Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (**republicată**)privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009

  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 190/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007. Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează:a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, macedo-armânji, precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 176 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.b) rolul și îndatoririle autorităților competente din România în domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni.(2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:a) persoanele aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele din vecinătatea României și alte state, indiferent de etnonimul folosit;b) românii emigranți, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 270 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011. Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică în conformitate cu principiile suveranității teritoriale, bunei vecinătăți, reciprocității, pacta sunt servanda, cu principiile respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și nediscriminării. Articolul 3(1) Prevederile prezentei legi se aplică pe baza încheierii de acorduri și programe cu statele în care există persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau de protocoale ale comisiilor mixte bilaterale, respectiv pe bază de reciprocitate și în conformitate cu prevederile Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, ale Raportului privind tratamentul preferențial acordat minorităților naționale de către statul înrudit, adoptat la 19 octombrie 2001, și cu recomandările Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru a asigura protecția identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a acestora.(2) Guvernul României analizează periodic situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare încheiate cu statele menționate la alin. (1) și a standardelor și documentelor internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale, la care statele respective sunt parte. Articolul 4Prezenta lege instituie măsurile-cadru pe care autoritățile române sunt obligate să le adopte pentru:a) păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, în conformitate cu standardele și practicile europene și internaționale în materie;b) dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora, în conformitate cu legislația română, precum și cu normele europene și internaționale relevante;c) sprijinirea organizațiilor și asociațiilor culturale reprezentative ale românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință;d) consolidarea valorilor culturale și spirituale românești, în conformitate cu principiile suveranității teritoriale, al bunei vecinătăți și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;e) inventarierea și protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase și culturale aparținând moștenirii culturale și spirituale românești din afara frontierelor României;f) acordarea unei atenții deosebite sprijinirii comunităților românești vulnerabile sau amenințate, care prezintă un risc ridicat de asimilare sau a căror componență numerică este în continuă scădere;g) stabilirea cadrului instituțional și juridic pe care statul român îl pune în slujba intereselor românilor de pretutindeni. Articolul 5(1) Românii de pretutindeni au următoarele drepturi:a) de a beneficia de acces gratuit în România la instituțiile publice de cultură, monumente istorice, situri de patrimoniu;b) de a studia limba română sau în limba română în România, la toate nivelurile și formele de învățământ, precum și de a studia limba română sau în limba română în străinătate și în țările de reședință; (la 10-06-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 ) c) de a solicita și de a obține burse de studiu sau stimulente financiare în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești; (la 10-06-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 ) d) de a participa la stagii de perfecționare în România și de a beneficia de facilitățile aferente pentru cadrele didactice;e) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărți de specialitate, beletristică, publicații și alte materiale editate sau pe suport electronic în limba română;f) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru construcția sau renovarea lăcașelor de cult în statul de cetățenie/reședință;g) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru construcția sau renovarea de instituții educaționale cu predare în limba română în statul de cetățenie/reședință;h) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru susținerea manifestărilor culturale, artistice și religioase ale românilor de pretutindeni, a învățământului în limba română, precum și pentru funcționarea organizațiilor culturale ale românilor de pretutindeni și pentru alte activități legate de obiceiurile și tradițiile acestora;i) de a participa la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 8;j) de a obține vize gratuite pentru participarea la activități având ca scop menținerea și afirmarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase, organizate în România;k) de a solicita și de a obține sprijin pentru editarea de publicații și realizarea de producții audiovizuale în limba română, precum și pentru crearea de mass-media proprii;l) de a primi distincții ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale și științifice românești;m) alte drepturi prevăzute în acorduri internaționale și programe de colaborare.(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază/predă în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică.(3) Asistența prevăzută la alin. (1) lit. e)-h) și k) va fi acordată cu respectarea strictă a principiului nediscriminării și a reglementărilor interne din statul de cetățenie/reședință, care sunt în conformitate cu standardele europene și internaționale.(4) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) vor fi exercitate pe teritoriul României de cetățenii români identificați ca beneficiari ai prezentei legi, în aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată.(5) În relația cu cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, autoritățile române cu competențe în domeniu au următoarele obligații:a) de a veghea la respectarea și protecția drepturilor acestora, conform tratatelor, convențiilor și acordurilor în vigoare;b) de a oferi asistență și consiliere, precum și de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora în societatea românească;c) de a facilita inserția socială a acestora și pe piața muncii din România;d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, economice și sociale cu România și cu comunitățile locale de unde provin;e) de a promova educația în limba română și de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural românesc în țările de reședință ale acestora;f) de a încuraja consolidarea mediului asociativ românesc din afara granițelor care are ca obiect acordarea asistenței la nivel cultural și social a membrilor, de informare și consiliere.(6) În aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată, cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română.(7) Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, au următoarele drepturi:a) de a obține informații asupra legislației românești în materie, în special cu privire la reglementări care pot afecta interesele lor legitime;b) de a adresa autorităților propuneri și recomandări pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunităților românești. Articolul 6(1) Românii de pretutindeni beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege, pe baza îndeplinirii următoarelor condiții:a) declară pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, că își asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetățenie sau reședință pentru desemnarea minorității sau comunității respective;b) posedă cunoștințe de limba română corespunzătoare.