Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului «Palatul Parlamentului»**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Reglementarea avansului rest de justificat la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului Articolul 1(1) Operațiunile legate de regularizarea sumei de 169.725.486 lei, în prețuri stabilite la nivelul anului 1989, rămasă de justificat din avansurile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1993 privind transmiterea obiectivului de investiții «Casa Republicii» în administrarea Camerei Deputaților, acordate pentru obiectivul de investiții «Casa Republicii», a cărui denumire a devenit «Palatul Parlamentului», se realizează de Camera Deputaților, cu avizul consiliului interdepartamental la nivel de demnitari, potrivit prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.(2) Componența consiliului interdepartamental la nivel de demnitari este cea prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1993.(3) Prețurile înscrise în evidențele titularilor de avans pe baza fișelor de magazie, balanțelor de materiale, situații stocuri materiale sau alte documente justificative aferente obiectivului de investiții «Casa Republicii» la data la care s-a realizat inventarierea acestora, conform art. 3, sunt considerate prețuri la nivelul anului 1989 preluate din facturile de achiziție.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. Articolul 2(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților se constituie comisiile de inventariere, pentru fiecare titular de avans, formate din 7 membri, după cum urmează:a) Camera Deputaților - 2 membri;b) Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția de control financiar - 2 membri;c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței - 2 membri;d) câte un reprezentant al fiecărui titular de avans, respectiv succesor în drepturi și obligații al acestuia, după caz.(2) Președintele comisiei de inventariere este numit dintre reprezentanții Camerei Deputaților în această comisie, prin ordinul prevăzut la alin. (1).(3) Comisia de inventariere își desfășoară activitatea pe o perioadă de 90 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1). Articolul 3(1) Comisia de inventariere întocmește un proces-verbal de inventariere a materialelor de construcții, a echipamentelor, a instalațiilor și a celorlalte bunuri, precum și a sumelor nejustificate din avansurile primite, aflate la fiecare titular de avans, respectiv succesor în drepturi și obligații al acestuia, care constituie titlu de creanță pentru recuperarea eventualelor sume nejustificate din avansurile primite anterior anului 1990.(2) Procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a) denumirea persoanei juridice în sarcina căreia s-au stabilit sume de recuperat;b) codul unic de înregistrare;c) sediul;d) cuantumul sumei nejustificate și propunerea de actualizare a sumei cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică;e) propuneri de valorificare/casare a bunurilor identificate;f) temeiul legal;g) mențiunea cu privire la situația juridică a creanței în raport cu prescripția extinctivă;h) semnăturile membrilor comisiei de inventariere.(3) Procesul-verbal de inventariere se încheie în două exemplare, se înaintează spre aprobare consiliului interdepartamental și un exemplar aprobat se comunică titularului de avans/succesorului în drepturi și obligații al acestuia, de către secretariatul consiliului interdepartamental.(4) Consiliul interdepartamental aprobă procesul-verbal de inventariere numai după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2). Nerespectarea acestor condiții atrage nulitatea procesului-verbal de inventariere.(5) Procesul-verbal de inventariere aprobat conform prevederilor alin. (3) poate fi contestat după comunicare, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul interdepartamental este reprezentat în fața instanțelor de judecată de Camera Deputaților. Articolul 4(1) Termenul de plată pentru sumele nejustificate, actualizate, prevăzute în procesul-verbal este de 30 de zile de la data comunicării acestuia.(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă titlul de creanță nu a fost reformat ca urmare a contestației introduse la instanța de contencios administrativ competentă, titlul de creanță devine titlu executoriu. Pentru nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) se calculează accesorii potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care titularul de avans, respectiv succesorul în drepturi și obligații al acestuia, nu plătește voluntar sumele nejustificate prevăzute în procesul-verbal de inventariere, executarea silită a acestora se efectuează potrivit procedurii prevăzute de Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele nejustificate prevăzute în procesul-verbal de inventariere, achitate voluntar sau în regim de executare silită, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 5(1) Materialele de construcții, echipamentele, instalațiile și celelalte bunuri procurate din avansurile, rest de justificat în sumă totală de 169.725.486 lei, potrivit prevederilor art. 1, existente la data la care s-a efectuat inventarierea conform art. 3, se valorifică potrivit prevederilor legale în vigoare, iar bunurile care nu pot fi valorificate se casează, potrivit legii, de către titularii de avans, respectiv de succesorii în drepturi și obligații ai acestora, sub supravegherea Camerei Deputaților. Defalcarea pe titularii de avansuri, respectiv succesorii în drepturi și obligații ai acestora, a valorii materialelor de construcții, echipamentelor, instalațiilor și a celorlalte bunuri, procurate din avansurile în sumă totală de 169.725.486 lei, este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Sumele obținute din valorificarea materialelor și echipamentelor menționate la alin. (1) se virează la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor ocazionate de operațiunile de valorificare făcute de titularii de avans.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016. Articolul 6Până la valorificarea sau casarea stocurilor și a activelor corporale prevăzute la art. 5 alin. (1), titularii de avans, respectiv succesorii în drepturi și obligații ai acestora au obligația de a asigura securitatea, păstrarea și depozitarea lor. Capitolul II Efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului Articolul 7Pentru efectuarea recepției lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, corespunzător unor spații din cadrul obiectivului Palatul Parlamentului, având în vedere caracterul special și unicat al acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, se instituie recepția în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Articolul 8(1) Prevederile art. 7 se aplică exclusiv la recepția lucrărilor executate la spațiile existente finalizate și aflate în exploatare în cadrul obiectivului Palatul Parlamentului, constituite ca obiecte sau părți de obiect, corespunzător stadiilor fizice consemnate la data prezentei legi, care sunt administrate și înregistrate în evidențele contabile ale Camerei Deputaților și/sau ale Senatului. Nu fac obiectul recepției utilajele independente sau obiectele de inventar neprevăzute în proiect și procurate ulterior de investitor.