Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României în străinătate. Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3(1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum și în dolari SUA sau în moneda țării de reședință, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora față de euro.(2) În țările în care funcționează piața valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA.(3) Atunci când în țara de reședință nu există cotații oficiale directe între euro, dolari SUA și valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilește o altă valută străină convertibilă ca valută de referință. Articolul 4(1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referință și valuta locală este fixat prin notă internă.(2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni și ori de câte ori este necesar, în funcție de variația cursurilor de schimb, de șeful secției consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie. Articolul 5(1) Nota internă stabilește raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă.(2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilații ale cursurilor de schimb menite să determine variații mai mari de 10%, șeful secției consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb.(3) Copia notei interne se afișează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular. Articolul 6(1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată. (la 13-10-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ) (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condițiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanță cu regim special. (la 13-10-2014, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ) (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluția cea mai favorabilă pentru persoanele interesate. Articolul 7(1) Pentru serviciile prestate în regim de urgență se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda țării de reședință, după caz, cu excepția serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare. (la 21-05-2010, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgență. Articolul 8(1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acționează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum și serviciile consulare solicitate de personalul civil și militar al statului, trimis în misiune în străinătate, și de membrii de familie însoțitori.(2) Sunt scutite de plata taxelor consulare prevăzute în anexă:a) eliberarea vizelor pentru funcționarii străini de la organizațiile la care România este parte;b) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare străine, persoanele care însoțesc șefi de state, de guvern, delegațiile parlamentare străine și alți invitați oficiali, precum și membrii de familie ai acestora, în condiții de reciprocitate;c) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;d) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori, a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;e) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru cercetătorii care se deplasează în România în scopul desfășurării unor activități de cercetare științifică, astfel cum au fost definiți aceștia în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă ședere pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe care se deplasează în scopul cercetării științifice în Comunitate;f) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru reprezentanții organizațiilor nonprofit cu vârsta de cel mult 25 de ani, care participă la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații nonprofit;g) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetățenilor români, ai cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și ai cetățenilor Confederației Elvețiene, astfel cum sunt definiți membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) eliberarea vizelor de lungă ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autoritățile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiții de reciprocitate. (la 28-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 ) (3) Regimul de gratuitate aplicabil serviciilor consulare nesupuse perceperii de taxe consulare se extinde și asupra contravalorii colantelor de viză și a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum și asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute la nota nr. 8 din anexă. (la 28-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 ) (la 13-10-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ) Articolul 9(1) Șefii oficiilor consulare și coordonatorii secțiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, șefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situații deosebite și fără posibilități materiale.(2) Pentru solicitanții de servicii consulare care nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic și consular competent potrivit alin. (1) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din rațiuni umanitare, de curtoazie ori atunci când această măsură servește la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României.(3) În cazul scutirii de plata taxelor consulare în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dispozițiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (la 13-10-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ) Articolul 10(1) Taxele consulare se restituie solicitanților de servicii consulare în următoarele cazuri:a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.(2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu același titlu.(3) Modalitățile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și finanțelor. Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie, cu excepția următoarelor situații:a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească și să soluționeze cererea de viză;b) cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerințele legale privind depunerea acesteia.c) plata taxei s-a făcut în condițiile art. 10 alin. (1) lit. b). (la 28-05-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 ) (la 13-10-2014, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. ) Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepția taxelor de urgență, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială și a sumelor prevăzute la notele nr. 8 și 9 din anexă, care se evidențiază separat, constituie venit al bugetului de stat. (la 28-05-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 ) Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și finanțelor. Articolul 14Modalitățile tehnice privind prestarea serviciilor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgență aferente serviciilor prestate pentru: (la 21-05-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) a) plata cheltuielilor de transport al cetățenilor români aflați în situații deosebite și fără resurse financiare și al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru persoanele însoțitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată; (la 21-05-2010, Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) b) plata cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români, decedați pe teritoriul statelor de reședință, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere și nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul; (la 21-05-2010, Litera b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii;d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic și consular și în Convenția de la Viena privind relațiile consulare.