Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 5 noiembrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 (*actualizată*)privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România(actualizată până la data de 2 septembrie 2013*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Academia de Ştiinţe Tehnice din România se înfiinţează ca un for de consacrare ştiinţifică, la nivel naţional, al personalităţilor din domeniul ingineriei, de dezbatere şi iniţiativă, pentru promovarea şi dezvoltarea cercetării, creaţiei tehnice şi a învăţământului ingineresc, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România". Articolul 2Academia de Ştiinţe Tehnice din România, denumită în continuare ASTR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă. Articolul 3ASTR este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotărâre a adunării generale. Articolul 4ASTR funcţionează în baza prevederilor prezentei legi şi a statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5ASTR reuneşte personalităţi inginereşti reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele obţinute în promovarea ştiinţei, creaţiei intelectuale şi dezvoltării tehnice sau au contribuit la dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiei academice. Articolul 6 (1) ASTR este continuatoarea şi unicul legatar al Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România", înfiinţată prin Hotărârea judecătorească nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti. (2) Pe data înfiinţării ASTR, Asociaţia "Academia de Ştiinţe Tehnice din România" se desfiinţează. Articolul 7ASTR participă şi se implică în activitatea de promovare şi aplicare a cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, în ţară şi în străinătate. Capitolul II Atribuţiile ASTR Articolul 8Atribuţiile principale ale ASTR sunt: a) dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare şi identificarea noilor direcţii de evoluţie în domeniul ştiinţelor tehnice; b) stimularea eforturilor şi a realizărilor cercetătorilor ştiinţifici şi promovarea drepturilor de proprietate ştiinţifică; c) iniţierea şi promovarea contactelor internaţionale cu academii şi instituţii de profil, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi afilierea la organizaţii tehnico-ştiinţifice de prestigiu; d) efectuarea de cercetări, studii, consultanţă, precum şi conducerea sau, după caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării, cât şi a altor lucrări de specialitate tehnico-ştiinţifică; e) încurajarea realizărilor teoretice şi practice în domeniul tehnico-ştiinţific prin acordarea de premii, diplome şi medalii; f) organizarea de manifestări tehnico`adştiinţifice, naţionale şi internaţionale; g) editarea unor lucrări de larg interes şi a unor publicaţii periodice în profilul activităţii proprii. Articolul 9ASTR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, precum şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, ce reunesc personalităţi reprezentative ale ştiinţei. ASTR colaborează cu academiile înfiinţate prin lege, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu celelalte ministere, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice, academice, de cercetare şi învăţământ din ţară şi străinătate, cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi cu alte organizaţii profesionale de specialitate. Capitolul III Membrii ASTR Articolul 10ASTR are în compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi. Articolul 11 (1) Membri de onoare pot fi personalităţi române şi străine, de înalt prestigiu în domeniul ştiinţelor tehnice, cu autoritate ştiinţifică recunoscută. (2) ASTR poate acorda şi titlul de membru de onoare post`admortem unor personalităţi marcante ale ştiinţei şi tehnicii. Articolul 12 (1) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi dintre personalităţile care au contribuţii deosebite în domeniul tehnico-ştiinţific, consacrate prin realizări profesionale şi lucrări ştiinţifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut. (2) Membrii titulari sunt aleşi de regulă dintre membrii corespondenţi. (3) Numărul maxim de membri titulari este de 150 şi numărul membrilor corespondenţi este de 100. Articolul 13Membri asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţifică realizată sau prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate şi a prestigiului ASTR. Articolul 14Calitatea de membru ASTR nu conferă dreptul de a purta titlul de academician. Articolul 15 (1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizaţie lunară brută în valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenţi primesc o indemnizaţie lunară brută de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizaţie stabilită de adunarea generală. (2) Membrii prezidiului ASTR beneficiază de o majorare cu 20% a indemnizaţiei lunare. (3) Indemnizaţiile se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică. (4) Membrii ASTR care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie. (5) Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul ASTR, în ţară sau în străinătate. Articolul 16Alegerea membrilor ASTR se face în limita locurilor disponibile şi după criteriile prevăzute în statut. Capitolul IV Organizarea ASTR Articolul 17ASTR este structurată pe secţii de specialitate şi filiale la nivel teritorial. Articolul 18Secţiile de specialitate sunt constituite ca unităţi funcţionale care grupează toţi membrii, în funcţie de specialitatea fiecăruia. Articolul 19Filialele funcţionează ca unităţi subordonate, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a ASTR. Articolul 20Modul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi filialelor este stabilit prin statutul ASTR. Capitolul V Organele de conducere Articolul 21Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generală, prezidiul