Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni(actualizată până la data de 20 februarie 2008*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 21 noiembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008.În conformitate cu prevederile art. 7 din Constituţia României, republicată,ţinând seama de prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptată de Consiliul Europei la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995,luând în considerare orientările formulate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) în Raportul privind tratamentul preferenţial acordat minorităţilor naţionale de către statul înrudit (Veneţia, 19 octombrie 2001),având în vedere Declaraţia "Suveranitate, responsabilitate şi minorităţi naţionale" a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Haga, 26 octombrie 2001),Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează: a) drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, denumite în continuare români de pretutindeni; b) rolul şi îndatoririle autorităţilor competente din România în domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni. (2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte: a) persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele din vecinătatea României, indiferent de etnonimul folosit; b) românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică în conformitate cu principiile suveranităţii teritoriale, bunei vecinătăţi, reciprocităţii, pacta sunt servanda, cu principiile respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi nediscriminării. Articolul 3 (1) Prevederile prezentei legi se aplică pe baza încheierii de acorduri şi programe cu statele în care există persoane prevăzute la art. 1 lit. a) sau de protocoale ale comisiilor mixte bilaterale, respectiv pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ale Raportului privind tratamentul preferenţial acordat minorităţilor naţionale de către statul înrudit, adoptat la 19 octombrie 2001, şi cu recomandările Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, pentru a asigura protecţia identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a acestora. (2) Guvernul României analizează periodic situaţia aplicării prevederilor cuprinse în acordurile şi programele în vigoare încheiate cu statele menţionate la alin. (1) şi a standardelor şi documentelor internaţionale şi europene în domeniul protecţiei persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, la care statele respective sunt parte. Articolul 3^1Prezenta lege instituie măsurile-cadru pe care autorităţile române sunt obligate să le adopte pentru: a) păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, în conformitate cu standardele şi practicile europene şi internaţionale în materie; b) dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară şi a spiritualităţii româneşti specifice a acestora, în conformitate cu legislaţia română, precum şi cu normele europene şi internaţionale relevante; c) sprijinirea organizaţiilor şi asociaţiilor culturale reprezentative ale românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României şi a românilor în rândul opiniei publice din statele de reşedinţă; d) consolidarea valorilor culturale şi spirituale româneşti, în conformitate cu principiile suveranităţii teritoriale, al bunei vecinătăţi şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; e) inventarierea şi protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase şi culturale aparţinând moştenirii culturale şi spirituale româneşti din afara frontierelor României; f) acordarea unei atenţii deosebite sprijinirii comunităţilor româneşti vulnerabile sau ameninţate, care prezintă un risc ridicat de asimilare sau a căror componenţă numerică este în continuă scădere; g) stabilirea cadrului instituţional şi juridic pe care statul român îl pune în slujba intereselor românilor de pretutindeni.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 4 (1) Românii de pretutindeni au următoarele drepturi: a) de a beneficia de acces gratuit în România la instituţiile publice de cultură, monumente istorice, situri de patrimoniu; b) de a studia în România la toate nivelurile şi formele de învăţământ; c) de a solicita şi de a obţine, prin concurs, burse de studiu în România, la orice nivel şi formă de învăţământ, în vederea aprofundării cunoştinţelor de limbă română şi pentru afirmarea identităţii culturale şi ştiinţifice române, în condiţii similare cu cele ale cetăţenilor români; d) de a participa la stagii de perfecţionare în România şi de a beneficia de facilităţile aferente pentru cadrele didactice; e) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărţi de specialitate, beletristică, publicaţii şi alte materiale editate sau pe suport electronic în limba română; f) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru construcţia sau renovarea lăcaşelor de cult în statul de cetăţenie/reşedinţă; g) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru construcţia sau renovarea de instituţii educaţionale cu predare în limba română în statul de cetăţenie/reşedinţă; h) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru susţinerea manifestărilor culturale, artistice şi religioase ale românilor de pretutindeni, a învăţământului în limba română, precum şi pentru funcţionarea organizaţiilor culturale ale românilor de pretutindeni şi pentru alte activităţi legate de obiceiurile şi tradiţiile acestora; i) de a participa la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 7; j) de a obţine vize gratuite pentru participarea la activităţi având ca scop menţinerea şi afirmarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase, organizate în România; k) de a solicita şi de a obţine sprijin pentru editarea de publicaţii şi realizarea de producţii audiovizuale în limba română, precum şi pentru crearea de mass-media proprii; l) de a primi distincţii ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale şi ştiinţifice româneşti; m) alte drepturi prevăzute în acorduri internaţionale şi programe de colaborare. