Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*actualizată*)privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(actualizata până la data de 7 octombrie 2007*)

Parlamentului României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumita în continuare Agentia Naţionala, este institutie publică, cu personalitate juridica, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. (2) Agentia Naţionala este organizata şi funcţionează în temeiul principiului tripartitismului. (3) Agentia Naţionala are sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2Agentia Naţionala asigura coordonarea, indrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicarii unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. Articolul 3Agentia Naţionala aplica politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, având urmatoarele obiective principale: a) stimularea ocuparii forţei de muncă şi cresterea gradului de ocupare a forţei de muncă; b) prevenirea somajului; c) participarea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesionala; d) asigurarea egalitatii de sanse pe piaţa interna a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii; e) cresterea incluziunii sociale; f) protectia persoanelor în cadrul sistemului asigurarilor pentru şomaj. g) facilitarea liberei circulatii a lucratorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a incheiat tratate, acorduri, conventii şi înţelegeri;--------------Litera g) a art. 3 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. h) sprijinirea cetatenilor români în vederea încadrării în munca în statele cu care România nu are incheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.--------------Litera h) a art. 3 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. Capitolul II Organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale Articolul 4 (1) Agentia Naţionala este organizata şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Structura organizatorica şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu. Articolul 5 (1) Agentia Naţionala are în subordine urmatoarele unităţi cu personalitate juridica: a) agentiile pentru ocuparea forţei de muncă judetene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agentii teritoriale; b) centrele regionale de formare profesionala a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;----------Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. c) Centrul Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu. (2) Agentia Naţionala are în subordine unităţi fără personalitate juridica de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional. (3) Organizarea şi functionarea unităţilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agentiei Naţionale. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitatile prevăzute la alin. (2) se transforma în organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi se finanţează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numarului de posturi de la bugetul asigurarilor pentru şomaj şi suplimentarea numarului de posturi la bugetul de stat.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 6 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Naţionala are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) asigura implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, pentru alinierea la Strategia europeana de ocupare a forţei de muncă; b) asigura implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene; c) asigura implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocuparii forţei de muncă, finantate din alte fonduri; d) urmareste şi asigura aplicarea unitara a legislaţiei din domeniul sau de competenţa; e) organizeaza, furnizeaza şi finanţează servicii de prevenire a somajului şi de stimulare a ocuparii forţei de muncă, în concordanta cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendintele care se manifesta pe piaţa interna a forţei de muncă; f) organizeaza şi presteaza, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate în munca şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege; g) consiliaza şi orienteaza persoanele în cautarea unui loc de muncă şi mediaza între acestea şi angajatori; h) elaboreaza, implementeaza şi cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesionala a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului sau de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei; i) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei proiectul bugetului asigurarilor pentru şomaj; j) administreaza bugetul asigurarilor pentru şomaj şi prezinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei raportul sau de execuţie bugetară; k) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocuparii, formarii profesionale şi al protectiei sociale a persoanelor neincadrate în munca; l) organizeaza şi asigura servicii de stabilire, plata şi evidenta a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj; m) acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de muncă; n) elaboreaza, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor masurilor privind forta de muncă şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul sau de activitate; o) calculeaza şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, conform prevederilor legale; p) administreaza incasarea veniturilor şi realizează executarea silita a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii; q) editeaza materiale informative în domeniul sau de activitate. r) promovează, în colaborare cu celelalte institutii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertatilor cetatenilor români care lucreaza în strainatate;--------------Litera r) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. s) asigura servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc sa presteze munca în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a incheiat tratate, acorduri, conventii şi înţelegeri;--------------Litera s) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. t) asigura acordarea prestatiilor de şomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European;--------------Litera t) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul reţelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forţei de Muncă (EURES);-------------Litera u) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. I din LEGEA nr. 271 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007. v) colaboreaza cu celelalte institutii competente, în vederea asigurarii posibilităţii cetatenilor straini de a se incadra în munca în România, în condiţiile legii.