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetățenie sau reședință, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P., sau la sediul M.R.P. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 25-01-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, declarația prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie însoțită de un document de identitate valabil, emis de autoritățile statului de cetățenie.(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de părinții sau reprezentanții legali ai acestuia, în prezența sa, iar declarația pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimțământul și în prezența părinților sau a reprezentanților legali.(4^1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare transmit M.R.P. declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), prevăzută în anexă, respectiv evaluarea emisă în conformitate cu alin. (1) lit. b). (la 25-01-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către Ministerul Afacerilor Externe și M.R.P., cu respectarea legislației în vigoare în materia protecției datelor personale. (la 25-01-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) Articolul 7(1) Autoritățile competente din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi sunt M.R.P, și, după caz, Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E.(2) Alte instituții din România cu competențe în domeniu, potrivit legislației în vigoare, vor acorda întregul sprijin M.R.P., pe bază de parteneriat instituțional.(3) M.A.E. va asigura prezența, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunități românești, a unui diplomat cu atribuții pentru relația cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate cu această destinație.(4) Fondurile pentru funcționarea M.R.P. și realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat.(5) Atribuțiile principale ale M.R.P. sunt următoarele:a) elaborează și aplică, în colaborare cu alte instituții cu competențe în domeniu, strategiile guvernamentale, programele și strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni;b) elaborează, propune și avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni și participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra situației românilor de pretutindeni;c) asigură, în coordonare cu M.A.E., participarea în comisiile mixte privind minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;d) dezvoltă parteneriate cu asociațiile și organizațiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara granițelor, prin acordarea de finanțări nerambursabile către entități publice sau private din țară și din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni;e) stabilește și dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minorităților naționale din țările de cetățenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale românești, pe principiul reciprocității și conform normelor internaționale în materie;f) dezvoltă, în colaborare cu M.A.E., relații de parteneriat cu organizațiile și instituțiile internaționale care au competențe în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;g) monitorizează, împreună cu M.A.E., modul în care au loc conservarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni;h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu;i) sprijină înființarea și dezvoltarea instituțiilor mass-media scrisă și audiovizuală ale românilor de pretutindeni;j) sprijină casele limbii și culturii române și centrele culturale ale comunităților românești de pretutindeni;k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor și bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum și înființarea unor catedre de românistică;l) sprijină elaborarea de studii, cercetări și monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state;m) sprijină acțiunile de cercetare, restaurare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara granițelor României;n) contribuie la construirea și restaurarea unor monumente civile și militare, precum și a unor lăcașuri de cult ale românilor de pretutindeni;o) asigură protejarea, susținerea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale românești în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state.(6) M.R.P. inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4. (la 25-01-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) Articolul 8(1) În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în țară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimțământul autorităților statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate.(2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în colaborare cu M.R.P., iar cheltuielile privind organizarea și desfășurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaților. (la 25-01-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni își va desemna organele de conducere și va elabora regulamentul de funcționare. Articolul 9(1) Congresul Românilor de Pretutindeni alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, cu caracter permanent.(2) Guvernul României va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spațiu corespunzător.(3) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Românilor de Pretutindeni se stabilește de către Congresul Românilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informații, analize și propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum și celorlalte instituții guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de inițiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea și aplicarea programelor destinate comunităților românești. (la 25-01-2017, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (5) M.R.P. va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni și asigură finanțarea activității acestuia. (la 25-01-2017, Alineatul (5) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) Articolul 10Se instituie Ziua românilor de pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an în ultima duminică din luna mai.----------Art. 10 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 101 din 7 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015. Articolul 11(1) Se înființează Muzeul Românilor de Pretutindeni.(2) Sediul muzeului va fi în municipiul București.(3) Organizarea și funcționarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzător, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12În exercitarea atribuțiilor sale, M.R.P. acordă finanțări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociațiilor, organizațiilor, persoanelor juridice legal constituite și persoanelor fizice autorizate române și din state terțe în beneficiul comunităților românești de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare și selecție realizat la nivelul M.R.P. și, după caz, în colaborare cu alte instituții ale statului, în conformitate cu principiul transparenței și prevederile legale în materie. (la 17-12-2017, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 ) Articolul 13(1) Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică proprie, funcționează în subordinea M.R.P. Institutul are sediul în municipiul București. (la 25-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Atribuțiile principale ale Institutului sunt:a) promovarea valorilor culturii naționale în rândul comunităților românești autohtone din vecinătatea României;b) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însușirea limbii, culturii și a civilizației românești de către bursierii statului român;c) perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunitățile românești din vecinătatea României;d) realizarea de studii, analize, cercetări privind comunitățile românești din vecinătatea României, în parteneriat cu instituții publice și organizații neguvernamentale de profil;e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, științific, educațional, documentar, cu preponderență pentru tinerii români din comunitățile aflate în vecinătatea României, în colaborare cu alte instituții de specialitate;f) facilitarea dialogului și a colaborării atât a personalităților românești din afara granițelor, cât și a organizațiilor reprezentative ale etnicilor români din vecinătatea României, în scopul conturării unui cadru adecvat comunicării pe segmente socioprofesionale distincte;g) dezvoltarea de activități specifice, în beneficiul culturii, al civilizației naționale și al imaginii României în lume;h) conceperea de proiecte și programe educaționale pentru membrii comunităților românești de pretutindeni;i) editarea unor lucrări de referință privind problematica comunităților românești.