Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(actualizata până la data de 15 noiembrie 2006*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006.Parlamentului României adopta prezenta lege.-----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:A se vedea şi pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006, care prevede:"În cuprinsul actelor normative privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sintagma <> se inlocuieste cu sintagma <>". Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumita în continuare Agentia Naţionala, este institutie publică, cu personalitate juridica, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. (2) Agentia Naţionala este organizata şi funcţionează în temeiul principiului tripartitismului. (3) Agentia Naţionala are sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2Agentia Naţionala asigura coordonarea, indrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicarii unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. Articolul 3Agentia Naţionala aplica politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, având urmatoarele obiective principale: a) stimularea ocuparii forţei de muncă şi cresterea gradului de ocupare a forţei de muncă; b) prevenirea somajului; c) participarea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesionala; d) asigurarea egalitatii de sanse pe piaţa interna a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii; e) cresterea incluziunii sociale; f) protectia persoanelor în cadrul sistemului asigurarilor pentru şomaj. Capitolul II Organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale Articolul 4 (1) Agentia Naţionala este organizata şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Structura organizatorica şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu. Articolul 5 (1) Agentia Naţionala are în subordine urmatoarele unităţi cu personalitate juridica: a) agentiile pentru ocuparea forţei de muncă judetene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agentii teritoriale; b) centrele regionale de formare profesionala a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;----------Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. c) Centrul Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu. (2) Agentia Naţionala are în subordine unităţi fără personalitate juridica de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional. (3) Organizarea şi functionarea unităţilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agentiei Naţionale. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitatile prevăzute la alin. (2) se transforma în organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi se finanţează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numarului de posturi de la bugetul asigurarilor pentru şomaj şi suplimentarea numarului de posturi la bugetul de stat.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 6 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Naţionala are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) asigura implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, pentru alinierea la Strategia europeana de ocupare a forţei de muncă; b) asigura implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene; c) asigura implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocuparii forţei de muncă, finantate din alte fonduri; d) urmareste şi asigura aplicarea unitara a legislaţiei din domeniul sau de competenţa; e) organizeaza, furnizeaza şi finanţează servicii de prevenire a somajului şi de stimulare a ocuparii forţei de muncă, în concordanta cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendintele care se manifesta pe piaţa interna a forţei de muncă; f) organizeaza şi presteaza, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate în munca şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege; g) consiliaza şi orienteaza persoanele în cautarea unui loc de muncă şi mediaza între acestea şi angajatori; h) elaboreaza, implementeaza şi cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesionala a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului sau de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei; i) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei proiectul bugetului asigurarilor pentru şomaj; j) administreaza bugetul asigurarilor pentru şomaj şi prezinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei raportul sau de execuţie bugetară; k) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocuparii, formarii profesionale şi al protectiei sociale a persoanelor neincadrate în munca; l) organizeaza şi asigura servicii de stabilire, plata şi evidenta a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj; m) acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de muncă; n) elaboreaza, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor masurilor privind forta de muncă şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul sau de activitate; o) calculeaza şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, conform prevederilor legale; p) administreaza incasarea veniturilor şi realizează executarea silita a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii; q) editeaza materiale informative în domeniul sau de activitate. (2) Agentia Naţionala indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege. Articolul 7 (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultati din cuantificarea masurilor cuprinse în Strategia guvernamentala în domeniul ocuparii forţei de muncă, denumiti în continuare indicatori de performanţă manageriala, între ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei şi preşedintele Agentiei Naţionale se incheie un contract anual de performanţă manageriala, valabil atât pentru Agentia Naţionala, cat şi pentru agentiile teritoriale. (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei exercita controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile şi politicile elaborate în domeniul ocuparii forţei de muncă, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă manageriala. (3) Preşedintele Agentiei Naţionale prezinta trimestrial rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de performanţă manageriala. (4) Raportul anual privind indeplinirea indicatorilor de performanţă manageriala se prezinta de către preşedintele Agentiei Naţionale ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, pentru aprobare. Articolul 8 (1) Personalul Agentiei Naţionale şi al unităţilor din subordine este format din functionari publici şi salariati incadrati pe bază de contract individual de muncă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar. Articolul 9 (1) Patrimoniul Agentiei Naţionale este constituit din bunuri mobile şi imobile aflate în proprietate publică sau deţinute în proprietatea privată a acesteia. (2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agentiei Naţionale, pentru indeplinirea functiilor sale, în condiţiile legii. (3) Bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietatea privată a Agentiei Naţionale se constituie din surse proprii, donatii sau din alte surse, potrivit