(2) Prin excepție de la prevederile legale în vigoare, lucrările de reparații și/sau intervenții la obiectele constitutive ale Palatului Parlamentului, recepționate potrivit prevederilor prezentei legi, se vor putea iniția după finalizarea recepției în fază unică, avându-se în vedere durata efectivă de serviciu a acestora de la finalizarea lucrărilor sau punerea lor în funcțiune, după caz. Articolul 9(1) Se aprobă Regulamentul de recepție în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora la obiectivul de investiții «Palatul Parlamentului», prevăzut în anexa nr. 1.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.(2) Orice modificare sau completare, ulterioară aprobării prezentei legi, a regulamentului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Camerei Deputaților. Articolul 10(1) În înțelesul prezentei legi, Camera Deputaților are calitatea de investitor la Palatul Parlamentului.(2) După finalizarea recepției în fază unică, lucrările/spațiile recepționate se înregistrează în evidențele contabile ale Camerei Deputaților și ale Senatului, corespunzător spațiilor din administrare. Articolul 11(1) În vederea asigurării documentelor necesare recepției, Camera Deputaților, prin Secretariatul general, va prelua de la deținători documentațiile tehnico-economice care au stat la baza execuției lucrărilor care se supun recepției, încorporându-le în cartea tehnică a construcției pe care o va gestiona, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) În înțelesul prezentei legi, prin documentațiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se înțelege exemplarul-martor păstrat în arhivele proprii, compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale și pe specialități, breviare de calcul, avizele și acordurile obținute, precum și din piesele desenate.(3) Societățile comerciale înființate pe structura fostelor unități de proiectare și de execuție, care au participat înainte de anul 1990 la realizarea obiectivului Palatul Parlamentului, succesoare ale acestora sau care, prin contractele de privatizare, au în păstrare, cu orice titlu, documentații tehnico-economice sau alte documente aferente proiectului, precum și toți deținătorii de documentații tehnice sau economice aferente obiectivului Palatul Parlamentului, persoane fizice sau juridice - antreprenori sau alte societăți rezultate în urma unor operațiuni comerciale de vânzare-cumpărare, fuziune, preluare sau reorganizare -, au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să inventarieze, împreună cu reprezentanți ai investitorului - Camera Deputaților, și să predea, în original, documentațiile prevăzute la alin. (1). Refuzul inventarierii și/sau al predării documentațiilor se sancționează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, iar cheltuielile ocazionate de expertizarea tehnică necesară pentru reconstituirea acestora se vor suporta de cei vinovați. În cazuri deosebite, în care se face dovada certă a dispariției originalelor, se poate face predarea fotocopiilor, pe răspunderea deținătorilor.(4) În vederea preluării și a gestionării documentațiilor de execuție clasificate ca secret de stat, precum și pentru efectuarea recepției spațiilor clasificate ca secret de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative date în aplicarea acesteia, Secretariatul general al Camerei Deputaților are obligația de a-și organiza structurile necesare și de a-și asigura personalul autorizat să opereze cu acestea. Articolul 12Camera Deputaților, Senatul și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt administratorii imobilului Palatul Parlamentului. (la 28-07-2018, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din LEGEA nr. 205 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 ) Articolul 13Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.----------Art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 7 noiembrie 2008.Nr. 267. Anexa nr. 1REGULAMENTde recepție în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestorala obiectivul Palatul Parlamentului Anexa nr. 2Valoarea materialelor de construcții, echipamentelor, instalațiilor și a celorlalte bunuri procurate din avansurile, rest de justificat, în sumă totală de 169.725.486 lei, defalcată pe titulari de avansuri, respectiv succesori în drepturi și obligații ai acestora
  Nr. crt.Titular de avans, respectiv succesori în drepturi și obligații ai acestora Valoare - lei -
  1.Societatea Comercială Instalații Carpați - S.A. 124.583.712
  2.Societatea Comercială TC Carpați - S.A. 36.690.270
  3.Societatea Comercială UPA Carpați - S.A. 1.770.633
  4.Societatea Comercială Mobest - S.A. 6.680.871
   TOTAL 169.725.486"
  ----------Anexa nr. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016.
  ------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 178 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 52 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 251/1971 privind modificarea articolului 23 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 232 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 225 din 28 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 516 din 12 iulie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 55 din 30 aprilie 2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 308 din 13 noiembrie 2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988
 • LEGE nr. 98 din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 295 din 24 octombrie 2005 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 320 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 166 din 10 iulie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 79 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 76 din 23 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 (*republicată*) cu privire la protecţia muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 333 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 2 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
 • LEGE nr. 130 din 31 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 211 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 1 aprilie 2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 519 din 3 decembrie 2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020