Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române(actualizată până la data de 17 octombrie 2004*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 28 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, care reuneste personalităţi din ţara şi străinătate cu realizari deosebite în ştiinţe, litere, arte şi în alte domenii ale spiritului. (2) Academia Română este continuatorul şi unicul legatar al Societăţii Literare Române înfiinţate în 1866, reorganizata în anul 1867 în Societatea Academica Română şi în anul 1879 în Academia Română. (3) Academia Română este instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei, autonomă, cu personalitate juridică de drept public. Articolul 2Sediul Academiei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1. Articolul 3 (1) Academia Română are în structura secţii ştiinţifice alcătuite din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Atribuţiile secţiilor ştiinţifice se stabilesc prin statut. (3) În subordinea Academiei Române funcţionează, în condiţiile legii, institute şi centre de cercetare ştiinţifică. (4) Institutele de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Române se înfiinţează şi se organizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Adunării generale a Academiei Române. (5) Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea sa pot stabili relaţii directe cu academii, institute şi unităţi de profil din ţara şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale. Articolul 4 (1) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile, dobândite cu titlu de proprietate; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobândite potrivit legii. (2) Se restituie, în condiţiile legii, în patrimoniul Academiei Române, bunurile mobile şi imobile de care aceasta a fost deposedata în mod abuziv, cu sau fără titlu. (3) De asemenea, Academia Română poate dobândi, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, fie în administrare, fie în folosinţă. (4) Terenurile forestiere care au aparţinut Academiei Române se retrocedeaza acesteia.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (6) Prefectul, la propunerea comisiei judeţene de fond funciar în a carei raza teritorială se afla terenurile forestiere, retrocedate în condiţiile alin. (4) şi (5), emite titlul de proprietate Academiei Române.-------------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate, potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română.-------------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 5Academia Română se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu. Articolul 6 (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Membrii Academiei Române sunt aleşi dintre oamenii de ştiinţa şi cultura de înaltă ţinuta spirituală şi morala, care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al tarii, prin lucrări de mare valoare teoretică şi practica. Ei trebuie să recunoască şi să respecte Statutul Academiei Române. (3) Noii membri ai Academiei Române sunt aleşi de Adunarea generală a Academiei Române, pe baza propunerilor formulate de către membrii Academiei Române, de instituţiile de cercetare ştiinţifică, de învăţământ şi de cultura, potrivit criteriilor şi procedurilor prevăzute în statut. (4) Calitatea de membru al Academiei Române poate fi acordată şi post-mortem. (5) Titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei Române. (6) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenti este de 181, iar numărul maxim al membrilor de onoare din ţara şi din străinătate este de 135, din care cel mult 40 din ţara. Articolul 7 (1) Pot fi aleşi membri de onoare ai Academiei Române, conform procedurilor prevăzute în statut, persoane din ţara şi din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi culturii. (2) Membrii titulari sau corespondenti pot fi trecuţi, la cererea lor, de către adunarea generală în rândul membrilor de onoare ai Academiei Române. Articolul 8 (1) În realizarea obiectivelor sale Academia Română are următoarele atribuţii principale: a) promovează ştiinţa şi cultura în toate domeniile; b) se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice obligatorii; c) gestionează bunurile culturale din patrimoniul naţional, care se afla în proprietatea sau în administrarea sa; d) organizează manifestări ştiinţifice şi culturale, activităţi de cercetare ştiinţifică şi de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare şi doctorate, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de lege; e) coordonează activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică din subordinea sa; f) editează opere din domeniul stiintelor, literelor şi artelor, precum şi publicaţii periodice; g) decerneaza diplome şi premii pentru realizari deosebite în domeniul stiintelor, literelor şi artelor; h) acorda burse pe bază de concurs pentru perfecţionare, în ţara sau în străinătate; i) avizează proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale Academiei Române; j) poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către ministerul de resort; k) coordonează activitatea Academiei di România de la Roma şi a Centrului Cultural de la Venetia; l) coordonează activitatea fundaţiilor proprii. (2) Academia Română îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statut. Articolul 9 (1) Finanţarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigura, pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare. (2) Veniturile extrabugetare provin din: taxe, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea filmelor, a colectiilor şi a altor documente din bibliotecile şi muzeele proprii, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, studii pentru avizele date de comitete şi comisii naţionale, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate. (3) Academia Română poate fi sprijinita prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării Prezidiului Academiei Române. Articolul 10 (1) Membrii Academiei Române primesc o indemnizaţie lunară bruta, după cum urmează: a) membrii titulari: 12.000.000 lei; b) membrii corespondenti şi membrii de onoare din ţara: 9.000.000 lei. (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române pot fi acordate indemnizaţii şi unor membri de onoare ai Academiei Române din afară graniţelor tarii, prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se modifica în acelaşi procent cu majorările/indexarile salariale stabilite prin hotărâri ale Guvernului. (4) Soţul supravieţuitor, precum şi copiii, urmaşi ai membrilor titulari, corespondenti şi de onoare din ţara ai Academiei Române beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998. (5) Membrii Academiei Române primesc