Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (**republicată**) (*actualizată*)privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni**)(actualizată până la data de 12 decembrie 2011*)

------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 12 decembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către LEGEA nr. 270 din 7 decembrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.------------**) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 190/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007. Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează: a) drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, denumite în continuare români de pretutindeni; b) rolul şi îndatoririle autorităţilor competente din România în domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni. (2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte: a) persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele din vecinătatea României şi alte state, indiferent de etnonimul folosit; b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 270 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011. Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică în conformitate cu principiile suveranităţii teritoriale, bunei vecinătăţi, reciprocităţii, pacta sunt servanda, cu principiile respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi nediscriminării. Articolul 3 (1) Prevederile prezentei legi se aplică pe baza încheierii de acorduri şi programe cu statele în care există persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau de protocoale ale comisiilor mixte bilaterale, respectiv pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ale Raportului privind tratamentul preferenţial acordat minorităţilor naţionale de către statul înrudit, adoptat la 19 octombrie 2001, şi cu recomandările Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, pentru a asigura protecţia identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a acestora. (2) Guvernul României analizează periodic situaţia aplicării prevederilor cuprinse în acordurile şi programele în vigoare încheiate cu statele menţionate la alin. (1) şi a standardelor şi documentelor internaţionale şi europene în domeniul protecţiei persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, la care statele respective sunt parte. Articolul 4Prezenta lege instituie măsurile-cadru pe care autorităţile române sunt obligate să le adopte pentru: a) păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, în conformitate cu standardele şi practicile europene şi internaţionale în materie; b) dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară şi a spiritualităţii româneşti specifice a acestora, în conformitate cu legislaţia română, precum şi cu normele europene şi internaţionale relevante; c) sprijinirea organizaţiilor şi asociaţiilor culturale reprezentative ale românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României şi a românilor în rândul opiniei publice din statele de reşedinţă; d) consolidarea valorilor culturale şi spirituale româneşti, în conformitate cu principiile suveranităţii teritoriale, al bunei vecinătăţi şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; e) inventarierea şi protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase şi culturale aparţinând moştenirii culturale şi spirituale româneşti din afara frontierelor României; f) acordarea unei atenţii deosebite sprijinirii comunităţilor româneşti vulnerabile sau ameninţate, care prezintă un risc ridicat de asimilare sau a căror componenţă numerică este în continuă scădere; g) stabilirea cadrului instituţional şi juridic pe care statul român îl pune în slujba intereselor românilor de pretutindeni. Articolul 5 (1) Românii de pretutindeni au următoarele drepturi: a) de a beneficia de acces gratuit în România la instituţiile publice de cultură, monumente istorice, situri de patrimoniu; b) de a studia în România la toate nivelurile şi formele de învăţământ; c) de a solicita şi de a obţine, prin concurs, burse de studiu în România, la orice nivel şi formă de învăţământ, în vederea aprofundării cunoştinţelor de limbă română şi pentru afirmarea identităţii culturale şi ştiinţifice române, în condiţii similare cu cele ale cetăţenilor români; d) de a participa la stagii de perfecţionare în România şi de a beneficia de facilităţile aferente pentru cadrele didactice; e) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărţi de specialitate, beletristică, publicaţii şi alte materiale editate sau pe suport electronic în limba română; f) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru construcţia sau renovarea lăcaşelor de cult în statul de cetăţenie/reşedinţă; g) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru construcţia sau renovarea de instituţii educaţionale cu predare în limba română în statul de cetăţenie/reşedinţă; h) de a solicita şi de a obţine sprijinul financiar sau material al statului român pentru susţinerea manifestărilor culturale, artistice şi religioase ale românilor de pretutindeni, a învăţământului în limba română, precum şi pentru funcţionarea organizaţiilor culturale ale românilor de pretutindeni şi pentru alte activităţi legate de obiceiurile şi tradiţiile acestora; i) de a participa la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 8; j) de a obţine vize gratuite pentru participarea la activităţi având ca scop menţinerea şi afirmarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase, organizate în România; k) de a solicita şi de a obţine sprijin pentru editarea de publicaţii şi realizarea de producţii audiovizuale în limba română, precum şi pentru crearea de mass-media proprii; l) de a primi distincţii ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale şi ştiinţifice româneşti; m) alte drepturi prevăzute în acorduri internaţionale şi programe de colaborare. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază/predă în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică. (3) Asistenţa prevăzută la alin. (1) lit. e)-h) şi k) va fi acordată cu respectarea strictă a principiului nediscriminării şi a reglementărilor interne din statul de cetăţenie/reşedinţă, care sunt în conformitate cu standardele europene şi internaţionale. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) vor fi exercitate pe teritoriul României de cetăţenii români identificaţi ca beneficiari ai prezentei legi, în aceleaşi condiţii ca toţi cetăţenii români, potrivit Constituţiei României, republicată. (5) În relaţia cu cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative, autorităţile române cu competenţe în domeniu au următoarele obligaţii: a) de a veghea la respectarea şi protecţia drepturilor acestora, conform tratatelor, convenţiilor şi acordurilor în vigoare; b) de a oferi asistenţă şi consiliere, precum şi de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora în societatea românească; c) de a facilita inserţia socială a acestora şi pe piaţa muncii din România; d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, economice şi sociale cu România şi cu comunităţile locale de unde provin; e) de a promova educaţia în limba română şi de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural românesc în ţările de reşedinţă ale acestora; f) de a încuraja consolidarea mediului asociativ românesc din afara graniţelor care are ca obiect acordarea asistenţei la nivel cultural şi social a membrilor, de informare şi consiliere. (6) În aceleaşi condiţii ca toţi cetăţenii români, potrivit Constituţiei României, republicată, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română. (7) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activităţi lucrative, au următoarele drepturi: a) de a obţine informaţii asupra legislaţiei româneşti în materie, în special cu privire la reglementări care pot afecta interesele lor legitime; b) de a adresa autorităţilor propuneri şi recomandări pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunităţilor româneşti. Articolul 6 (1) Românii de pretutindeni beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege, pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii: a) declară pe propria răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, că îşi asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetăţenie sau reşedinţă pentru desemnarea minorităţii sau comunităţii respective; b) posedă cunoştinţe de limba română corespunzătoare. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoştinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetăţenie sau reşedinţă, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, denumit în continuare D.R.R.P., sau la sediul D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modelul declaraţiei şi modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie însoţită de un document de identitate valabil, emis de autorităţile statului de cetăţenie. (4) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de părinţii sau reprezentanţii legali ai acestuia, în prezenţa sa, iar declaraţia pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimţământul şi în prezenţa părinţilor sau a reprezentanţilor legali. (5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia protecţiei datelor personale. Articolul 7 (1) Autoritatea competentă din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi este Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P. (2) Alte instituţii din România cu competenţe în domeniu, potrivit legislaţiei în vigoare, vor acorda întregul sprijin D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de parteneriat instituţional. (3) Pentru aplicarea prezentei legi, D.R.R.P. îşi desfăşoară activitatea ca structură fără personalitate juridică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (4) D.R.R.P. este condus de un secretar de stat, numit de primul-ministru. În exercitarea funcţiei, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual. (5) Ministerul Afacerilor Externe va asigura prezenţa, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunităţi româneşti, a unui diplomat pentru relaţia cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în fondurile alocate cu această destinaţie. (6) Fondurile pentru funcţionarea D.R.R.P. şi realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (7) Atribuţiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, D.R.R.P., sunt următoarele: a) elaborează şi aplică, în colaborare cu alte instituţii cu competenţe în domeniu, strategiile guvernamentale, programele şi strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni; b) elaborează, propune şi avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni şi participă la elaborarea şi negocierea tratatelor şi a altor documente internaţionale care au incidenţă asupra situaţiei românilor de pretutindeni; c) asigură participarea părţii române în comisiile mixte privind minorităţile naţionale, stabilite în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte; d) dezvoltă parteneriate cu asociaţiile şi organizaţiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara graniţelor, prin acordarea de finanţări nerambursabile către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni; e) stabileşte şi dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minorităţilor naţionale din ţările de cetăţenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale româneşti, pe principiul reciprocităţii şi conform normelor internaţionale în materie; f) dezvoltă relaţii de parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale care se ocupă de supravegherea respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; g) monitorizează modul în care au loc conservarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni; h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu competenţe în domeniu; i) sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media scrisă şi audiovizuală ale românilor de pretutindeni; j) sprijină casele limbii şi culturii române şi centrele culturale ale comunităţilor româneşti de pretutindeni; k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor şi bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum şi înfiinţarea unor catedre de românistică; l) sprijină elaborarea de studii, cercetări şi monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state; m) sprijină acţiunile de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara graniţelor României; n) contribuie la construirea şi restaurarea unor monumente civile şi militare, precum şi a unor locaşuri de cult ale românilor de pretutindeni; o) asigură protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale româneşti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state. (8) D.R.R.P. iniţiază, organizează sau sprijină orice alte acţiuni considerate necesare şi oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4. Articolul 8 (1) În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în ţară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimţământul autorităţilor statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate. (2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., iar cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaţilor. (3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni îşi va desemna organele de conducere şi va elabora regulamentul de funcţionare. Articolul 9 (1) Congresul Românilor de Pretutindeni alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, cu caracter permanent. (2) Guvernul României va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spaţiu corespunzător. (3) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Românilor de Pretutindeni se stabileşte de către Congresul Românilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. (4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informaţii, analize şi propuneri Parlamentului României, D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi celorlalte instituţii guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de iniţiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea şi aplicarea programelor destinate comunităţilor româneşti. (5) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni şi asigură finanţarea activităţii acestuia. Articolul 10Se instituie Ziua Românilor de Pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, Apostolul românilor. Articolul 11 (1) Se înfiinţează Muzeul Românilor de Pretutindeni. (2) Sediul muzeului va fi în municipiul Bucureşti. (3) Organizarea şi funcţionarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzător, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., acordă finanţări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociaţiilor, organizaţiilor, persoanelor