(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.(4) Institutul derulează programe de pregătire pentru însușirea terminologiei de specialitate a instituțiilor de învățământ, ale căror cursuri le vor urma persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d), și pentru promovarea valorilor culturale românești.(5) Studenții și cursanții Institutului pot fi bursieri ai statului român, beneficiază de cazare gratuită în spațiile Institutului și pot beneficia de cazare gratuită în căminele studențești pe perioada anului pregătitor.(6) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P. (la 25-01-2017, Alineatul (6) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (7) Veniturile proprii provin din:a) activități de cercetare științifică;b) asistență de specialitate și consultanță;c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d) beneficiază de cazare gratuită în cămine studențești pe perioada efectuării studiilor în România, cu condiția dovedirii resurselor insuficiente, în condițiile legale prevăzute pentru cetățenii români.(9) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistența necesară pentru a asigura, în condițiile convenite, spațiile și echipamentele corespunzătoare pe durata activităților respective.(10) În scopul desfășurării activității Institutului, clădirea situată în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite în folosința exclusivă a Institutului, împreună cu terenul și celelalte bunuri mobile și imobile aferente. Articolul 14(1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competențelor Ministerului Educației Naționale, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor Publice, Institutului Cultural Român sau ale altor instituții românești de profil în ceea ce privește acordarea de burse pentru cetățeni ai altor state de origine etnică română, cetățeni români cu domiciliul în străinătate și cetățeni străini și nici în ceea ce privește sprijinul material acordat de aceste instituții pentru biblioteci, edituri, publicații, instituții de învățământ, asociații și centre culturale, așezăminte din țară și din străinătate, sprijin constând în publicații, cărți, mobilier și alte dotări.(2) Acordarea burselor pentru românii de pretutindeni se realizează cu avizul conform al M.R.P. și, după caz, al M.A.E.(3) Ministerul Educației Naționale, M.R.P. și M.A.E. organizează preselecția pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român.(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de școlarizare și subvențiile pentru cazarea în cămine studențești pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educației Naționale. (la 25-01-2017, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunităților românești de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi, se abrogă. Notă
  Reproducem mai jos dispozițiile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2008 care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 299/2007 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2008:
  "Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta o hotărâre care va reglementa structura organizatorică, statul de funcții, precum și regulamentul de funcționare ale Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi»."
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 7 iunie 2018, prevede:
  „Articolul II
  (1) Se aprobă plata de burse sau stimulente financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie-iunie 2018.
  (2) Cheltuielile aferente burselor sau stimulentelor financiare sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.
  (3) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încheie contracte cu asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina, având ca obiect, dar fără a se limita la acestea, identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentației necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare și transmiterea acesteia către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
  (4) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă, dar fără a se limita la acestea:
  a) procedura de plată a burselor sau stimulentelor financiare;
  b) tipul de cheltuieli eligibile;
  c) componența și atribuțiile comisiei de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina;
  d) drepturile și obligațiile asociațiilor, fundațiilor și ale altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina.
  (5) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita fondurilor alocate.
  (6) Numărul stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice beneficiare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale."
  Art. II din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 7 iunie 2018 prevede:
  Art. IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contravaloarea sumelor acordate și cheltuielile efectuate de către asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni.
  Anexă
  DECLARAȚIE
  privind apartenența la identitatea culturală română
  Subsemnatul/Subsemnata ............., cetățean(ă) al(a) ..........., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul seria .......... nr. .........., eliberat(ă) de ..........., domiciliat(ă) în .........., declar prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile.Data ............. Semnătura ..........Ministerul pentru Românii de Pretutindeni/Ambasada României la ................................../Consulatul General al României la ................................ certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna ............ pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Data ............. Semnătura .......... (la 25-01-2017, Anexa a fost modificată de Punctul 10, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 )
  ------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 417 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apa potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 10 din 3 februarie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 80 din 23 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1172/1968 pentru modificarea Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • LEGE nr. 90 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 59 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 36 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996
 • LEGE nr. 554 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • LEGE nr. 59 din 16 septembrie 1991 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 725 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 118 din 9 decembrie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnică
 • LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 167 din 10 noiembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 641 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 24 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • LEGE nr. 211 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 205 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 102 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 11 mai 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 477 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 189 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 14 octombrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 mai 2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 55 din 20 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 595 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 281 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 425 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 16 din 21 februarie 2008 pentru aderarea României la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
 • LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021