--------------Litera v) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. (2) Agentia Naţionala indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege. Articolul 7 (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultati din cuantificarea masurilor cuprinse în Strategia guvernamentala în domeniul ocuparii forţei de muncă, denumiti în continuare indicatori de performanţă manageriala, între ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei şi preşedintele Agentiei Naţionale se incheie un contract anual de performanţă manageriala, valabil atât pentru Agentia Naţionala, cat şi pentru agentiile teritoriale. (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei exercita controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile şi politicile elaborate în domeniul ocuparii forţei de muncă, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă manageriala. (3) Preşedintele Agentiei Naţionale prezinta trimestrial rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de performanţă manageriala. (4) Raportul anual privind indeplinirea indicatorilor de performanţă manageriala se prezinta de către preşedintele Agentiei Naţionale ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, pentru aprobare. Articolul 8 (1) Personalul Agentiei Naţionale şi al unităţilor din subordine este format din functionari publici şi salariati incadrati pe bază de contract individual de muncă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar. Articolul 9 (1) Patrimoniul Agentiei Naţionale este constituit din bunuri mobile şi imobile aflate în proprietate publică sau deţinute în proprietatea privată a acesteia. (2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agentiei Naţionale, pentru indeplinirea functiilor sale, în condiţiile legii. (3) Bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietatea privată a Agentiei Naţionale se constituie din surse proprii, donatii sau din alte surse, potrivit legii. Articolul 10Pentru dezvoltarea activităţilor Agentiei Naţionale, respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, cladiri şi spatii. Articolul 11 (1) Cheltuielile privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale şi a unităţilor din subordine se asigura integral din bugetul asigurarilor pentru şomaj, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie. (2) Cheltuielile privind organizarea şi functionarea centrelor regionale se asigura din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul asigurarilor pentru şomaj, în condiţiile legii. Capitolul III Conducerea Agentiei Naţionale Secţiunea 1 Consiliul de administratie Articolul 12 (1) Agentia Naţionala este condusa de un consiliu de administratie, format din reprezentanti ai Guvernului, precum şi ai confederatiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum urmeaza: a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru; b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederatiile sindicale şi patronale care indeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Articolul 13 (1) În consiliul de administratie poate fi desemnata persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) are capacitate deplina de exercitiu; b) are cetatenie română şi domiciliul în România; c) nu a suferit condamnari penale. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetatenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European. Articolul 14 (1) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani, putand fi reinnoit. (2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor în consiliul de administratie, ca urmare a demisiei, revocarii mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucratoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului. Articolul 15 (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar, în şedinţe ordinare, la iniţiativa presedintelui. (2) Consiliul de administratie se poate intruni ori de cate ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la iniţiativa presedintelui sau a cel puţin 7 din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentata. (3) Convocarea consiliului de administratie se face cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a intrunirii. (4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a sedintei consiliului de administratie sunt puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru desfăşurarea sedintei. Articolul 16 (1) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea numai în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentata. (2) La sedintele consiliului de administratie, preşedintele poate invita persoane ce deţin functii de conducere în cadrul Agentiei Naţionale, precum şi specialisti. (3) În cazul în care nu poate participa la sedintele consiliului de administratie, preşedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita functia de presedinte de sedinta. (4) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor, respectiv cu intrunirea numarului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentata. (5) Membrii consiliului de administratie, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor. Articolul 17 (1) Membrii consiliului de administratie, cu excepţia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din indemnizatia presedintelui Agentiei Naţionale. (2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administratie pentru participarea la şedinţe este de maximum 20% din indemnizatia presedintelui Agentiei Naţionale. Articolul 18 (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Naţionale are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) coordonează activitatea Agentiei Naţionale; b) aproba programele naţionale anuale privind ocuparea şi formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de muncă; c) aproba programele anuale de formare profesionala a personalului propriu al Agentiei Naţionale şi al unităţilor din subordine; d) aproba propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurarilor pentru şomaj; e) aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru şomaj pe unitatile din subordinea Agentiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; f) aproba situaţia financiară anuală, contul de execuţie bugetară şi raportul anual de activitate; g) aproba programul anual de investitii şi urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale; h) stabileste măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Agentiei Naţionale; i) analizeaza activitatea unităţilor din subordinea Agentiei Naţionale şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia; j) aproba organizarea compartimentelor functionale ale Agentiei Naţionale în cadrul structurii organizatorice aprobate; k) aproba statul de functii al Agentiei Naţionale; l) aproba înfiinţarea de centre regionale, în limita numarului de posturi aprobate, precum şi judeţele arondate acestora; m) aproba înfiinţarea de agentii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de centre proprii de formare profesionala, precum şi de puncte de lucru, în limita numarului de posturi aprobate; n) aproba Regulamentul de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale; o) aproba structurile organizatorice ale unităţilor aflate în subordine, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi functionare al acestora; p) aproba regulamentul propriu de organizare şi functionare; q) aproba indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se incheie contractele de performanţă manageriala cu unitatile din subordine. (2) Alte atribuţii ale consiliului de administratie pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administratie adopta hotărâri. (4) Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în functie de votul exprimat, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi functionare al consiliului de administratie. Secţiunea a 2-a Preşedintele Articolul 19 (1) Preşedintele Agentiei Naţionale este şi presedinte al consiliului de administratie, fiind numit prin decizie a primului-ministru din randul reprezentantilor Guvernului în consiliul de administratie, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Preşedintele exercită o functie asimilata functiilor de demnitate publică. (3) Preşedintele are rang de secretar de stat şi beneficiaza de drepturile salariale precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat.-----------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. (4) În cadrul aparatului central al Agentiei Naţionale se organizeaza şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul presedintelui Agentiei Naţionale.-----------Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 20 (1) Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei deleaga atribuţiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru şomaj presedintelui Agentiei Naţionale. (2) În situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi în situaţia în care preşedintele Agentiei Naţionale se afla în imposibilitatea indeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleaga de ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei secretarului general sau inlocuitorului acestuia.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 21 (1) Mandatul presedintelui este de 4 ani, putand fi reinnoit. (2) Mandatul presedintelui inceteaza prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, sau prin deces.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. Articolul 22 (1) În exercitarea actului de conducere, preşedintele are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) conduce activitatea curenta a Agentiei Naţionale; b) reprezinta Agentia Naţionala în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din tara şi din strainatate; c) asigura punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie; d) conduce sedintele consiliului de administratie; e) aproba regulamentele de organizare şi functionare ale unităţilor aflate în subordinea Agentiei Naţionale; f) dispune controale asupra activităţii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Naţionale şi al unităţilor subordonate; g) dezvolta relatii de colaborare cu institutii similare din alte tari, în limita competentelor prevăzute de lege; h) asigura promovarea imaginii Agentiei Naţionale; i) indeplineste atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite; j) aproba numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii; k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performanţă specifici, pe baza cărora se incheie contractele de performanţă manageriala cu conducătorii unităţilor din subordine. (2) Alte atribuţii ale presedintelui pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi în vederea indeplinirii hotărârilor consiliului de administratie, preşedintele emite ordine. Secţiunea a 3-a Directorul generalSecretarul general-----------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 23 (1) Activitatea executiva a Agentiei Naţionale este coordonata de un secretar general. (2) Secretarul general al Agentiei Naţionale face parte din categoria inaltilor functionari publici şi este numit în condiţiile legii.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 24 (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal urmatoarele atribuţii: a) coordonează activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Naţionale, potrivit statutului acesteia; b) coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agentiei Naţionale; c) asigura implementarea de către Agentia Naţionala şi unitatile din subordine a politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei; d) urmareste realizarea programelor de ocupare şi de formare profesionala la nivel naţional şi teritorial; e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agentia Naţionala pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurarilor pentru şomaj; f) asigura coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi bilanturilor de ocupare elaborate de Agentia Naţionala în vederea evaluării masurilor privind ocuparea forţei de muncă; g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanţa a Agentiei Naţionale şi a unităţilor din subordine. (2) Alte atribuţii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale şi se prevad în fisa postului. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ. (4) Inlocuitorul de drept al secretarului general se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 25 (1) Secretarul general poate delega o parte din atribuţiile sale inlocuitorului de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop, cu aprobarea presedintelui Agentiei Naţionale, în condiţiile legii. (2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Capitolul IV Unitatile din subordinea Agentiei Naţionale Secţiunea 1 Agentiile teritoriale Articolul 26 (1) Agentiile teritoriale asigura implementarea la nivel judetean şi al municipiului Bucureşti a masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate în munca, organizeaza şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesionala a forţei de muncă. (2) Pentru indeplinirea atribuţiilor, agentiile teritoriale coopereaza cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali. Articolul 27 (1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administratie, în subordinea agentiilor teritoriale se pot înfiinţa agentii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agentii locale, centre proprii de formare profesionala, precum şi puncte de lucru, unităţi fără personalitate juridica. (2) Agentiile locale pentru ocuparea forţei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor reşedinţa de judet, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecarui judet, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Centrele proprii de formare profesionala se pot constitui la nivelul agentiilor teritoriale şi la nivelul agentiilor locale. (4) Punctele de lucru se organizeaza şi funcţionează în subordinea agentiilor locale. Articolul 28 (1) Conducerea agentiilor teritoriale se exercită de directori executivi şi directori executivi adjuncţi. (2) Conducerea agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se exercită de directori executivi adjuncţi. Articolul 29 (1) Ocuparea posturilor de directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai agentiilor teritoriale, precum şi ai agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (2) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de functionari publici şi sunt numiti de preşedintele Agentiei Naţionale, în condiţiile legii. Articolul 30Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor executivi adjuncţi prevăzuţi la art. 28, precum şi inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi functionare ale agentiilor teritoriale şi se prevad în fisa postului. Articolul 31 (1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite. (2) Directorii executivi pot delega aceasta calitate, precum şi o parte din atribuţii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. Articolul 32În indeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agentiilor teritoriale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite. Articolul 33Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale sunt alcatuite din cate 15 membri, după cum urmeaza: a) 5 membri, reprezentanti ai autorităţilor publice locale şi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, numiti de prefect, cu consultarea agentiilor teritoriale. Entitatile de mai sus pot desemna cate o singura persoana în componenta consiliului consultativ; b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 34Membrii consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale reprezentand sindicatele şi patronatele vor fi stabiliti prin negocieri între confederatiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 35Dispozitiile art. 13, 14 şi 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale. Articolul 36 (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora. (2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a