(2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe și cu respectarea dispozițiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior. (la 21-05-2010, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizație în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcționarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizație, acestea nu mai beneficiază de indemnizația în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soțul/soția nesalariat/nesalariată. (la 21-05-2010, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizație în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcționarul consular principal, în care sunt incluse taxele și impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reședință. (la 21-05-2010, Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe. (la 30-01-2017, Articolul 15 a fost completat de Articolul 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017 ) (6) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) pot fi efectuate, din sursele indicate la alin. (1) și (5), și în beneficiul cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, nereprezentați în state terțe în înțelesul prevederilor Directivei (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE. (la 28-05-2018, Articolul 15 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 ) Articolul 16Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administrației centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice și oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozițiilor art. 7. (la 21-05-2010, Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. ) Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează și se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare. Articolul 17^1Angajamentul de rambursare în formă autentică, pe baza căruia misiunile diplomatice și oficiile consulare suportă cheltuieli pentru acordarea de asistență și protecție consulară în condițiile legii, în alte situații decât cele prevăzute la art. 15 alin. (1), constituie titlu executoriu. (la 28-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 ) Articolul 18(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) și g), art. 6, art. 7 și anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului de Interne privind modalitățile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 octombrie 2008.Nr. 198. Anexă
  SERVICIILE CONSULARE
  pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare
  la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
  Nr. crt.Denumirea serviciilorTaxa în euro
  A. Vize
  1Viza de tranzit aeroportuar60
  2Viza de tranzit60
  3Viza de scurtă ședere60
  4Viza de lungă ședere120
  B. Servicii notariale
  1Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilității actului de convenție al unei nave30
  2Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini30
  3Eliberarea permisului provizoriu de naționalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziționate sau cărora li se schimbă clasa300
  C. Cetățenia română
  1Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia română600
  2Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român30
  NOTE:1. Atunci când acordurile internaționale la care România este parte includ norme speciale de taxare a serviciilor consulare, dispozițiile prezentei legi se aplică numai în măsura în care nu contravin prevederilor acordurilor în cauză.2. La depunerea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare se încasează contravaloarea blanchetelor acestor documente, care se stabilește potrivit legii.Sumele încasate cu acest titlu se virează ulterior de către Ministerul Afacerilor Externe producătorului blanchetelor documentelor de călătorie specificate.3. Contravaloarea colantelor de viză și, după caz, taxa de urgență sunt incluse în taxele consulare aferente eliberării vizelor, prevăzute la lit. A din tabel. La eliberarea vizelor nu se percep sumele prevăzute la nota nr. 8.4. Contravaloarea colantelor de viză și a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.5. Contravaloarea blanchetelor cărților de identitate și ale cărților electronice de identitate, eliberate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ulterior introducerii în circulație a acestor documente, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește potrivit legii.Sumele încasate cu acest titlu se virează ulterior de către Ministerul Afacerilor Externe producătorului blanchetelor documentelor specificate.6. Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naționale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naționale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.7. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.8. Sumele în valută reprezentând costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenței prin fax și prin poșta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanelor percepute, după caz, de instituțiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum și celelalte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice și oficiilor consulare unde s-au încasat.9. Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot organiza consulate itinerante prin deplasarea diplomaților care îndeplinesc atribuții consulare, funcționarilor consulari și angajaților consulari, împreună cu documentele și echipamentele de lucru necesare, în vederea prestării de servicii consulare în afara sediilor reprezentanțelor respective, cu respectarea legislației statului de reședință.Costurile aferente organizării consulatelor itinerante, incluzând cheltuielile de transport, cazare și, după caz, de închiriere a unor spații adecvate desfășurării activității consulare, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe. (la 28-05-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )

  Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 40 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 334 din 18 decembrie 2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • LEGE nr. 419 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 27 din 3 noiembrie 1978 legea metrologiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 203 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 427 din 25 octombrie 2004 pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 455 din 12 noiembrie 2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 373 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • LEGE nr. 214 din 16 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 112 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 172 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind pregătirea Forţelor Armate Britanice în România, semnat la Bucureşti la 29 iulie 1996
 • LEGE nr. 159 din 3 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 126 din 28 iunie 1923 asupra proprietăţii literare şi artistice
 • LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 226 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 575 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 87 din 20 mai 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • LEGE nr. 160 din 30 iunie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 26 aprilie 1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 485 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 150 din 15 mai 2006 privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 418 din 16 noiembrie 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021