legii. Articolul 10Pentru dezvoltarea activităţilor Agentiei Naţionale, respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, cladiri şi spatii. Articolul 11 (1) Cheltuielile privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale şi a unităţilor din subordine se asigura integral din bugetul asigurarilor pentru şomaj, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie. (2) Cheltuielile privind organizarea şi functionarea centrelor regionale se asigura din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul asigurarilor pentru şomaj, în condiţiile legii. Capitolul III Conducerea Agentiei Naţionale Secţiunea 1 Consiliul de administratie Articolul 12 (1) Agentia Naţionala este condusa de un consiliu de administratie, format din reprezentanti ai Guvernului, precum şi ai confederatiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum urmeaza: a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru; b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederatiile sindicale şi patronale care indeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Articolul 13 (1) În consiliul de administratie poate fi desemnata persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) are capacitate deplina de exercitiu; b) are cetatenie română şi domiciliul în România; c) nu a suferit condamnari penale. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetatenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European. Articolul 14 (1) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani, putand fi reinnoit. (2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor în consiliul de administratie, ca urmare a demisiei, revocarii mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucratoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului. Articolul 15 (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar, în şedinţe ordinare, la iniţiativa presedintelui. (2) Consiliul de administratie se poate intruni ori de cate ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la iniţiativa presedintelui sau a cel puţin 7 din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentata. (3) Convocarea consiliului de administratie se face cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a intrunirii. (4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a sedintei consiliului de administratie sunt puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru desfăşurarea sedintei. Articolul 16 (1) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea numai în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentata. (2) La sedintele consiliului de administratie, preşedintele poate invita persoane ce deţin functii de conducere în cadrul Agentiei Naţionale, precum şi specialisti. (3) În cazul în care nu poate participa la sedintele consiliului de administratie, preşedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita functia de presedinte de sedinta. (4) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor, respectiv cu intrunirea numarului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentata. (5) Membrii consiliului de administratie, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor. Articolul 17 (1) Membrii consiliului de administratie, cu excepţia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din indemnizatia presedintelui Agentiei Naţionale. (2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administratie pentru participarea la şedinţe este de maximum 20% din indemnizatia presedintelui Agentiei Naţionale. Articolul 18 (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Naţionale are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) coordonează activitatea Agentiei Naţionale; b) aproba programele naţionale anuale privind ocuparea şi formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de muncă; c) aproba programele anuale de formare profesionala a personalului propriu al Agentiei Naţionale şi al unităţilor din subordine; d) aproba propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurarilor pentru şomaj; e) aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru şomaj pe unitatile din subordinea Agentiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; f) aproba situaţia financiară anuală, contul de execuţie bugetară şi raportul anual de activitate; g) aproba programul anual de investitii şi urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale; h) stabileste măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Agentiei Naţionale; i) analizeaza activitatea unităţilor din subordinea Agentiei Naţionale şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia; j) aproba organizarea compartimentelor functionale ale Agentiei Naţionale în cadrul structurii organizatorice aprobate; k) aproba statul de functii al Agentiei Naţionale; l) aproba înfiinţarea de centre regionale, în limita numarului de posturi aprobate, precum şi judeţele arondate acestora; m) aproba înfiinţarea de agentii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de centre proprii de formare profesionala, precum şi de puncte de lucru, în limita numarului de posturi aprobate; n) aproba Regulamentul de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale; o) aproba structurile organizatorice ale unităţilor aflate în subordine, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi functionare al acestora; p) aproba regulamentul propriu de organizare şi functionare; q) aproba indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se incheie contractele de performanţă manageriala cu unitatile din subordine. (2) Alte atribuţii ale consiliului de administratie pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administratie adopta hotărâri. (4) Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în functie de votul exprimat, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi functionare al consiliului de administratie. Secţiunea a 2-a Preşedintele Articolul 19 (1) Preşedintele Agentiei Naţionale este şi presedinte al consiliului de administratie, fiind numit prin decizie a primului-ministru din randul reprezentantilor Guvernului în consiliul de administratie, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Preşedintele exercită o functie asimilata functiilor de demnitate publică. (3) Preşedintele are rang de secretar de stat şi beneficiaza de drepturile salariale precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat.-----------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. (4) În cadrul aparatului central al Agentiei Naţionale se organizeaza şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul presedintelui Agentiei Naţionale.-----------Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 20 (1) Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei deleaga atribuţiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru şomaj presedintelui Agentiei Naţionale. (2) În situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi în situaţia în care preşedintele Agentiei Naţionale se afla în imposibilitatea indeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleaga de ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei secretarului general sau inlocuitorului acestuia.