Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 martie 1932 -
LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 martie 1932

Articolul UNICDispoziţiunile art. 3, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 46, 65, 76, 88 şi 89 din legea Curţi de casaţie şi justiţie din 20 Decemvrie 1925, cu modificările aduse pînă azi, se înlocuiesc precum urmează:"Art. 3. - Curtea de casaţie se compune dintr`un prim-preşedinte, trei presedinti de secţie şi 50 de consilieri.Ea este împărţită în trei secţiuni.Fiecare secţiune se compune dintr`un preşedinte şi numărul de consilieri ce urmează: secţiunea I şi III cu câte 18 consilieri fiecare, iar secţiunea II cu 14 consilieri.Preşedintele de secţie şi consilierii sînt permanenţi la secţiile din care fac parte.Totuşi, în caz de vacanta la o secţie, Ministerul de Justiţie, cu avizul conform al primului-preşedinte şi al preşedinţilor de secţie, poate da preferinta consilierilor dela celelalte secţii care cer locurile vacante.Art. 5. - Ministrul public de pe lîngă Curtea de casaţie se compune dintr`un procuror general şi 6 procurori de secţie. Ei sînt inamovibili în aceleaşi condiţiuni ca membrii Curţii de casaţie.Art. 6. - Pe lîngă Curtea de casaţie funcţionează un număr de magistraţi asistenţi şi anume: un prim-magistrat asistent, trei magistraţi asistenţi clasa I şi 31 magistraţi asistenţi clasa II.Magistraţii asistenţi fac parte din ordinul judecătoresc.Art. 8. - Nimeni nu poate fi numit magistrat asistent clasa II dacă n`a ocupat funcţiunea de judecător sau procuror cu o vechime de cel puţin doi ani. Ei au gradul de judecător de tribunal şi vor putea fi inaintati pe loc, după stagiul cerut de legea de organizare judecătorească pentru magistraţi, pînă la gradul de consilier de Curte de apel.Magistraţii asistenţi se vor numi numai cu avizul Curţii de casaţie, iar în ce priveşte înaintarea lor pe loc şi disciplina li se vor aplica dispoziţiunile legii de organizare judecătorească, corespunzătoare gradului ce-l au în magistratura.Ei se împart la secţiuni de către primul-preşedinte, cu avizul conform al preşedinţilor şi iau locul magistratului asistent prim, după vechime, în lipsa lui.Art. 13. - Ori de câte ori necesitatea va cere, primul-preşedinte, de acord cu preşedintele secţiunii respective, vor putea hotărî alcătuirea unui al doilea complet de judecată. La secţiile I şi III vor funcţiona, în mod obligatoriu, câte doua complete formate de preşedintele secţiunii.Completele de judecată se vor constitui cu şapte membri.Cînd dintr`o cauza legală, acest număr nu se poate împlini cu membri din sanul secţiei, numărul se completează cu consilierii disponibili din celelalte secţii, traşi la sorţi cu bile de primul-preşedinte în şedinţa publică faţă de ministerul public.Art. 15. - În cazul cînd nu se întruneşte numărul de glasuri cerute de articolul precedent, completul chemat a hotărî asupra divergenţei ivite se va compune din 11 membri. În compunerea acestui număr vor intra primul-preşedinte sau preşedintele secţiei respective sau inlocuitorul sau, membrii prezenţi şi nerecuzabili ai secţiunii respective, iar restul pînă la completarea numărului legal se vor lua dintre consilierii celorlalte secţiuni, conform art. 13.Dacă la cercetarea din nou a recursului nu se va putea forma majoritatea de 7 glasuri, recursul se va trimite în judecata secţiunilor unite.Art. 17. - Toate secţiunile şi completele Curţii vor tine cel puţin patru şedinţe pe săptămîna.Secţiile unite ţin şedinţe de cateori trebuinta va cere.În cazurile în cari o secţiune a Curţii ar găsi ca e locul a se reveni asupra unei jurisprudente stabilite de unul din completele sale, în cursul a 5 ani anteriori judecaţii recursului în disentiune, Curtea se va constitui cu completul cerut pentru divergenţe.Cînd acea jurisprudenta a fost stabilită de un complet de divergenta, în cursul celor 5 ani prevăzuţi la aliniatul precedent, sau de secţiile unite ale Curţii, sau cînd o secţiune ar găsi ca este locul a se reveni asupra unei jurisprudente contrară, stabilită de alta secţiune, recursul va fi trimis direct spre judecare în secţiuni unite.Art. 21. - Ministerul public de pe lîngă Curtea de casaţie, direct sau la cererea ministrului de justiţie, are dreptul sa atace înaintea Curţii de casaţie pentru violare de lege: a) Toate hotărîrile desavarsite sau actele instanţelor judecătoreşti date în orice materie, şi b) Toate hotărîrile date de instanţele speciale de casare.Existenta unui recurs regulat al părţii interesate nu poate constitui o împiedicare a exercitării dreptului ministerului public, chiar în cazul cînd s`ar fi dat o deciziune asupra ei, dacă motivul invocat de procurorul general n`a fost discutat cu prilejul recursului