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază/predă în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică. (3) Asistenţa prevăzută la alin. (1) lit. e)-h) şi k) va fi acordată cu respectarea strictă a principiului nediscriminării şi a reglementărilor interne din statul de cetăţenie/reşedinţă, care sunt în conformitate cu standardele europene şi internaţionale. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) vor fi exercitate pe teritoriul României de cetăţenii români identificaţi ca beneficiari ai prezentei legi, în aceleaşi condiţii ca toţi cetăţenii români, potrivit Constituţiei României, republicată.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (5) În relaţia cu cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative, autorităţile române cu competenţe în domeniu au următoarele obligaţii: a) de a veghea la respectarea şi protecţia drepturilor acestora, conform tratatelor, convenţiilor şi acordurilor în vigoare; b) de a oferi asistenţă şi consiliere, precum şi de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora în societatea românească; c) de a facilita inserţia socială a acestora şi pe piaţa muncii din România; d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, economice şi sociale cu România şi cu comunităţile locale de unde provin; e) de a promova educaţia în limba română şi de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural românesc în ţările de reşedinţă ale acestora; f) de a încuraja consolidarea mediului asociativ românesc din afara graniţelor care are ca obiect acordarea asistenţei la nivel cultural şi social a membrilor, de informare şi consiliere.-----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (6) În aceleaşi condiţii ca toţi cetăţenii români, potrivit Constituţiei României, republicată, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română.-----------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (7) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative, au următoarele drepturi: a) de a obţine informaţii asupra legislaţiei româneşti în materie, în special cu privire la reglementări care pot afecta interesele lor legitime; b) de a adresa autorităţilor propuneri şi recomandări pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunităţilor româneşti.-----------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 5 (1) Românii de pretutindeni beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege, pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii: a) declară pe propria răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, că îşi asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetăţenie sau reşedinţă pentru desemnarea minorităţii sau comunităţii respective; b) posedă cunoştinţe de limba română corespunzătoare. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoştinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetăţenie sau reşedinţă, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, denumit în continuare D.R.R.P., sau la sediul D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modelul declaraţiei şi modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie însoţită de un document de identitate valabil, emis de autorităţile statului de cetăţenie. (4) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de părinţii sau reprezentanţii legali ai acestuia, în prezenţa sa, iar declaraţia pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimţământul şi în prezenţa părinţilor sau a reprezentanţilor legali. (5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia protecţiei datelor personale.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 6 (1) Autoritatea competentă din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi este Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P. (2) Alte instituţii din România cu competenţe în domeniu, potrivit legislaţiei în vigoare, vor acorda întregul sprijin D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de parteneriat instituţional. (3) Pentru aplicarea prezentei legi, D.R.R.P. îşi desfăşoară activitatea ca structură fără personalitate juridică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (4) D.R.R.P. este condus de un secretar de stat, numit de primul-ministru. În exercitarea funcţiei, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual. (5) Ministerul Afacerilor Externe va asigura prezenţa, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunităţi româneşti, a unui diplomat pentru relaţia cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în fondurile alocate cu această destinaţie. (6) Fondurile pentru funcţionarea D.R.R.P. şi realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (7) Atribuţiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, D.R.R.P., sunt următoarele: a) elaborează şi aplică, în colaborare cu alte instituţii cu competenţe în domeniu, strategiile guvernamentale, programele şi strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni; b) elaborează, propune şi avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni şi participă la elaborarea şi negocierea tratatelor şi a altor documente internaţionale care au incidenţă asupra situaţiei românilor de pretutindeni; c) asigură participarea părţii române în comisiile mixte privind minorităţile naţionale, stabilite în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte; d) dezvoltă parteneriate cu asociaţiile şi organizaţiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara graniţelor, prin acordarea de finanţări nerambursabile către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni; e) stabileşte şi dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minorităţilor naţionale din ţările de cetăţenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale româneşti, pe principiul