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 21 (1) Mandatul presedintelui este de 4 ani, putand fi reinnoit. (2) Mandatul presedintelui inceteaza prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, sau prin deces.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. Articolul 22 (1) În exercitarea actului de conducere, preşedintele are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) conduce activitatea curenta a Agentiei Naţionale; b) reprezinta Agentia Naţionala în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din tara şi din strainatate; c) asigura punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie; d) conduce sedintele consiliului de administratie; e) aproba regulamentele de organizare şi functionare ale unităţilor aflate în subordinea Agentiei Naţionale; f) dispune controale asupra activităţii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Naţionale şi al unităţilor subordonate; g) dezvolta relatii de colaborare cu institutii similare din alte tari, în limita competentelor prevăzute de lege; h) asigura promovarea imaginii Agentiei Naţionale; i) indeplineste atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite; j) aproba numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii; k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performanţă specifici, pe baza cărora se incheie contractele de performanţă manageriala cu conducătorii unităţilor din subordine. (2) Alte atribuţii ale presedintelui pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi în vederea indeplinirii hotărârilor consiliului de administratie, preşedintele emite ordine. Secţiunea a 3-a Directorul generalSecretarul general-----------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 23 (1) Activitatea executiva a Agentiei Naţionale este coordonata de un secretar general. (2) Secretarul general al Agentiei Naţionale face parte din categoria inaltilor functionari publici şi este numit în condiţiile legii.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 24 (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal urmatoarele atribuţii: a) coordonează activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Naţionale, potrivit statutului acesteia; b) coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agentiei Naţionale; c) asigura implementarea de către Agentia Naţionala şi unitatile din subordine a politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei; d) urmareste realizarea programelor de ocupare şi de formare profesionala la nivel naţional şi teritorial; e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agentia Naţionala pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurarilor pentru şomaj; f) asigura coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi bilanturilor de ocupare elaborate de Agentia Naţionala în vederea evaluării masurilor privind ocuparea forţei de muncă; g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanţa a Agentiei Naţionale şi a unităţilor din subordine. (2) Alte atribuţii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale şi se prevad în fisa postului. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ. (4) Inlocuitorul de drept al secretarului general se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 25 (1) Secretarul general poate delega o parte din atribuţiile sale inlocuitorului de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop, cu aprobarea presedintelui Agentiei Naţionale, în condiţiile legii. (2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Capitolul IV Unitatile din subordinea Agentiei Naţionale Secţiunea 1 Agentiile teritoriale Articolul 26 (1) Agentiile teritoriale asigura implementarea la nivel judetean şi al municipiului Bucureşti a masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate în munca, organizeaza şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesionala a forţei de muncă. (2) Pentru indeplinirea atribuţiilor, agentiile teritoriale coopereaza cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali. Articolul 27 (1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administratie, în subordinea agentiilor teritoriale se pot înfiinţa agentii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agentii locale, centre proprii de formare profesionala, precum şi puncte de lucru, unităţi fără personalitate juridica. (2) Agentiile locale pentru ocuparea forţei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor reşedinţa de judet, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecarui judet, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Centrele proprii de formare profesionala se pot constitui la nivelul agentiilor teritoriale şi la nivelul agentiilor locale. (4) Punctele de lucru se organizeaza şi funcţionează în subordinea agentiilor locale. Articolul 28 (1) Conducerea agentiilor teritoriale se exercită de directori executivi şi directori executivi adjuncţi. (2) Conducerea agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se exercită de directori executivi adjuncţi. Articolul 29 (1) Ocuparea posturilor de directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai agentiilor teritoriale, precum şi ai agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (2) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de functionari publici şi sunt numiti de preşedintele Agentiei Naţionale, în condiţiile legii. Articolul 30Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor executivi adjuncţi prevăzuţi la art. 28, precum şi inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi functionare ale agentiilor teritoriale şi se prevad în fisa postului. Articolul 31 (1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite. (2) Directorii executivi pot delega aceasta calitate, precum şi o parte din atribuţii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. Articolul 32În indeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agentiilor teritoriale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite. Articolul 33Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale sunt alcatuite din cate 15 membri, după cum urmeaza: a) 5 membri, reprezentanti ai autorităţilor publice locale şi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, numiti de prefect, cu consultarea agentiilor teritoriale. Entitatile de mai sus pot desemna cate o singura persoana în componenta consiliului consultativ; b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 34Membrii consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale reprezentand sindicatele şi patronatele vor fi stabiliti prin negocieri între confederatiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 35Dispozitiile art. 13, 14 şi 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale. Articolul 36 (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora. (2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a intrunirii. Articolul 37 (1) Pentru participarea la sedintele consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale, membrii acestora beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din salariul de baza al directorului executiv al agentiei