Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 aprilie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*actualizată*)privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România(actualizată până la data de 14 decembrie 2008*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, care pot fi: a) cetăţeni ai statului român; b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; c) membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d) cetăţeni ai statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b). (2) În sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar se înţelege diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană şi recunoscute conform legii. (3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite într-un alt stat decât cele prevăzute la alin. (2) de către persoanele prevăzute la alin. (1), se echivalează potrivit legii. Excepţie de la aceste prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 2În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se înţelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice şi este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat. Articolul 3 (1) Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorităţi competente române. (2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are obligaţia furnizării datelor şi a informaţiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar către coordonatorul naţional de recunoaştere a calificărilor profesionale.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 4Profesia de tehnician dentar se exercită în regim independent şi/sau în regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 5Profesia de tehnician dentar poate fi practicată: a) în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele private şi în instituţiile de învăţământ ori de cercetare cu profil de tehnică dentară; b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/şi casele de asigurări private de sănătate; c) în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere limitată, asociaţii familiale, precum şi de către persoane fizice autorizate potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 6 (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităţi: a) confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale şi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată şi parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi specializării; b) participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare; c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant. (2) Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învăţământ universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum: a) marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară; b) activitate didactică de instruire practică sau de administraţie în domeniul tehnicii dentare. (3) În activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi a aparaturii folosite. Articolul 7 (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art. 1 alin. (1), care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege; b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii; c) nu are antecedente penale; d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. (2) Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, au în exercitarea profesiei aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni români, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 8Tehnicianul dentar are următoarele drepturi: a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta; b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate şi/sau casele de asigurări private de sănătate; c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind condiţiile şi termenul de execuţie a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare unicat la comandă; d) să se perfecţioneze prin programe cu conţinut şi durată specifice, în specializările prevăzute de prezenta lege;-------------Litera d) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 9Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar; b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România; c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar;-------------Litera c) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului; e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să îşi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată, şi să elibereze un certificat de conformitate. Secţiunea a 2-a Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar Articolul 10 (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, eliberat pe baza următoarelor documente: a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară; b) certificatul de cazier judiciar; c) certificatul de sănătate fizică şi psihică. (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni de la data emiterii.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 11 (1) În România, accesul tehnicienilor dentari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene la activităţile profesionale exercitate în regim temporar sau ocazional, precum şi recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se fac în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 10, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e) trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii Publice cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Secţiunea a 3-a Formarea, perfecţionarea şi specializarea tehnicienilor dentari din România Articolul 12În România, formarea tehnicienilor dentari se realizează în instituţii de învăţământ de profil recunoscute de lege.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 13 (1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, în unităţi de învăţământ cu profil de tehnică dentară acreditate. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) tehnicienii dentari cu vechime de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 14Programele de pregătire profesională continuă se realizează de furnizori acreditaţi, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 15Specializările în profesia de tehnician dentar sunt: a) tehnica executării şi confecţionării protezelor fixe metalo-ceramice; b) tehnica executării şi confecţionării protezelor pe implante; c) tehnica executării şi confecţionării protezelor scheletate; d) tehnica executării şi confecţionării aparatelor ortodontice şi protezelor chirurgicale. Articolul 16Activităţile de tehnică dentară se exercită în România cu titlul profesional de tehnician dentar.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Secţiunea a 4-a Norme de etică şi deontologie profesională Articolul 18În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în interesul clientului şi al comunităţii. Articolul 19Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional. Articolul 20Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unităţii ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar. Secţiunea a 5-a Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar Articolul 21 (1) Relaţia dintre tehnicianul dentar şi medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfăşurare a actului medical. (2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicaţiile scrise semnate şi parafate de medicul dentist privind modul de confecţionare a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic. Articolul 22Relaţiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar. Articolul 23Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări. Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 24 (1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă. (2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională. (3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România cuprinde tehnicieni dentari autorizaţi să îşi exercite profesia în unităţi ale Ministerului Sănătăţii Publice sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul privat şi în unităţi de învăţământ sau de cercetare. Articolul 25Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are sediul central în municipiul Bucureşti. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 26Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are următoarele atribuţii: a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; b) apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi; c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; d) elaborează Codul de etică şi deontologie a profesiei de tehnician dentar;-------------Litera d) a art. 26 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. e) supraveghează respectarea Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar; f) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu sindicatele, pe plan intern şi internaţional; g) acordă asistenţă profesională şi juridică membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; h) elaborează reglementările privind înregistrarea în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România;-------------Litera h) a art. 26 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice la elaborarea şi monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a tehnicienilor dentari; j) colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesia de tehnician dentar; k) întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al tehnicienilor dentari din România şi administrează pagina de internet pe care este publicat.