Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 martie 1932 -
LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 martie 1932

Articolul UNICDispoziţiunile art. 3, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 46, 65, 76, 88 şi 89 din legea Curţi de casaţie şi justiţie din 20 Decemvrie 1925, cu modificările aduse pînă azi, se înlocuiesc precum urmează:"Art. 3. - Curtea de casaţie se compune dintr`un prim-preşedinte, trei presedinti de secţie şi 50 de consilieri.Ea este împărţită în trei secţiuni.Fiecare secţiune se compune dintr`un preşedinte şi numărul de consilieri ce urmează: secţiunea I şi III cu câte 18 consilieri fiecare, iar secţiunea II cu 14 consilieri.Preşedintele de secţie şi consilierii sînt permanenţi la secţiile din care fac parte.Totuşi, în caz de vacanta la o secţie, Ministerul de Justiţie, cu avizul conform al primului-preşedinte şi al preşedinţilor de secţie, poate da preferinta consilierilor dela celelalte secţii care cer locurile vacante.Art. 5. - Ministrul public de pe lîngă Curtea de casaţie se compune dintr`un procuror general şi 6 procurori de secţie. Ei sînt inamovibili în aceleaşi condiţiuni ca membrii Curţii de casaţie.Art. 6. - Pe lîngă Curtea de casaţie funcţionează un număr de magistraţi asistenţi şi anume: un prim-magistrat asistent, trei magistraţi asistenţi clasa I şi 31 magistraţi asistenţi clasa II.Magistraţii asistenţi fac parte din ordinul judecătoresc.Art. 8. - Nimeni nu poate fi numit magistrat asistent clasa II dacă n`a ocupat funcţiunea de judecător sau procuror cu o vechime de cel puţin doi ani. Ei au gradul de judecător de tribunal şi vor putea fi inaintati pe loc, după stagiul cerut de legea de organizare judecătorească pentru magistraţi, pînă la gradul de consilier de Curte de apel.Magistraţii asistenţi se vor numi numai cu avizul Curţii de casaţie, iar în ce priveşte înaintarea lor pe loc şi disciplina li se vor aplica dispoziţiunile legii de organizare judecătorească, corespunzătoare gradului ce-l au în magistratura.Ei se împart la secţiuni de către primul-preşedinte, cu avizul conform al preşedinţilor şi iau locul magistratului asistent prim, după vechime, în lipsa lui.Art. 13. - Ori de câte ori necesitatea va cere, primul-preşedinte, de acord cu preşedintele secţiunii respective, vor putea hotărî alcătuirea unui al doilea complet de judecată. La secţiile I şi III vor funcţiona, în mod obligatoriu, câte doua complete formate de preşedintele secţiunii.Completele de judecată se vor constitui cu şapte membri.Cînd dintr`o cauza legală, acest număr nu se poate împlini cu membri din sanul secţiei, numărul se completează cu consilierii disponibili din celelalte secţii, traşi la sorţi cu bile de primul-preşedinte în şedinţa publică faţă de ministerul public.Art. 15. - În cazul cînd nu se întruneşte numărul de glasuri cerute de articolul precedent, completul chemat a hotărî asupra divergenţei ivite se va compune din 11 membri. În compunerea acestui număr vor intra primul-preşedinte sau preşedintele secţiei respective sau inlocuitorul sau, membrii prezenţi şi nerecuzabili ai secţiunii respective, iar restul pînă la completarea numărului legal se vor lua dintre consilierii celorlalte secţiuni, conform art. 13.Dacă la cercetarea din nou a recursului nu se va putea forma majoritatea de 7 glasuri, recursul se va trimite în judecata secţiunilor unite.Art. 17. - Toate secţiunile şi completele Curţii vor tine cel puţin patru şedinţe pe săptămîna.Secţiile unite ţin şedinţe de cateori trebuinta va cere.În cazurile în cari o secţiune a Curţii ar găsi ca e locul a se reveni asupra unei jurisprudente stabilite de unul din completele sale, în cursul a 5 ani anteriori judecaţii recursului în disentiune, Curtea se va constitui cu completul cerut pentru divergenţe.Cînd acea jurisprudenta a fost stabilită de un complet de divergenta, în cursul celor 5 ani prevăzuţi la aliniatul precedent, sau de secţiile unite ale Curţii, sau cînd o secţiune ar găsi ca este locul a se reveni asupra unei jurisprudente contrară, stabilită de alta secţiune, recursul va fi trimis direct spre judecare în secţiuni unite.Art. 21. - Ministerul public de pe lîngă Curtea de casaţie, direct sau la cererea ministrului de justiţie, are dreptul sa atace înaintea Curţii de casaţie pentru violare de lege: a) Toate hotărîrile desavarsite sau actele instanţelor judecătoreşti date în orice materie, şi b) Toate hotărîrile date de instanţele speciale de casare.Existenta unui recurs regulat al părţii interesate nu poate constitui o împiedicare a exercitării