persoanele din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută, stabilită în cuantum net la nivelul salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, la care se adaugă taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă. Articolul 16Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) şi c) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7. Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează şi se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 198. AnexăSERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare lamisiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea serviciilor │ Taxa în euro │ │crt.│ │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤ │ A. Paşapoarte │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 1 │Eliberarea unui paşaport sau a oricărui document │ │ │ │de călătorie, inclusiv prelungirea valabilităţii:│ │ │ │- individual │ 40 │ │ │- pentru fiecare persoană înscrisă în documentul │ │ │ │titularului │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │Includerea unei persoane în paşaport, de fiecare │ │ │ │persoană │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3 │Blancheta paşaport simplu │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 4 │Blancheta titlu de călătorie │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 5 │Blancheta paşaport simplu temporar │ 20 │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤ │ B. Vize │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 1 │Viza de tranzit aeroportuar │ 60 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │Viza de tranzit │ 60 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3 │Viza de scurtă şedere │ 60 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 4 │Viza de lungă şedere │ 120 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 5 │Viza colectivă │ 60 + 1 de persoană │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤ │ C. Servicii notariale │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 1 │Redactarea, autentificarea şi revocarea unui │ │ │ │înscris, indiferent de natura acestuia: │ │ │ │- un exemplar │ 20 │ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ 6 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │Legalizarea sigiliului şi a semnăturii │ │ │ │Ministerului Afacerilor Externe de pe actele │ │ │ │eliberate de autorităţile române, inclusiv de pe │ │ │ │declaraţiile de chemare, darea de dată certă, │ │ │ │pentru fiecare act │ 15 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3 │Legalizarea unei copii de pe înscrisuri │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 4 │Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe │ │ │ │actele eliberate de autorităţile străine, care │ │ │ │urmează să producă efecte juridice în România │ 15 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 5 │Legalizarea sigiliului şi semnăturii │ │ │ │autorităţilor competente străine de pe │ │ │ │certificatele de origine a mărfurilor, facturile │ │ │ │comerciale şi de pe orice documente cerute la │ │ │ │exportul mărfurilor din şi în România, în funcţie│ │ │ │de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar: │ │ │ │- pentru valori de până la 50.000 de euro │ 300 │ │ │- pentru valori între 50.001-100.000 de euro │ 600 │ │ │- pentru valori între 100.001-500.000 de euro │ 900 │ │ │- pentru valori între 500.001 - 1.000.000 de euro│ 1.500 │ │ │- pentru valori peste 1.000.000 de euro │ 2.500+0,1% │ │ │ │ din valoare │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 6 │Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe │ │ │ │actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice │ │ │ │sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 7 │Efectuarea unei traduceri din sau în limba │ │ │ │română, de fiecare pagină │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 8 │Certificarea conformităţii cu originalul în limba│ │ │ │din care s-a efectuat traducerea │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 9 │Certificarea unor fapte constatate personal de │ │ │ │funcţionarul consular │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 10 │Eliberarea unui certificat de cutumă │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 11 │Certificarea modificărilor survenite în rolul de │ │ │ │echipaj al navelor, inclusiv schimbarea │ │ │ │comandantului de navă │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 12 │Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie │ │ │ │ale navelor │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 13 │Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a │ │ │ │jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 14 │Eliberarea permisului provizoriu de │ │ │ │naţionalitate, pentru navele construite în │ │ │ │străinătate, achiziţionate sau cărora li se │ │ │ │schimbă clasa │ 300 │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤ │ D. Servicii diverse │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 1 │Înregistrarea cererii pentru redobândirea │ │ │ │cetăţeniei române │ 60 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │Înregistrarea cererii privind renunţarea la │ │ │ │cetăţenia română │ 600 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3 │Eliberarea dovezii de cetăţenie │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 4 │Înregistrarea cererii pentru identificarea unei │ │ │ │persoane în România │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 5 │Procurarea oricăror acte judiciare şi │ │ │ │extrajudiciare din ţară sau din străinătate, la │ │ │ │cererea persoanelor fizice sau juridice │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 6 │Primirea în depozit a înscrisurilor şi a │ │ │ │documentelor prezentate de părţi │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 7 │Abrogat │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 8 │Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta │ │ │ │listă │ 20 │ └────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘NOTĂ:1. Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.2. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxelor de urgenţă aferente este inclusă în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situaţiile prevăzute la pct. 3 din prezenta notă.3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană şi state terţe, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.4. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de şedere temporară a fiecărei persoane incluse în paşaportul titularului, se percepe în acelaşi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară.-------------Pct. 4 din Nota din anexă a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 177 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009, cu pct. 4.-------------Nr. crt. 7 de la litera D din anexă a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.Pct. 2 din Nota din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind producerea şi valorificarea legumelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 11 din 11 martie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 347 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 martie 2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 182 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 45 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei şi Comerţului a obligaţiei de plată a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 89 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 43 din 26 martie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • LEGE nr. 65 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 7 la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • LEGE nr. 231 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 356 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 342 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 172 din 14 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 338 din 10 decembrie 2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 97 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 534 din 23 septembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 iulie 2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 366 din 7 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 160 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 146 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 390 din 28 septembrie 2004 pentru instituirea Zilei NATO în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021