-------------Litera k) a art. 26 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 27 (1) Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. (2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân înscrişi, la cerere, în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 28Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt obligaţi: a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiei de tehnician dentar; b) să respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România privind exercitarea acestei profesiuni; c) să respecte şi să aplice normele de etică şi deontologie profesională. Articolul 29Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se constituie din: a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; b) donaţii şi sponsorizări, potrivit legii; c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice; d) legate; e) drepturi editoriale; f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; g) fonduri rezultate din manifestări culturale şi ştiinţifice; h) organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă; i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 30Fondurile băneşti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe, materiale gospodăreşti, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Secţiunea a 4-a Organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 31Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Articolul 32Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt adunarea generală naţională, judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliul naţional, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora. Articolul 33 (1) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. (2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel naţional, judeţean şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, se aleg pe perioada unui mandat hotărât de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru maximum două mandate. (3) Nu pot candida la funcţia de preşedinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare. Persoanele care împlinesc această vârstă pe durata exercitării mandatului rămân în funcţie până la finalizarea acestuia. Articolul 34 (1) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, constituită din reprezentanţi aleşi de adunarea generală la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. (2) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi. (3) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România adoptă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi, Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 35 (1) Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România este alcătuit din 49 de membri, după cum urmează: câte un reprezentant al fiecărui judeţ, 4 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, 4 reprezentanţi ai laboratoarelor private din România, aleşi de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. (2) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezenţa a jumătate din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă. (3) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare. (4) În cadrul consiliului naţional prevăzut la alin. (1) funcţionează comisii de specialitate. Articolul 36Între sesiunile Consiliului naţional prevăzut la art. 35 Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este coordonat de Biroul executiv. Articolul 37 (1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii. (2) Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 3 membri, aleşi dintre membrii Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prin vot secret. (3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat. Articolul 38 (1) Consiliul judeţean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România are un număr de membri proporţional cu numărul de tehnicieni dentari înregistraţi în evidenţă, după cum urmează: a) până la 30 de membri înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România şi cotizanţi - până la 5 membri; b) peste 30 de membri înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România şi cotizanţi - până la 11 membri. (2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 11 membri. (3) Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), se face de către adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România şi cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la 2 membri înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România. Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor. (4) În cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se convoacă o nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi adoptate cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor. (5) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prevăzute la alin. (1) şi (2), vor alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. (6) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ai birourilor consiliilor prevăzute la alin. (5) sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat. Articolul 39 (1) Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în structurile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care exercită funcţii de conducere sunt stabilite de către Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 40Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. Secţiunea a 5-a Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 41 (1) La nivelul judeţelor în care există cel puţin 50 de membri, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul în raza teritorială a judeţului. (2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri. (3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două ori mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Secţiunea a 6-a Proceduri şi sancţiuni Articolul 42 (1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplică, gradual, una dintre următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România; d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. (2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, iar aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) este de competenţa Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Articolul 43Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii Publice. Articolul 44Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 42 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, adresându-se apoi organelor de judecată. Articolul 45Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prevăzută la art. 42, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, convenţională şi penală, după caz, potrivit prevederilor legale. Articolul 46Calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii. Articolul 47Practicarea profesiei de tehnician dentar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. Articolul 48 (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorală centrală de iniţiativă, formată din: a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice; b) 10 tehnicieni dentari desemnaţi de asociaţii profesionale; c) câte un reprezentant al ministerelor cu reţea sanitară proprie. (2) Membrii Consiliului naţional şi ai consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se aleg pentru un mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din cele două mandate prevăzute la art. 33 alin. (2). Capitolul III Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 49Tehnicienii dentari sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 50Ordinul Tehnicienilor Dentari din România funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii. Articolul 50^1Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 269 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008. Articolul 51Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 52La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 aprilie 2007.Nr. 96.------

Noutăți

 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generală a produselor
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţămîntul în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 231 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 80 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 23 septembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 7 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobînzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 519 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 131 din 31 mai 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 3 din 3 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 26 iunie 1996
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA*) din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 308 din 13 noiembrie 2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988
 • LEGE nr. 151 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 517 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea poliţienească, semnată la Bucureşti la 14 aprilie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 165 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 76 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 366/1971 privind modificarea Codului de procedura penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 83 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 3 mai 2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 19 martie 2008 privind unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 345 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
 • LEGE nr. 37 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 222 din 4 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021