Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române(actualizată până la data de 17 octombrie 2004*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 28 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, care reuneste personalităţi din ţara şi străinătate cu realizari deosebite în ştiinţe, litere, arte şi în alte domenii ale spiritului. (2) Academia Română este continuatorul şi unicul legatar al Societăţii Literare Române înfiinţate în 1866, reorganizata în anul 1867 în Societatea Academica Română şi în anul 1879 în Academia Română. (3) Academia Română este instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei, autonomă, cu personalitate juridică de drept public. Articolul 2Sediul Academiei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1. Articolul 3 (1) Academia Română are în structura secţii ştiinţifice alcătuite din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Atribuţiile secţiilor ştiinţifice se stabilesc prin statut. (3) În subordinea Academiei Române funcţionează, în condiţiile legii, institute şi centre de cercetare ştiinţifică. (4) Institutele de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Române se înfiinţează şi se organizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Adunării generale a Academiei Române. (5) Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea sa pot stabili relaţii directe cu academii, institute şi unităţi de profil din ţara şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale. Articolul 4 (1) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile, dobândite cu titlu de proprietate; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobândite potrivit legii. (2) Se restituie, în condiţiile legii, în patrimoniul Academiei Române, bunurile mobile şi imobile de care aceasta a fost deposedata în mod abuziv, cu sau fără titlu. (3) De asemenea, Academia Română poate dobândi, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, fie în administrare, fie în folosinţă. (4) Terenurile forestiere care au aparţinut Academiei Române se retrocedeaza acesteia.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (6) Prefectul, la propunerea comisiei judeţene de fond funciar în a carei raza teritorială se afla terenurile forestiere, retrocedate în condiţiile alin. (4) şi (5), emite titlul de proprietate Academiei Române.-------------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate, potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română.-------------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 5Academia Română se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu. Articolul 6 (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Membrii Academiei Române sunt aleşi dintre oamenii de ştiinţa şi cultura de înaltă ţinuta spirituală şi morala, care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al tarii, prin lucrări de mare valoare teoretică şi practica. Ei trebuie să recunoască şi să respecte Statutul Academiei Române. (3) Noii membri ai Academiei Române sunt aleşi de Adunarea generală a Academiei Române, pe baza propunerilor formulate de către membrii Academiei Române, de instituţiile de cercetare ştiinţifică, de învăţământ şi de cultura, potrivit criteriilor şi procedurilor prevăzute în statut. (4) Calitatea de membru al Academiei Române poate fi acordată şi post-mortem. (5) Titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei Române. (6) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenti este de 181, iar numărul maxim al membrilor de onoare din ţara şi din străinătate este de 135, din care cel mult 40 din ţara. Articolul 7 (1) Pot fi aleşi membri de onoare ai Academiei Române, conform procedurilor prevăzute în statut, persoane din ţara şi din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi culturii. (2) Membrii titulari sau corespondenti pot fi trecuţi, la cererea lor, de către adunarea generală în rândul membrilor de onoare ai Academiei Române. Articolul 8 (1) În realizarea obiectivelor sale Academia Română are următoarele atribuţii principale: a) promovează ştiinţa şi cultura în toate domeniile; b) se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice obligatorii; c) gestionează bunurile culturale din patrimoniul naţional, care se afla în proprietatea sau în administrarea sa; d) organizează manifestări ştiinţifice şi culturale, activităţi de cercetare ştiinţifică şi de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare şi doctorate, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de lege; e) coordonează activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică din subordinea sa; f) editează opere din domeniul stiintelor, literelor şi artelor, precum şi publicaţii periodice; g) decerneaza diplome şi premii pentru realizari deosebite în domeniul stiintelor, literelor şi artelor; h) acorda burse pe bază de concurs pentru perfecţionare, în ţara sau în străinătate; i) avizează proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale Academiei Române; j) poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către ministerul de resort; k) coordonează activitatea Academiei di România de la Roma şi a Centrului Cultural de la Venetia; l) coordonează activitatea fundaţiilor proprii. (2) Academia Română îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statut. Articolul 9 (1) Finanţarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigura, pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare. (2) Veniturile extrabugetare provin din: taxe, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea filmelor, a colectiilor şi a altor documente din bibliotecile şi muzeele proprii, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, studii pentru avizele date de comitete şi comisii naţionale, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate. (3) Academia Română poate fi sprijinita prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării Prezidiului Academiei Române. Articolul 10 (1) Membrii Academiei Române primesc o indemnizaţie lunară bruta, după cum urmează: a) membrii titulari: 12.000.000 lei; b) membrii corespondenti şi membrii de onoare din ţara: 9.000.000 lei. (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române pot fi acordate indemnizaţii şi unor membri de onoare ai Academiei Române din afară graniţelor tarii, prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se modifica în acelaşi procent cu majorările/indexarile salariale stabilite prin hotărâri ale Guvernului. (4) Soţul supravieţuitor, precum şi copiii, urmaşi ai membrilor titulari, corespondenti şi de onoare din ţara ai Academiei Române beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998. (5) Membrii Academiei Române primesc drepturile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile demnitarilor