Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 (*actualizată*)privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate(actualizată până la data de 13 octombrie 2014*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate. Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3 (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. (2) În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA. (3) Atunci când în ţara de reşedinţă nu există cotaţii oficiale directe între euro, dolari SUA şi valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileşte o altă valută străină convertibilă ca valută de referinţă. Articolul 4 (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referinţă şi valuta locală este fixat prin notă internă. (2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de variaţia cursurilor de schimb, de şeful secţiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie. Articolul 5 (1) Nota internă stabileşte raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă. (2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilaţii ale cursurilor de schimb menite să determine variaţii mai mari de 10%, şeful secţiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb. (3) Copia notei interne se afişează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular. Articolul 6 (1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată.----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condiţiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special.----------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluţia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate. Articolul 7 (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgenţă. Articolul 8 (1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum şi serviciile consulare solicitate de personalul civil şi militar al statului, trimis în misiune în străinătate, şi de membrii de familie însoţitori. (2) Sunt scutite de plata taxelor consulare: a) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine; b) eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; c) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar; d) eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză; e) identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie; f) înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română; g) înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate; h) eliberarea paşapoartelor mortuare; i) procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate; j) autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale; k) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; l) eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române; m) eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în condiţii de reciprocitate; n) eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte; o) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate; p) eliberarea vizelor pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; q) eliberarea vizelor pentru elevi şi studenţi din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile postuniversitare, precum şi profesorilor însoţitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare academică, ştiinţifică ori profesională; r) eliberarea vizelor pentru cercetători care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană; s) eliberarea vizelor pentru reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;ş) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; t) eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;ţ) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate. (3) Regimul de gratuitate prevăzut la alin. (1) şi (2) se extinde şi asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum şi asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute de nota nr. 8 din anexă.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 9 (1) Şefii oficiilor consulare şi coordonatorii secţiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, şefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale. (2) Pentru solicitanţii de servicii consulare care nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic şi consular competent potrivit alin. (1) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din raţiuni umanitare, de curtoazie ori atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României. (3) În cazul scutirii de plata taxelor consulare în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.----------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 10 (1) Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii. (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelaşi titlu. (3) Modalităţile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie, cu excepţia următoarelor situaţii: a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză; b) cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerinţele legale privind depunerea acesteia.----------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia taxelor de urgenţă, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială şi a sumelor prevăzute la nota nr. 8 din anexă, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat.----------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 14Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru persoanele însoţitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii; d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular şi în Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare. (2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, acestea nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizaţie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, în care sunt incluse taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. Articolul 16Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează şi se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 198. AnexăSERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelorconsulare la misiunile diplomatice şi oficiileconsulare ale României în străinătate┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea serviciilor │Taxa în euro │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ A. Documente de identitate şi călătorie │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de │ ││ │identitate sau a unei cărţi electronice de identitate │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic │ 59 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru │ 5,2 ││ │cetăţeni români, precum şi a unui titlu de călătorie │ ││ │pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat │ ││ │sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru │ ││ │membrii de familie ai acestora, în cazul cărora s-a │ ││ │solicitat reunificarea familiei │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ B. Vize │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Viza de tranzit aeroportuar │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Viza de tranzit │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Viza de scurtă şedere │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Viza de lungă şedere │ 120 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ C. Servicii notariale │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, │ ││ │indiferent de natura acestuia: │ ││ │- un exemplar │ 40 ││ │- pentru fiecare exemplar în plus │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Legalizarea semnăturii traducătorului │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Legalizarea unei copii de pe înscrisuri │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură │ ││ │privată │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului │ ││ │Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial │ ││ │eliberat de autorităţile române care urmează să fie │ ││ │folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de │ ││ │pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte │ ││ │juridice în România │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor │ ││ │competente străine de pe un certificat de origine a │ ││ │mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt │ ││ │document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi │ ││ │în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare │ ││ │exemplar: │ ││ │- pentru valori de până la 50.000 euro │ 300 ││ │- pentru valori între 50.001-100.000 euro │ 600 ││ │- pentru valori între 100.001-500.000 euro │ 900 ││ │- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro │ 1.500 ││ │- pentru valori peste 1.000.000 euro │ 3.500 + 0,1%││ │ │ din valoare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7│Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele │ ││ │aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale │ ││ │oficiilor consulare, de fiecare pagină │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8│Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de │ ││ │fiecare pagină │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9│Legalizarea traducerii efectuate │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10│Certificarea unor fapte constatate personal de │ ││ │funcţionarul consular │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11│Eliberarea unui certificat de cutumă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12│Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor │ ││ │prezentate de părţi │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13│Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj │ ││ │al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau│ ││ │prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei │ ││ │nave │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14│Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului│ ││ │de bord şi a jurnalului de maşini │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15│Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru │ ││ │navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora│ ││ │li se schimbă clasa │ 300 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ D. Servicii de stare civilă │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi │ ││ │oficiile consulare române │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie │ ││ │străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen │ ││ │de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la │ ││ │autorităţile străine │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie │ ││ │străin în registrele de stare civilă româneşti, peste │ ││ │termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/ │ ││ │căsătoriei la autorităţile străine │ 135 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare │ ││ │civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act │ ││ │de stare civilă românesc │ 45 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe │ ││ │marginea unui act de stare civilă românesc │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Eliberarea unui extras de stare civilă │ 30 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ E. Servicii diverse │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei│ ││ │române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea │ ││ │cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română │ 600 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic │ ││ │al unei persoane fizice în raport cu statul român │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Eliberarea dovezii de cetăţenie │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară │ ││ │sau din străinătate │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Verificarea autenticităţii unui permis de conducere │ ││ │românesc │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7│Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare│ ││ │a unui act oficial │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8│Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta │ ││ │listă │ 30 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTE:1. Taxele pentru eliberarea cărţilor de identitate, a paşapoartelor sau a oricăror altor documente de călătorie acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare ori certificare conexe, prevăzute de lege.2. Taxele pentru înscrierea certificatelor de stare civilă străine în registrele de stare civilă româneşti acoperă efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau certificare conexe, prevăzute de lege.3. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, după caz, sunt incluse în taxele percepute conform lit. B din tabel.4. Contravaloarea colantelor de viză şi a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.5. Contravaloarea blanchetelor cărţilor de identitate şi ale cărţilor electronice de identitate, eliberate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului finanţelor publice, anterior introducerii în circulaţie a documentelor respective.6. Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naţionale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naţionale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.7. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.8. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor consulare, cheltuielile necesare pentru organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.----------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014, potrivit pct. 6 al art. unic din acelaşi act normativ.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 154 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
 • LEGE nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Protocolul referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 282 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 155 din 29 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 20 iunie 2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
 • LEGE nr. 528 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
 • LEGE nr. 110 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 45 din 14 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 624 din 7 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor
 • LEGE nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 150 din 15 iulie 1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni
 • LEGE nr. 2 din 18 martie 1971 privind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţile socialiste
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 mai 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 372 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 115 din 5 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 190 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica
 • LEGE nr. 371 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 25 februarie 2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020