Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*actualizata*)privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor şi al uniunilor acestora(actualizata până la data de 28 mai 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 octombrie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003; LEGEA nr. 186 din 17 mai 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.---------------Titlul legii a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003. Articolul 1 (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor, în vederea sprijinirii şi intrajutorarii financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor îşi desfăşoară activitatea exclusiv cu membrii acestora. (2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Naţionala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România, denumita în continuare Uniunea Naţionala, în scopul reprezentarii la nivel naţional şi international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în acelasi timp la doua sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor au obligaţia de a prezenta anual situaţiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Naţionale, precum şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti. (4) Uniunea Naţionala primeste, verifica şi centralizeaza situaţiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor şi ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanţelor Publice.---------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003. Articolul 1^1 (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobânda către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reintoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare. (2) Uniunea Naţionala, precum şi uniunile constituite la nivel teritorial urmaresc asigurarea stabilitatii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor şi presteaza servicii adaptate specificului activităţii acestora. (3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acorda împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de împrumut în forma scrisa, din care să rezulte clar toţi termenii şi condiţiile de acordare prevăzute în statut. Contractele de împrumut sunt titluri executorii. (4) Prin dispozitiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariatilor trebuie să se asigure ca fondurile lor, rezervele şi lichiditatile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare şi aplicarea regulilor de previziune şi de risc în acordarea imprumuturilor.---------------Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1) al art. (1^1) a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.Alin. (1) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004. Articolul 1^2 (1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora, la care se adauga dobanzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc şi mijloacele banesti obtinute de la uniunea teritoriala judeteana sau de la Uniunea Naţionala. (2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natura sau fonduri rambursabile, altele decat cele prevăzute la alin. (1). (3) Nu intra sub incidenţa interdicţiei prevăzute la alin. (2) contribuţiile la fondul social al membrilor, în condiţiile în care acesta se restituie la încetarea calităţii de membru.---------------Art. 1^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.Art. 1^2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004. Articolul 2 (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor se pot înfiinţa de către salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala, prin asociere, în unitatile în care acestia îşi desfăşoară activitatea sau la nivel teritorial.(1^1) Abrogat. (2) Actul constitutiv şi statutul casei de ajutor reciproc a salariatilor se depun, împreună cu cererea pentru dobindirea personalitatii juridice, la judecatoria în a carei raza teritoriala aceasta îşi are sediul.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.Alin. (1^1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004. Articolul 3Casele de ajutor reciproc ale salariatilor şi uniunile acestora se constituie, se organizeaza şi funcţionează ca persoane juridice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, precum şi ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003. Articolul 4Modul de asociere, de organizare şi functionare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor se stabileste prin statutele proprii. Articolul 4^1 (1) Uniunea Naţionala şi uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. Controlul activităţilor desfăşurate de casele de ajutor reciproc se efectueaza de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile legii. (2) Uniunea Naţionala controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (3) Uniunea Naţionala poate initia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor sau a uniunilor teritoriale, în condiţiile legii.---------------Art. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004. Articolul 5Actele şi operaţiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, facute în legătură cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite şi taxe. Articolul 6În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care funcţionează în baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, înregistrîndu-se la judecatoria în a carei raza teritoriala îşi au sediul. Articolul 7Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe linga sindicate, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUICONSTANTIN DAN VASILIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 24 iulie 2017 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 431 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 186 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 119 din 4 iulie 2012 privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 326 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
 • LEGE nr. 287 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 13 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • LEGE nr. 575 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 186 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 152 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 158 din 28 iulie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 31 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 408/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 120 din 9 iulie 1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 388 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 299 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 332 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 163 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la Banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 505 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 56 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 256 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 300 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021