Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului «Palatul Parlamentului»**)(actualizată până la data de 13 mai 2016*)

---------- Notă

──────────

**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.

──────────
Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Reglementarea avansului rest de justificat la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului Articolul 1 (1) Operaţiunile legate de regularizarea sumei de 169.725.486 lei, în preţuri stabilite la nivelul anului 1989, rămasă de justificat din avansurile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1993privind transmiterea obiectivului de investiţii «Casa Republicii» în administrarea Camerei Deputaţilor, acordate pentru obiectivul de investiţii «Casa Republicii», a cărui denumire a devenit «Palatul Parlamentului», se realizează de Camera Deputaţilor, cu avizul consiliului interdepartamental la nivel de demnitari, potrivit prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. (2) Componenţa consiliului interdepartamental la nivel de demnitari este cea prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1993. (3) Preţurile înscrise în evidenţele titularilor de avans pe baza fişelor de magazie, balanţelor de materiale, situaţii stocuri materiale sau alte documente justificative aferente obiectivului de investiţii «Casa Republicii» la data la care s-a realizat inventarierea acestora, conform art. 3, sunt considerate preţuri la nivelul anului 1989 preluate din facturile de achiziţie.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. Articolul 2 (1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor se constituie comisiile de inventariere, pentru fiecare titular de avans, formate din 7 membri, după cum urmează: a) Camera Deputaţilor - 2 membri; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia de control financiar - 2 membri; c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei - 2 membri; d) câte un reprezentant al fiecărui titular de avans, respectiv succesor în drepturi şi obligaţii al acestuia, după caz. (2) Preşedintele comisiei de inventariere este numit dintre reprezentanţii Camerei Deputaţilor în această comisie, prin ordinul prevăzut la alin. (1). (3) Comisia de inventariere îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de 90 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1). Articolul 3 (1) Comisia de inventariere întocmeşte un proces-verbal de inventariere a materialelor de construcţii, a echipamentelor, a instalaţiilor şi a celorlalte bunuri, precum şi a sumelor nejustificate din avansurile primite, aflate la fiecare titular de avans, respectiv succesor în drepturi şi obligaţii al acestuia, care constituie titlu de creanţă pentru recuperarea eventualelor sume nejustificate din avansurile primite anterior anului 1990. (2) Procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: a) denumirea persoanei juridice în sarcina căreia s-au stabilit sume de recuperat; b) codul unic de înregistrare; c) sediul; d) cuantumul sumei nejustificate şi propunerea de actualizare a sumei cu indicele preţului de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică; e) propuneri de valorificare/casare a bunurilor identificate; f) temeiul legal; g) menţiunea cu privire la situaţia juridică a creanţei în raport cu prescripţia extinctivă; h) semnăturile membrilor comisiei de inventariere. (3) Procesul-verbal de inventariere se încheie în două exemplare, se înaintează spre aprobare consiliului interdepartamental şi un exemplar aprobat se comunică titularului de avans/succesorului în drepturi şi obligaţii al acestuia, de către secretariatul consiliului interdepartamental. (4) Consiliul interdepartamental aprobă procesul-verbal de inventariere numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2). Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea procesului-verbal de inventariere. (5) Procesul-verbal de inventariere aprobat conform prevederilor alin. (3) poate fi contestat după comunicare, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul interdepartamental este reprezentat în faţa instanţelor de judecată de Camera Deputaţilor. Articolul 4 (1) Termenul de plată pentru sumele nejustificate, actualizate, prevăzute în procesul-verbal este de 30 de zile de la data comunicării acestuia. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă titlul de creanţă nu a fost reformat ca urmare a contestaţiei introduse la instanţa de contencios administrativ competentă, titlul de creanţă devine titlu executoriu. Pentru nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) se calculează accesorii potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care titularul de avans, respectiv succesorul în drepturi şi obligaţii al acestuia, nu plăteşte voluntar sumele nejustificate prevăzute în procesul-verbal de inventariere, executarea silită a acestora se efectuează potrivit procedurii prevăzute de Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sumele nejustificate prevăzute în procesul-verbal de inventariere, achitate voluntar sau în regim de executare silită, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 5 (1) Materialele de construcţii, echipamentele, instalaţiile şi celelalte bunuri procurate din avansurile, rest de justificat în sumă totală de 169.725.486 lei, potrivit prevederilor art. 1, existente la data la care s-a efectuat inventarierea conform art. 3, se valorifică potrivit prevederilor legale în vigoare, iar bunurile care nu pot fi valorificate se casează, potrivit legii, de către titularii de avans, respectiv de succesorii în drepturi şi obligaţii ai acestora, sub supravegherea Camerei Deputaţilor. Defalcarea pe titularii de avansuri, respectiv succesorii în drepturi şi obligaţii ai acestora, a valorii materialelor de construcţii, echipamentelor, instalaţiilor şi a celorlalte bunuri, procurate din avansurile în sumă totală de 169.725.486 lei, este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Sumele obţinute din valorificarea materialelor şi echipamentelor menţionate la alin. (1) se virează la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor ocazionate de operaţiunile de valorificare făcute de titularii de avans.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. Articolul 6Până la valorificarea sau casarea stocurilor şi a activelor corporale prevăzute la art. 5 alin.