Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 (*actualizată*)privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate(actualizată până la data de 21 mai 2010*)

----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 mai 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009; LEGEA nr. 177 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate. Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3 (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. (2) În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA. (3) Atunci când în ţara de reşedinţă nu există cotaţii oficiale directe între euro, dolari SUA şi valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileşte o altă valută străină convertibilă ca valută de referinţă. Articolul 4 (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referinţă şi valuta locală este fixat prin notă internă. (2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de variaţia cursurilor de schimb, de şeful secţiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie. Articolul 5 (1) Nota internă stabileşte raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă. (2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilaţii ale cursurilor de schimb menite să determine variaţii mai mari de 10%, şeful secţiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb. (3) Copia notei interne se afişează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular. Articolul 6(1)Taxele consulare pentru serviciile prestate se încasează, de regulă, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plată. (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa prin instrumente electronice, personalul consular va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special. (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluţia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate. Articolul 7 (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgenţă. Articolul 8 (1) Autoritatea consulară eliberează gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum şi pentru personalul civil şi militar al statului, aflat în serviciu în exterior, rămânând în continuare valabile şi reglementările pe această linie, stabilite prin alte dispoziţii. (2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare următoarele servicii: a) eliberarea certificatului constatator prin care se atestă redobândirea cetăţeniei române; b) eliberarea vizelor acordate funcţionarilor străini la organizaţiile la care România este parte; c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrii de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate; d) autentificarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru cetăţenii români, precum şi pentru persoanele de origine română care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.(2^1) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate când acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale.-------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Taxele de viză pot să fie reduse sau pot să nu fie percepute pentru cetăţenii unui stat terţ, în baza unui acord referitor la măsurile de facilitare a procedurilor de cerere şi eliberare a vizei, încheiat între Comunitatea Europeană şi statul terţ. (4) În cazuri individuale, cu aprobarea şefului secţiei consulare sau al oficiului consular, taxa de viză poate să nu fie percepută sau poate fi redusă, conform legii române, atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale, precum şi a intereselor în materie de politică externă sau pentru motive umanitare. Articolul 9Şefii secţiilor consulare sau ai oficiilor consulare de carieră pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale. Articolul 10 (1) Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii. (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelaşi titlu. (3) Modalităţile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009. Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor menţionate la art. 15 şi a contravalorii blanchetelor de paşapoarte, titlurilor de călătorie, colantelor de vize şi a taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat. Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 14Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru persoanele însoţitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii; d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular şi în Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare. (2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, acestea nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizaţie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, în care sunt incluse taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. Articolul 16Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează şi se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 198. Anexa SERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare lamisiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea serviciilor │ Taxa în euro │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ A. Documente de călătorie │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de │ ││ │călătorie │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Blancheta paşaport electronic (simplu, de serviciu, │ ││ │diplomatic) │ 56 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Blancheta titlu de călătorie │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Blancheta paşaport simplu temporar │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ B. Vize │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Viza de tranzit aeroportuar │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Viza de tranzit │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Viza de scurtă şedere │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Viza de lungă şedere │ 120 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Viza colectivă │ 60 + 1 de ││ │ │ persoană │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ C. Servicii notariale │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, │ ││ │indiferent de natura acestuia: │ ││ │- un exemplar │ 40 ││ │- pentru fiecare exemplar în plus │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Legalizarea semnăturii traducătorului │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului │ ││ │Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autorităţile │ ││ │române, inclusiv de pe declaraţiile de chemare, darea de │ ││ │dată certă, pentru fiecare act │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Legalizarea unei copii de pe înscrisuri │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele │ ││ │eliberate de autorităţile străine, care urmează să │ ││ │producă efecte juridice în România │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6. │Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor │ ││ │competente străine de pe certificatele de origine a │ ││ │mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente │ ││ │cerute la exportul mărfurilor din şi în România, în │ ││ │funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar: │ ││ │- pentru valori de până la 50.000 euro │ 300 ││ │- pentru valori între 50.001-100.000 euro │ 600 ││ │- pentru valori între 100.001-500.000 euro │ 900 ││ │- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro │ 1.500 ││ │- pentru valori peste 1. 000.000 euro │ 3.500 + 0,1% ││ │ │ din valoare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7. │Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate │ ││ │în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor │ ││ │consulare, de fiecare pagină │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8. │Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de │ ││ │fiecare pagină │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9. │Certificarea conformităţii cu originalul în limba din │ ││ │care s-a efectuat traducerea │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│10. │Certificarea unor fapte constatate personal de │ ││ │funcţionarul consular │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│11. │Eliberarea unui certificat de cutumă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│12. │Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj │ ││ │al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│13. │Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor│ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│14. │Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului│ ││ │de bord şi a jurnalului de maşini │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│15. │Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru │ ││ │navele construite în străinătate, achiziţionate sau │ ││ │cărora li se schimbă clasa │ 300 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ D. Servicii acte de stare civilă │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Înregistrarea naşterii copilului român născut în │ ││ │străinătate │ gratuit │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile│ ││ │consulare între cetăţeni români │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile│ ││ │consulare între un cetăţean român şi un cetăţean străin │ 135 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie │ ││ │eliberate de autorităţile străine în registrele de stare │ ││ │civilă româneşti, în termen de până la 6 luni │ 135 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Înscrierea certificatelor de deces emise de autorităţile │ ││ │străine în registrele de stare civilă româneşti │ gratuit │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6. │Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie │ ││ │eliberate de autorităţile străine în registrele de stare │ ││ │civilă româneşti, în termen de peste 6 luni │ 200 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7. │Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat │ ││ │după certificatele de stare civilă româneşti │ 45 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8. │Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor │ ││ │de stare civilă româneşti │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9. │Eliberarea extraselor de stare civilă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ E. Servicii diverse │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăţeniei │ ││ │române │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia │ ││ │română │ 600 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Eliberarea dovezii de cetăţenie │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane │ ││ │în România │ gratuit │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din │ ││ │ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice │ ││ │sau juridice │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6. │Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor │ ││ │prezentate de părţi │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7. │Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii │ ││ │permisului de conducere românesc │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8. │Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă │ 30 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTE:1. Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.2. Taxa pentru înregistrarea certificatelor de stare civilă în registrele de stare civilă româneşti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevăzute de lege.3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană şi state terţe, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.4. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, dacă este cazul, sunt incluse în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situaţiile prevăzute la pct. 3.5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din sumele efectiv realizate.6. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la pct. 5, comunicările telefonice, telex, fax, corespondenţă prin poştă, precum şi orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.7. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de şedere temporară a fiecărei persoane incluse în paşaportul titularului, se percepe în acelaşi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară.8. De la data la care România va adera la Spaţiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispoziţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile.---------------Anexa a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010.----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 78 din 11 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 305 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
 • LEGE nr. 577 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 111 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 martie 2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011
 • LEGE nr. 271 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedura penală şi a unor legi speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 437 din 27 noiembrie 2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 iunie 2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 221 din 22 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 2 iunie 2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei şi a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investiţii "Incinerator - sistem de ardere şi neutralizare a deşeurilor din municipiul Oradea"
 • LEGE nr. 348 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 408 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Roznov, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 390 din 30 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamitaţi naturale
 • LEGE nr. 90 din 10 mai 2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2006 pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger şi la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare
 • LEGE nr. 317 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 137 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 84 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020