Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 (*actualizată*)privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate(actualizată la data de 27 noiembrie 2015*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate. Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3 (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. (2) În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA. (3) Atunci când în ţara de reşedinţă nu există cotaţii oficiale directe între euro, dolari SUA şi valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileşte o altă valută străină convertibilă ca valută de referinţă. Articolul 4 (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referinţă şi valuta locală este fixat prin notă internă. (2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de variaţia cursurilor de schimb, de şeful secţiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie. Articolul 5 (1) Nota internă stabileşte raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă. (2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilaţii ale cursurilor de schimb menite să determine variaţii mai mari de 10%, şeful secţiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb. (3) Copia notei interne se afişează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular. Articolul 6 (1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată.----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condiţiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special.----------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluţia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate. Articolul 7 (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgenţă. Articolul 8 (1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum şi serviciile consulare solicitate de personalul civil şi militar al statului, trimis în misiune în străinătate, şi de membrii de familie însoţitori. (2) Prin derogare de la regimul taxării prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art. 2, sunt scutite de plata taxelor consulare:----------Partea introd. a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. a) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine; b) eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; c) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar; d) eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză; e) identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie; f) înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română; g) înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate; h) eliberarea paşapoartelor mortuare; i) procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate; j) autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale; k) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; l) eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române; m) eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în condiţii de reciprocitate; n) eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte; o) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate; p) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;----------Lit. p) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. q) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru elevii, studenţii, absolvenţii care urmează cursuri postuniversitare şi profesorii însoţitori, a căror şedere are drept scop studiile sau formarea educaţională;----------Lit. q) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. r) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru cercetătorii care se deplasează în România în scopul desfăşurării unor activităţi de cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi aceştia în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;----------Lit. r) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. s) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de cel mult 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;----------Lit. s) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ş) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. ş) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. t) eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ţ) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate. (3) Regimul de gratuitate prevăzut la alin. (1) şi (2) se extinde şi asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum şi asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute de nota nr. 8 din anexă.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 9 (1) Şefii oficiilor consulare şi coordonatorii secţiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, şefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale. (2) Pentru solicitanţii de servicii consulare care nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic şi consular competent potrivit alin. (1) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din raţiuni umanitare, de curtoazie ori atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României. (3) În cazul scutirii de plata taxelor consulare în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.----------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 10 (1) Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii. (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelaşi titlu. (3) Modalităţile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie, cu excepţia următoarelor situaţii: a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză; b) cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerinţele legale privind depunerea acesteia.----------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia taxelor de urgenţă, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială şi a sumelor prevăzute la nota nr. 8 din anexă, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat.----------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor. Articolul 14Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru persoanele însoţitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii; d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular şi în Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare. (2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, acestea nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizaţie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, în care sunt incluse taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. Articolul 16Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează şi se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 198. AnexăSERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelorconsulare la misiunile diplomatice şi oficiileconsulare ale României în străinătate┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea serviciilor │Taxa în euro │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ A. Documente de identitate şi călătorie │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de │ ││ │identitate sau a unei cărţi electronice de identitate │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic │ 59 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie │ 5,2 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ B. Vize │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Viza de tranzit aeroportuar │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Viza de tranzit │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Viza de scurtă şedere │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Viza de lungă şedere │ 120 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ C. Servicii notariale │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, │ ││ │indiferent de natura acestuia: │ ││ │- un exemplar │ 40 ││ │- pentru fiecare exemplar în plus │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Legalizarea semnăturii traducătorului │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Legalizarea unei copii de pe înscrisuri │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură │ ││ │privată │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului │ ││ │Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial │ ││ │eliberat de autorităţile române care urmează să fie │ ││ │folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de │ ││ │pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte │ ││ │juridice în România │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor │ ││ │competente străine de pe un certificat de origine a │ ││ │mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt │ ││ │document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi │ ││ │în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare │ ││ │exemplar: │ ││ │- pentru valori de până la 50.000 euro │ 300 ││ │- pentru valori între 50.001-100.000 euro │ 600 ││ │- pentru valori între 100.001-500.000 euro │ 900 ││ │- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro │ 1.500 ││ │- pentru valori peste 1.000.000 euro │ 3.500 + 0,1%││ │ │ din valoare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7│Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele │ ││ │aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale │ ││ │oficiilor consulare, de fiecare pagină │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8│Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de │ ││ │fiecare pagină │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9│Legalizarea traducerii efectuate │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10│Certificarea unor fapte constatate personal de │ ││ │funcţionarul consular │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11│Eliberarea unui certificat de cutumă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12│Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor │ ││ │prezentate de părţi │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13│Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj │ ││ │al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau│ ││ │prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei │ ││ │nave │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14│Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului│ ││ │de bord şi a jurnalului de maşini │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15│Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru │ ││ │navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora│ ││ │li se schimbă clasa │ 300 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ D. Servicii de stare civilă │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi │ ││ │oficiile consulare române │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie │ ││ │străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen │ ││ │de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la │ ││ │autorităţile străine │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie │ ││ │străin în registrele de stare civilă româneşti, peste │ ││ │termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/ │ ││ │căsătoriei la autorităţile străine │ 135 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare │ ││ │civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act │ ││ │de stare civilă românesc │ 45 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe │ ││ │marginea unui act de stare civilă românesc │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Eliberarea unui extras de stare civilă │ 30 │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ E. Servicii diverse │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1│Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei│ ││ │române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea │ ││ │cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2│Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română │ 600 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3│Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic │ ││ │al unei persoane fizice în raport cu statul român │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4│Eliberarea dovezii de cetăţenie │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5│Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară │ ││ │sau din străinătate │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6│Verificarea autenticităţii unui permis de conducere │ ││ │românesc │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7│Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial │ ││ │prin intermediul misiunilor diplomatice sau al │ ││ │oficiilor consulare române din străinătate │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8│Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta │ ││ │listă │ 30 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTE:1. Taxele pentru eliberarea cărţilor de identitate, a paşapoartelor sau a oricăror altor documente de călătorie acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare ori certificare conexe, prevăzute de lege.2. Taxele pentru înscrierea certificatelor de stare civilă străine în registrele de stare civilă româneşti acoperă efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau certificare conexe, prevăzute de lege.3. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, după caz, sunt incluse în taxele percepute conform lit. B din tabel.4. Contravaloarea colantelor de viză şi a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.5. Contravaloarea blanchetelor cărţilor de identitate şi ale cărţilor electronice de identitate, eliberate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului finanţelor publice, anterior introducerii în circulaţie a documentelor respective.6. Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naţionale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naţionale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.7. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.8. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor consulare, cheltuielile necesare pentru organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanele percepute, după caz, de instituţiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.----------Pct. 5 de la lit. A din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.Pct. 7 de la lit. E din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.Pct. 8 de la nota la anexă a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 291 din 20 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015, care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014.------

Noutăți

 • LEGE nr. 116 din 7 iulie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
 • LEGE nr. 204 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 98 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 276 din 12 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 117 din 2 mai 2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 36 din 22 martie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 375 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 58 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 14 octombrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 189 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • LEGE nr. 271 din 10 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
 • LEGE nr. 135 din 12 iulie 2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 953 din 11 martie 1925 privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire
 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 28 iunie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 9 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 36 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 177 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 267 din 7 decembrie 2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) contabilităţii nr. 82/1991*)
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 9 din 22 noiembrie 1972 Legea finanţelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 517 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1988 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021