părţii.Casarea se va face în interesul exclusiv al legii şi nu va avea niciun efect în privinta părţilor litigante.Recursul în interesul legii se judeca în toate cazurile de secţiunea competenţa.Art. 31, p.I. - Secţiunea I judeca recursurile: a) în materie civilă, afară de cele deferite secţiunilor celorlalte prin prezenta lege şi prin legi speciale; b) în materie de contencios electoral.Tot aceasta secţiune judeca recursurile împotriva deciziunilor date în materie de fixarea preţurilor terenurilor expropriate pentru cauza de utilitate naţionala.Citarea părţilor în aceasta materie se va face prin afişare la usa secţiei I cu 20 de zile înainte de termenul de judecată.Aceasta secţiune va judeca orice alt recurs neatribuit altei secţiuni. § II. Secţiunea II judeca recursurile: a) În materie penală, fie ca infracţiunile sînt prevăzute în codul penal sau în lei speciale.Se exceptează recursurile declarate împotriva sentinţelor tribunalelor date ca instanţe de apel care trec în judecata Curţilor de apel şi împotriva cărţilor de judecată pronunţate în ultima instanţa, care rămîn în competinţa tribunalelor; b) În contra hotărîrilor instanţelor militare în limitele art. 26 din legea de faţa; c) În contra hotărîrilor date conform codului silvic; d) În contra hotărîrilor date în materie vamală; e) În materie de urmărire mobiliară şi imobiliară, executare silită, poprire, contestatiuni, sechestru asigurator şi judiciar; f) În materie de organizare şi administrare a tutelelor şi curatelelor; g) În materie de despărţenie, paza copiilor, pensiuni alimentare de orice fel şi separatii de patrimonii; h) În materie miniera în general. § III. Secţiunea III judeca recursurile: a) În contra hotărîrilor date în materie comercială; b) În contra deciziunilor date de Curţile de apel conform legii pentru organizarea teatrelor; c) În contra hotărîrilor date în materia contractelor de muncă; d) În contra hotărîrilor arbitrilor în orice materie; e) În contra hotărîrilor date în temeiul art. 66 bis din procedura civilă; f) În materie de contencios administrativ; g) În materie administrativă şi fiscală care nu sînt date de legi speciale în căderea altor instanţe; h) În contra deciziunilor înaltei Curţi de conturi; i) În contra deciziunilor date în materie de pensiuni şi orice alte recursuri date prin legi secţiunii de contencios administrativ; j) În contra hotărîrilor date în materie de expropriere, pentru cauza de utilitate publică; k) În contra hotărîrilor date pe baza legii numelui.Tot aceasta secţiune judeca şi conflictele de atributiuni.Art. 32. - Se adauga alin. nou. Recursul în materie penală se depune la grefa instanţei de fond.Art. 33. - Termenul de recurs în orice materie este de 30 zile libere dela comunicarea hotărîrii atacate, fără distinctiune dacă hotărîrea s`a dat în lipsa sau contradictoriu.În caz de condamnatiune pentru crima sau delict, termenul de recurs este cel prevăzut în legile penale.Art. 35. - Cererea în casare va fi însoţită de taxele prevăzute de legea timbrului sau actului de saracie.În afacerile gratioase în care instanţele de fond judeca fără citarea părţilor, încunoştiinţarea se va face prin afişarea la usa secţiei cu 20 de zile înainte de termenul de judecată.Art. 36. - Recursul va trebui să fie motivat prin însăşi petiţia de recurs sau printr`o petiţie deosebită depusa înlăuntrul termenului de recurs, conform prevederilor art. 32 din legea de faţa.În materie penală, motivele de casare vor fi depuse cel mai târziu în ajunul primului termen.Motivele vor trebui să fie formulate în prima parte sub forma enunciativa, indicandu-se numai textul de lege, ori principiul de drept violat, iar în a doua parte să urmeze dezvoltarea.Odată termenul de recurs expirat, motivele de casare nu mai pot fi depuse nici schimbate.Totuşi, Curtea va examina din oficiu motivele de casare de ordine publică, sau dacă sînt invocate de părţi chiar peste termenul legal de recurs.În termen de 15 zile dela primirea copiei de pe recurs, cu motivele de casare, intimatul îşi va putea formula intampinarile sale printr`un memoriu depus la instanţa unde s`a adresat recursul, în atâtea exemplare câţi recurenti sînt, plus un exemplar care va rămîne la dosar. El va justifica plata taxelor de comunicare.După expirarea termenului de mai sus, grefa instanţei de fond va îngriji sa înainteze Curţii de casaţie dosarul complet cu aceste acte şi dovezi de comunicarea lor, precum şi dovezile de comunicarea hotărîrii atacate, ori cu menţiunea necomunicarii ei.În afacerile civile şi comerciale, în care ministerul public e chemat a pune concluziuni, conform legii, cum şi în afacerile penale, motivele de recurs vor fi depuse cu un exemplar în plus destinat parchetului.Art. 46. - După citirea raportului preşedintele Curţii va da cuvântul părţilor sau advocatilor lor, putând limita timpul discuţiei.