şi personalului încadrat pe funcţii similare acestora pentru deplasarile în interesul serviciului, în străinătate sau în ţara. (6) Membrii Academiei Române beneficiază de transport intern gratuit pe calea ferată cu orice tip de tren, clasa I. Costul integral al biletelor de călătorie se suporta din bugetul Academiei Române. Articolul 11 (1) În subordinea Academiei Române funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale tarii, Biblioteca Academiei, Editura Academiei, Casa Oamenilor de Ştiinţa şi Revista "Academica". (2) Institutele de cercetare ştiinţifică pot avea subunitati în centre universitare şi pot sa încheie, în nume propriu, contracte de cercetare ştiinţifică cu persoane juridice, fondurile obţinute rămânând în întregime la dispoziţia lor. (3) Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale, a Bibliotecii Academiei, a Editurii Academiei, a Casei Oamenilor de Ştiinţa şi a Revistei "Academica" se stabilesc prin statut. Articolul 12Academia Română poate organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, alcătuite din membri ai Academiei Române şi din alte personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii. Capitolul III Conducerea Academiei Române Articolul 13Conducerea Academiei Române se exercită de către adunarea generală, care este forul suprem de conducere, Prezidiul Academiei Române, Biroul Prezidiului Academiei Române şi de preşedinte. Articolul 14 (1) Adunarea generală a Academiei Române este formată din membri titulari, membri corespondenti şi din membri de onoare ai Academiei Române. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 15 (1) Prezidiul Academiei Române este format din preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general al Academiei Române, preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor, aleşi din rândul membrilor titulari. (2) Preşedintele Academiei Române, vicepreşedinţii şi secretarul general alcătuiesc Biroul Prezidiului Academiei Române, care asigura conducerea operativă a Academiei Române. (3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Prezidiului Academiei Române şi a biroului acestuia se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 16 (1) Preşedintele Academiei Române este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. (2) Preşedintele Academiei Române reprezintă Academia Română în raporturile cu autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţara şi din străinătate. (3) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele o perioadă mai mare de 3 luni, el desemnează pentru aceasta pe unul dintre vicepreşedinţi. (4) În cazul în care preşedintele este în imposibilitate de a desemna un vicepreşedinte, decizia se ia de către Prezidiul Academiei Române. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (6) Preşedintele Academiei Române este ordonator principal de credite. Articolul 17 (1) Vicepreşedinţii Academiei Române şi secretarul general al Academiei Române sunt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Statutul Academiei Române, precum şi alte atribuţii încredinţate de preşedinte, realizand legăturile functionale dintre structurile Academiei Române, precum şi dintre aparatul de lucru propriu al acesteia şi unităţile subordonate. Articolul 18Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general al Academiei Române încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărâre a Adunării generale a Academiei Române, dacă aceştia sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ori prin demisie. Capitolul IV Aparatul de lucru al Academiei Române şi al unităţilor din subordine Articolul 19 (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu. (2) Structura organizatorică a aparatului de lucru se aproba de către Prezidiul Academiei Române. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Academiei Române se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de către Prezidiul Academiei Române. Articolul 20 (1) Statul de funcţii al aparatului de lucru al Academiei Române se aproba de către preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu de lucru este de 126. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Academiei Române este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 21 (1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Academiei Române prin legile bugetare anuale. (2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei Române şi a celui din unităţile subordonate acesteia se face în condiţiile aplicabile personalului din sectorul bugetar. Articolul 22 (1) Academia Română are în dotare un parc auto propriu. (2) Numărul maxim de autovehicule şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul de lucru şi unităţile din subordine se stabilesc prin statut, cu încadrare în bugetele aprobate. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 23Sintagma Academia Română nu poate fi folosită de nici o alta instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia. Articolul 24Academia Română are drept de supraveghere şi de control asupra Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias, conform "Actului de fundatiune". Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, adunarea generală va adopta statutul propriu al Academiei Române. Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 4/1990 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 180 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 135 din 21 iulie 2000 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 2 din 6 iulie 1979 pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor nr. 9/1972
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 472 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 78 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 143 din 9 iulie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României*)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 605 din 6 noiembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Crizbav, judeţul Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 319 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 51 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 257 din 23 iunie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti
 • LEGE nr. 76 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983
 • LEGE nr. 85 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 41 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 162 din 29 mai 1947 pentru reglementarea cetăţeniei unor categorii de locuitori
 • LEGE nr. 300 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 228 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 346 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
 • LEGE nr. 5 din 24 ianuarie 1992 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020