reciprocităţii şi conform normelor internaţionale în materie; f) dezvoltă relaţii de parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale care se ocupă de supravegherea respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; g) monitorizează modul în care au loc conservarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni; h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu competenţe în domeniu; i) sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media scrisă şi audiovizuală ale românilor de pretutindeni; j) sprijină casele limbii şi culturii române şi centrele culturale ale comunităţilor româneşti de pretutindeni; k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor şi bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum şi înfiinţarea unor catedre de românistică; l) sprijină elaborarea de studii, cercetări şi monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state; m) sprijină acţiunile de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara graniţelor României; n) contribuie la construirea şi restaurarea unor monumente civile şi militare, precum şi a unor locaşuri de cult ale românilor de pretutindeni; o) asigură protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale româneşti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state. (8) D.R.R.P. iniţiază, organizează sau sprijină orice alte acţiuni considerate necesare şi oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 3^1.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 7 (1) În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în ţară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimţământul autorităţilor statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate. (2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., iar cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaţilor.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni îşi va desemna organele de conducere şi va elabora regulamentul de funcţionare. Articolul 8 (1) Congresul Românilor de Pretutindeni alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, cu caracter permanent. (2) Guvernul României va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spaţiu corespunzător.-----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (3) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Românilor de Pretutindeni se stabileşte de către Congresul Românilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. (4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informaţii, analize şi propuneri Parlamentului României, D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi celorlalte instituţii guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de iniţiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea şi aplicarea programelor destinate comunităţilor româneşti.-----------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (5) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni şi asigură finanţarea activităţii acestuia.-----------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 9Se instituie Ziua Românilor de Pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, Apostolul românilor. Articolul 10 (1) Se înfiinţează Muzeul Românilor de Pretutindeni. (2) Sediul muzeului va fi în municipiul Bucureşti. (3) Organizarea şi funcţionarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzător, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., acordă finanţări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociaţiilor, organizaţiilor, persoanelor juridice şi fizice române şi din state terţe în beneficiul comunităţilor româneşti de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare şi selecţie realizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe/D.R.R.P. şi, după caz, în colaborare cu alte instituţii ale statului, în conformitate cu principiul transparenţei şi prevederile legale în materie.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 12 (1) Se reorganizează Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni sub forma Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în coordonarea directă a secretarului de stat pentru românii de pretutindeni. Institutul are sediul în municipiul Bucureşti. (2) Atribuţiile principale ale Institutului sunt: a) promovarea valorilor culturii naţionale în rândul comunităţilor româneşti autohtone din vecinătatea României; b) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însuşirea limbii, culturii şi a civilizaţiei româneşti de către bursierii statului român; c) perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunităţile româneşti din vecinătatea României; d) realizarea de studii, analize, cercetări privind comunităţile româneşti din vecinătatea României, în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale de profil; e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educaţional, documentar, cu preponderenţă pentru tinerii români din comunităţile aflate în vecinătatea României, în colaborare cu alte instituţii de specialitate; f) facilitarea dialogului şi a colaborării atât a personalităţilor româneşti din afara graniţelor, cât şi a organizaţiilor reprezentative ale etnicilor români din vecinătatea României, în scopul conturării unui cadru adecvat comunicării pe segmente socioprofesionale distincte; g) dezvoltarea de activităţi specifice, în beneficiul culturii, al civilizaţiei naţionale şi al imaginii României în lume; h) conceperea de proiecte şi programe educaţionale pentru membrii comunităţilor româneşti de pretutindeni; i) editarea unor lucrări de referinţă privind problematica comunităţilor româneşti. (3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. (4) Institutul derulează programe de pregătire pentru însuşirea terminologiei de specialitate a instituţiilor de învăţământ, ale căror cursuri le vor urma persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d), şi pentru promovarea valorilor culturale