(1), titularii de avans, respectiv succesorii în drepturi şi obligaţii ai acestora au obligaţia de a asigura securitatea, păstrarea şi depozitarea lor. Capitolul II Efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului Articolul 7Pentru efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, corespunzător unor spaţii din cadrul obiectivului Palatul Parlamentului, având în vedere caracterul special şi unicat al acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie recepţia în fază unică a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Articolul 8 (1) Prevederile art. 7 se aplică exclusiv la recepţia lucrărilor executate la spaţiile existente finalizate şi aflate în exploatare în cadrul obiectivului Palatul Parlamentului, constituite ca obiecte sau părţi de obiect, corespunzător stadiilor fizice consemnate la data prezentei legi, care sunt administrate şi înregistrate în evidenţele contabile ale Camerei Deputaţilor şi/sau ale Senatului. Nu fac obiectul recepţiei utilajele independente sau obiectele de inventar neprevăzute în proiect şi procurate ulterior de investitor. (2) Prin excepţie de la prevederile legale în vigoare, lucrările de reparaţii şi/sau intervenţii la obiectele constitutive ale Palatului Parlamentului, recepţionate potrivit prevederilor prezentei legi, se vor putea iniţia după finalizarea recepţiei în fază unică, avându-se în vedere durata efectivă de serviciu a acestora de la finalizarea lucrărilor sau punerea lor în funcţiune, după caz. Articolul 9 (1) Se aprobă Regulamentul de recepţie în fază unică a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora la obiectivul de investiţii «Palatul Parlamentului», prevăzut în anexa nr. 1.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. (2) Orice modificare sau completare, ulterioară aprobării prezentei legi, a regulamentului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Camerei Deputaţilor. Articolul 10 (1) În înţelesul prezentei legi, Camera Deputaţilor are calitatea de investitor la Palatul Parlamentului. (2) După finalizarea recepţiei în fază unică, lucrările/spaţiile recepţionate se înregistrează în evidenţele contabile ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului, corespunzător spaţiilor din administrare. Articolul 11 (1) În vederea asigurării documentelor necesare recepţiei, Camera Deputaţilor, prin Secretariatul general, va prelua de la deţinători documentaţiile tehnico-economice care au stat la baza execuţiei lucrărilor care se supun recepţiei, încorporându-le în cartea tehnică a construcţiei pe care o va gestiona, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) În înţelesul prezentei legi, prin documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor păstrat în arhivele proprii, compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialităţi, breviare de calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi din piesele desenate. (3) Societăţile comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare şi de execuţie, care au participat înainte de anul 1990 la realizarea obiectivului Palatul Parlamentului, succesoare ale acestora sau care, prin contractele de privatizare, au în păstrare, cu orice titlu, documentaţii tehnico-economice sau alte documente aferente proiectului, precum şi toţi deţinătorii de documentaţii tehnice sau economice aferente obiectivului Palatul Parlamentului, persoane fizice sau juridice - antreprenori sau alte societăţi rezultate în urma unor operaţiuni comerciale de vânzare-cumpărare, fuziune, preluare sau reorganizare -, au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să inventarieze, împreună cu reprezentanţi ai investitorului - Camera Deputaţilor, şi să predea, în original, documentaţiile prevăzute la alin. (1). Refuzul inventarierii şi/sau al predării documentaţiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile ocazionate de expertizarea tehnică necesară pentru reconstituirea acestora se vor suporta de cei vinovaţi. În cazuri deosebite, în care se face dovada certă a dispariţiei originalelor, se poate face predarea fotocopiilor, pe răspunderea deţinătorilor. (4) În vederea preluării şi a gestionării documentaţiilor de execuţie clasificate ca secret de stat, precum şi pentru efectuarea recepţiei spaţiilor clasificate ca secret de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative date în aplicarea acesteia, Secretariatul general al Camerei Deputaţilor are obligaţia de a-şi organiza structurile necesare şi de a-şi asigura personalul autorizat să opereze cu acestea. Articolul 12Camera Deputaţilor şi Senatul sunt administratorii imobilului Palatul Parlamentului.----------Art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.----------Art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Bucureşti, 7 noiembrie 2008.Nr. 267. Anexa 1REGULAMENT 07/11/2008 Anexa 2Valoarea materialelor de construcţii, echipamentelor, instalaţiilor şi a celorlalte bunuri procurate din avansurile, rest de justificat, în sumă totală de 169.725.486 lei, defalcată pe titulari de avansuri, respectiv succesori în drepturi şi obligaţii ai acestora┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │Titular de avans, respectiv succesori în drepturi şi │ Valoare ││crt.│ obligaţii ai acestora │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Societatea Comercială Instalaţii Carpaţi - S.A. │ 124.583.712 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Societatea Comercială TC Carpaţi - S.A. │ 36.690.270 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Societatea Comercială UPA Carpaţi - S.A. │ 1.770.633 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Societatea Comercială Mobest - S.A. │ 6.680.871 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │TOTAL │ 169.725.486" │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.------

Noutăți

 • LEGE nr. 118 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1971 Cetăţeniei române
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 58 din 19 martie 2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal
 • LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 267 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
 • LEGE nr. 246 din 22 iunie 2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2007 privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii
 • LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 (*republicată*) privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii
 • LEGE nr. 34 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 87 din 1 iulie 2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 24 mai 1999 (*republicată*) privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 163 din 7 iulie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 213 din 28 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 233 din 12 decembrie 1923 privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul războiului, precum şi la regularea situaţiei juridice a patrimoniilor şi a urmaşilor lor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 14 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 195 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 342 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 389 din 30 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 94 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 107 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 19 octombrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020