şi preşedintele. Articolul 22Adunarea generală este forul suprem de conducere al ASTR şi este constituită din totalitatea membrilor titulari şi corespondenţi. Articolul 23Adunarea generală este convocată o dată pe an, în sesiune ordinară, sau ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, la iniţiativa prezidiului ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor titulari şi corespondenţi. Articolul 24 (1) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor titulari şi corespondenţi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu prezenţa a mai mult de jumătate din numărul membrilor titulari şi corespondenţi. (2) Adunarea generală hotărăşte prin vot. Votul secret este obligatoriu în toate cazurile în care se iau hotărâri referitoare la persoane. Articolul 25Adunarea generală are următoarele atribuţii principale: a) adoptă statutul ASTR şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare; b) aprobă alegerea membrilor ASTR, validaţi de prezidiul ASTR, şi aprobă retragerea calităţii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR; c) aprobă strategia de dezvoltare şi programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu; d) aprobă darea de seamă anuală privind activitatea ASTR, situaţiile financiare anuale şi proiectul de buget; e) alege preşedintele ASTR, 3 vicepreşedinţi şi secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioadă de 4 ani. Articolul 26 (1) Prezidiul se constituie din preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general şi preşedinţii secţiilor ASTR şi are ca principală atribuţie conducerea activităţii în perioada dintre adunările generale. (2) Biroul prezidiului este format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general şi asigură conducerea operativă a ASTR ca organ executiv. Articolul 27 (1) Preşedintele reprezintă ASTR în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate şi este ordonator de credite. (2) Un membru ASTR poate fi ales în funcţia de preşedinte pentru cel mult două mandate, care pot fi şi succesive. Capitolul VI Aparatul de lucru al ASTR şi al unităţilor din subordine Articolul 28 (1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale. (2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR. (3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către biroul prezidiului ASTR.------------Alin. (3) al art. 28 a revenit la forma iniţială ca urmare a respingerii ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013. Capitolul VII Finanţarea şi patrimoniul ASTR Articolul 29 (1) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi a indemnizaţiilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legilor bugetare anuale.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. 14 din ORDONANŢA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. (2) Veniturile proprii ale ASTR provin din: programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării, donaţii, sponsorizări, taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultanţă ştiinţifică, lucrări de specialitate tehnico-ştiinţifică, precum şi din alte activităţi realizate.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. 14 din ORDONANŢA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. (3) Patrimoniul ASTR este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobândite potrivit legii. (4) Drepturile prevăzute la art. 15 se acordă în limita bugetului aprobat ASTR.----------Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 2 al art. 14 din ORDONANŢA nr. 29 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013. Articolul 30Organele administrative teritoriale sprijină ASTR prin acordarea de spaţii necesare funcţionării în bune condiţii.------------Art. 30 a revenit la forma iniţială ca urmare a respingerii ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 de către LEGEA nr. 215 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013. Articolul 31ASTR are în dotare un parc auto propriu. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 32În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a ASTR adoptă statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 31 octombrie 2008.Nr. 230.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 200 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 55 din 20 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 144 din 26 iulie 2000 (*republicată*)*) privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 415 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 71 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 174 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 498 din 26 noiembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 (*republicată*) privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale*)
 • LEGE nr. 101 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • LEGE nr. 255 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 LEGEA cetăţeniei române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 4 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 203 din 25 mai 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Pătârlagele, judeţul Buzău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 2 septembrie 2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 8 noiembrie 1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcura şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 *** Republicată pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi, martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • LEGE nr. 149 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de g
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 31 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 17/1971 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 16/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021