româneşti. (5) Studenţii şi cursanţii Institutului pot fi bursieri ai statului român, beneficiază de cazare gratuită în spaţiile Institutului şi pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti pe perioada anului pregătitor. (6) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (7) Veniturile proprii provin din: a) activităţi de cercetare ştiinţifică; b) asistenţă de specialitate şi consultanţă; c) sprijin financiar acordat de organismele internaţionale; d) donaţii, sponsorizări, precum şi alte resurse legal constituite. (8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) beneficiază de cazare gratuită în cămine studenţeşti pe perioada efectuării studiilor în România, cu condiţia dovedirii resurselor insuficiente, în condiţiile legale prevăzute pentru cetăţenii români. (9) Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în care se realizează activităţile organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistenţa necesară pentru a asigura, în condiţiile convenite, spaţiile şi echipamentele corespunzătoare pe durata activităţilor respective. (10) În scopul desfăşurării activităţii Institutului, clădirea situată în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite în folosinţa exclusivă a Institutului, împreună cu terenul şi celelalte bunuri mobile şi imobile aferente.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. Articolul 13 (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competenţelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Institutului Cultural Român sau ale altor instituţii româneşti de profil în ceea ce priveşte acordarea de burse pentru cetăţeni ai altor state de origine etnică română, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi cetăţeni străini şi nici în ceea ce priveşte sprijinul material acordat de aceste instituţii pentru biblioteci, edituri, publicaţii, instituţii de învăţământ, asociaţii şi centre culturale, aşezăminte din ţară şi din străinătate, sprijin constând în publicaţii, cărţi, mobilier şi alte dotări.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008. (2) Acordarea burselor pentru românii de pretutindeni se realizează cu avizul conform al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni sau cu cel al Ministerului Afacerilor Externe, după caz. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Afacerilor Externe organizează preselecţia pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român. (4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de şcolarizare şi subvenţiile pentru cazarea în cămine studenţeşti pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Articolul 14 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunităţilor româneşti de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi se abrogă.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 noiembrie 2007.Nr. 299. AnexăDECLARAŢIEprivind apartenenţa la identitatea culturală românăSubsemnatul/Subsemnata, ..............................., cetăţean(ă) al(a) ......................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/paşaportul seria .......... nr. ........, eliberat(ă) de ..........................................., domiciliat(ă) în ...................................................................,.............................................................................................................................. declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal al României privind falsul în înscrisuri (art. 288-293) şi sancţiunile aplicabile.Data ........... Semnătura ........Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni/Ambasada României la ............................../Consulatul General al României la ..........................................., certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna ............................. pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.Data ....... Semnătura ..........-----------Anexa a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2008, având conţinutul anexei din acest act normativ.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 75 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 348/1971 cu privire la înfiinţarea Universităţii din Braşov.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 378 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Coşna prin reorganizarea comunei Dorna Cândrenilor, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 120 din 18 decembrie 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 697 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999)
 • LEGE nr. 168 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 179 din 26 iunie 1930 pentru autorizarea comunei urbane Tg. Neamţ de a vinde prin buna învoiala băile Oglinzi, Casei Muncii C.F.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 16 septembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 29 septembrie 2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 654 din 20 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 725 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 229 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi "INTELSAT", "EUTELSAT" şi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 mai 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 101 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • LEGE nr. 449 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 357 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*)
 • LEGE nr. 24 din 15 mai 1993 privind declararea ca municipiu a oraşului Blaj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 628 din 19 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 55 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 445/1978 privind încadrarea temporară în munca, în activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei naţionale, a unor categorii de pensionari
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021