Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 aprilie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (**republicată**) (*actualizată*)privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)(actualizată până la data de 18 iulie 2016*)

---------- Notă

──────────

**) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. III din Legea nr. 269/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007.

──────────
Capitolul I Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, care pot fi: a) cetăţeni ai statului român; b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; c) membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d) cetăţeni ai statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b). (2) În sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar se înţelege diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană şi recunoscute conform legii. (3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite într-un alt stat decât cele prevăzute la alin. (2) de către persoanele prevăzute la alin. (1), se echivalează potrivit legii. Excepţie de la aceste prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. Articolul 2În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se înţelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice şi este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat. Articolul 3 (1) Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorităţi competente române. (2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are obligaţia furnizării datelor şi a informaţiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar către coordonatorul naţional de recunoaştere a calificărilor profesionale. Articolul 4Profesia de tehnician dentar se exercită în regim independent şi/sau în regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Articolul 5Profesia de tehnician dentar poate fi practicată: a) în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele private şi în instituţiile de învăţământ ori de cercetare cu profil de tehnică dentară; b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/şi casele de asigurări private de sănătate; c) în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere limitată, asociaţii familiale, precum şi de către persoane fizice autorizate potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 6 (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităţi: a) confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale şi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată şi parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi specializării; b) participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare; c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant. (2) Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învăţământ universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum: a) marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară; b) activitate didactică de instruire practică sau de administraţie în domeniul tehnicii dentare. (3) În activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi a aparaturii folosite. Articolul 7 (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art. 1 alin. (1), care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege; b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii; c) nu are antecedente penale; d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. (2) Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, au în exercitarea profesiei aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni români, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 8Tehnicianul dentar are următoarele drepturi: a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta; b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate şi/sau casele de asigurări private de sănătate; c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind condiţiile şi termenul de execuţie a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare unicat la comandă; d) să se perfecţioneze prin programe cu conţinut şi durată specifice, în specializările prevăzute de prezenta lege; e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 9Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar; b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România; c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar; d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului; e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să îşi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată, şi să elibereze un certificat de conformitate. Secţiunea a 2-a Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar Articolul 10 (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, eliberat pe baza următoarelor documente: a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară; b) certificatul de cazier judiciar; c) certificatul de sănătate fizică şi psihică. (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni de la data emiterii. Articolul 11 (1) În România, accesul tehnicienilor dentari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene la activităţile profesionale exercitate în regim temporar sau ocazional, precum şi recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se fac în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 10, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e) trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România. Secţiunea a 3-a Formarea, perfecţionarea şi specializarea tehnicienilor dentari din România Articolul 12În România, formarea tehnicienilor dentari se realizează în instituţii de învăţământ de profil recunoscute de lege. Articolul 13 (1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, în unităţi de învăţământ cu profil de tehnică dentară acreditate. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) tehnicienii dentari cu vechime de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical. Articolul 14Programele de pregătire profesională continuă se realizează de furnizori acreditaţi, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 15Specializările în profesia de tehnician dentar sunt: a) tehnica executării şi confecţionării protezelor fixe metalo-ceramice; b) tehnica executării şi confecţionării protezelor pe implante; c) tehnica executării şi confecţionării protezelor scheletate; d) tehnica executării şi confecţionării aparatelor ortodontice şi protezelor chirurgicale. Articolul 16Activităţile de tehnică dentară se exercită în România cu titlul profesional de tehnician dentar. Secţiunea a 4-a Norme de etică şi deontologie profesională Articolul 17În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în interesul clientului şi al comunităţii. Articolul 18Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional. Articolul 19Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unităţii ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar. Secţiunea a 5-a Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar Articolul 20 (1) Relaţia dintre tehnicianul dentar şi medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfăşurare a actului medical. (2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicaţiile scrise semnate şi parafate de medicul dentist privind modul de confecţionare a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic. Articolul 21Relaţiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar. Articolul 22Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări. Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 23 (1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă. (2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională. (3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România cuprinde tehnicieni dentari autorizaţi să îşi exercite profesia în unităţi ale Ministerului Sănătăţii sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul privat şi în unităţi de învăţământ sau de cercetare. Articolul 24Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are sediul central în municipiul Bucureşti. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 25Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are următoarele atribuţii: a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; b) apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi; c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; d) elaborează Codul de etică şi deontologie a profesiei de tehnician dentar; e) supraveghează respectarea Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar; f) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu sindicatele, pe plan intern şi internaţional; g) acordă asistenţă profesională şi juridică membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; h) elaborează reglementările privind înregistrarea în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România; i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea şi monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a tehnicienilor dentari; j) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesia de tehnician dentar; k) întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al tehnicienilor dentari din România şi administrează pagina de internet pe care este publicat. Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 26 (1) Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România. (2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân înscrişi, la cerere, în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 27Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt obligaţi: a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiei de tehnician dentar; b) să respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România privind exercitarea acestei profesiuni; c) să respecte şi să aplice normele de etică şi deontologie profesională. Articolul 28Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se constituie din: a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; b) donaţii şi sponsorizări, potrivit legii; c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice; d) legate; e) drepturi editoriale; f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; g) fonduri rezultate din manifestări culturale şi ştiinţifice; h) organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă; i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 29Fondurile băneşti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe, materiale gospodăreşti, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Secţiunea a 4-a Organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 30Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Articolul 31Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt adunarea generală naţională, judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliul naţional, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora. Articolul 32 (1) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. (2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel naţional, judeţean şi, respectiv, al municipiului Bucureşti se aleg pe perioada unui mandat hotărât de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realeşi. Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel naţional şi teritorial se stabileşte de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prin Statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 147 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016. (3) Nu pot candida la funcţia de preşedinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare. Persoanele care împlinesc această vârstă pe durata exercitării mandatului rămân în funcţie până la finalizarea acestuia. Articolul 33 (1) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, constituită din reprezentanţi aleşi de adunarea generală la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. (2) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi. (3) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România adoptă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi, Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 34 (1) Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România este alcătuit din 49 de membri, după cum urmează: câte un reprezentant al fiecărui judeţ, 4 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, 4 reprezentanţi ai laboratoarelor private din România, aleşi de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. (2) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezenţa a jumătate din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă. (3) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare. (4) În cadrul consiliului naţional prevăzut la alin. (1) funcţionează comisii de specialitate. Articolul 35Între sesiunile Consiliului naţional prevăzut la art. 34, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este coordonat de Biroul executiv. Articolul 36 (1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii. (2) Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 3 membri, aleşi dintre membrii Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prin vot secret. (3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat. Articolul 37 (1) Consiliul judeţean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România are un număr de membri proporţional cu numărul de tehnicieni dentari înregistraţi în evidenţă, după cum urmează: a) până la 30 de membri înscrişi în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România şi cotizanţi - până la 5 membri; b) peste 30 de membri înscrişi în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România şi cotizanţi - până la 11 membri. (2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 11 membri. (3) Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), se face de către adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscrişi în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România şi cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la 2 membri înscrişi în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România. Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor. (4) În cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se convoacă o nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi adoptate cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor. (5) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prevăzute la alin. (1) şi (2), vor alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. (6) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ai birourilor consiliilor prevăzute la alin. (5) sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat. Articolul 38 (1) Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în structurile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care exercită funcţii de conducere sunt stabilite de către Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Articolul 39Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. Secţiunea a 5-a Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Articolul 40 (1) La nivelul judeţelor în care există cel puţin 50 de membri, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul în raza teritorială a judeţului. (2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri. (3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două ori mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singura filială a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Secţiunea a 6-a Proceduri şi sancţiuni Articolul 41 (1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplică, gradual, una dintre următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România; d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. (2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, iar aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) este de competenţa Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Articolul 42Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii. Articolul 43Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 41 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, adresându-se apoi organelor de judecată. Articolul 44Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prevăzută la art. 41, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, contravenţională şi penală, după caz, potrivit prevederilor legale. Articolul 45Calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii. Articolul 46Practicarea profesiei de tehnician dentar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. Articolul 47 (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorală centrală de iniţiativă, formată din: a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; b) 10 tehnicieni dentari desemnaţi de asociaţii profesionale; c) câte un reprezentant al ministerelor cu reţea sanitară proprie. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 47 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 147 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016. Capitolul III Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 48Tehnicienii dentari sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 49Ordinul Tehnicienilor Dentari din România funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii. Articolul 50Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 51Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) Notă

──────────

*) Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007.

──────────
Articolul 52La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 din Legea nr. 307/2004**) privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă. Notă

──────────

**) Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.

──────────
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 553 din 18 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 286 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 130 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 2 din 11 ianuarie 2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României
 • LEGE nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 100 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 150 din 6 aprilie 2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părţilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 54 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • LEGE nr. 332 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 675 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înţelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare şi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucureşti la 23 martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 15 noiembrie 2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 113 din 23 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 194 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 136 din 14 aprilie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 135 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Athenaeum" din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 189 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 252 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 326 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 338 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 197 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 113 din 16 mai 2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021