teritoriale. (2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocati de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuata şi la propunerea agentiilor teritoriale, în situaţia înregistrării unui numar de 3 absente succesive la intrunirile desfăşurate. (3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de baza al directorului executiv al agentiei teritoriale. Articolul 38 (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale au, în principal, urmatoarele atribuţii:A. consiliaza directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la: a) masurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocuparii forţei de muncă şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă manageriala; b) repartizarea între subunitati a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanţă manageriala;B. analizeaza: a) execuţia bugetară lunara şi situaţia financiară trimestriala; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;C. fac propuneri cu privire la: a) programele de activitate ale subunitatilor din subordinea agentiilor teritoriale; b) proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesionala la nivelul judeţului; c) proiectul de buget; d) înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru. (2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. Secţiunea a 2-a Centrele regionale Articolul 39Centrele regionale organizeaza şi realizează, la nivelul judetelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administratie, activitatea de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de muncă. Articolul 40Conducerea centrelor regionale se exercită de directori şi directori adjuncţi. Articolul 41 (1) Ocuparea posturilor de directori şi directori adjuncţi ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii. (2) Directorii şi directorii adjuncţi sunt numiti de preşedintele Agentiei Naţionale, în condiţiile legii.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 42Atribuţiile directorilor centrelor regionale, precum şi inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi functionare ale centrelor regionale şi se prevad în fisa postului. Articolul 43 (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori tertiari de credite. (2) Directorii pot delega aceasta calitate, precum şi o parte din atribuţii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. Articolul 44În indeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite. Articolul 45Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcatuite după cum urmeaza: a) cate un membru, reprezentant al fiecarei agentii teritoriale, numit de directorul executiv al agentiei, agentie care este arondata centrului regional; b) un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea aferenta localităţii în care îşi are sediul centrul regional, numit de conducatorul acesteia; c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 46 (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se intrunesc trimestrial sau, în mod excepţional, la cererea directorilor. (2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a intrunirii. Articolul 47Dispozitiile art. 13, 14 şi 16 alin. (1), precum şi ale art. 37 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale. Articolul 48 (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, urmatoarele atribuţii:A. consiliaza directorii în adoptarea deciziilor cu privire la: a) elaborarea strategiei regionale de formare profesionala a adulţilor, corelata cu cerinţele pieţei muncii din regiunea pe care o deservesc; b) adoptarea masurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesionala şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă;B. analizeaza: a) execuţia bugetară lunara şi situaţia financiară trimestriala; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;C. fac propuneri cu privire la: a) proiectul planului anual de formare profesionala; b) fundamentarea bugetului;D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formarii profesionale a persoanelor în cautarea unui loc de muncă. (2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. Secţiunea a 3-a Centrul Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu Articolul 49Centrul Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu asigura, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administratie, formarea şi perfectionarea personalului Agentiei Naţionale, precum şi ale personalului din unitatile aflate în subordine. Articolul 50 (1) Conducerea Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu se exercită de un director executiv. (2) Conducerea activităţii financiar-contabile este asigurata de un director executiv adjunct. Articolul 51Dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu. Articolul 52Atribuţiile directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu, precum şi inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare al Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu şi se prevad în fisa postului. Articolul 53 (1) Directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu are calitatea de ordonator tertiar de credite. (2) Directorul executiv poate delega o parte din atribuţii inlocuitorului de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Agentia Naţionala va elabora statutul propriu şi îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1). Articolul 55La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1 alin. (1); b) orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 202.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 194 din 20 decembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 38 din 24 iunie 1993 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 26 din 12 mai 1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 194 din 25 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 169 din 5 mai 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • LEGE nr. 254 din 9 august 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 364 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte
 • LEGE nr. 359 din 18 septembrie 2006 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
 • LEGE nr. 211 din 25 iulie 2018 pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 24^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 399 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 101 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 84 din 14 iunie 2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 115 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1993 pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 37/1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • LEGE nr. 204 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere - Programul de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 595 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se afla în proces de privatizare
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 154 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 371/1971 pentru modificarea articolului II din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea şi funcţionarea Arbitrajului de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021