dreptului ministerului public, chiar în cazul cînd s`ar fi dat o deciziune asupra ei, dacă motivul invocat de procurorul general n`a fost discutat cu prilejul recursului părţii.Casarea se va face în interesul exclusiv al legii şi nu va avea niciun efect în privinta părţilor litigante.Recursul în interesul legii se judeca în toate cazurile de secţiunea competenţa.Art. 31, p.I. - Secţiunea I judeca recursurile: a) în materie civilă, afară de cele deferite secţiunilor celorlalte prin prezenta lege şi prin legi speciale; b) în materie de contencios electoral.Tot aceasta secţiune judeca recursurile împotriva deciziunilor date în materie de fixarea preţurilor terenurilor expropriate pentru cauza de utilitate naţionala.Citarea părţilor în aceasta materie se va face prin afişare la usa secţiei I cu 20 de zile înainte de termenul de judecată.Aceasta secţiune va judeca orice alt recurs neatribuit altei secţiuni. § II. Secţiunea II judeca recursurile: a) În materie penală, fie ca infracţiunile sînt prevăzute în codul penal sau în lei speciale.Se exceptează recursurile declarate împotriva sentinţelor tribunalelor date ca instanţe de apel care trec în judecata Curţilor de apel şi împotriva cărţilor de judecată pronunţate în ultima instanţa, care rămîn în competinţa tribunalelor; b) În contra hotărîrilor instanţelor militare în limitele art. 26 din legea de faţa; c) În contra hotărîrilor date conform codului silvic; d) În contra hotărîrilor date în materie vamală; e) În materie de urmărire mobiliară şi imobiliară, executare silită, poprire, contestatiuni, sechestru asigurator şi judiciar; f) În materie de organizare şi administrare a tutelelor şi curatelelor; g) În materie de despărţenie, paza copiilor, pensiuni alimentare de orice fel şi separatii de patrimonii; h) În materie miniera în general. § III. Secţiunea III judeca recursurile: a) În contra hotărîrilor date în materie comercială; b) În contra deciziunilor date de Curţile de apel conform legii pentru organizarea teatrelor; c) În contra hotărîrilor date în materia contractelor de muncă; d) În contra hotărîrilor arbitrilor în orice materie; e) În contra hotărîrilor date în temeiul art. 66 bis din procedura civilă; f) În materie de contencios administrativ; g) În materie administrativă şi fiscală care nu sînt date de legi speciale în căderea altor instanţe; h) În contra deciziunilor înaltei Curţi de conturi; i) În contra deciziunilor date în materie de pensiuni şi orice alte recursuri date prin legi secţiunii de contencios administrativ; j) În contra hotărîrilor date în materie de expropriere, pentru cauza de utilitate publică; k) În contra hotărîrilor date pe baza legii numelui.Tot aceasta secţiune judeca şi conflictele de atributiuni.Art. 32. - Se adauga alin. nou. Recursul în materie penală se depune la grefa instanţei de fond.Art. 33. - Termenul de recurs în orice materie este de 30 zile libere dela comunicarea hotărîrii atacate, fără distinctiune dacă hotărîrea s`a dat în lipsa sau contradictoriu.În caz de condamnatiune pentru crima sau delict, termenul de recurs este cel prevăzut în legile penale.Art. 35. - Cererea în casare va fi însoţită de taxele prevăzute de legea timbrului sau actului de saracie.În afacerile gratioase în care instanţele de fond judeca fără citarea părţilor, încunoştiinţarea se va face prin afişarea la usa secţiei cu 20 de zile înainte de termenul de judecată.Art. 36. - Recursul va trebui să fie motivat prin însăşi petiţia de recurs sau printr`o petiţie deosebită depusa înlăuntrul termenului de recurs, conform prevederilor art. 32 din legea de faţa.În materie penală, motivele de casare vor fi depuse cel mai târziu în ajunul primului termen.Motivele vor trebui să fie formulate în prima parte sub forma enunciativa, indicandu-se numai textul de lege, ori principiul de drept violat, iar în a doua parte să urmeze dezvoltarea.Odată termenul de recurs expirat, motivele de casare nu mai pot fi depuse nici schimbate.Totuşi, Curtea va examina din oficiu motivele de casare de ordine publică, sau dacă sînt invocate de părţi chiar peste termenul legal de recurs.În termen de 15 zile dela primirea copiei de pe recurs, cu motivele de casare, intimatul îşi va putea formula intampinarile sale printr`un memoriu depus la instanţa unde s`a adresat recursul, în atâtea exemplare câţi recurenti sînt, plus un exemplar care va rămîne la dosar. El va justifica plata taxelor de comunicare.După expirarea termenului de mai sus, grefa instanţei de fond va îngriji sa înainteze Curţii de casaţie dosarul complet cu aceste acte şi dovezi de comunicarea lor, precum şi dovezile de comunicarea hotărîrii atacate, ori cu menţiunea necomunicarii ei.