drepturile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile demnitarilor şi personalului încadrat pe funcţii similare acestora pentru deplasarile în interesul serviciului, în străinătate sau în ţara. (6) Membrii Academiei Române beneficiază de transport intern gratuit pe calea ferată cu orice tip de tren, clasa I. Costul integral al biletelor de călătorie se suporta din bugetul Academiei Române. Articolul 11 (1) În subordinea Academiei Române funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale tarii, Biblioteca Academiei, Editura Academiei, Casa Oamenilor de Ştiinţa şi Revista "Academica". (2) Institutele de cercetare ştiinţifică pot avea subunitati în centre universitare şi pot sa încheie, în nume propriu, contracte de cercetare ştiinţifică cu persoane juridice, fondurile obţinute rămânând în întregime la dispoziţia lor. (3) Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale, a Bibliotecii Academiei, a Editurii Academiei, a Casei Oamenilor de Ştiinţa şi a Revistei "Academica" se stabilesc prin statut. Articolul 12Academia Română poate organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, alcătuite din membri ai Academiei Române şi din alte personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii. Capitolul III Conducerea Academiei Române Articolul 13Conducerea Academiei Române se exercită de către adunarea generală, care este forul suprem de conducere, Prezidiul Academiei Române, Biroul Prezidiului Academiei Române şi de preşedinte. Articolul 14 (1) Adunarea generală a Academiei Române este formată din membri titulari, membri corespondenti şi din membri de onoare ai Academiei Române. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 15 (1) Prezidiul Academiei Române este format din preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general al Academiei Române, preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor, aleşi din rândul membrilor titulari. (2) Preşedintele Academiei Române, vicepreşedinţii şi secretarul general alcătuiesc Biroul Prezidiului Academiei Române, care asigura conducerea operativă a Academiei Române. (3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Prezidiului Academiei Române şi a biroului acestuia se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 16 (1) Preşedintele Academiei Române este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. (2) Preşedintele Academiei Române reprezintă Academia Română în raporturile cu autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţara şi din străinătate. (3) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele o perioadă mai mare de 3 luni, el desemnează pentru aceasta pe unul dintre vicepreşedinţi. (4) În cazul în care preşedintele este în imposibilitate de a desemna un vicepreşedinte, decizia se ia de către Prezidiul Academiei Române. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (6) Preşedintele Academiei Române este ordonator principal de credite. Articolul 17 (1) Vicepreşedinţii Academiei Române şi secretarul general al Academiei Române sunt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Statutul Academiei Române, precum şi alte atribuţii încredinţate de preşedinte, realizand legăturile functionale dintre structurile Academiei Române, precum şi dintre aparatul de lucru propriu al acesteia şi unităţile subordonate. Articolul 18Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general al Academiei Române încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărâre a Adunării generale a Academiei Române, dacă aceştia sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ori prin demisie. Capitolul IV Aparatul de lucru al Academiei Române şi al unităţilor din subordine Articolul 19 (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu. (2) Structura organizatorică a aparatului de lucru se aproba de către Prezidiul Academiei Române. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Academiei Române se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de către Prezidiul Academiei Române. Articolul 20 (1) Statul de funcţii al aparatului de lucru al Academiei Române se aproba de către preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu de lucru este de 126. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Academiei Române este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 21 (1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Academiei Române prin legile bugetare anuale. (2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei Române şi a celui din unităţile subordonate acesteia se face în condiţiile aplicabile personalului din sectorul bugetar. Articolul 22 (1) Academia Română are în dotare un parc auto propriu. (2) Numărul maxim de autovehicule şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul de lucru şi unităţile din subordine se stabilesc prin statut, cu încadrare în bugetele aprobate. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 23Sintagma Academia Română nu poate fi folosită de nici o alta instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia. Articolul 24Academia Română are drept de supraveghere şi de control asupra Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias, conform "Actului de fundatiune". Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, adunarea generală va adopta statutul propriu al Academiei Române. Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 4/1990 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 350 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 249 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 174 din 12 iunie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 285 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 85 din 13 iunie 1923 pentru lichidarea bunurilor, drepturilor şi intereselor supuşilor foşti inamici şi pentru încasarea creanţelor şi datoriilor lor faţă de supuşii români
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 160 din 9 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 121 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 297 din 7 noiembrie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
 • LEGE nr. 33 din 28 octombrie 1977 pentru aprobarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 264 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 117 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 101 din 24 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 196 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 113 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică externa, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 34 din 16 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 7 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020