juridice şi fizice române şi din state terţe în beneficiul comunităţilor româneşti de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare şi selecţie realizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe/D.R.R.P. şi, după caz, în colaborare cu alte instituţii ale statului, în conformitate cu principiul transparenţei şi prevederile legale în materie. Articolul 13 (1) Se reorganizează Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni sub forma Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în coordonarea directă a secretarului de stat pentru românii de pretutindeni. Institutul are sediul în municipiul Bucureşti. (2) Atribuţiile principale ale Institutului sunt: a) promovarea valorilor culturii naţionale în rândul comunităţilor româneşti autohtone din vecinătatea României; b) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însuşirea limbii, culturii şi a civilizaţiei româneşti de către bursierii statului român; c) perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunităţile româneşti din vecinătatea României; d) realizarea de studii, analize, cercetări privind comunităţile româneşti din vecinătatea României, în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale de profil; e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educaţional, documentar, cu preponderenţă pentru tinerii români din comunităţile aflate în vecinătatea României, în colaborare cu alte instituţii de specialitate; f) facilitarea dialogului şi a colaborării atât a personalităţilor româneşti din afara graniţelor, cât şi a organizaţiilor reprezentative ale etnicilor români din vecinătatea României, în scopul conturării unui cadru adecvat comunicării pe segmente socioprofesionale distincte; g) dezvoltarea de activităţi specifice, în beneficiul culturii, al civilizaţiei naţionale şi al imaginii României în lume; h) conceperea de proiecte şi programe educaţionale pentru membrii comunităţilor româneşti de pretutindeni; i) editarea unor lucrări de referinţă privind problematica comunităţilor româneşti. (3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. (4) Institutul derulează programe de pregătire pentru însuşirea terminologiei de specialitate a instituţiilor de învăţământ, ale căror cursuri le vor urma persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d), şi pentru promovarea valorilor culturale româneşti. (5) Studenţii şi cursanţii Institutului pot fi bursieri ai statului român, beneficiază de cazare gratuită în spaţiile Institutului şi pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti pe perioada anului pregătitor. (6) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (7) Veniturile proprii provin din: a) activităţi de cercetare ştiinţifică; b) asistenţă de specialitate şi consultanţă; c) sprijin financiar acordat de organismele internaţionale; d) donaţii, sponsorizări, precum şi alte resurse legal constituite. (8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d) beneficiază de cazare gratuită în cămine studenţeşti pe perioada efectuării studiilor în România, cu condiţia dovedirii resurselor insuficiente, în condiţiile legale prevăzute pentru cetăţenii români. (9) Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în care se realizează activităţile organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistenţa necesară pentru a asigura, în condiţiile convenite, spaţiile şi echipamentele corespunzătoare pe durata activităţilor respective. (10) În scopul desfăşurării activităţii Institutului, clădirea situată în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite în folosinţa exclusivă a Institutului, împreună cu terenul şi celelalte bunuri mobile şi imobile aferente. Articolul 14 (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competenţelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice, Institutului Cultural Român sau ale altor instituţii româneşti de profil în ceea ce priveşte acordarea de burse pentru cetăţeni ai altor state de origine etnică română, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi cetăţeni străini şi nici în ceea ce priveşte sprijinul material acordat de aceste instituţii pentru biblioteci, edituri, publicaţii, instituţii de învăţământ, asociaţii şi centre culturale, aşezăminte din ţară şi din străinătate, sprijin constând în publicaţii, cărţi, mobilier şi alte dotări. (2) Acordarea burselor pentru românii de pretutindeni se realizează cu avizul conform al D.R.R.P. sau cu cel al Ministerului Afacerilor Externe, după caz. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, D.R.R.P. şi Ministerul Afacerilor Externe organizează preselecţia pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român. (4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de şcolarizare şi subvenţiile pentru cazarea în cămine studenţeşti pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunităţilor româneşti de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi, se abrogă.NOTĂ:Reproducem mai jos dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 299/2007 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008:"Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta o hotărâre care va reglementa structura organizatorică, statul de funcţii, precum şi regulamentul de funcţionare ale Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi»." Anexa DECLARAŢIEprivind apartenenţa la identitatea culturală românăSubsemnatul/Subsemnata ............., cetăţean(ă) al (a) ..........., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/paşaportul seria .......... nr. .........., eliberat (ă) de ..........., domiciliat(ă) în .........., declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal al României privind falsul în înscrisuri (art. 288-293) şi sancţiunile aplicabile.Data ............. Semnătura ..........Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni/Ambasada României la .........../Consulatul General al României la ..........., certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna ............ pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată.Data ............. Semnătura ..........------------

Noutăți

 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 158 din 3 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 488 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucureşti la 28 mai 2002
 • LEGE nr. 252 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 139 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 58 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • LEGE nr. 116 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 75 din 14 decembrie 1991 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 162 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 legea bibliotecilor
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 19 aprilie 1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 42 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 225 din 11 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 558 din 7 decembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 601 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 710 din 3 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000-martie 2001
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 353 din 21 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021