În afacerile civile şi comerciale, în care ministerul public e chemat a pune concluziuni, conform legii, cum şi în afacerile penale, motivele de recurs vor fi depuse cu un exemplar în plus destinat parchetului.Art. 46. - După citirea raportului preşedintele Curţii va da cuvântul părţilor sau advocatilor lor, putând limita timpul discuţiei.În toate recursurile, fără nici o excepţie, Curtea va examina motivele de casare şi în lipsa recurentului.Pentru a se stabili ca recursul a fost introdus în termenul legal, grefierii Curţilor de apel şi ai tribunalelor vor fi datori să facă menţiunile privitoare la comunicarea sau necomunicarea hotărîrii atacate sub sancţiune disciplinară.În lipsa acestor menţiuni sau a dovezii făcute în ziua judecaţii de către intimaţi, ca recursul a fost introdus peste termenul legal, el se va considera ca făcut în termen.Art. 65. - alin. 3 - Primul secretar este asimilat în grad şi salariu cu judecătorii de tribunal şi judecătorii.Pentru doctori sau licentiati în drept, condiţiunile de numire în postul de prim-secretar, de inaintare şi disciplinare, sînt aceleaşi ca pentru magistraţii asistenţi ai Curţii de casaţie, avînd aceeaşi pozitiune şi drepturi în erarhia judecătorească.În acest caz, numirea şi înaintarea lor se face cu avizul conform al procurorului general.Primii secretari, care nu poseda asemenea titluri, pot fi asimilaţi în grad şi salariu cu preşedinţii de tribunal, după vechime de 6 ani în funcţiunea lor, de către primul preşedinte, împreună cu procurorul general.Art. 76 se adauga alin. nou. - Recursurile pendinte date prin legea de faţa în căderea altor secţiuni sau instanţe, se vor inainta din oficiu secţiunilor sau instanţelor competente a le judeca.Aceste instanţe vor fixa noui termene de judecată, la staruinta părţilor, cu excepţia afacerilor penale unde termenele se vor fixa din oficiu.Art. 88. - Ministrul de justiţie este autorizat, la punerea în aplicare a acestei legi, să facă o noua repartiţie a membrilor Înaltei Curţi, ţinînd socoteala de specializarea lor, de comun acord cu colegiul prezidential al Înaltei Curţi.Cînd prezenta în Curtea de casaţie a celor trei consilieri delegaţi în comitetul central de revizuire va deveni necesară formării completelor de judecată, ministrul justiţiei va putea să le retragă delegaţia.În acest caz ministerul va delega la comitetul central de revizuire, cu voia lor, doi sau trei consilieri dintre consilierii Curţilor de apel, de preferinta dela comitetele locale de revizuire, avînd gradul de consilieri de Curte de casaţie.În locul magistraţilor delegaţi dela comitetele locale de revizuire,ministrul va putea delega, cu voia lor, alţi magistraţi cu gradul de consilieri de Curte.Art. 89. - Această lege se pune în aplicare la 15 Aprilie 1932.Ministerul de Justiţie este autorizat şi obligat sa publice o noua editie a legii Curţii de casaţie din 1925, cu toate modificările aduse prin prezenta lege.Votat de Senat la 9 Martie şi de Adunarea Deputaţilor la 26 Martie 1932.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 6 septembrie 2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 12 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 186 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 66 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 220 din 5 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 722 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 148 din 3 aprilie 2001 pentru aderarea României la Convenţia privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964
 • LEGE nr. 63 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, precum şi Ministerului Tineretului şi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român
 • LEGE nr. 516 din 12 iulie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 126 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 321 din 28 noiembrie 2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGEA nr. 4 din 13 iulie 1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 3 februarie 2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 85 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 540 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 128 din 15 iunie 2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 28 februarie 2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 privind plantele medicinale şi aromatice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021