intrunirii. Articolul 37 (1) Pentru participarea la sedintele consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale, membrii acestora beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din salariul de baza al directorului executiv al agentiei teritoriale. (2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocati de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuata şi la propunerea agentiilor teritoriale, în situaţia înregistrării unui numar de 3 absente succesive la intrunirile desfăşurate. (3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de baza al directorului executiv al agentiei teritoriale. Articolul 38 (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale au, în principal, urmatoarele atribuţii:A. consiliaza directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la: a) masurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocuparii forţei de muncă şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă manageriala; b) repartizarea între subunitati a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanţă manageriala;B. analizeaza: a) execuţia bugetară lunara şi situaţia financiară trimestriala; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;C. fac propuneri cu privire la: a) programele de activitate ale subunitatilor din subordinea agentiilor teritoriale; b) proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesionala la nivelul judeţului; c) proiectul de buget; d) înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru. (2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. Secţiunea a 2-a Centrele regionale Articolul 39Centrele regionale organizeaza şi realizează, la nivelul judetelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administratie, activitatea de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de muncă. Articolul 40Conducerea centrelor regionale se exercită de directori şi directori adjuncţi. Articolul 41 (1) Ocuparea posturilor de directori şi directori adjuncţi ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii. (2) Directorii şi directorii adjuncţi sunt numiti de preşedintele Agentiei Naţionale, în condiţiile legii.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006. Articolul 42Atribuţiile directorilor centrelor regionale, precum şi inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi functionare ale centrelor regionale şi se prevad în fisa postului. Articolul 43 (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori tertiari de credite. (2) Directorii pot delega aceasta calitate, precum şi o parte din atribuţii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. Articolul 44În indeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite. Articolul 45Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcatuite după cum urmeaza: a) cate un membru, reprezentant al fiecarei agentii teritoriale, numit de directorul executiv al agentiei, agentie care este arondata centrului regional; b) un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea aferenta localităţii în care îşi are sediul centrul regional, numit de conducatorul acesteia; c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 46 (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se intrunesc trimestrial sau, în mod excepţional, la cererea directorilor. (2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunoştinţa membrilor ordinea de zi a intrunirii. Articolul 47Dispozitiile art. 13, 14 şi 16 alin. (1), precum şi ale art. 37 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale. Articolul 48 (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, urmatoarele atribuţii:A. consiliaza directorii în adoptarea deciziilor cu privire la: a) elaborarea strategiei regionale de formare profesionala a adulţilor, corelata cu cerinţele pieţei muncii din regiunea pe care o deservesc; b) adoptarea masurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesionala şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă;B. analizeaza: a) execuţia bugetară lunara şi situaţia financiară trimestriala; b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;C. fac propuneri cu privire la: a) proiectul planului anual de formare profesionala; b) fundamentarea bugetului;D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formarii profesionale a persoanelor în cautarea unui loc de muncă. (2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Naţionale. Secţiunea a 3-a Centrul Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu Articolul 49Centrul Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu asigura, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administratie, formarea şi perfectionarea personalului Agentiei Naţionale, precum şi ale personalului din unitatile aflate în subordine. Articolul 50 (1) Conducerea Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu se exercită de un director executiv. (2) Conducerea activităţii financiar-contabile este asigurata de un director executiv adjunct. Articolul 51Dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu. Articolul 52Atribuţiile directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu, precum şi inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare al Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu şi se prevad în fisa postului. Articolul 53 (1) Directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesionala a Personalului Propriu are calitatea de ordonator tertiar de credite. (2) Directorul executiv poate delega o parte din atribuţii inlocuitorului de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Agentia Naţionala va elabora statutul propriu şi îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1). Articolul 55La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1 alin. (1); b) orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 202.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 235 din 5 decembrie 2011 pentru declararea municipiului Craiova, judeţul Dolj, Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 398 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 430 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 18 septembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
 • LEGE nr. 261 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 25 din 24 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 298 din 24 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 63 din 15 aprilie 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 263 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • LEGE nr. 7 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru organizarea tribunalelor şi procuraturilor militare
 • LEGE nr. 529 din 23 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 24 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGEA nr. 34 din 4 decembrie 1990 pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA NAVELOR SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.30(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992*)
 • LEGE nr. 86 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 726 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 402 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 367 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 186 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • LEGE nr. 514 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 24 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 295 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021