În toate recursurile, fără nici o excepţie, Curtea va examina motivele de casare şi în lipsa recurentului.Pentru a se stabili ca recursul a fost introdus în termenul legal, grefierii Curţilor de apel şi ai tribunalelor vor fi datori să facă menţiunile privitoare la comunicarea sau necomunicarea hotărîrii atacate sub sancţiune disciplinară.În lipsa acestor menţiuni sau a dovezii făcute în ziua judecaţii de către intimaţi, ca recursul a fost introdus peste termenul legal, el se va considera ca făcut în termen.Art. 65. - alin. 3 - Primul secretar este asimilat în grad şi salariu cu judecătorii de tribunal şi judecătorii.Pentru doctori sau licentiati în drept, condiţiunile de numire în postul de prim-secretar, de inaintare şi disciplinare, sînt aceleaşi ca pentru magistraţii asistenţi ai Curţii de casaţie, avînd aceeaşi pozitiune şi drepturi în erarhia judecătorească.În acest caz, numirea şi înaintarea lor se face cu avizul conform al procurorului general.Primii secretari, care nu poseda asemenea titluri, pot fi asimilaţi în grad şi salariu cu preşedinţii de tribunal, după vechime de 6 ani în funcţiunea lor, de către primul preşedinte, împreună cu procurorul general.Art. 76 se adauga alin. nou. - Recursurile pendinte date prin legea de faţa în căderea altor secţiuni sau instanţe, se vor inainta din oficiu secţiunilor sau instanţelor competente a le judeca.Aceste instanţe vor fixa noui termene de judecată, la staruinta părţilor, cu excepţia afacerilor penale unde termenele se vor fixa din oficiu.Art. 88. - Ministrul de justiţie este autorizat, la punerea în aplicare a acestei legi, să facă o noua repartiţie a membrilor Înaltei Curţi, ţinînd socoteala de specializarea lor, de comun acord cu colegiul prezidential al Înaltei Curţi.Cînd prezenta în Curtea de casaţie a celor trei consilieri delegaţi în comitetul central de revizuire va deveni necesară formării completelor de judecată, ministrul justiţiei va putea să le retragă delegaţia.În acest caz ministerul va delega la comitetul central de revizuire, cu voia lor, doi sau trei consilieri dintre consilierii Curţilor de apel, de preferinta dela comitetele locale de revizuire, avînd gradul de consilieri de Curte de casaţie.În locul magistraţilor delegaţi dela comitetele locale de revizuire,ministrul va putea delega, cu voia lor, alţi magistraţi cu gradul de consilieri de Curte.Art. 89. - Această lege se pune în aplicare la 15 Aprilie 1932.Ministerul de Justiţie este autorizat şi obligat sa publice o noua editie a legii Curţii de casaţie din 1925, cu toate modificările aduse prin prezenta lege.Votat de Senat la 9 Martie şi de Adunarea Deputaţilor la 26 Martie 1932.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 15 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 271 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 martie 1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 89 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 11 din 6 martie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 384 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 65 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
 • LEGE nr. 260 din 4 aprilie 1945 privitoare la legislaţia aplicabilă în Transilvania de Nord, precum şi la drepturile dobândite în acest teritoriu, în timpul operaţiunii ungare
 • LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 32 din 26 aprilie 1995 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa nr. I a Protocolului adiţional nr. I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 86 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la Bucureşti şi la 3 februarie 2010 la Washington dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, şi pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
 • LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*) siguranţei digurilor
 • LEGE nr. 184 din 9 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 255 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
 • LEGE nr. 14 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi a capacităţii Centralei Hidroelectrice «Porţile de Fier I»"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 4 din 1 iulie 1981 gospodăriei comunale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 255 din 7 decembrie 2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • LEGE nr. 367 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", care urmează să fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucureşti la 30 iunie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 285 din 11 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021